Kent u ze nog... de Heinenoorders

Kent u ze nog... de Heinenoorders

Auteur
:   A.C. van Vuure
Gemeente
:   Binnenmaas
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4271-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Heinenoorders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

waarin ook afbeeldingen uit Heinenoord, Blaaksche Dijk, Goidschalxoord en Kuipersveer

door

A.C. van Vuure

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXIII

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 42713 ISBN13: 978 90 288 42717

© 1973 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1 © 2008 Reproductie uit de bunde1 van 1980

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

Dccs rehcts, die't kund.ig- oog bdwort, Yer'Loollt het hlo<tjend. :8IE}{~'ENOOJRJD>,

Da:t,in zyn gantsch begryp, aanzi~ wor~t B-efch~t, ofthoon. -'1. niete zon«lerling'3 bevati.

IN LEIDING

De gemeente Heinenoord bestaat uit vier buurtschappen: Heinenoord, Blaaksche Dijk, Goidschalxoord en Kuipersveer. AIle zijn ze in dit boekje vertegen woordigd. Ondanks de watersnood, waarbij veel verI oren is gegaan, kreeg ik ruim honderd foto's! Wat was het moeilijk er achtendertig van uit te zoeken! Graag had ik ze allemaal geplaatst, maar dat was nu eenmaal niet mogelijk. Alle mensen, die me zo fantastisch geholpen hebben bij het verzamelen van foto's en gegevens, heel hartelijk bedankt.

Hoewel ik getracht heb fouten in namen en gebeurtenissen zo vee I mogelijk te voorkomen door anderen het manuscript nog eens te laten controleren, kunnen er toch nog wel enige ingeslopen zijn. Daarvoor mijn verontschuldiging.

1. In de tijd van deze oude foto uit 1877 waren er geen drie scholen zoals nu (open bare lagere school I in Heinenoord, christelijke school in Heinenoord, open bare lagere school 2 op de Blaaksche Dijk), maar slechts een in het dorp. Ondanks vele pogingen lukte het me niet de namen van de kinderen te ontdekken. Ze zijn zeer waarschijnlijk inmiddels allemaal overleden. Toch is van deze foto wel het een en ander bekend. Het hoofd heette waarschijnlijk J. Akkersdijk en de onderwijzeres was mejuffrouw Bozia. Verder staan hier waarschijnlijk afgebeeld: Joost Groeneveld, een jongen Van der Sluis, Toon Reedijk, Piet Leenheer en Mien de Romp. Joost Groeneveld van de Blaaksche Dijk liep elke dag naar de school in het dorp. Hij was erg klein van stuk. Zijn dochter, nu zelf zevenenzeventig jaar, herinnert zich nog dat vader vaak vertelde hoe hij 's winters op de tocht naar en van school voor de andere jongens moest proberen of het ijs al hield. Ze bonden hem een touw om en hij liep dan voorzichtig het ijs op. Natuurlijk gebeurde dat vaak veel te vroeg, zodat hij nogal eens een paar natte voeten opliep. Wat direct opvalt bij het bekijken van deze foto, zijn natuurlijk de petjes! Zelfs de meester droeg er een. Deze petjes kon je kopen bij Verrij. Ze lijken allernaal hetzelfde, maar dat is toch niet waar. Het was toen namelijk zo dat de boerenjongens er nog een extra bandje op hadden. Verder hadden deze zilveren knopen op hun jas. Oak bij de meisjes was er vcrschil in kleding tussen boerendochters en de anderen. De eersten droegen narnelijk geen schort.

2. De open bare lagere school was in 1907 nog in het gebouw gevestigd dat nu gebruikt wordt door verenigingen en de brand weer. Het was een vreselijke toestand. De toiletten (zonder closet natuurlijk) waren in de klas zelf, evenals de kapstokken. Bij regenachtig weer verspreidden de kleren een nare lucht. Het tochtte er vreselijk en aan pissebedden was geen gebrek. Vlak langs de school liep een goot voor afval van varkens, ook dat was een afschuwelijke lucht. Er werd gerekend met houten stokjes en natuurlijk werden lei en griffels nog gebruikt. In de sponsedoos werd vaak een erwt gedaan. Die kon je dan zo mooi zien ontspruiten. Er werd al wel gymnastiekles gegeven in een leegstaand lokaal en daarvoor kwam er een eehte gymnastiekleraar. Het hoofd van de school heette meester Van del' Steen. Op deze foto ziet u de onderwijzer Engel de Raat en zijn doehter de onderwijzeres Teuntje de Raat. Iedereen kent meester Engel de Raat nu nog. Hij was een heel .bekende figuur in Heinenoord. Hij kon prachtig schrijven en tekenen en maakte bijvoorbeeld zelf een atlas van de Hoekse Waard, waarop elk weggetje , alle veren, waterwegen, dorpen, molens, belangrijke gebouwen, enzovoort .stonden. Zijn magerheid is spreekwoordelijk geworden. Op de eerste rij van links naar reehts: meester Engel de Raat, onbekend, Bastiaantje Leenheer Jdr., Anna Leenheer, Trijntje Leenheer, Gerretje Bijl, Jaapje Roos, Ada de Reus (dochtertje van de dokter, met poesje) en onderwijzeres Teuntje de Raat. Op de tweede rij: Bastiaantje Leenheer Pdr., Hadewij Rosmolen, Grietje Snelleman, Nel Louter, Hendrika de Jongste, Neeltje Roos, Neeltje Bijl, onbekend, Saartje Leenheer en Fleur Kesten. Daaraehter staan: Neeltje de Ronde, Dirkje Visser, Annetje Rosmolen, Marie Verhoog, onbekend, Baartje van de Ende (met kanten kraag), onbekend, Dirk Nolen, onbekend en Cor Kesten. Achteraan ziet u: Kees Leenheer, onbekend, Leendert Bijl, Willem van Bergen, Arie van de Ende, Jaap Dorst, Bram Veldhoen en twee onbekenden.

3. Deze foto is gemaakt in 1933 op het schoolplein van deopenbare lagereschool aan de Sluisendijk. Links is het gymnastieklokaal. Op de achtergrond het huis van het hoofd van de school G. Duchemin; hij was een vondeling en men had hem de naam "van de weg" in het Frans gegeven. Hij was een goed opvoeder en bracht de kinderen niet alleen parate kennis bij, maar lette tevens erg op het gedrag van hen. Ook buiten de school nam hij deel aan het leven in het dorp. Zo was hij onder andere dirigent van de zangvereniging Crescendo. Hij was erg muzikaal en op school begeleidde hij de zang met zijn viool. Hij was buitengewoon rechtvaardig want zijn eigen kinderen werden precies behandeld als de anderen. Hij maakte zelf ook wel toneelstukjes en zong niet onverdienstelijk. Verder staan op deze foto de onderwijzer Gerritsen (vader van de omroeper Jan Gerritsen) en de onderwijzeres Trijntje Kooyck. Vooraan zitten van links naar rechts: Adriaan Rijken, Wim Rijken, Gina van de Berg (met lei), Jan Keizer, Aart Wander en Trijntje Kersten. Daarachter zitten: Ko Donk, Maartje Noordermeer, Dick Rijken, Corrie Rijken, Truus van der Hoek, Adrie van der Hoek, Nel Keizer, Anna van Dinteren en onderwijzeres T. Kooyck. Op de derde rij ziet u: Annie Noordermeer, Janny v.d. Hoek, Jaantje de Rijke, Krijntje Kersten, Jans v.d. Sluys, Jeanne v.d. Berg, Greta Kersten, Lena van Dinteren en het hoofd van de school G. Duchemin. Op de vierde rij staan: onderwijzer Gerritsen, Adrie de Zeeuw, Dirk van Pelt, Aat Keizer, Henk Donk, J 0 Wander en Gerard v.d. Hoek. Achteraan staan: Adrie Wander, Sien Keizer, Ida v.d. Berg, Jo Korbijn en Bets Keizer.

4. In 1890 was er in Heinenoord naast de openbare school een christelijke school opgericht waarvan u hier een klas ziet uit 1899. In het begin mocht er aIleen een gereformeerd schoolhoofd benoemd worden; nu komt er om de beurt een gereformeerde en hervormde hoofdonderwijzer. In 1965 is het eerste hervormde hoofd benoemd. Ten tijde van deze foto zwaaide de heer Caspers hier de scepter. Hij was het eerste hoofd en buitengewoon geliefd. Nu nog denken veel oud-leerlingen met liefde aan hem en zijn onderwijs terug, Toen hij vierentachtig jaar was en al veertig jaar elders woonde, kreeg hij nog een briefje van een oud-leerlinge, waarin ze schreef, dat ze zijn onderwijs nooit had kunnen vergeten. Hij had een ongeluk gehad en was erg blij met dat briefje. Hij was weI streng; het haar van de jongens bijvoorbeeld mocht bes1ist niet over de oren hangen. Ook toen dus al "haarstrijd"! Op deze foto zien we dat de tegenwoordige mode van pofrnouwtjes met een strakke mouw eronder toen ook al bestond. Jacob Verrij, links onder, was to en kwekeling, De namen van de kinderen zijn van links naar rechts, vooraan zittend: Wim v.d. Linden, Dirkje de Kievit, Maartje v.d. Hoek (met lei), Jan v.d. Perk en een meisje Roos. Op de tweede rij: Pietje Schravendeel (met witte schort, ze wastoen al van school af), Gijsje de Kieviet, Teunis v.d. Heyden, Wijnand v.d. Linden, Willem v.d. Hoek, meisje v.d. Perk en Marie Rietschoten. Op de derde rij staan: Magdalena Schravendeel, Leen v.d. Pligt, Kees Snijders, Jan v.d. Pligt, Aart Rietschoten, Jan van Vuren en Jaantje Roos. Achteraan staan: Nel v.d. Linden, Cornelia Ouweleen, Marie Snijders, Betje van Vuren, Marie Vermeulen, Wim Scholtz en Bet Groenendijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek