Kent u ze nog... de Kamerikkers

Kent u ze nog... de Kamerikkers

Auteur
:   G. Dolfling
Gemeente
:   Woerden
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4290-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Kamerikkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Onze plaatsgenote mejuffrouw Ans Burggraaf komt in haar "Ode aan Kamerik" tot de volgende ontboezeming:

.Jk heb U zo lief, mijn dorpje, 't ligt tussen de Amstel en de Rijn Hier is 't nog landelijk en rustig en 't blijft agrarisch, wat fijn!

De kern van het dorp heeft geen straten, 't is maar een doortocht aileen.

Middenin stroomt er de Wetering,

de boerderijen staan er statig omheen ".

Tegen deze achtergrond van boerderijen, water, knotwilgen en mooie vergezichten leefden tussen 1900 en 1940 mensen van allerlei rang en stand. De een was rijk en had veel invloed en een ander leefde een eigen leventje op de achtergrond. We hebben getracht in een serie foto's en kaarten een indruk te geven wie dat waren en hoe ze eruit zagen. Men was voor recreatie en ontspanning op elkaar aangewezen, de invloeden van buitenaf waren gering en zodoende had dit dorp een eigen sfeer. Het was voor vreemden niet altijd gemakkelijk aansluiting te krijgen, maar had men eenmaal het vertrouwen, dan kon men op de Kamerikkers rekenen.

Getracht is, om zoveel mogelijk verscheidenheid aan te brengen, uiteraard rekening houdend met de beide kernen Dorp en Kanis. De namen zijn zoveel mogelijk opgenomen zoals ze ons bekend waren of zoals ze door de ouderen onder ons worden gebruikt. De titel mijnheer of mevrouw werd bijna niet gebezigd, men noemde elkaar veelal bij de voornaam en dit hebben wij zoveel mogelijk overgenomen. De medewerking van de inwoners van Kamerik, om geschikt materiaal te vinden, was enorm. Allen, die ons hierbij geholpen hebben, dan ook onze hartelijke dank daarvoor. Wij hopen en vertrouwen dat u met interesse deze verzameling zult bekijken en hierdoor enige prettige uren doorbrengt in een tijd, toen er nog bijna geen radio en zeker nog geen televisie was en men echt met elkaar .Jeefde".

1. Op 5 februari 1935 werd de heer J. Reyers, voordien wethouder te Zwijndrecht, geinstalleerd als burgemeester van de gemeente Kamerik. Ook de vrijwillige brandweer had zich opgemaakt om aan deze gebeurtenis meer glans te geven door hun aanwezigheid. Ook de fotograaf was aanwezig en maakte bij deze gelegenheid nevenstaande opname. Voorheen droegen de brandweermannen zuidwesters maar bij deze gelegenheid was men voor 't eerst uitgerust met helm en. Veel versiering had men niet aangebracht, maar een vlag voor op de auto mocht toch niet ontbreken. Let u ook eens op het nummer van de auto. In die jaren werd het registratienummer van de auto voorafgegaan door een letter van het alfabet die voor elke provincie verschillend was. Zo had de provincie Utrecht de letter L. Het toenmalige korps bestond uit: Wout van Rooyen (commandant), Piet Kamermans, Wout van Vreeswijk en Piet Griffioen. Daarachter Gijb Nap, Piet Blijleven (achter het stuur), Jos Bastmeyer, daarachter Kees Koren, Willem van Vreeswijk, Piet Rijnbeek en Anton Zaal.

2. De door stoom aangedreven machine van het waterschap Kamerik-Teylingen met daarachter het polderbestuur. Van links naar rechts: Dirk van der Laan, Jan Berk, de heer Van Lokhorst, adviseur van het polderbestuur, Hendrik de Jong, burgemeester Talsma, (voorzitter), daarachter Jan van Rossum (machinist, tevens sluiswachter), Dirk van Vliet en gemeenteveldwachter tevens bode van de polder G. van der Vlist. Als men in deze machinekamer werd toegelaten, wat een hoge uitzondering was, werd men getroffen door de enorme zorg die door machinist Van Vliet aan de machine werd besteed. Alles glom je tegen en als de machine draaide liep alles gesmeerd zonder dat je van een smeerboel kon spreken. Let ook eens op de elektrische lampjes. Rechts boven ziet u een lichtagregaat aangebracht zodat bij het draaien van de machine, alle lampen, ook in de naastgelegen woning van de machinist, hierop brandden, hoewel wel vermeld dient te worden dat de lichtsterkte dan beslist minder was dan normaal.

3. Toen pastoor Paardekoper zijn veertigjarig priesterfeest vierde, deed de hele katholieke bevolking mee om dit feest voor hem tot iets onvergetelijks te maken. Allerlei verenigingen werden opgetromrneld am samen een optocht te organiseren, die aan de huldiging vooraf zou gaan. De led en van de voetbalvereniging "De Schutters" werden met een vrachtwagen van Arie Blok naar de Kruipin gebracht am daar bij de boerderij van De Leeuw te wachten en zich aan te sluiten als de pastoor met het huldigingscornite uit Woerden kwam. Van deze gelegenheid werd dankbaar gebruik gemaakt am van de deelnemers een plaatje te maken. Gelukkig maar, want nu is voor ons bijgaande kiek bewaard gebleven. U ziet staan (half zichtbaar): Adriaan Neuteboom, Sjaak Verlaat, Niek van 't Hoofd, J a van 't Hoofd, J ohan Kooijrnan, Kees Samson, Henk Okkerman, Arie Blok, Jo Samson, Leo Kwakkenbos, Peet Okkerman, Frans Pessel, Tinus Roest en Jan van 't Hoofd. Zittend: Niek Roest, Joost Okkerman, Ton Okkerman, Huug Janmaat, Cor van Schaik, Kees Kwakkenbos, Jan Samson, Wim Boers, Anton Kwakkenbos, Kees Janmaat, Floor Goes, Dirk Kooijman, Jan Goes, Jan Kwakkenbos, Henk Vianen, Ferry Baars, Ot van Schaik en Rinus Okkerman.

4. Nadat hij reeds enkele jaren in het Drentse Havelte als arts de bevolking gediend had, dokter Van der N oordaa in 1911 naar Kamerik als opvolger van dokter Deiinse. Legde

voorganger bezoeken af per hondekar, de nieuwe dokter kwam per fiets patienten

bezoeken. Een hele verbetering dus, En, mocht het slecht weer zijn, dan werd de Hoek uit

Woerden opgebeld am met rijtuig te komen om de dokter rand te rijden, Wanneer '8 nachts

bij ernstige ziekte of bij een bevalling de hulp van de dokter nodig was dan de boer zelf

met zijn gerij voor om de dokter naar de zieke te brengen, Was deze in gezin van

de knecht dan kreeg deze toe stemming om paard en tentwagen van zijn baas te gebruiken. Wat later kocht de dokter een tweepersoons citroen en nog later kwam de fiat, waarvoor dokter en mevrouw als trotse bezitters gefotografeerd zijn, Voor het bezorgen van de medicijnen had de dokter de hulp ingeroepen van Freek Meerloo, die dagelijks in een kistje voorop de fiets de flesjes rond bracht en, als dat rnoeilijkhederr gaf, werd de hulp van de schoolkinderen ingeroepen. Toen in 1935 de dokter wegens zijn gezondheid Karnerik moest verlaten, zag bevolking hen node vertrekken, want door hun houding, vooral tegenover de allerarmsten onder de inwoners, had men een grate plaats in het leven der dorpsbewoners veroverd. De dokter vestigde zich in Heemstede waar hij in 1938, op zestigjarige leeftijd, overleed.

5. Ter gelegenheid van het afscheid als burgemeester der gemeente Kamerik, wegens benoeming in dezelfde functie te Renkum, werd op verzoek van het gemeentebestuur deze foto gemaakt van de aanwezigen die bij dit afscheid van de heer Talsma tegenwoordig waren. Als achtergrond fungeerde het toenmalige gemeentehuis en allen die op deze foto staan hebben op de een of andere manier iets uitstaande met het bestuur of de verzorging der gemeente. Zittend van links naar rechts: mevrouw Neuteboom, mevrouw De Kruyk, mevrouw Lokhorst, mevrouw Talsma, burgerneester Talsma, wethouder Jacobus de Bruyn, wethouder Hein Blom en raadslid Willem Burggraaf. Daarachter staan eveneens van links naar rechts: mevrouw Van der Vlist, de gemeenteveldwaehter tevens gemeentebode G. van der Vlist, gemeentearchitect de heer Lokhorst, secretaris Neuteboom, F. van Mazijk, volontair, de gereformeerde predikant dominee C. de Kruyk, F. Burggraaf en de heer Jansen, beiden volontair, de gemeenteontvanger Ko de Bruyn, de heren Henk Vianen en Gert Zaal, beiden gemeentewerklieden, Johannes de Heer, raadslid, pastoor Paardekoper, Klaas de Wit, Van der Worp en Dirk van der Laan, allen leden van de gemeenteraad, Deze foto werd genomen op I november 1934.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek