Kent u ze nog... de Hammenaren

Kent u ze nog... de Hammenaren

Auteur
:   H. Konijnenberg
Gemeente
:   Ham, Den
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4264-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hammenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Na "Den Ham-Vroomshoop in oude ansichten" en "Kent u ze nog ... de Vroomhopers" verschijnt nu ook een boekje met als titel: "Kent u ze nog ... de Hammenaren'; een trilogie als het ware, om de herinnering van de kijkers en lezers aan v66roorlogse situaties en mensen te verlevendigen.

J1( yond ergens geschreven als sociologische kenschets van Vroomshoop, dat het is: georganiseerdheterogeen; het dorp Den Ham daarentegen werd gekwalificeerd als: organisch-homogeen, Het lijken mij juiste typeringen.rnaar ik zou er aan willen toevoegen: samen een, Waarmede dan die schakels zijn aaneengesmeed tot een, onverbrekelijk, harmonisch geheel.

De geschiedenis van het dorp Den Ham van v66r 1940 is sterk agrarisch getint en het heeft mij wellicht juist daarom moeite gekost uit de veelheid van foto's een gevarieerd geheel samen te stellen. Voor de mij daarbij van verschillende zijden verleende hulp ben ik zeer erkentelijk. Met name noem ik in dit verband de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop, de heer D.J. Snel en al degenen die mij hun foto's beschikbaar stelden.

Ook ditmaal ben ik bij het reproduceren van de uiteindelijk opgenomen achtendertig foto's voortreffelijk bijgestaan door mijn zoon; ik ben gelukkig met zijn telkens weer spontaan verleende medewerking! Bij meisjesnamen staan de namen van de toekomstige echtgenoten (voor zover bekend) tussen haakjes erachter vermeld.

Johanna F. van Buren uit Hellendoorn (1881-1962) schreef in het Sallands dialect in het "Dagblad van het Oosten" regelmatig gedichten die later verzameld werden in bundels. In de bundel "Kronnenzommer" (l948; letterlijk betekent dit: "kranenzomer", men bedoelt daarmede een mooie nazomer, de tijd wanneer de kraanvogels overvliegen op weg naar het zuiden) kom t een "leedtie" (zoals zij het zelf noemde) voor over Den Ham. Welk huisje zij daarin bedoelde weet ik niet. WeI, dat Den Ham vroeger vele, soms grootse, soms ook nederige, maar doorgaans fraai gelegen boerderijen en huisjes kende (en nog kent) in het dorp en de omringende buurtschappen. De titel van dit gedicht, waarvan de tekst is afgedrukt op pagina 80, luidt "Mooi oale huussien in 't Hammerlaand".

Moge het doorkijken en Ie zen, u die dit boekje in handen hebt, evenveel genoegen verschaffen als de samenstelling mij bezorgde!

1. De gereformeerde predikant J .H. Meuleman vermeldde in de herdenkingssamenkomst, gehouden op 17 mei 1936 ter geIegenheid van het honderdjarig bestaan van de gereformeerde gemeen te in Den Ham, dat bij Koninklijk BesIuit van 3 november 1841 nr. 69 de (toen zogenoemde) christelijke afgescheiden gemeente werd toegelaten en vergunning kreeg ais plaats van uitoefening van haar openbare eredienst te gebruiken .Jiet gedeeltelijk daartoe in gebruik verkregen huis van Jan Hendrik Steen". WeI: dit is dat huis, in de Roggestraat. Het stond op de pIaats waar thans J. Schuttevaar woont en het werd afgebroken in 1965; Iaatstelijk woonde er de weduwe H. Kamphuis- Tempert, die nog juist te zien is v66r de deuropening.

2. Een schoolfoto van de openbare lagere school (circa 1909). Op dat moment was het van 1881 daterende schoolgebouw aan de Grotestraat nog in gebruik. Op de bovenste rij staan onderwijzer Klaassen, R. Krukkert, J. Noeverman (Pas), E.R. Luttikhof (Klaren), F. Steen, J. Steen (Gerrits), H. Willems en M. Kolkman (Binnenmars). Op de vierde rij: de heer Marsman (Zwolle), W. Spoelman, A. Lindenhovius, H. Hekman (Wemekamp), G. Dekker, J. Willems, A. Spoelman, J.e. Toerse, mejuffrouw Jurgens en mejuffrouw Lize Nieuwenhuis. Op de middelste rij: de heer Nieuwenhuis (hoofd van de school), H. Bossink (Schuurman), H. Kolkman, E. Kuiper (Minkjan), L. Heersink, G. Flim (Stoeten), A. Hekman (Wemekamp) en G.J. Lindenhovius. Op de tweede rij: A. Bonte, J. Kuiper, A. Dekker, E. Dekker, H.J. Lindenhovius, H. Bolman en A. Bonte. Op de voorste rij: ? Hekman,? Toerse, N. Ardesch, M. Wemekamp, A. Ardesch, D. Heersink en W. Bonte.

3. De voorloper van de tegenwoordige cooperatieve zuivelfabriek. Al in de negentiende eeuw was de handkrachtfabriek aan de Brink gevestigd, in het pand waarin thans mevrouw Grevink woonachtig is. Door de ma tige prijzen die werden uitbetaald gingen vele melkleveranciers naar naburige fabrieken, die door een betere inrichting, hogere prijzen konden betalen. Tenslotte werd het bestaan van de handkrachtfabriek zelfs bedreigd en daarom namen burgemeester W. Beukenkamp (de eerste) en dokter P.J. Van Brakel in de winter van 1913/14 het initiatief tot de oprichting van een zuivelcooperatie. De heer H. Oudelaar, hier op een foto van omstreeks 1920, die eerder directeur van het oude fabriekje was, werd later melkmeter en tevens belast met kantoorwerkzaamheden, op de nieuwe fabriek. Zijn echtgenote, mevrouw H. Oudelaar-Kuiper was de eerste onderwijzeres aan de op 2 januari 1907 geopende Hammer gereformeerde school. Het echtpaar had geen kinderen.

4. De relaties tussen de Hammenaren en kasteel Eerde dateren reeds van eeuwen her. Werd volgens de geschiedschrijvers - het kasteel Azoelen in Den Ham in 1381 niet verwoest gelijktijdig met het kasteel Eerde? Nevenstaande foto uit circa 1933 geeft een heel wat vredelievender beeld te zien: Hammer jeugd schaatsend op de westelijke binnengracht van kasteel Eerde, waarin toen de Quaker-school gevestigd was. Als het na een natte herfst vroor kon men van de Groene Jagersbrug af schaatsen tot aan het kasteel. Verschillende schaatsers zijn nog duidelijk herkenbaar; vijfde van links is schilder Nijmeijer, zevende van links is G.J. Poel en geheel rechts de dames Reuvers en V oortman.

5. Een vertederende foto, genomen zo'n zeventig jaar geleden op het bordes voor kasteel Eerde. Links valt nog een van de bouwhuizen te zien. De planten werden's winters opgeborgen in de bij het kasteel behorende oranjerie. De heer Ter Horst, vader van de hiernaast afgebeelde Gerrit en Mina (later mevrouw Schurink), was to en pachter van een boerderij van de kasteelheer, baron Van Pallandt. Vindt u het ook zo'n prachtig prentje?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek