Kent u ze nog... de Heerhugowaarders

Kent u ze nog... de Heerhugowaarders

Auteur
:   Gerhard Modder
Gemeente
:   Heerhugowaard
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4269-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Heerhugowaarders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Hier zien we het resultaat van de activiteiten van de vorige foto. We waren er trots op. Het gebouw werd in 1915 als nieuw hart van de gemeente in gebruik genomen, maar na eenenvijftig jaar viel het in 1966 als slachtoffer van de tomeloze uitbreidingen. Het was een aardig gebouw om te zien en de ouderen bewaren nog minder prettige herinneringen aan de hardstenen trap met de te smalle treden, die van menig bruidspaar de uiterste aandacht vroeg. Vele ter plaatse minder bekende bezoekers hebben de trap in een sneller tempo afgelegd dan ze aanvankelijk van plan waren. De bouw van het nieuwe gemeentehuis viel in een periode van grote bouwactiviteit die weliswaar niet met de huidige expansie te vergelijken valt, maar toch wel opmerkelijk was voor die jaren. Men oordele zelf:

1911 rooms-katholieke kerk in de Noord. 1912 christelijke school.

1913: rooms-katholieke school, Van Veenweg. malerij "De Goede Verwachting" armenhuis "Ter Kirnme" aan de Middenweg, het 1atere verzorgingshuis voor bejaarden. zuive1fabriek "Excelsior". 1915: gemeen tehuis

1916: gereformeerde kerk, Stationsweg

Het heeft ve1en gespeten dat er in 1966 geen andere bestemming aan het gebouw kon worden gegeven.

7. Pastoor Van Swieten (links) was de laatste pastoor van de zogenaamde grote Waard. Dat betekende dat de parochie van Sint Dionysius alle katholieken van de Waard omvatte. Hij was een sterke tegenstander van de verdeling van zijn grote kudde in "noord" en "zuid". Het liep zelfs uit op een ernstig confict, hetgeen niet kon verhinderen dat in 1911 de nieuwe parochie van het Heilig Hart in de Noord werd opgericht. Zijn zorg ging overigens verder dan de louter geestelijke, want hij richtte de Boerenleenbank op. Hij was daarvan zelf drie jaar kassier tegen een jaarlijkse vergoeding van vijftig gulden. Pastoor Van Swieten was een spaarzaam en sober mens, die er niet van hield geld uit te geven voor onnutte zaken. Hij was altijd bereid iedere inleg te ontvangen, zelfs al was het bedrag niet hoger dan vijftien cent.

Bouwpastoor Ch. Helwig (rechts) ondervond tijdens de voorbereiding en de bouw van de Heilig Hartkerk in de Noord zoveel ongenoegen en tegenwerking van 't Zuid dat hij elders onderdak moest zoeken. Dat was geheel tegen de gewoonte in; de moederparochie bood toch altijd de aspirant-herder van de nieuwe gemeenschap een onderkomen aan. Nog lang he eft het niet erg geboterd tussen beide dorpskernen, maar nu behoren de twisten toch weI tot het verleden.

8. Heel oud-Heerhugowaard kende de man, links: het is Herman ter Hoeve en volgens de aanduiding boven de deur "slachter en vleeschhouwer", met als specialiteit "Eenigste Kievits-eierenkoopman van Heer-hugo-waard (N.H.)". Herman bezat geen behoorlijke slagerij en had weinig te doen met de keuringsdienst. Herman slachtte dan ook aIleen kleinvee, zoals kalveren, schapen en varkens. Verder was hij ook nog zo iets als handelaar in konijnen en kippen. Herman bezat voorts nog een bijzonder karaktertrekje: hij kon met zijn hondekar maar moeilijk voorbij een herb erg komen. Op de foto staat hij keurig schoon en netjes, maar weinig Heerhugowaarders zullen geweten hebben dat dit mogelijk was. Voor sommige Heerhugowaarders was het kievitseierenzoeken in het voorjaar een aardige bijverdienste. Met een polsstok gewapend, trok men door het weiland. De prijs voor de eerste eieren lag hoog, soms tussen de zestig en honderd cent per stuk. Als men daarbij bedenkt dat het weekloon van een knechtje plusminus twee gulden per week bedroeg, dan kan men zich voorstellen dat er gretig naar kievitseieren werd gezocht. Door verschillende oorzaken, zoals de verandering van het grasgewas en het ploegen van bouwland, werd de kievitenstand allengs kleiner. Het rapen van eieren was op den duur niet meer lonend.

In dit jagersduo (rechts) herkent u zeker Jan Groot (links) en zijn vriend en collega Klaas de Jong (rechts). Zozeer was Jan Groot met zijn beroep verbonden dat ieder van "Jan Groot de Jager" sprak. Zeker vijftig jaar lang zwierf hij door het polderland. De foto toont duidelijk dat deze zwerftochten niet zonder succes bleven. Het duo toont hier de goede vangst en zal wel niet vermoed hebben dat het nog eens ooit een plekje in dit boekwerkje zou veroveren! Klaas de Jong woonde niet in Heerhugowaard.

9. Op 23 november 1937 maakte gemeenteveldwachter N.F. Bleijendaal proces-verbaal op naar aanleiding van een gevonden koe. Willem Groenland, kastelein van "De Koffiemolen", kreeg de opdracht het dier in zijn stal te verzorgen op kosten van de eigenaar. Dit alles volgens artikel 26 van de A.P.V. van Heerhugowaard. Omdat de eigenaar niet voor 31 december van dat jaar kwam opdagen, werd de koe reglementair in het openbaar verkocht. Hiertoe verscheen de volgende advertentie in de streekbladen:

Verkoping van een Koe.

Op vrijdag, 31 december a.s. te 11 uur v.m. zal bij het cafe van de Heer Groenland alhier openbaar worden verkocht

een onbeheerd aangetroffen zwartbonte koe.

B. en W. van Heerhugowaard.

Alzo gebeurde het. De koe werd verkocht aan K. Bakker, koopman te Purmerend, voor de prijs van "Een honderd en zes en twintig gulden". Voorwaar een kleine prijs voor een zielige koe. Na aftrek van de onkosten bleef het kleine, batige saldo van f 45,70 voor de gemeente over. Op de foto is burgemeester Sutman Meijer met wethouder Arie Kooy aan het "handjeklap". Veldwachter Bleijendaal kijkt toe. Onder de belangstellende kijkers zien we vooraan met sigaar Klaas Mooy, daarachter Piet Bleeker (nu vrachtrijder), Willem Dekker (met de pijp in de mond), Klaas Mooy sr. Jan Groenland Wzn.; daarachter met hoed Willem Groenland, een onbekende koopman in het zwart, J oop Stuyt (de krantenman), Van Leijen (Veenhuizerweg), bierbottelaar Bakker, Gert Ligthart, onbekend, Jan Oudeman, daarboven even zichtbaar Jo Botman, voor het raam Dirk Ottenbros en Annie Groenland, achter de koe Dirk Zuurbier, Arie Groot, Cor Liefhebber, daarachter Piet Beers, Jaap Groenland Wzn., onbekend, Arie Verwer, Klaas Oudeman, achter de elleboog van de burgemeester Emmy Groenland, Kees Baars, Jo Groenland, Truusje Groenland en Gitta en Tinie Bleeker.

~

a. - -"-

10. Rond 1880 werd de openbare 1agere school aan het Kruis gebouwd. V 66rdien was er maar een school voor de gehele gemeente Heerhugowaard en die stond in het Zuid, (Centrum). De gemeente telde nog maar weinig inwoners maar de weg naar school was wel lang. De leerplicht zou pas rond de eeuwwisseling komen en eerst toen kon men pas van geregeld schoolgaan spreken. In diezelfde jaren werd cafe "De Viersprong" gebouwd. Het was een herberg met doorrijstal tevens schildersbedrijf met als eigenaar de heer D. Dirkmaat, de grondlegger van schildersbedrijf Dirkmaat in het Centrum. En zo ontstond de kleine dorpskern ,,'t Kruis", die pas compleet werd bij de bouw van de parochiekerk van de Heilige Familie in 1923. 't Kruis is een hechte gemeenschap met een overwegend katholieke bevolking, Deze schoo1foto is van omstreeks 1912. Het betreft dus nog steeds de openbare school met "gemengde" bevolking, al doet de vo1gende lijst dat niet vermoeden. Op de stoeprand zitten van links naar reehts: Anna de Moel, Marie Doodeman, Trien de Moel en Willern Offeringa. Op de tweede rij: Coen Bruyns Jzn., Jaap Bruyns Jzn., Jan Kieft, onbekend en Cor de MoeI. Op de derde rij: Betje Offeringa, Leentje Commandeur, Guurtje Kieft, Geertje Bleeker, Grietje Bleeker, Rika van Schagen, Theo Bruyns Dzn. en staande Jane Bruyns J dr. Op de vierde rij: Siem van Schagen, Jaap van Schagen, Piet Bruyns Dzn., Siem Commandeur en Jan Bruyns Dzn. Op de vijfde rij: Dirk van Schagen, Klaas Kieft, Trien Bruyns Ddr. en Aafje Bruyns Jdr. Reehts zien we hoofdonderwijzer meester Brandts, de onderwijzeres is vermoedelijk juffrouw Winkel, de onderwijzer reehts kunnen we niet identifieeren. Deze groep kinderen vormt geen klas. Men nam indertijd uit praktisehe overwegingen broertjes en zusjes bij elkaar om het voor de ouders niet te duur te laten worden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek