Kent u ze nog... de Heerhugowaarders

Kent u ze nog... de Heerhugowaarders

Auteur
:   Gerhard Modder
Gemeente
:   Heerhugowaard
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4269-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Heerhugowaarders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. In 1913, een jaar na de bouw van de christelijke school aan de Stationsweg, verrees de katholieke lagere school aan de Van Veenweg. Het bijzonder lager onderwijs verkreeg zo zijn eigen plaats naast het openbare. In verband met de beperkte subsidiering was het in die dagen niet eenvoudig om een principiele school te stichten. Immers alleen het openbaar onderwijs werd volle dig door het rijk betaald. De bijzonder lagere school moest, behoudens dan een kleine subsidie, verder alle onkosten en salarissen opbrengen en we dienen aile respect te hebben voor de schoo1besturen en ouders die zoveel voor hun overtuiging over hadden. In 1917 bracht het kabinet Cort van der Linden de volledige gelijkstelling van beide typen onderwijs, De vrije schoolkeuze door de ouders ontmoette geen belemmeringen meer. De foto toont een groep leerlingen van de katholieke, lagere school aan de Van Veenweg. We zien op de voorste rij van links naar rechts: Annie Schouten, Bets Laan, Trien Weel, Gre Weel, Klaartje Groenveld, Tiny Groenveld, Nelie Komen, Jean Komen en Marietje de Koning. Op de tweede rij: Arie Mourits, Annie Beers, Nel Bakker, Jansje Bakker, Trien Oudhuis, Clasien Appelman, Agaat Bruin, Marie Biersteker, Piet Groenveld, Jan Bey en Jan Jansen. Op de derde rij: Arie Kruyer. Toon Komen, Jan Smit, Jan Blank, Bets Wijnker, Marie Klaver en Piet Berkhout. Op de achterste rij: juffrouw Buis, Gert Appel, Piet Groenveld, Wim Konijn, Henk Starn, Arie Snoek, Kees Buter, Cor Groenveld, Tinus J ak en meester Ohms.

32. In 1933 onderbreken de leerlingen van de katholieke lagere school aan de Hondenweg (nu Van Veenweg) hun lessen voor een feestelijk gebeuren, namelijk de komst van de fotograaf. De school ging in het jaar 1913 de Waardse gemeenschap in, onder de naam "Het Goddelijke Kind". Bij de viering van het zestigjarig bestaan in 1973 werd deze naam vervangen door een nieuwe. De school heet nu "Pater Jan Smitschool" naar haar oud-1eerling Jan Smit, die in 1965 in zijn missiegebied op Nieuw-Guinea zo tragisch am het leven kwam. Links op de foto staat het hoofd van de school, de heer J.C. Ohms, die na een jarenlange functie als hoofd van de school in 1962 overleed. Rechts zien we meester P.C. van Leeuwen, die gedurende meer dan veertig jaar aan deze school werkzaam was. Bovenste rij: Cor Visser, Frans Dekker Azn., Niek Dekker Azn., Jaap Beers Pzn., Jaap Kruyer Jzn., Kees van Langen Rzn., Jaap Vader en Pe van Langen Rzn. Tweede rij:

Tinus Bas, Niek van Stra1en Jzn., Piet Beers Pzn., Dirk van Diepen Jaczn., Piet Mulder, Klaas Bas, Piet Weel Czn. en Piet Laos. Derde rij: Dorus Rood, Wim Smit Pzn., Wim Tamis, Henk Bleyendaal, Siem Tromp Jaczn., Hans Specken, Cor Smit en Jan Tromp Jaczn. Vierde rij: Niek Stuyt, Annie van Stra1en, Corry Bakker, Nel Rood, Gerie Schouten, Corry Smit, Janie Smit, Gerie Zut, Lies Zut, Trien Weel en Mien van Diepen. Vijfde rij: Corry Tromp, Piet Rood Czn., Chris Biersteker, Tinus Rood, Gre Weel Cdr., Lies Biersteker, Corry Schouten, Annie Groot, Bets Stuyt, Thea Rood, Piet Beerepoot en Gre Zuurbier. Zesde rij: Dirk van Stralen, Jannie Beers, Alie Groot Cdr., Grika Smit, Tiny Vader, Tiny Tamis, Tiny Groenveld, To Kruyer, Alie van Diepen, Gre Groenveld, Trees Mulder, To Tromp, Frans Biersteker en Olaf Tamis. Zevende rij: Alie Groot Wdr., Niek Visser, Piet Molenaar, Thea Molenaar, Jan Vader, Kees Rood Czn., Kees Kruyer, Cor Dekker, Leo van Leeuwen, Jaap Groenveld, Jan Groenveld en onbekend. Liggende: Jan Groenveld, Klaas Schouten, Pe Stuyt, Piet van Stralen, Jan Laos en Arie Bas.

33. De muziekvereniging "HUGO" heeft ook zijn gloriejaren gekend. Deze foto werd gemaakt ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. De verenigingsnaam slaat niet aIleen op de naam van de polder Heerhugowaard, maar kreeg ook een eigen betekenis mee, namelijk "Houdt U Goed Onderling". Voorwaar een wijze raad voor elke vereniging, Na de eerste lauweren te hebben geoogst onder leiding van dirigent G. Anderson wist de vereniging onder zijn opvolger P. van Mever ook letterlijk en figuurlijk van toeten en blazen. Tot aan de tweede wereldoorlog ging het steeds crescendo met HUGO, blijkens de vele prijzen en promoties. Na deze oorlog kwam HUGO, mede door het vertrek van vele leden, nooit goed meer van de grond. Het peil van v66r 1940 werd nooit meer bereikt. Omdat er voor twee muziekverenigingen geen plaats meer was, fusioneerde HUGO ten slotte met de fanfare "Hou en Trouw". Op deze foto uit 1933 zien we de volgende muzikanten: op de eerste rij: Arie van Leijen, Klaas Kokkes, Cor Glas, Sjoerd Brandsma, Dirk Bas, Kees Brandsma en Kees Waterdrinker. Tweede rij: Piet Mienes, Jaap Luchtig, Piet Oly, Jaap Volkers, dirigent Piet van Mever, Lou Oly, Piet Glas, Piet Bas, Piet Krijgsman en Nel Glas. Derde rij: Aris Kalf (hij verving de zieke IJtse Ploeg), Huib Kreb, Dirk Leegwater, Cor Koeman, Klaas Bierhaalder, Miep Best, Dirk Goed en Simon Kuin. Vier de rij: Gerrit Bas, Dirk Dirkmaat, Jan Krijgsrnan, Cor de Ruiter, Wim Waterdrinker, Daan Buwalda en Piet Koeman. Vijfde rij: Reyer de Geus, J aap van der Busse, Teun de Geus, Piet Vader, Klaas Rus, Marinus Blauw en Cor Knijn,

34. Boven: de rnuziekvereniging HUGO startte met een zware sehuldenlast. Gerneentelijke subsidie was karig of ontbrak helemaal en om de financiele positie wat rooskleuriger te krijgen, organiseerde men een bazar. Velen gaven hieraan hun medewerking. Ook burgemeester Wiebe van Slooten, die voorzitter werd van het uit aeht man bestaande voorbereidingscomite, De gaven stroomden toe en het beloofde een groot sueees te worden. Vooraf werd nog reclame gernaakt voor het feestelijk gebeuren: twee wagens en een auto reden door het dorp. Een speelwagen, een praehtig versierde boerenwagen, met twee paarden bespannen, reed voorop, beladen met de verkoopsters. De eommissieleden zaten op een wagen die met vier paarden was bespannen, terwijl tot slot de vrachtwagen van Kobus Pot het strijkje "Onder Ons" vervoerde. De foto boven toont de meest geslaagde wagen. We zien Cors den Hartigh op het kret met juf Wit, daarachter Piet den Hartigh. Staande op de wagen, van links naar reehts: mevrouw Glas, mevrouw Bas, mevrouw Bierhaalder, mevrouw Smit en mevrouw Krijgsrnan, Zittend: mevrouw Biersteker, mevrouw Starn, mevrouw Van Twisk, mevrouw Ploeg en mevrouw Bruin. Nog juist zichtbaar achter de wagen: Simon Onneweer.

Onder: deze wagen in de optoeht was gevuld met de commissieleden in vol ornaat. Dank zij hun aandeel in de puike organisatie, was de muziekvereniging HUGO voorlopig weer uit de financiele moeilijkheden, Op het kret zien we Piet Wonder met zijn vriend Simon de Koning. De vierspan van Piet Wonder was tot ver in de omgeving bekend. Hij sleepte veel prijzen in de waeht. Op de eerste rij zitten van links naar reehts: de heren Van Twisk, Van der Meer, meester Brugman, Mienes en burgemeester Wiebe van Slooten. Op de tweede rii: Ger van Twisk, waarzegster Kooij, me ester Molenaar, Biersteker en Zomer.

35. Het rooms-katholieke harmoniegezelschap "Kunstkring" werd in 1908 opgericht. Na twintig jaar moeilijkheden met de juiste stemming stapte men over op de fanfare. De naam veranderde in het toepasselijke "Hou en Trouw" en de heer G. Anderson werd dirigent. Weer jaren later werd een fusie aangegaan met de muziekvereniging HUGO. "Hou en Trouw" draagt dus haar naam met ere; ze heeft immers de langste adem en laat dat oak duidelijk horen! De heer Van Ossenbruggen dirigeert nu al een jaar of veertien de wakkere, muzikale schare. Deze foto is uit het prille begin (rand 1915) en u zult er nag vele bekenden in ontmoeten. Op de eerste rij ziet u van links naar rechts: D. Oudhuis, C. Stet, A. Groot, Th. Laan, S. Groot, H. Rood en H. Swinkels. Tweede rij:

Jb. Dekker, J. Stet, P. van Dam, S. Rood en A. Brink. Derde rij staande: J. Kruyer, Jb. Groenveld, P. Stet, Knijn, P. Schouten, C. Groenveld, H. Scholten, A. Bakker, C. Vreeker, dirigent Maas, E. de Jong, A. Bruin, C. Appelman, Niek Schouten, P. Tamis, D. Dekker, D. de Boer, Jb. Kraakman en J. Bruin.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek