Kent u ze nog... de Jousters

Kent u ze nog... de Jousters

Auteur
:   P.R. van der Zee
Gemeente
:   Skarsterlân
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4289-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Jousters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

21. Op 12 mei 1913 nam een groep heren van "Vriendschap en Kracht" deel aan een gewestelijke turnbetoging in Steenwijk. Nog voordat het feest began, deed zich al een merkwaardig incident voor. .Vnendschap en Kracht" was in die jaren duidelijk in opmars en de vereniging had al diverse fraaie resultaten behaald. Dat was een doom in het oog van somrnige andere verenigingen en op de een of andere manier wisten die te bewerkstelligen, dat aan de directeur van .Vriendschap en Kracht", Jan van der Werf, de toegang tot het wedstrijdterrein werd ontzegd. Misschien was dat oorzaak, dat .Vriendschap en Kracht" die dag tevreden moest zijn met een vijfde prijs! Toch vond men het resultaat, gezien de merkwaardige voorgeschiedenis, goed genoeg om een foto van de groep te maken. En daar mocht directeur Van der Werf dan weer wel bij! Op de voorgrond zitten, van links naar rechts:

Wijntjen Kleistra, Siebe Jans van der Zee, Piet Hartog en Willem de Vries. Op de achtergrond staan: Popke Drost, Jan Reiding, directeur Jan van der Werf, Jan Hartog, Hielke de Vries en Minne Jongbloed.

22. Op 26 augustus 1913 bestond "Vriendschap en Kracht" dertig jaar. De viering van dit zesde lustrum werd enkele maanden uitgesteld, omdat de gymnasten op 28 augustus van dat jaar ook al medewerking moesten verlenen aan het Onafhankelijkheidsfeest in J oure. De eerste activiteit in 1914 was de traditionele uitvoering op Paasmaandag. Daarbij kwamen enkele dames tot de ontdekking, dat het vaandel hoognodig een opknapbeurt nodig had. De dames D. Ament, G. Cath en R. Keverling-de Jong namen dat karwei voor hun rekening en zij droegen op 19 mei het gerestaureerde vaandel weer aan het bestuur van "Vriendschap en Kracht" over. Net op tijd om er mee te kunnen pronken tijdens de gewestelijke turndag, die op 21 mei in Joure werd gehouden in verb and met het dertigjarig bestaan van de vereniging, Het werk van de dames was niet voor niets geweest, getuige deze aantekening in een verslag van secretaris S.J. Rensing: Dat de dames eer van hun werk hadden, bleek wel op 21 Mei toen onder de massa's vaandels die toen te Joure vereenigd waren, dat van" Vriendschap en Kracht" als een der mooiste werd geroemd.

Op de voorgrond Roelof Reindert Wielenga. Op de tweede rij, van links naar rechts: Lambertus Post, Piet Hartog, Wiebe Dooitzen de Boer en Willem de Vries. Op de achterste rij: Jan van der Werf, Wijntjen Kleistra, Ane de Boer, Simon Rensing, Popke Drost, Thomas Kroon, Jan Reiding, Jan Hartog, Watte Zijlstra en Gerrit N. de Vries. De meisjes op de foto zijn Renskje Taconis (links) en Jikke Glasz.

23. De eerste jaren na de oprichting in 1883 bleef het lidmaatschap van "Vriendschap en Kracht" een privilege van de heren. De jeugd wist aanvankelijk maar heel moeilijk de weg naar het gymnastieklokaal te vinden. In 1893, toen de vereniging tien jaar had bestaan, stonden op de ledenlijst de namen van acht heren en drie adspiranten. Voorts stonden twintig .Jcunstlievende leden" (donateurs? ) ingeschreven.

Pas in 1914 werd een adspiranten-afdeling in het leven geroepen. Lid konden worden kinderen van zes tot tien jaar. Het daaropvolgende jaar (1915) telde die afdeling al rand de honderd vijftig leden! Onder invloed van de slechter wordende tijden zakte het aantalleden later aanzienlijk.

Op de foto is een van de eerste adspirantengroepjes van "Vriendschap en Kracht" vereeuwigd. Op de voorgrond liggen Aletta van der Meulen (links) en Christina van der Meulen. Op de tweede rij, van links naar rechts: Hiltje Veldhuis, Agatha Taconis, Afke Brouwer, Tine de Haan, Dora de Jong en Corrie Bakker. Op de achterste rij:

Geertje de Jong, Sietske de Jong, Janke de Jong, Reino van der Feer, Geertrui Hartog En Renske van der Hoek. Rechts staat weer leider Jan van der Werf.

24. Na de oprichting van "Vriendschap en Kracht", in 1883, bleef de gymnastiekbeoefening twintig jaar lang een voorrecht van de mannen. Pas op 4 oktober 1904 kwam er onder de naam "Foarutgong is us stribjen" een afdeling voor dames tot stand met als bestuursleden de dames T. Swart, J. Rinkes en B. Molenaar. De tijd bleek echter nog niet rijp voor dergelijke moderniteiten en al spoedig was het gymnastieklokaal weer helemaal het domein van de heren.

Pas op 26 september 1911 lieten de dames opnieuw van zich horen en wel door de oprichting van een geheel zelfstandige damesgymnastiekvereniging onder de naam "Hygiea". De dertien leden die bij de oprichting toetraden waren C. Ouendag (presidente), R. Bergsma (secretaresse), M. Glasz (penningmeesteresse), T. Bergsma, G. Bergsma, F.J. de With, A.J. de With, W. van der Meulen, A. van der Meulen, J. Jongbloed, G. van der Veer, T. Koning en E.J.M. de Vries. Directeur werd J. van der Werf, aan wie ook de leiding van .Vriendschap en Kracht" was toevertrouwd.

De verstandhouding met "Vriendschap en Kracht" was uitstekend en op 11 juli 1913 herhaalde de geschiedenis zich: nu boden de heren hun tumzusters een vaandel aan. Het vaandelcornite bestond uit de heren Ph.J. van der Werf, S.Th. Glasz en P.J. Sluyter, die zich - ongetwijfeld uit praktische overwegingen - hadden verzekerd van de hulp van een drietal dames: F. Borger, S. Baarda en B. Hartog.

De foto is gemaakt in 1913. AUe zeven dames op deze foto werden meteen in 1911, bij de oprichting van "Hygiea", lid van de nieuwe vereniging. Van links naar rechts: Elisabeth de Vries (getrouwd met Chr. IJsbrandij, slager in Joure), Jetske Jongbloed (getrouwd met H. Weyer, hoofd van een school in Bussum), Fokje de With (getrouwd met S. Mensonides, onderwijzer in Lochem), Anna de With (getrouwd met Joh. Leeuwen, hoofd van een school in Schagerbrug), Wilhelmina van der Meulen (getrouwd met J. Krol, bakker in Lemmer), Anna van der Meulen (vertrokken naar Nederlandsch-Indie) en Renske Bergsma (afkomstig uit Harlingen en getrouwd met W. Algra, boekhouder in Leeuwarden). Geheel rechts staat directeur Jan van der Werf.

25. De bovenste foto op de pagina hiernaast dateert van 1926. Het is niet helemaal duidelijk geworden wat de aanleiding is geweest om dit "staatsieportret" te laten maken. De dames van .Hygiea" waren in die jaren echter zeer bekwaam in het bouwen van feestjes en dat in aanmerking genomen, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat het vijftienjarig bestaan van de vereniging is aangegrepen om deze foto te laten maken (en om feest te vieren! ) Alhoewel, het clubtenue van die tijd ziet er allesbehalve feestelijk uit! Op de achtergrond ontwaren we het vaandel dat de dames in 1913 kregen aangeboden. Op de voorgrond zitten Antje Glas en Maaike van Siageren. Op de tweede rij zitten, van links naar rechts: Lutske Taconis, Nieske Kerkhof, directeur J.W. Muns, Annigje Akkerman en Aaltje Bosma. Op de achterste rij staan: Meintje Hosper, Geeske Slof, Akke Taconis, Rika de Jong, Anna Bouma, Sippie Huitema en Geertje van der Leen.

Onder: het twintigjarig bestaan van "Hygiea" werd op 19 januari 1932 - enkele maanden te laat dus - luisterrijk gevierd. Ter gelegenheid van het jubileum waren vooraf Ie en 2e graads turnwedstrijden gehouden. De uitslag werd tijdens de feestavond bekendgemaakt. Winnares van de l e graadswedstrijd werd G. van der Leen, gevoIgd door R. de Jong en A. Glas. De uitsiag van de 2e graadswedstrijd was: 1. Joh. Romkema, 2. R. van Slageren en 3. A. Taconis (na loting met F. Taconis en K. Kingma).

Vermeidenswaard is de volgende aantekening in het verslag van de jubileumviering: Uit het aanschouwelijk overzicht van de verschillende costuums en oefeningen gedurende het bestaan der vereeniging bleek hoezeer een en ander in den loop van 20 jaar is gemoderniseerd. Wie deze foto vergelijkt met de erboven staande opname van "Hygiea" in 1926, zal tot de conclusie komen dat er zelfs in zes jaar tijd heel wat was veranderd!

Op de voorgrond herkennen we, zittend op de vloer, van links naar rechts: Klaske Kingma, Rienkje van Slageren en Renskje Kuindersma. Op de tweede rij, zittend in stoeIen: Rika de Jong, Johanna Romkema, Bartje van der WaI, Akke Taconis, Geertje van der Leen, Fokje Taconis (zittend op de zijIeuning van een stoel) en Hermie Til. Op de derde rij, staand: directeur H. Carsouw, Tine de Vries, Tine van der Veen, Martha Koornstra, Annabeth van Agteren, Trien Hofstra en Antje Glas (zittend op de rugleuning van een stoeI). Rechts boven: Klaske van der Wal, Jeltje van Slageren en Neeltje Romkema.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek