Kent u ze nog... de Hillegommers

Kent u ze nog... de Hillegommers

Auteur
:   A.M. Hulkenberg
Gemeente
:   Hillegom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3788-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hillegommers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

21. In 1830 had R. van der Schoot een bloembollenbedrijf opgericht. In 1917 waren zijn drie k1einzoons uiteengegaan, maar desalniettemin vierden alle drie de "firma's" in 1930 het honderdjarig bestaan. Hier ziet men directie en personeel van R.A. van der Schoot op 12 juli 1930. In het midden zit - als een waarzegster achter een kijkkast - Mevrouw B. van der Schoot-Roozen, de weduwe van "The Man You Know" (nr. 6). Nee, men kan deze opstelling niet bewonderen.

Het is moeilijk aIle personen te identificeren, want op deze foto staat ook personee1 uit Wassenaar, Bergen en Badhoevedorp. Links van Mevrouw zitten Marianne en Eugene van der Schoot. Voor deze Fraulein Mitrowsky, de Duitse correspondente. Links boven Fraulein boekhouder F. van Braam uit Haarlem en naast haar Annie Wetter uit Lisse. Links van Annie een onbekende jongedame en dan Leo van der Veld, jongste bediende, met boven hem W. Noordermeer. Rechts van Mevrouw Van der Schoot haar zoons, "Mijnheer Kees" en "Mijnheer Leo". V66r de laatste Mevrouw Van der Schrier ("Juffrouw Schrier"). Rechts boven deze J. Helmus, reiziger. De dame met "stropdas" is Mejuffrouw Zoutman, de telefoniste. Naast haar een onbekende dame en daarboven J. Schoonderwoerd, schuurbaas, en Z. Zwiep van de expeditie. De man met de kale schedel, voor de palmtak, heet Van der Wiel. Naast hem een onbekende en dan Bas Warmerdam, een lid van de zeer uitgebreide familie Warmerdam, die oorspronkelijk stamt van de Warm onderdam onder Sassenheim. Daar weet de heer P.A. Warmerdam te Noordwijkerhout veel meer van te vertellen. De derde persoon naar rechts is C. Zuiderduin met naast hem Lo van der Valko Voor Mejuffrouw Marianne van der Schoot zit Jan van Oosten, de chef der Dahliacultures. (lndertijd maakte ,Single Sun' zo veel opgang). Voor Van Oosten zit een tweede "jongste bediende", Dick Weijers. Links en rechts manden met herfstasters, Heleniums, Gypsophila, Achillea ptarmica en witte margrieten. De beker in de kast is misschien een narcissentrofee. De narcissencultures van "R.A." dwongen algemeen respect af (,Cheerfulness'! ) en bovendien had men een prachtige handel op Engeland, het land van de narcissen!

22. 2 juli 1930, de directie en het vaste personeel van A.C. van der Schoot N.V. vieren het eeuwfeest en poseren in de "grote pakplaats". Rechts ziet men het omkransde portret van "Mijnheer A.c." Sr. en een tegeltableau van het hoofdgebouw (thans Draka, Ansichten 66). Zittend v.l.n.r. B. Hulkenberg, R.J. van der Schoot ("Mijnheer Ru") tussen twee kinderen Brantjes, Mevrouw C. van der Schoot-Blom, "Mijnheer Walter", Wally van der Schoot en "Mijnheer Ton". Staande op de eerste rij: Mevrouw Annie Brantjes-v.d. Schoot, Ria Eldering-v.d. Schoot, P.H. Preenen, reiziger op Amerika, met Greetje, die aan Mevrouw bloemen heeft aangeboden, Annie Dltee, Jac. M. van der Weijden (chef-de-bureau), J. v.d. Drift (chef tuin De Zilk), Steef v.d. Hulst (de groentenkweker), die zijn hoofd bewogen heeft, Mevrouw J. v.d. SchootStuyt achter haar dochtertje en Paula Burgers-v.d. Schoot. Tweede rij: CiJ. Langelaan (reiziger op Scandinavie), J. Corbee, J. Paling (boekhouder), Betsy van Beelen, W.A.G. van Gennip, Barbara Koop (thans missiezuster), Juffrouw Plooi of Plooy, iets hoger Andree van Bemmel (nr. 64), Bets

Groot, B.M. Hulkenberg, Jos Koop en daarvoor Harry Preenen. Boven het bewogen hoofd: Wim Jansen, boven deze Adr. Maas, een stille, harde werker, en daarboven 1. van der Lans. Dan met kale schedel C. van Rooden (tuinbaas Wassenaar), P. van Rooden (tuinbaas Hillegom), Henk van der Valk, Jan van Lierop (schuurbaas Hillegom), de populaire Henk Schrama (later bij Van Engelen), met donkere krullen en Henk Markman (nr. 55). Recht boven deze Kees van den Berg en P. van Ruiten. Daar rechts achter de tuinjongen J 0 Prins. lets naar rechts met hoofd in de schaduw C. Weijers, de kundige chef van "de polder", de prachtige vaste-plantenkwekerij achter aan de Meerlaan. Rechts van hem Jan Seysener, Berrevoets (De Zilk) en Wiep Hoep. Boven Corrie Schoen-rnet-witte-blouse Willem van der Zande en daarnaast Quirinus Smit (nr. 18). Er staan nog veel meer mensen op de foto. De vijfde van links boven is Cor Vis. Naast hem P. van der Zande. Twee verder Wim Out, dan Wassenaar (de vader van de garagehouder), Goof Brussee, J. van Rooden en P. Burger. Boven Jos Koop Han Verbeek (nr. 68) tussen A. van der Hulst en Ko van Beek. Nu is het blad vol, maar er staat nog veel meer personeel op de foto!

23. Hillegom is een bollendorp. Daarom zijn we ook met de bollen begonnen, maar het wordt nu toch wel tijd ook eens naar andere dingen rond te kijken. Wij beginnen met de melk; dan zijn we meer mans voor de komende ronde. Wij zijn hier aldus bij het huis van melkboer Spierings aan de Haven (Ansichten 74), waar nu de bloemenhandel van de firma Post gevestigd is. "Ouwe Spierings" met zijn blauwe kiel en zijn zijden petje staat bij de deur naast zijn vrouw. Links van hem staat zijn dochter Sijt. Wat is ze mooi. Later trouwde ze met Kees Bernard, veehouder te Leimuiden. Die bofte maar, want "Tante Sijt" was het liefste mens dat men zich den ken kan en heel dikwijls ging men met paard-en-wagen naar Leimuiden, naar Tante Sijt. Dat was altijd een fijne dag. Links met de hond in sit down-staking, is zaon Arie. Rechts zijn broer Huub Spierings (1880-1929), die trouwde met Bet van der Weijden uit Noordwijk. Na haar dood huwde hij met Annie Rooney (nr, 26). Herinnert U zich hem nog, zittend op de rand van zijn hondekar? Ik wel. De gemuilkorfde hond heet "Bruun". Op de karren staan de melkbussen (nog zander kranen) en de emmers om de melk "uit te venten". Het litermaatje hangt in de emmer. "Mage Spierings, een kan melk".

Let U ook op de lancasters voor het koel houden van de kaas links en tegen het verschieten van de rode pluche van de stoelen in de mooie kamer rechts. Daar hangen kanten gordijnen! In zo'n mooie kamer kwamen de mensen aIleen bij "aannemen" of als het kermis was. Verder de huisvrouwen maar zo'n enkele keer op hun kousevoeten om met een plume au stof te verplaatsen. Gaat U maar eens kijken aan de Haven. Het bordje "Melk" is weggenomen; op de ansicht ziet men het nog.

-;

24. Nog meer oude Hillegommers! Rechts het echtpaar Han de Nijs (van de firma Gebroeders De Nijs) en Antje de Nijs-Mesrnan, die omstreeks 1910 poseren voor hun huis, Stationsweg 17. Ze zijn de schoonouders van de heer Wiedemeijer, de "Hyacintenkoning" (Ansichten 58).

Links ziet men Cornelis Maaskant, geboren in 1841, en Johanna Marseille, met wie hij in 1867 in het huwelijk was getreden. De foto is gemaakt in 1909, toen "Oude Kees" veertig jaar koster was van de Hervormde Kerk. Als jonge jongen was hij Meester Richter, de dorpsonderwijzer, al behulpzaam in het vullen der test en van de stoven, het snuiten der kaarsen, het schoonmaken der lampen en het aandragen der daarvoor nodige patentolie. Nu was hij 67. Ds. M.M. den Hartog schreef: "Welke Hillegommer kent den grijzen Maaskant niet, den ouderen steeds behulpzaam, de jeugd vermakend door zijn schalksche opmerkingen. Hij is een der laatste vertegenwoordigers van een oud-Hollandsch degelijk type, dat helaas te veel versterft in onzen nieuwen tijd. Meestal speelt er een glimlach op 't met rim pels doorploegde gelaat, maar ook de smarten des levens zijn hem niet vreemd gebleven. Ook al spreekt hij er liefst niet over, de tegenheden hebben diep zijn hart doorwond. Maaskant heeft maar niet voor niets zijn grijze haren gekregen. We stippen er slechts dit van aan; van de dertien kinderen hem geschonken zijn er nog slechts vijf in leven" .... Zijn vrouw "onze bedrijvige, spraakzame kosteres" bewees steeds haar diensten door .Jtet aanwijzen van plaatsen in de kerk en het schoonhouden van het kerkgebouw".

De "kapothoed" die de vrouwen dragen was geen weduwkap, zoals wel eens wordt gemeend. Het was honderd jaar geleden het hoofddeksel der getrouwde vrouw. Toen rnijn grootmoeder in januari 1877, 21 jaar oud, naar Hillegom kwam wilde ze er niet aan (nr. 27). Die stadse, wat verbeeldde ze zich wel!

25. De Noord-Zuid-Hollandsche Stoomtramweg-Maatschappij. In de zomer van 1881 reden de eerste "tramtreinen" tussen Haarlem en Leiden. De locomotieven kwamen uit Dusseldorf van de machinefabriek "Hohenzollern". Ze wogen 10,5 ton. De "Sassenheim" (Ansichten 9) ging eerst nog naar een tentoonstelling in Arnhem. Ze vie1 niet in de prijzen, of schoon dit type bij juist gebruik onverwoestbaar is gebleken. Op de eerste foto zien we de "Haarlem", fabrieksnummer 153, hetgeen op het ronde plaatje onder het naambord te lezen is. De heer voor de machine is waarschijnlijk J.L.J.J. Jansen, de oprichter der N.Z.H., in Hillegom woonachtig. Op de achtergrond links "Het Wapen van Friesland" en rechts het huis van dokter Kleijn (Ansichten 44), waar thans een spaarbank gevestigd is. Links onder zien wij de "Hillegom", nummer 155, op het remiseterrein (Ansichten 18 en 19). De machinist lijkt op A. Mooijekind, maar vo1gens de heer Jac. de Graaf te Lisse - in dezen onfeilbaar - is hij het niet. In het midden staat J. Roman, "rijtuigennakijker". Rechts de chef-werkplaats Singerling.

De locomotief rechts onder is geen "Hohenzollem", maar een Enge1se "Merryweather", die oorspronkelijk reed tussen Den Haag en Scheveningen. Op de Iocornotief een tender (waterreservoir). Er was nog een tweede tender; de bovenste was meestal leeg, anders sloeg de locomotief gemakkelijk om. Hier poseren v.l.n.r. Singerling, C. van Eijk, conducteur, en J. Schooneveld, remisebeambte. Nu volgt de heer Burna 'van het kantoor en de vrouw en kinderen van de heer Kok, "chef van de dienst". Zij vertrokken later naar Heemstede. Voor de koppeling staat J. Standaard, ploegbaas. Dan vo1gen F. Gabel, lijnwerker, Maarten Been, nachtstoker, en Poelanen, remisebeambte. In de locomotief staan C. Markman, eveneens remisebeambte, en rechts de "rijtuigennakijker" J. Roman. Dat is het dan. Wie nog meer wil weten over de tram wende zich tot de heer De Graaf. Die weet alles. Wat hij niet weet, is niet te weten; dat zijn mysteries!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek