Kent u ze nog... de Haelenaren

Kent u ze nog... de Haelenaren

Auteur
:   B.A.J. Jeukendrup
Gemeente
:   Haelen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4263-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Haelenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Drie kerkdorpen

Wie zijn de Haelenaren dat u ze kent? De titel van dit boekje vraagt enige verduidelijking, In dit "album" zijn foto's opgenornen van personen en feiten, die in de periode van 1900 tot 1940 een rol hebben gespeeld in het gemeenschapsleven van de kerkdorpen Haelen, Buggenum en Nunhem. De inwoners van deze drie dorpen worden gerekend tot de Haelenaren op grond van het feit dat deze trits de huidige gemeente Haelen vormt. Of schoon, door een maatregel van de bezetter per 1 oktober 1942, tot een gemeente samengevoegd, zijn tot op heden de drie kerkdorpen als zelfstandige leefgemeenschappen blijven bestaan en dragen zij elk nog een eigen stempel. Erkend moet worden, dat het kerkdorp Haelen zijn oorspronkelijke identiteit als gevolg van de snelle bevolkingstoename grotendeels heeft verloren. Het vroegere, min of meer armoedige, plattelandsdorpje is uitgegroeid tot een moderne woonkern, waar het leven in de stroomversnelling is geraakt zoals in vele verstedelijkte dorpen. Het is niet zo dat deze stroomversnelling is voorbij gegaan aan Buggenum en Nunhem, maar deze dorpen hebben meer hun oorspronkelijke karakter kunnen bewaren. Ook in het dorpsleven van alle dag is dit merkbaar.

In de streek hoort men wel eens praten van "een gemeente en drie pastoors" en daarom wordt gesproken van drie kerkdorpen. Deze dorpen liggen gegroepeerd rond hun kerktoren. Nog steeds zingen de klokken van tijd tot tijd hun klanken uit over de daken, waarvan het getal zich uitbreidt. Deze klokken wijzen de tijd en geven boodschappen door van vreugde en van droefheid. In de drie dorpen worden ze nog gehoord, of schoon het moeilijk wordt om in een wereld vol rumoer en lawaai luisteraar te zijn.

Goede, oude tijd

De in dit boekje opgenomen fota's stammen uit een tijd, die men vaak pleegt aan te duiden als "goede, oude tijd". Het was een tijd, waarin ongetwijfeld het gezelligheidsleven bloeiender was dan heden ten dage. De gemeenschap leefde van feest tot feest. Toch waren het naar huidige begrippen tijden van armoede en sociale onzekerheid, maar het waren ook tijden waarin velen met elkaar verbonden waren en zich gebonden voelden tot hulp die vanzelfsprekend werd geacht. Een belangrijk levensfeit ging gepaard met een kerkelijke viering en omgekeerd kon geen kerkelijk feest voorbij gaan zonder een profaan feestelijk tintje. Dit illustreert een even wicht, dat thans verbroken is.

De besloten gemeenschap van vroeger werd gedwongen naar buiten te treden. Toen bleek, dat een aantal verenigingen en instellingen de confrontatie met de nieuwe tijd niet konden doorstaan. Ze gingen geruisloos ten onder zonder dat werd voorzien in opvolging. Veelal ten koste van inventiviteit en improvisatievermogen hebben radio, film en televisie zich een plaats verovert, hetgeen in zekere maten een vervreemding van de mensen onderling veroorzaakte. De individuele vrijheid werd weliswaar groter doch vaak ten koste van de onderlinge verbondenheid.

De mensen van toen

De mensen van toen zijn ouder geworden. Ze hebben allen hun herinneringen en vertellen er graag over aan

degene die ernaar luisteren wil. Ze hebben veel meegemaakt. Op hen is van toepassing hetgeen de dichteres Ida Gerhardt schreef:

Wie oud geworden is in deze eeuw Draagt in zijn denken vele eeuwen mee

Velen van de in dit boekje afgebeelde personen zijn niet meer. Ofschoon gestorven leven ze nag en behoren ze nog tot onze geesteswereld. Hun do en en laten, hun manier van leven is in meerdere of mind ere mate overgegaan op ons; hun leven beheerst nog het onze. Gustave Lebon schreef: "Oneindig talrijker dan de levenden zijn de doden en bovendien veel mach tiger. Zij beheersen het onmetelijke gebied van het onderbewuste, dat onzichtbare rijk waaruit aIle manifestaties van intelligentie en karakter voorkomen. Een yolk wordt veel meer door zijn doden dan door zijn levenden geleid ... De doden zijn de enige onbetwiste meesters van de levenden. Zij dragen de last van hun fouten, wij plukken de voordelen van hun deugden."

De ontmoeting met vele Haelenaren was voor de sarnensteller van dit boekje een genoegen, In vaak lange gesprekken en met hulp van velen konden de diverse personen die op de groepsfoto's voorkomen worden geidentificeerd, Va or de beschikbaarstelling van de foto's en de ondervonden hulp wordt op deze plaats gaarne dank gezegd ,

1. Rond de eeuwwisseling was Haelen een rustig midden-Limburgs boerendorpje. De fotokaart biedt een kijkje in de Dorpsstraat; links liggen de woningen Thissen (thans van Pol) en van Hinsberg in hun oorspronkelijke gedaante. Aan de overzijde van de straat ligt de pastorie, waarbij een ruime schuur behoorde. Deze schuur deed dienst als stal, want ook de pastoors hielden vee. De op de voorgrond liggende schuur werd in de jaren twintig afgebroken. De namen van de voorbijgangers konden niet meer worden achterhaald.

2. Omstreeks 1910 mochten de kinderen, die hiervoor hadden betaald, poseren voor de klassefotograaf, die de opname maakte voor de openbare lagere school aan de Roggelseweg te Haelen, welk gebouw in 1970 werd gesloopt. In de eerste rij zitten van links naar rechts: meester Veugelers, Cato Vestjens, Dora Cillekens, Anna van Hinsberg, Ne1 Theeuwen, Margreet Roumen, Nel Hendrix, Lena Mooren en meester J. Geene. De tweede rij wordt gevormd door: meester Custers, Bernard Roumen, Sef van Hinsberg, Jac Cillekens, Mathieu Hocks, Harry Beurskens, Peter Cillekens, Sjang Kersten, Karel Kersten, Sjeng Mooren en meester Jozef Schreurs. De derde rij door: An Schoenmakers, Trui Cillekens, Maria van Hinsberg, Marie Roumen, Marie Vestjens, Lies Schoenmakers en Thei Ververs, terwijl in de bovenste rij staan: Ber Mooren, Sibert Vissers, Peter Ververs, Sjra van Hinsberg, Martinus Roumen, Theo Kampen, Peterhannes Vissers en Henri Aelmans.

3. De fourage- en aardappelhandel van Everard Schreurs aan de Napoleonsweg te Haelen genoot meer dan plaatselijke bekendheid. Rond 1910 werd de zaak gefotografeerd. De identiteit van een aantal personen kon niet worden achterhaald. Het staat vast dat de tweede persoon van links Everard Schreurs is. In de deuropening zien we enkele kinderen van Everard Schreurs. Geheel rechts staan van links naar rechts: Frits Cillekens (Orke Frits), Harry Mooren en Piet Tholen (Jankes Piet). In het inmiddels verbouwde pand is thans het cafe-restaurant "Corjado" gevestigd.

,"

. v. Schreurs, Hae en - 0 an Fourage. en Aardappelenhandel en gros

4. Van de Klassen drie en vier van de meisjesschool - toentertijd gevestigd in de bijgebouwen van het kasteel Aldenghoor - werd in 1918 de nevenstaande opname gemaakt. Gekleed in het schooltenue van die dagen treffen we hierop aan zittend, van links naar rechts: Nellie Kockelkoren, Fien Kockelkoren, Dien Beurskens, Mia Verheyden (met lei), Lena Maassen, Truke Tholen en Anna Waeyen. Daarachter staan: Truike Schatorje, Marieke Spee, Gondje Houben, Nelke Smeets, Fie van Hinsberg, Truike Vissers, Drina Maessen en Betje Hendrix. Tenslotte volgen in de laatste rij:

Mina Caris, Mia van Horne, Leentje Strous, Mientje Coppes, Lies Geerlings, Trees Jegers en Nellie Coenen. GeheeJ rechts staat kapelaan Janssen, de latere pastoor van Scharn (bij Maastricht).

5. Vlakbij de parochiekerk van de heilige Lambertus in Haelen woonde Mienke Joosten. Bij haar woonde een nicht, Wilhelmina Joosten, die beter bekend was onder de naam van Mina van Mienke. De beide dames verheugden zich in de warme sympathie van de Haelense schooljeugd, die in het knusse dorpswinke1tje snoepgoed konden kopen. De beide dames werden, met de kleine Jan Hendrix, omstreeks 1924 gefotografeerd voor de winkel-woning (Kom 55), welke in 1944 door oorlogshandelingen geheel verwoest werd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek