Kent u ze nog... de Hontenisse

Kent u ze nog... de Hontenisse

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hontenisse
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3395-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hontenisse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Niet aileen thans, maar ook vroeger kwam op geregelde tijden de sehoolfotograaf in versehillende dorpen om van de leerlingen en het personeel een foto te nemen. Op dit plaatje zien we een sehoolfoto van de school in Hengstdijk, anna 1903.

Links boven poseert meester A. Devolder met zijn jongste zoontje Constant. Meester Devolder was alom bekend, omdat hij uit de omliggende dorpen .Jesjongens" opleidde tot het toelatingsexam en kweeksehool of normaalsehool. Geen moeite was hem te veel en velen hebben het aan hem te danken dat ze later onderwiizer ziin geworden.

Op de bovenste rij poseren, van links naar reehts: J. Kerekhaert, E. van Putte, J. Krieekaert, C. Kerekhaert Azn. en A. Kerekhaert Lzn.

Op de tweede rij kijken ons van links naar reehts aan: Jae. Jansen Verplanke, J. de Maagt, A. van Buy ten, Jos Devolder, J. Kerckhaert Azn., Th. Devolder en meester Kronenburg.

Op de derde rij zitten, eveneens van links naar rechts: M. Jansen Verp1anke, M. van Buy ten, L. van Leemput, ? Van Leemput, L. Kerekhaert Adr., E. Kerekhaert Adr. en een meisje van wie men ons helaas de naam niet kon meedelen.

Vooraan zien we, van links naar reehts: M. van Putte, Pr. Kerekhaert Lzn., Joos Jansen Verplanke, A. van Putte, J. van Putte, Ed. van Leemput en Agnes Kerckhaert Ldr. Enkele namen en voomamen ontbreken helaas.

Let op de ouderwetse kleding van de leerlingen, die, zoa1s duidelijk te zien is, hier al rijglaarsies dragen. In die tijd gingen de broertjes en zusjes uit een gezin zoveel mogelijk samen op de foto, want dan konden de ouders volstaan met het kopen van een foto, die in die tijd vijftig cent kostte. En dat was een heel bedrag!

6. Evenals dat ook in vele andere plaatsen het geval was, kwam de schoolfotograaf op geregelde tijden naar Hengstdijk, niet alleen om van het personeel, maar ook om van de leerlingen van de rooms-katholieke lagere school een foto te maken.

Het was helaas niet mogelijk om alle namen van de op dit plaatje staande en zittende leerlingen te achterhalen, maar enkele kunnen we toch noemen.

Op de tweede rij van boven poseert staande Piet van Moorten (de oom van de thans in Oostburg wonende W.D. van Moorten). Duidelijk is het zogenaamde marinekraagje te zien.

Op de onderste rii zit ons aan te kijken, als zevende jongen van links, August van Moorten (de vader van W.D. van Moorten uit Oostburg).

Deze foto moet genomen ziin omstreeks het jaar 1910 in Hengstdiik, want August van Moorten is in 1904 geboren en in 1964 overleden, terwiil Piet van Moorten in 1900 is geboren en in 1980 is overleden. Meestal kan men op de foto de broertjes en zusjes herkennen aan hun gelijke kleding, Let ook op de ouderwetse kleding van het personeel van deze school.

7. Links: een leuk plaatie, waarop we een tweetal kinderen zien op en achter hun driewielertie, dat nog van een oud model is.

Links is Remie de Niis en rechts Slina de Niis. Zij woonden in de Noordstraat in Groenendiik. Remie heeft een matrozenpakje aan en Slina een gestreepte jurk. Waar is de tiid gebleven?

Het ouderwetse driewielertje had, zoals op het plaatje duidelijk waarneembaar is, anti-plofbandies. Links zien we nog juist een gedeelte van een ouderwets bloementafeltje. Let ook op het venster, samengesteld uit horizontale houtdelen. Rechts van dit "blind" zien we een gedeelte van de aan de muur bevestigde pijp, een afvoerbuis om het water uit de dakgoot af te voeren. AI met al een leuk, ouderwets plaatje,

Rechts: het zullen uit de aard der zaak alleen de ouderen uit Hengstdijk zijn die haar nog zullen herkennen. We bedoelen mejuffrouw Betje de Wit, die we op dit plaatje aantreffen. De fotograaf But uit Terneuzen maakte destijds deze opname, met op de achtergrond een bosweggetje met bomen.

Dit oude vrouwtje heeft het genoegen mogen smaken de leeftiid van honderd vijf jaar te bereiken. Let op haar witte, gesteven, kanten muts en haar ouderwetse, lange kleren. Het komt maar sporadisch voor dat men zo een hoge leeftijd bereiken mag.

8. Op dit unieke plaatje zien we de alom bekende meester in het Land van Hulst, A. Devolder, hoofd del' school te Hengstdijk (in het midden van de foto, met baard). Hij was een markante figuur. Links kijkt meester Kronenburg ons aan en rechts zit meester P. Neve. De overigen zijn .Jesi ongens".

Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Th. Devolder, P. de Cock van Kloosterzande, C. Boogaard van Groenendijk en P. Devolder.

Op de onderste rij zitten, eveneens van links naar rechts: Constant Devolder, P. Kuypers van Groenendijk, J. Jansen Verplanke en P. Adriaansen van Walsoorden.

In die tijd droeg men nog geen polshorloge, maar, zoals op het plaatje duidelijk te zien is, een zilveren zakhorloge. Het was ook in Zeeuwsch-Vlaanderen destijds de gewoonte dat de jongens, wanneer ze tien jaar werden, ,jongens mochten houden", tel' gelegenheid van hun kroonjaar. Wanneer het enigszins mogelijk was, kreeg de jarige van zijn ouders een zakhorloge. Dat was een hele uitgaaf, maar vader en moeder had den hiervoor gespaard van het huishoudgeld,

Onderwiizer Kronenburg en de lesjongens Th. Devolder en P. de Cock hebben zo'n zilveren horloge op zak, waarvan de ketting duidelijk te zien is. Let ook op de kleding, bestaande uit de korte broek en zwarte kousen. Het person eel zit op ouderwetse stoeltjes, In die tiid brachten deze leerkrachten hun .Jesiongens" heel wat parate kennis bii. Een heel verschil met de huidige onderwiismethode!

9. Ter gelegenheid van het vijftigjarig priesterfeest van pastoor G. de Kerf van de parochie in Hengstdijk werd een heilige mis opgedragen en hield men in dit dorp een processie, waarvan we hier het begin zien. Het gezelschap komt juist uit de rooms-katholieke kerk. Voor de ingang tussen de ijzeren hekken is een erepoort opgericht met als opschrift: "Hulde aan onzen Herder." Door de rijk versierde erepoort gaat de processie door dit dorp beginnen,

Bekende personen van de parochie Hengstdiik zijn verder onder anderen: Jos van Weersemael, H. Kerckhaert, Schelfhout, A. Mangnus, burgemeester L. van Esbroeck, P. Palfliet en geheel links veldwachter C. Martinet.

Ret zal duidelijk zijn dat helaas niet alle op dit plaatie voorkomende personen konden worden herkend. Uit de grote belangstelling moge blijken dat men de jubilerende pastoor in Hengstdijk een warm hart toedroeg.

In die tijd stonden de geestelijken uit de Rooms-Katholieke Kerk in Zeeuwsch-Vlaanderen in hoog aanzien. Men kon hen aan hun kleding herkennen, zowel in als buiten de kerk. Let op de verschillende hoofddeksels van de personen die aan deze processie deelnemen. De heren dragen een gleufhoed, hoge hoed of een garibaldi. Voor deze feesteliike gelegenheid had men de zondagse kledij aangetrokken. Tijdens het opdragen van de heilige mis was het op zo'n kerkeliike hoogtijdag erg druk in de kerk. Meestal was de kerk tot de laatste plaats bezet. Jong en oud woonden de heilige mis bii. Jammer, dat ook in Hengstdiik het kerkbezoek in deze tijd terugloopt. Het zijn voor het grootste gedeelte aIleen nog maar de ouderen die de kerkdiensten bezoeken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek