Kent u ze nog... de Hontenisse

Kent u ze nog... de Hontenisse

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hontenisse
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3395-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hontenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In verb and met het grote aantal beschikbare oude ansichtkaarten en/of foto's was het mogelijk om naast het platenboekje "Hontenisse in oude ansichten deel 2", tevens een exemplaar onder de titel: "Kent u ze nog ... die van Hontenisse" te laten verschijnen. In het eerstgenoemde platenboekje ligt de nadruk meer op de oude dorpsgezichten, terwijl in het tweede platenboekje de nadruk valt op de mensen van Hontenisse uit de periode van omstreeks de eeuwwisseling tot ongeveer 1940, waarbij de samensteller echt niet op een jaartje ziet, daar er, zowel voor als na deze periode, enkele uitschieters voorkomen. De ervaring heeft in de loop der jaren geleerd dat het juist deze foto's zijn die velen het meest aanspreken, te meer, omdat "de mensen van toen", waar mogeliik, bij name genoemd zijn. Van de op deze plaatjes voorkomende personen is het grootste gedeelte helaas overleden, zodat hun afbeeldingen, speciaal voor de nabestaanden, aangename herinneringen zullen oproepen. Het zullen uit de aard der zaak vooral de, ouderen uit de kern en van Hontenisse zijn die de meeste personen nog zullen herkennen en die hun verwondering zullen uiten over de vaak zeer armoedige omstandigheden waaronder deze mensen destijds hebben geleefd. Wanneer men de tegenwoordige tijd, die we gerust een "weeldetijd" mogen noemen, gaan vergelijken met die vroegere tijden, dan valt het op dat men het in het Hontenisse van toen niet "breed" had, zoals men dat wel eens uitdrukte. Het was dan ook in die tijd "armoe troef".

Toch was er onder de bevolking van Hontenisse destijds een grote tevredenheid te constateren. In die oude tijd ging het er erg gemoedelijk toe. Men was, als gezin, op elkaar aangewezen. De enige ontspanning was de vereniging of de club waarvan men lid was en waarvan de jaarvergaderingen de hoogtepunten waren in de sleur van het alledaagse leven.

We hebben getracht van zoveel mogelijk verenigingen en personen diverse plaatjes in dit boekje op te nemen. Het zal voor de ouderen uit Hontenisse dan ook een leuke gewaarwording zijn een plaatie te zien waarop men als kind staat afgebeeld. Men zal zich ongetwijfeld afvragen: "Waar is de tijd gebleven? " Maar het zullen niet aIleen de ouderen uit de tot de gemeente Hontenisse behorende kernen ziin die graag willen weten hoe hun ouders en hun grootouders er in hun jeugd hebben uitgezien. Wellicht hebben ze in hun jeugd, door hun ouders en eventueel ook door hun grootouders, veel over personen uit vroegere tijden horen vertellen. Die tiid is voorgoed voorbij.

De personen die hierbij betrokken waren, zijn voor het grootste gedeelte heengegaan. Ze Ieven aIleen nog maar in de herinnering! Veel van het oude is helaas verI oren gegaan, maar gelukkig is er voor het nagesiacht ook veel bewaard gebleven, waarvan de diverse oude ansichtkaarten en/of foto's een klein onderdeel vormen.

We hebben zo veel mogelijk getracht door mid del van de tekst, behorende bij de plaatjes in dit boekje, het verleden te doen herleven. Men spreekt weI eens over "die goede, oude tiid". Toch zou men in het huidige Hontenisse deze tiid niet terug wensen! Wanneer men de ouderen over vroeger hoort spreken, dan kan het ons soms duizelen. Want in onze mod erne tijd kan men zich deze toestanden (of liever gezegd deze wantoestanden) nauwelijks meer indenken. De mens van de twintigste eeuw baadt zich in een weeide waarvan men in die vroegere tijden geen flauw idee had. Toch Ieefde er weI de hoop op betere tijden. In dit verband denken we aan het bekende Latijnse spreekwoord: "In spe et lab ore transigo vitam" ("Hopend en werkend breng ik het Ieven door").

We zijn er ons van bewust niet geheel volledig te zijn geweest, omdat we een keus moesten maken, waardoor helaas niet aIle verenigingen uit de tot de gemeente Hontenisse behorende kern en in dit boekje konden worden opgenomen.

Ten siotte willen we aIle bij de fotoverantwoording vermeide personen hartelijk dankzeggen voor het tijdelijk afstaan van hun oude ansichten en/of foto's en tevens voor hun uitvoerige inlichtingen.

De samensteller wil deze inieiding besluiten met u allen niet aIleen veel lees-, maar ook veel kijkgenot toe te wensen bij het doorbladeren van dit platenboekje. We spreken de wens uit dat dit boekje een bescheiden bijdrage zal mogen zijn en blijven aan de vervlogen jaren, die nimmer weerkeren, maar waaraan de herinnering blijft.

De samensteller vond het zinvol om deze inleiding te besluiten met het uit vijf coupletten bestaande Zeeuwsch-Vlaamsch Volkslied, dat gedicht werd door wijIen dominee J .N. Pattist, die destijds de Hervormde Gemeente van Aardenburg heeft gediend van 1914 tot 1921. Muziek van dit volkslied is van A. Lijsen.

ZEEUWSCH-VLAAMSCH VOLKSLIED Woorden: J.N. Pattist en J. Vreeken; muziek: A. Lijsen

Waar eens 't gekrijs der meeuwen, Verstierf aan 't eenzaam strand, Daar schiepen zich de Zeeuwen, Uit schor en slik hun land.

En kwam de stormwind woeden, Hen dreigend met verderf, Dan keerden zii de vloeden Van 't pas gewonnen erf

Bleef zuiver Zeeuwsch van aard. Daar leeft men zoo eendrachtig En vrij van droef krakeel, Daar dankt men God almachtig Voor 't toegemeten deel.

Refrein

Refrein:

Van d'Ee tot Hontenisse, Van Hulst tot aan Cadzand, Dat was hun eigen landje, Maar deel van Nederland.

Daar klappen rappe tongen Den ganschen lieven dag, Daar klinkt uit frissche 'longen Gejok en gulle lach.

Daar klinkt de echte landstaal, Geleerd uit moeders mond, Eenvoudig, zonder omhaal, Goed Zeeuwsch en dus goed rondo

Waar eens de zeeen braken Met donderend gedruisch, Daar glimmen nu de daken

En lispelt bladgesuis;

Daar trekt de ploeg de voren, Daar klinkt de zicht in 't graan, Daar ziet men 't Zeeuwsche koren, Het allerschoonste staan.

Refrein

Refrein

De worstelstrijd met Spanje, Bracht ons het hoogste goed, De vrijheid door Oranje, Betaald met hartebloed.

Dat goed gaat nooit verloren, De Nederlandsche vlag Zal wappren van den toren Tot op den jongsten dag.

Daar werd de oude zede Getrouwelijk gewaard, En 't huis in dorp en steden,

Refrein

1. Ongeveer viifenzestig jaar geleden werd van de vijfde en zesde klas van de rooms-katholieke school in Groenendijk deze opname gemaakt, Links poseert meester Schelfhout, die hoofd der school was.

Van de op dit plaatje staande leerlingen kon men de samensteller de volgende namen meedelen:

A. Neve, J. Arens, P. Neve, A. Neve, S. Thond, Th, Ierehaers, G. van Getrodalen, S. Tieleman, A. Mahu, A. van Kampen, S. de Bakker, A. de Bakker, J. de Vijlder, M. Eggermont, W. Mahu, P. Marcelus, A. Marcelus, A. Stroik, G. Hamerlint en J. Kuipers.

De middelste jongen van de voorste houdt de traditionele lei in zijn handen, met het opschrift:

R.K. School Groen endijk 5e en 6e klas

Deze school droeg de naam Mariaschool. Het was een lagere school met zes klassen,

Tiidens het samenstellen van de kopy voor dit platenboekje was dit gebouw nog steeds in gebruik. Deze school voldoet helaas niet meer voor honderd pro cent aan de eisen van deze tijd. Het ligt dan ook in de bedoeling om dit solide schoolgebouw in de toekomst met de grond gelijk te maken. Er zal dan een nieuw schoolgebouw worden neergezet, dat voldoet aan de in deze tijd te stellen eisen.

2. Omstreeks het jaar 1929 (het jaar van de strenge winter) kwam de sehoolfotograaf naar Groenendijk, waar hij de opdraeht kreeg om de leerlingen van de klassen 1 en 2 van de roomskatholieke school op de foto te zetten.

Op de aehterste rijen (tegen de muur) poseren, staande van links naar reehts, de volgende leerlingen: Doorke Kint, Doorke de Booy, Jos Jonkheiim, Marcel Jonkheijm, Marcel Verdurmen, Juul Verdurmen, Juul Neve, Leo Martinet, Mon de Nijs, Wies Bogaert, twee onbekenden, Juul Burm, Lenard Annee, een onbekende leerling, Miel Rademakers, juffrouw Van Laere (van wie de voornaam niet bekend is), Wies Herman, Wies Neve, Alouis Wullems, Piet Eijsackers, Bert Weesepoel en Piet Crombeen.

In de ouderwetse sehoolbanken (met opklapbare zitting) kijken ons van links naar reehts aan:

Piet Maas en Gerrit Huisman, Arthur van J ole en De Asselman, 1 an van Heese en Theo Adriaansen, Piet Burggrave en Wies Pauwels, Johan de Kort en een onbekende leerling en Rene Hiel en 100s Menu.

In de middelste banken hebben van links naar rechts plaats genomen: Karel Giisler en 10 Roetus, Jo Bogaert en Fons Moreus, Gerard van Troost en Joos Versehuren, Bert Hiel en Wardje van Watersehoot en Lo Pieters en Sponselee, wiens voornaam onbekend is.

In de sehoolbanken uiterst reehts zitten, eveneens van links naar reehts: een onbekende leerling en Ward Neve, Fons de Bakker en nog een onbekende Ieerling.

Boven de onderwijzeres mejuffrouw Van Laere hangt de provinciekaart van Friesland.

3. Ret zal omstreeks het jaar 1930 geweest zijn dat de leerlingen van de klassen 5 en 6 van de rooms-katholieke school uit Groenendiik in hun klaslokaal op de foto werden gezet.

Staande poseren achteraan tegen de muur, van links naar rechts: Arthur van Jole, Piet Eysackers, Piet Vereecken, een onbekende, twee broers Neve, een onbekende, Wies Vercauteren, Johan van Goethem, Johan van Gouthem, Jan Eggermont, Dolf Eggermont en meester Schelfhout, hoofd der school, wiens voornaam helaas niet vermeld kon worden.

Op de tweede rij (bovenop de banken) kijken ons van links naar reehts aan: Wies Pauwels, Johan de Kort, J 0 Kuypers, J 0 Burggrave en Door van Heese.

De derde ri] wordt gevormd door de volgende leerlingen: Warrens (voornaam niet bekend), Joos Weesepoel, Mon de Niis, De Asselman en twee broers Burggrave, wiens voornamen men ons niet kon meedelen.

De vierde rij leerlingen, van links naar rechts: Frans de Nijs, Tuur de Nijs, Leo de Nijs, Rene Hiel, Bert de Nijs en Ward Heijens,

Vooraan in de ouderwetse schoolbanken met de inktpot in het midden, zitten van links naar rechts: Frans Arens, Arie Arens, Eduard Kuypers, Piet Kuypers en Theo Kuypers.

Let op de ouderwetse puntboord van meester Sehelfhout.

4. De leerlingen van de derde en vierde klas van de rooms-katholieke school uit Groenendijk gingen in 1931 met hun onderwiizer op de foto, die genomen werd in een van de lokalen van genoemde school.

Tegen de muur aan de achterzijde poseren, van links naar rechts: onderwijzer Ed Neve, J oos Wullems, Door Wullems, Ber Crombeen, Piet Crombeen, iets lager Joos de Kock, Aloys Vercauteren, weer hoger (rechts van de wereldbol) Piet de Nijs, Cyriel Warrens, Wim Sarneel (met siaal) en Ward van Waterschoot.

Op de tweede rij staan, van links naar rechts, de volgende leerlingen: Remi de Niis, Hubert van Leeuwe, Joos Sponselee, Albert Sponselee, Piet Asselman, Gerard Asselman, Lo Weemaes en Ed Weemaes.

De derde ri] wordt (van links naar rechts) gevormd door: Rene Vermorken, Piet Tieleman, Fons de Waal, Joos Neve, Stant Pauwels, Piet Pauwels, Miel Pauwels, Don Steijns, Sjors Steijns, Robert van Dorselaar, Carel Pijls, Joos Niiskens en Piet Neve.

Vooraan in de schoolbanken zitten, eveneens van links naar rechts: J oos Sponselee, Arie van Laere, Rene van Laere, Aloys de Kerver en Ed Neve (staande).

Let op de ouderwetse schoolbanken, waarvan de zitting naar boven kon. In het midden de inktpot, die van tijd tot tijd gevuld moest worden met inkt. Aan de wand hangen de ouderwetse schoolplaten van Isings, die dienden als illustratie bii verschillende vakken. Rechts de natuurkundekast, waarin diverse instrumenten werden bewaard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek