Kent u ze nog... de Hoogwouders

Kent u ze nog... de Hoogwouders

Auteur
:   J. Slooten
Gemeente
:   Opmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4282-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Hoogwouders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Floralia-bestuur in 1924. De Floraliavereniging werd opgericht op 26 februari 1883 en is een der oudste van de thans nog bestaande verenigingen, De oprichting vond plaats onder auspicien van het departement Hoogwoud van de "Maatsehappij tot Nut van het Algemeen", Toen de vereniging eenenveertig jaar bestond ging het bestuur niet alleen op de foto, maar vond men het ook nodig om 'n reglement samen te stellen, waarin onder meer staat: "Floralia stelt zich ten doel het bevorderen van meer belangstelling voor het verzorgen van bloemen en planten door schoolgaande kinderen, leden en niet-leden, in hoofdzaak in de burgerlijke gemeente Hoogwoud woonachtig", en "het bevorderen van huisvlijt voor alle ingezetenen der gemeente .... zij tracht dit doel te be rei ken door het houden van een jaarlijks in September te houden tentoonstelling". Op deze foto ontbreekt het bestuurslid Jb. Kuiper Czn. Van links naar rechts: P. Donker, Jzn. (penningmeester), J. Bos, J. Breebaart (voorzitter), D. Rooker, meester B. Verhoeven en dominee J.J.T. Spaargaren (secretaris),

17. Floralia vijftig jaar. In 1933 werd een feestelijke optocht gehouden waaraan prijzen waren verbonden. De jury bestond uit dokter Pool sr., mevrouw Hoogenboom en de heer K. Braak. Bakker H. Lak van de Langereis houdt het publiek op afstand, opdat zijn dochtertje Nelie ongehinderd met haar versierde poppenwagentje op de foto komt. De heer K. Braak is in de agrarische wereld lange jaren een prominente figuur geweest. Als president - kerkvoogd bekleedde hij een belangrijke functie in het kerkelijk leven.

18. Het dagelijks brood. Gedurende veertig jaar heeft bakker J.G. Jonker de klanten bediend. In 1968 gaf hij er de brui aan en "saneerde" zijn bedrijf, Veel was er sinds 1928, toen hij bij bakker Schimmel in dienst trad en in 1933 zelf het bedrijf overnam, veranderd. Vroeger stookten de bakkers met turf, takkebossen, briketten en rap. Ja, er waren er die sloophout kochten en's avonds aan het kloven sloegen, Als de oven voldoende heet gestookt was werd hij leeggehaald en de gloed in de gloedpot gedaan om daar nog wat op te koken. En wat niet terstond kon worden gebruikt ging in een grote zwarte doofpot. Met een natte zak aan een stok werd de oven gedweild en dan gingen de kadetjes en trommelbroden erin, In de Sinterklaastijd ging de bakker huis aan huis om bestellingen op taai-taai, speculaas en banket te noteren, Volgens een oud Twisker recept bakte Jonker zijn jodekoeken en op de Abrahams leefde hij zijn fantasie uit. Al het gebak werd vervaardigd na het venten. In drukke tijden deed de bakker veel een beroep op buren en kennissen om te helpen. Op deze foto van 1935 staan Jacob Wilg en J.G. Jonker.

19. Vader en zoon Swan in 1929. Het doktershuis aan het Noordeinde (Herenweg) was oorspron-

kelijk de woning van netarts Wegens malversaties vluchtte deze en kocht dokter

Imming deze woning 'n jaar I. Hoogwoud zat zonder notaris en zonder notaris-

woning, De opvolger, notaris De zich in de woning waar nu C. Klaver woont.

Kantoor en wachtkamer waren in de tegenwoordige winkel en woning van de farnilie Swan. Toen de notaris de woning aan het Noordeinde liet zetten, kwam het pand vrij en vestigde zich daarin Joh. Stockmann (ook weI Stokrnan) als manufacturier. Deze hield het echter slechts kort vol, waarna zijn zuster mevrouw Bernadina Swan-Stockmann en haar man Kees, de zaak overnamen. Kees was oorspronkelijk boer, doch miste de licharneliike kracht voor dit vak en de ncdige financien om een bedrijf te stich ten. De stamboom van de farnilie Stockmann gaat terug tot 1608, to en Theodor Stockmann en Clara Brenninkrneijer in het huwelijk traden en waaruit niet aIleen C & A stammen, maar ook Nardes Bos en de familie Swan. Op de foto ziet u de winkel omstreeks 1929 met daarvoor Kees Swan en zijn zoon Leo, die per fiets de klan ten bezochten.

20. De Gouw rand de eeuwwisseling. Wanneer men oude prenten beziet, dan valt het op dat de tekenaars een korenveld op de voorgrond plaatsten, Zowel bij Cornelis Pronk als bij A. Zeeman is dit het geval, Dit duidt erop dat in de achttiende eeuw ook landbouw veelvuldig werd beoefend, Ook in 1900 was menig bedrijf nog gernengd, Zo had K. Slagter veertien koeien, wat schapen en varkens, maar verbou wde bovendien graan, bieten, aardappelen en koolzaad. De boerderij werd in 1856 verbouwd, maar is van veel oudere datum. Het vierkant is van eikenhout, De naam ,,'t Oude Nest" is van recentere datum. Deze foto is een produkt van "J. Swaab, Photograaf van wijlen Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden te Amsterdam". Merkwaardig dat zo'n vakman van tijd tot tijd "de boer opging" om kunstwerkjes te maken, want deze prent munt uit door meesterschap. Op de foto komen van links naar rechts voor: Antje Kamp, nicht van mevrouw Slagter, mevrouw Slagter-Tuinman met Piet Slagter op de arm (als meisje gekleed) Klaas Slagter, Cor Slagter en Dirk Slagter (beiden broers van Klaas).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek