Kent u ze nog... de Hazerswoudenaren

Kent u ze nog... de Hazerswoudenaren

Auteur
:   C. Kroon
Gemeente
:   Rynwoude
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4267-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hazerswoudenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het was voor mij uiterst rnoeilijk een goede keuze te doen uit de vele foto's die mij door een aantal person en voor de uitgave van dit boekje ter hand zijn gesteld. Zorgvuldig heb ik moeten overwegen welke foto's geschikt waren om te worden opgenomen, waarbij uiteraard de kwaliteit van de afbeelding een belangrijke rol speelde. Stad en land moesten worden afgereisd om de bijeengebrachte collectie met de daarbij behorende personalia te kunnen presenteren.

Het spijt mij bijzonder dat een aantal zeer oude familiefoto's moest vervallen, omdat de namen van de daarop voorkomende personen niet meer bij de inwoners van Hazerswoude bekend waren. Ongetwijfeld zullen er onder u zijn die zeggen: "Een foto van die persoon of van die vereniging of schoolklas had hier eigenlijk niet mogen ontbreken". Beperking noopte mij echter tot het maken van een keuze. Tevens ben ik mij ervan bewust dat mogelijk niet overal de namen juist zullen zijn vermeld. Evenmin ben ik er in geslaagd aIle namen van de personen op de foto's te achterhalen. Men zal echter begrijpen dat sommige foto's meer dan vijfenzestig jaar geleden zijn genomen en dat het dus kan voorkomen dat een aantal personen uit het geheugen is verdwenen. Ik hoop dat dit alles geen afbreuk zal doen aan de totaalindruk van het boekje.

Zonder de welwillende me de werking van een groot aantal inwoners van Hazerswoude en buitengebied, had dit boekje niet tot stand kunnen komen. In het bijzonder wil ik hier met name noemen: mejuffrouw H.M. Erkelens, mevrouw A.J. van Leeuwen-de Gelder, A.M.C. barones Van Lynden-van de Bosch te Hemmen en de heren A. Bol, J.P. v.d. Bosch, N. v.d. Bosch, B. den Braver, H.J. de Kort en D.J. Plaisier. Voor de foto's en de verstrekte informaties ben ik hun dan ook zeer erkentelijk.

Deze inleiding wil ik afsluiten met de woorden van de grote Romeinse redenaar Cicero: "Het leven der gestorvenen is neergelegd in de herinnering der levenden".

1. Op 29 juni 1907 traden Koos Cok en Krijntje van de Bosch in het huwelijk. Arnateur-fotograaf Hendrik van Hof legde dit heugelijke feit vast. Op de foto ziet men, van links naar rechts, staand:

Arie van de Bosch, Gijs van Teylingen, Aaltje van de Bosch, Mietje van Gent, Bou van de Bosch, Marie van de Bosch, Aagje Oppelaar, Neeltje van de Bosch, Cor van de Bosch, Pietje Quartel, Klaas van de Bosch, Pie Cok, Maarten Cok, Jan Cok en Simon Cok. Zittend: Grietje van de Bosch, opa Van de Bosch, opoe Van de Bosch, bruidspaar Koos Cok en Krijntje van de Bosch, opoe Cok, Geertrui de Groot-Cok, Klaasje Cok-Lindenburg en Johanna van de Bosch. Op de grand: Arie van de Bosch, Gijsje van de Bosch en J ohan de Groot (zoon van Geertrui de Groot-Cok). Koos Cok nam in 1906 het kappersbedrijf over van Jan Susan. Hij stierf in 1958 en zijn echtgenote in 1966.

2. Hiernaast een foto uit 1905 van de familie Van de Bosch en aanverwanten uit het Rietveld. Staande, van links naar rechts: Dirk van de Bosch, Bou van de Bosch, Arie van de Bosch, Klaas van de Bosch, Cor van de Bosch, Pietje Quartel, Neeltje van de Bosch, Krijntje van de Bosch, Marie van de Bosch en Gijs van Teylingen, Zittend: Marie Matze, Mietje van Gent, Grietje van de Bosch, J annetje van de Bosch-van Rijssel, Klaas van de Bosch, Han van de Bosch en Aaltje van de Bosch. Naast het tafeltje zitten Gijs en Arie van de Bosch Klzn. De foto is genomen achter het ouderlijk huis, ter gelegenheid van de verjaardag van J annetje van de Bosch-van Rijssel, Klaas van de Bosch en Pietje van de Bosch-Quartel waren zeer hartelijke en vrome rnensen, die menige winkelier van droge kousen of een oude jas voorzagen, wanneer zij des winters, bij slecht weer, met hun roeiboten met koopwaar het Rietveld bezochten. Het was dan: "Kom maar gauw binnen jongen, de koffie staat klaar en de kachel is warm, dan kan je wat drogen en uitrusten". Van tante Pietje is bekend dat zij in de oorlog eens een paar Duitsers, die met een oude schouw de Rietveldse vaart wilden oversteken, toeriep: "Ach, tobbers, motte jullie nou naar Engeland vare, jullie kenne nog nie eens de vaart over komme".

3. In 1869 werd de eerste wielerwedstrijd gehouden over de honderdzesentwintig kilometer lange weg tussen Parijs en Rouen. Deze werd gewonnen door de Engelsman James Moore die de afstand aflegde met een gemiddelde van twaalf kilometer per UUf. Later waren het Klaas Pander, Frans Netscher, Pim Kinderlen en Scheltema Beduin die triomfen vierden op de bicyclette. Omstreeks 1884 werd het zogenaamde veiligheidsrijwiel uitgevonden. De eerste Nederlanders die op dit model successen behaalden waren Matthieu Cordan en Harry Meyers. Eveneens een groot wielrenner was Jaap Eden. Een wielrenner die vooral ook op een lange sportcarriere kon bogen, was jonkheer G. Bosch van Drakestein die echter steeds amateur is gebleven. Hij was bekend onder het pseudoniem "Ulysses". In 1912 was het de Hazerswoudenaar Kees Erke1ens die op drieentwintigjarige leeftijd de Nederlandse kampioenstitel veroverde. Hij fietste de weg van Arnhem naar Apeldoorn in een tijd van twee uur, vijfentwintig minuten en vijfentwin tig seconden. Tweede werd P.G. Borremans en derde Cor Blekemole. Kees Erkelens heeft ook vele internationale wedstrijden gereden, onder andere fietste hij in Belgie, Engeland, Duitsland en Frankrijk, De Hazerswoudse wielrenner stierf op 7 januari 1959. Ten huize van zijn weduwe hangt nog het kastje met de vele onderscheidingen die hij destijds heeft behaald. Op nevenstaande foto is Erkelens afgebeeld na zijn huldiging.

4. De familie F ortgens in de moestuin ach ter het schoolhuis in de zomer van 1921. De foto is genomen in de richting van het meesterhuis (links) en de school (rechts) met daartussen de speelplaats (thans Ds. D.A. v.d. Boschstraat) en op de achtergrond de hervormde kerk. Adrianus Fortgens werd te Haarlem geboren op 9 oktober 1854 en overleed te Den Haag in 1933. Tussen 1878 en 1881 trouwde hij met Maria de Paauw, geboren te Haarlem op 17 december 1854. Zij overleed te Utrecht in 1939. Adrianus Fortgens werd op 1 januari 1882 aangesteld als hoofd van de openbare school van het dorp Hazerswoude op een jaarsalaris van f.11 00,-. Hij volgde to en meester F. Brouwer op. Vee1 heeft Fortgens gedaan voor de Hazerswoudse samenleving. Zo was hij onder andere jarenlang directeur van de "Harmonie" van Hazerswoude, organist van de hervormde kerk, klokluider, enzovoort. We zien op de achtergrond, van links naar rechts: Maria Fortgens-de Paauw (bij het tuinhek), dominee D.A. v.d. Bosch (schoonzoon), Catriena C.M. v.d. Bosch-Fortgens, Chris de Paauw (een zuster van Maria Fortgens-de Paauw) en (met hoed in de hand) Adriaan Fortgens. Op de voorgrond zien we: Cornelia Fortgens, Annie M.C. v.d. Bosch (later barones Van Lynden), G. v.d. Haar (schoonzoon) en, staande, Henriette v.d. Haar-Fortgens met Adrianus C.D. v.d. Bosch (een k1einzoon die later dominee za1 worden). Het gezin Fortgens te1de zes kinderen, er ontbreken er dus drie, te weten: H.C. Fortgens (later dominee), Marie Fortgens (gehuwd met Dijkstra) en Adrianus Fortgens.

5. Dominee Dirk Arie v.d. Bosch (hier op tweeendertigjarige leeftijd) was een van de bekendste persoonlijkheden uit het nabije verleden van Hazerswoude. Hij werd geboren op 23 oktober 1884 uit een oud Hazerswouds geslacht in een pachtboerderij aan het eind van de Dorpsstraat (thans bewoond door Arie Langhout), Na bij meester Fortgens de lagere school te hebben door/open, behaalde hij te Leiden het gyrnnasiumdiploma. Daarna studeerde hij theologie aan de Leidse universiteit. Op 30 augustus 1910 trouwde hij met Catriena Cornelia Maria Fortgens, oudste dochter van Adrianus Fortgens en Maria de Paauw. Op 4 september 1910 werd Van de Bosch te Nieu w-Vennep beroepen en van 1914 tot 1916 stand hij te S tedum. Van 1916 tot 1940 was hij predikant te Den Haag. Van de Bosch werd op 11 december 1940 door de Duitsers gearresteerd in verband met zijn boek: "Getal 666, het getal eens mens", dat op Hitler zou slaan. Op 20 maart 1942 stierf hij in het concentratiekamp te Amersfoort en was daarmede de eerste predikant in ons land, die het slachtoffer werd van het nationaal-socialisme. Hij was een van die predikanten die zijn medegevangenen tot grate steun was. Zijn nagedachtenis werd door de gemeente Hazerswoude geeerd door een straat naar hem te vernoemen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek