Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren

Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren

Auteur
:   A.K. Versteeg
Gemeente
:   Ysselmuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4573-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Kent u ze nog ...

d~ Groot Idsselrnuirlenaren

waarin afbeeldingen van de IJsselmuidenaren, de Gratborstenaren, de Wilsumers, de 's-Heerenbroekers, de Mastenbroekers, de Zalkers en de Kamperveners

door

A.K. Versteeg

oud-directeur gemeentewerken IJ sselmuiden

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXXVII

VOORWOORD

Het is met plezier, dat ik voldoe aan het verzoek van de uitgever om het fotoboek "Kent u ze nog... de Groot IJsselmuidenaren" van een voorwoord te voorzien.

Voor de derde maal in korte tijd wordt op initiatief van de Europese Bibliotheek te Zaltbommel een boek over de gemeente IJsselmuiden uitgegeven. De fotoboeken "Groot IJsselmuiden in oude ansichten" deell en 2 hebben in onze gemeente en daarbuiten een geweldig onthaal gehad; de verschijning van deze beide delen was werkelijk een succes.

De thans voor u liggende uitgave "Kent u ze nog ... de Groot IJsselmuidenaren" kunt u mede in verband brengen met het dit jaar te vieren 50-jarig bestaan van de gemeente IJsselmuiden.

Velen onder ons zuIlen zich nog de diverse raadsleden, wethouders en burgemeesters van de voormalige zelfstandige gemeenten IJsselmuiden, Grafhorst, Kamperveen, Wilsum en Zalk en Veecaten, elk met zijn eigenschappen en gewoonten, herinneren. Maar ook de "gewone man" komt u volop in dit aantrekkelijke boekje tegen. Heel wat markante figuren, van wie er een aantal ook bij de jongeren nog weI bekend is, passeren de revue.

Dit boekje zal zeker de oude tijd doen herleven. Ook oude beroepen en ambachten die niet of vrijwel niet meer voorkomen, treft u erin aan.

Het is de auteur, de welbekende oud-directeur gemeentewerken, de heer A.K. Versteeg, gelukt om vele foto's uit het verleden boven water te halen. Niet aileen dat, maar ook de uitgebreide en treffende beschrijving verdient onze complimenten.

Ik hoop dat deze uitgave, samen met haar twee voorgangers, in veler boekenkast zal prijken. Ik ben ervan overtuigd: iedere keer dat u het boek ter hand neemt, kijkt en leest, zal het gebodene u veel genoegen verschaffen.

De burgemeester van IJsselmuiden, E. van Voorden

INLEIDING

In deze uitgave van "Kent u ze nog ... " staan de IJsselmuidenaren, de Grafhorstenaren, de Wilsumers, de 's-Heerenbroekers, de Mastenbroekers, de Zalkers en de Kamperveners in het middelpunt van de belangstelling.

In verband met het feit dat in 1987 wordt herdacht dat de voormalige zelfstandige gemeenten IJsselmuiden, Grafhorst, Wilsum, Zalk en Veecaten en Kamperveen in 1937, dus vijftig jaar geleden, werden samengevoegd tot de nieuwe gemeente IJsselmuiden, vindt u in dit fotoboek diverse pagina's die aan dit gebeuren herinneren.

Mede vanwege dit jubileum is deze uitgave in nauwe samenwerking met de gemeente IJsselmuiden tot stand gekomen. Uit de gepubliceerde foto's kunt u afleiden wat de activiteiten waren in de periode van de jaren tachtig van de vorige eeuw tot de jaren vijftig van dezeeeuw.

Hartelijk dank aan allen die hun spontane medewerking verleenden. Niet aIle namen van de afgebeelde personen waren te achterhalen, wellicht kunt u ze aanvullen. Dat er over de schrijfwijze van een naam valt te discussieren is onvermijdelijk.

Met deze uitgaven willen wij een toename van de belangstelling van de historie van IJsselmuiden en vroe-

gere inwoners bereiken, zulks in samenhang met "Groot IJsselmuiden in oude ansichten" deel1 en 2, welke boekjes respectievelijk in 1985 en 1986 zijn verschenen.

In deze uitgave "Kent u ze nog ... " treden voornamelijk personen op de voorgrond en daarnaast treft u nog enkele afbeeldingen van objecten aan.

Op- en aanmerkingen van de lezers betreffende de inhoud van dit boekje, worden gaarne schriftelijk ontvangen op onderstaand adres. Bij een volgende druk kan hiermee dan rekening worden gehouden.

Moge het zien en lezen van dit boekje u voldoening schenken.

A.K. Versteeg "Het Hooge Huys" Dorpsweg 106

8271 BP IJsselmuiden

1. IJsselmuiden

Nevenstaande foto is een afbeelding van een kaart van de gemeente IJsselmuiden in 1865. Deze kaart is een uitgave van Hugo Suringar te Leeuwarden. De oppervlakte van de gemeente is 2142 bunder, het aantal inwoners 1500.

IJsselmuiden is een zeer oude nederzetting. Daar waar men rivierduinen vond zullen de eerste bewoners zich daarachter hebben gevestigd, wellicht in het gedeelte dat thans als de Plas bekend staat. De naam betekent evenals andere samenstellingen met muiden, monding. Oorspronkelijk heeft de plaats dus aan de mond van een oude IJsselarm gelegen.

De buurtschap Oosterholt, reeds in 1308 genoemd, is tussen de jaren 1587 en 1594 onder IJsselmuiden gekomen. Bij de verdeling van Mastenbroek in 1364 kwam een deel daarvan bij IJsselmuiden.

o

ZWOLLER

lĀ·VILSU-,.'l

2. Oorkonde, waarvan het origineel als schilderij aanwezig is in het gemeentelijk archief, opgemaakt ter gelegenheid van de opheffing der gemeenten Hsselrnuiden, Wilsum, Grafhorst, Kamperveen, Zalk en Veecaten en de totstandkoming van de uit deze gemeenten gevormde nieuwe gemeente IJsselmuiden. Krachtens de wet van 21 december 1936, Staatsblad nummer 308:

"Zijnde deze oorkonde geteekend door ons Burgemeesters der respectieve gemeenten alsmede door de Wethouders, Raadsleden en Secretarissen op 23 december 1936." In verband met het feit dat in dit jaar (1987) het 50-jarig bestaan van de samenvoeging van de onderscheiden gemeenten wordt gevierd, vindt u op de eerste pagina's van de gepubliceerde gemeenten foto's met levensbeschrijving van de hierna genoemde gemeentebestuurders.

Llsselmuiden. E.J. Diepeveen, waarnemend burgemeester-secretaris; G.A. van Engelen, B. Otten, H.E. Rekveldt, G. van der Weerd, H. Pelle boer, J. de Lange en H. Wielink.

Wilsum. E.J. Diepeveen, waarnemend burgerneester-secretaris; E. van Ittersum, T. Marskamp, H. Fix, F. Bruins, A. Riezebos, J. Kok en B. Uiterwijk.

Grafhorst. E.J. Diepeveen, waarnemend burgemeester-secretaris; G. van Asselt, H.J. van der Haar, W. van den Belt, E. Palland, H.H. van der Steege, G. Klooster en J. van Lohuizen.

Kamperveen. J .A. Hardenberg, burgemeester; S. Sangers, secretaris; E.J. van der Scheer, B. Korenberg, H. Fikse, J. Topfer, H. Koers, B. Koers Rzn. en H. Roetman.

Zalk en Veecaten. J.A. Hardenberg, burgemeester; S. Sangers, secretaris; Z. Holtland, W. van Unen, J. Russchenberg, H. van den Brink, G.J. Wessels, J. van Ittersum en H. Dokter.

Foto links boven: de waarnemend burgemeester-secretaris van IJsselmuiden, Wilsum en Grafhorst, de heer mr. Egbert Jan Diepeveen, 1935-1937. Hij is geboren in Kampen op 27 september 1897 en op 73-jarige leeftijd overleden op 10 april 1970. Hij was van 1939 tot 1962 burgemeester van Avenhorn N.H.

Foto links onder: de burgemeester van Kamperveen en Zalk en Veecaten, de heer Jacob Adriaan Hardenberg, 1931-1937. Hij is geboren te Zwolle op 21 april 1905 en in 1937 verhuisd naar Enschede. Hij is op 4O-jarige leeftijd overleden in Hamburg op 24 februari 1945, aldus een bericht van het ministerie van Militaire Zaken aldaar.

3. Links hoven: Gerrit Abraham van Engelen, als boerenzoon geboren op 24 februari 1891 te Zalk. Hij woonde en werkte tot 1912 op de boerderij aan de Brinkweg 9 en vertrok toen naar IJsselmuiden en vestigde zich in het pand aan de Nieuweweg 76. Hij was gehuwd met Aaltje Holtland. In 1931 werd hij lid van de raad van de gemeente IJsselmuiden voor de SGP. Van 1935 tot 1937 was hij wethouder en loco-burgemeester. In 1937 installeerde hij jhr. mr. M.L. Quarles van Ufford als burgemeester van de nieuwe samengevoegde gemeente IJsselmuiden. Vanaf november 1943 werd hij, wegens ziekte van burgemeester Quarles van Ufford, waamemend burgemeester. In 1944 weigerde hij om de bevolking van IJsselmuiden in te zetten voor werkzaamheden voor de bezetter en dook op 15 september onder met medeneming van de sleutels van de kluis. In november werd het bevolkingsregister in zakken en melkbussen onder een hooiberg in Wilsum begraven. Hierop stond de doodstraf en als repressaille werd door de Duitsers op 29 september 1944 zijn woning in brand gestoken. Op 16 april 1945 aanvaardde hij opnieuw zijn functie. Met ingang van 20 februari 1946 is hij benoemd tot burgemeester. Op 1 maart 1956 ging hij met pensioen. Hij was regent van de Theodora Elisabeth Stichting; voorzitter van de woningbouwvereniging .Beter Wonen"; voorzitter van de commissie van toezicht van de christelijke lagere landbouwschool te Kampen en had zitting in een aantal andere commissies. Op 15 juli 1982 is hij op 91-jarige leeftijd in IJsselmuiden overleden.

Links onder: Bartholomeus Otten, in IJsselmuiden geboren op 6 december 1879. Zijn hoofdberoep was tuinder. Hij was gehuwd met Gerritdina Wezenberg. Hij was vele jaren raadslid voor de KVP. Voor 1937 was hij wethouder. Daamaast bekleedde hij de volgende functies: voorzitter van de regenten van de Theodora Elisabeth Stichting; voorzitter van de veiling "De Verenigde tuinbouwers"; directeur bestuur Boerenleenbank IJsselmuiden; voorzitter bestuur Coop. Melkfabriek "De Delta" te Kampen; secretaris Crisis Cornite (1935) IJsselmuiden, Grafhorst en Wilsum; penningmeester Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond; bestuurslid van het waterschap "De Koekoek". Op 1 mei 1960 is hij op 80-jarige leeftijd in IJsselmuiden overleden.

Rechts hoven: Hermanus Everhard Rekveldt, geboren in IJsselmuiden op 6 maart 1901. Zijn hoofdberoep was tuinder. Hij was gehuwd met Gerridina Maria Sal!. Hij was lid van de gemeenteraad 1935-1943, 1946-1949 en 1953-1958 voor de R.K. Staatspartij. Hij bekleedde de volgende functies: bestuurslid Coop. groente- en fruitveiling "De Verenigde tuinbouwers"; mede-oprichter Oranjevereniging IJsselmuiden; bestuurslid woningstichting .Beter Wonen"; lid gemeentelijke huisvestingscommissie; bestuurslid en voorzitter Coop. Boerenleenbank; lid R.K. Kerkkoor, adjunct-dirigent en penningmeester; lid Comite Stichting Radboudstichting; bestuurslid Vereniging .Het Groene Kruis"; voorzitter en bestuurslid R.K. Staatspartij, later KVP; tijdens de Tweede Wereldoorlog blokhoofd van de luchtbescherming. Op 8 april 1961 is hij op 6O-jarige leeftijd overleden.

Rechts onder: Gerrit van der Weerd, geboren in Genemuiden op 14 april 1881. Zijn hoofdberoep was veehouder in Mastenbroek. Hij was gehuwd met Harmpje van der Kamp. Hij was vele jaren (1937) lid van de gemeenteraad voor de SGP. Naast zijn hoofdberoep als veehouder en zijn raadslidmaatschap bekleedde hij de volgende functies: secretaris van de Coop. Zuivelfabriek 's-Heerenbroek; bestuurslid van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Hij was in de jaren vijftig wethouder van de samengevoegde gemeente IJsselmuiden. Hij is op 79-jarige leeftijd op 8 augustus 1960 overleden.

4. Links boven: Hendrik Pelleboer, geboren op 20 november 1882. Zijn hoofdberoep was melkveehouder. Hij was raadslid vanaf 1914. De benoeming van een raadslid ging toen anders dan nu. Zijn vader, Hendrik Pelleboer, bedankte in 1914 op 70jarige leeftijd als raadslid. Een aantal mensen trommelde een vergadering samen en het gevolg was dat er een door dertien personen getekende lijst naar het gemeentebestuur ging ... en de heer Pelleboer was raadslid. Hendrik Pelleboer heeft tijdens de oorlog spannende dagen meegemaakt toen loco-burgemeester Van Engelen met het bevolkingsregister onderdook. Hij kreeg van de N.S.B.-burgemeester van Kampen, jhr. Sandberg, toen waamemend burgemeester van IJsselmuiden, de opdracht de heer Van Engelen en ook het bevolkingsregister op te sporen. Drie dagen lang heeft hij misleidende fietstochten gemaakt om bij controle geen argwaan te wekken. Aan het eind van elke dag moest hij verslag uitbrengen van zijn zoekactie. De moeilijkheid was dat de heer Pelleboer weI degelijk op de hoogte was van de verblijfplaats van Van Engelen. Aan het einde van de derde dag werd door de huisarts een ziekmelding geformuleerd en algehele bedrust voorgeschreven. Dit werd door Sandberg geaccepteerd. Op donderdag 28 oktober 1954 werd gevierd dat de heer Pelleboer 40 jaar raadslid was voor de CHU; waarbij het H.M. de Koningin behaagde hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op 2 januari 1967 is hij op 84-jarige leeftijd overleden.

Links onder: Johannes de Lange, geboren in Ambt-Vollenhove op 20 december 1873. Hij was gehuwd met Maria van de Kamp. Hij was hoofdonderwijzer en heeft gewerkt in Avereest, Terwolde, Zalk en Veecaten, Noordeinde, Wilsum, Kampereiland en IJsselmuiden. Hij was vele jaren (1937) raadslid voor gemeentebelangen. Hij vervulde de volgende nevenfuncties: mede-oprichter en kassier van de Boerenleenbank 1907-1943; voorzitter van de ijsclub "Eensgezindheid". Hij was een verwoed bijenhouder en was lid van de imkersvereniging. Hij had een echte koopmansgeest en was erg sociaal voelend. Op 27 augustus 1892 redde hij een kind uit de Dedemsvaart, terwijl hij zelf niet kon zwemmen! Hiervoor heeft hij een koninklijke onderscheiding ontvangen met loffelijk getuigschrift. Hij is in 1962 op 89-jarige leeftijd overleden.

Rechts boven: Hendrik Wielink, geboren op 29 september 1888. Hij werkte van 1906 tot 1935 gedurende 29 jaar bij deemaillefabriek Berk te Kampen en werd in de crisistijd (1935) ontslagen. Hij was gehuwd met Geertje van Asselt. De heer Wielink werd in 1925 voor de ARP als raadslid benoemd en was gedurende drie zittingsperioden wethouder. Na zijn ontslag bij Berk was hij een tijd controleur werkloosheidswet en verzekeringsagent. Hij had de volgende nevenfuncties: kerkelijk ontvanger voor de Ned. Herv. Kerk; voorzitter van de Oranjevereniging; mede-oprichter en voorzitter van de zangvereniging "Harpe Sions"; 43 jaar voorzitter begrafenisfonds; 44 jaar leider van de hervormde zondagsschool; bij zijn 4O-jarig leiderschap van de zondagsschool is aan hem door H.M. de Koningin de eremedaille in goud in de Orde van Oranje Nassau toegekend; mede-oprichter en 43 jaar penningmeester van woningbouwvereniging "Beter Wonen". In de oorlog was hij lid van de verzetsbeweging en heeft korte tijd gevangen gezeten. Hij is op 13 december 1983 op 95-jarige leeftijd overleden.

Rechts onder: Roelof de Vries, geboren op 6 november 1871 te Peize. Hij was gemeenteveldwachter van IJsselmuiden en Grafhorst, gemeentebode, commandant van de brandweer en opzichter wegen en begraafplaatsen. Hij begeleidde destijds gewoontegetrouw elk bruidspaar in Grafhorst en IJsselmuiden naar de raadskamer ten huwelijk, Zijn ordewapen was lange tijd een rietstok, later een gummistok. Hij beschikte weI over een revolver, maar had daar een gruwelijke hekel aan en heeft die nooit gebruikt. Hij is op 10 april 1963 op 92-jarige leeftijd overleden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek