Kent u ze nog... de Kollumers

Kent u ze nog... de Kollumers

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4293-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Kollumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Voor het samenstellen van dit boekje werd spontane me de werking verleend door verschillende dorpsgenoten. Zonder die medewerking was het niet mogelijk geweest deze uitgave te doen verschijnen. Allen hartelijk dank voor de bereidwilligheid. Uit het materiaal dat ons ter hand werd gesteld hebben wij een keus gedaan. Het was namelijk niet mogelijk om alle voorradige foto's in dit boekje te laten afdrukken.

De uitgever verzocht een fotoboekje samen te stellen over de jaren 1890-1940. Wij hebben getracht de inhoud zo gevarieerd mogelijk te houden. Enkele bijschriften zijn voorzien van een anekdote, door oudere dorpsbewoners medegedeeld. Eveneens zijn onder andere oprichtingsjaartallen van verenigingen vermeld. Alle namen van de afgebeelde personen konden wij niet achterhalen; wellicht kunt u deze zelf aanvullen. Het aanzien van ons dorp is in de loop der jaren veranderd. Veel van het "oude" is verdwenen, veel "nieuws" is er voor in de plaats gekomen.

De inhoud van dit boekje wil u iets van het "oude" laten zien. Het wekt herinneringen op aan activiteiten van de bewoners van toen. Herinneringen aan mensen met hun goede en minder goede eigenschappen, omdat het mensen zijn. U zuIt bij het zien en lezen van de inhoud van het boekje

zeggen: "Dat is " of" weet je nog weI...! "

De Kollumers kent u ze nog?

1. Notaris Feike Wassenbergh (links boven), vanaf 30 juli 1891 notaris te Makkum, vanaf 20 mei 1898 te Franeker en vanaf 5 september 1905 te KolIum. Zijn zoon, Marinus Lodewijk Wassenbergh, werd bij koninklijk besluit van 10 december 1938, benoemd tot opvolger van zijn vader. Notaris Daniel Hermanus Andreae (midden boven), van 1841 tot 1881 notaris te Kollum. Hij was gehuwd met Petronella Maria In 1847 liet hij het fraaie herenhuis ten noorden van de Voorstraat bouwen. In het begin van deze eeuw werd het eigendom van de familie Wassenbergh die de villa dit jaar verkocht aan de heer Th.H. Hut, directeur-arts van de provinciale raad voor de volksgezondheid.

Petronella Maria Eskes (rechts boven) was gehuwd met notaris D.H. Andreae.

Dominee Johannes Petrus Bruinwold Riedel (links onder) was van 1789 tot 1844 predikant te Kollum; hij was ook rector van de Latijnse school. Riedel was gehuwd met Johanna Catharina Becherer. Hij was ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. De familie Riedel bewoonde vroeger de Bogerman-pastorie, die thans afgebroken is. In 1883 liet de kerkvoogdij van de hervormde kerk aan de Voorstraat een nieuwe pastorie bouwen, thans eigendom van de heer Tj, Broersma.

Jouwert Witteveen (midden onder) was van 1872 tot 1906 burgemeester van de gemeente Ko1lumerland c.a. Hij was gehuwd met Gesina Gertruda Hesse. Zij bewoonden het huis aan de Voorstraat waar thans dokter Van Akkeren woont. Hij heeft onder andere de boerderij, thans bewoond door de familie Keestra te Zevenhuizen, laten bouwen.

C. Kruizinga (rechts onder) was van 1 mei 1928 tot 16 september 1954 secretaris van de gerneente Kollumeriand c.a.

2. Deze opname is gemaakt op het vliegveld "Schiphol". De hervormde vrouwenvereniging was een dag uit met een bus van H. Meinema. U ziet de heer Meinema rechts op de foto, staande achter mevrouw Van der Horn en mevrouw Hofman. Het lijkt erop dat het gezelschap een vliegtocht zal gaan maken. Toch was dit niet het geval. WeI was het iets bijzonders om met een vliegtuig op de achtergrond gefotografeerd te worden. De foto is gemaakt in 1938. Op de voorgrond zittend van links naar rechts: de dames Mercuur, Schut, Olij, Groenbroek, Van der Bij, Kuipers, Postma, Lourens, Klomp, G. van der Slink, R. van der Slink en Radema. Staande van links naar rechts, de dames: Van der Ploeg, Bloemsma, Scheepvaart, Kerkstra, Nieuwenhuis, G. Scheepvaart, Van der Woude, D. de Vries, R. Kruizinga, Visser, De Vries, Suurmans, Vries, Buikema, Wijbinga en Bieruma, de "rondleider"? , dan de dames: Kramer, Manne van Zeven, Meinardy, Boonstra, Meinema, Hut, Van der Horn, Hofman, Dijkstra en Gosliga.

3. Deze opname dateert van de jaren 1914/18. De turf werd meesta1 gelost op het Marktp1ein. De turfmeter zorgde voor de juiste hoeveelheid afgeleverde turven. De turf werd namelijk "gemeten" in een ton. De turfdragers zorgden voor het verdere vervoer dat meestal te voet moest gebeuren. Voor het vervoer in een ton of in een korf werd gebruik gemaakt van een zeel waaraan een plankje bevestigd was. Het zeel werd om de schouders getrokken op zodanige manier dat het plankje op de rug kwam "te zitten", en daarop werd de ton of korf geplaatst. Op deze wijze werd het dragen vergemakkelijkt. We zien, van links naar rechts, als derde persoon Hinke Scheepvaart (van beroep schipperske), als zesde bakker Jan Hiemstra, blootshoofds; met baard schipper Jan van der Woude; daarachter met wit overhemd Wiebe van der Heide (vroeger visser van beroep); (met korf op de schouder) Ale Nauta; op de punt Hendrik Postma (knecht bij Hinke Scheepvaart); (nog juist zichtbaar met hoed) Johannes Land; met korf op de schouder Jan Hoving; vooraan met korf in de hand Renze Roorda; daarachter rechts schipper Hendrikus Nauta; vervolgens (met baard) schipper Cornelis Deelstra; staande met korf onder de arm schipper Gjalt Scheepvaart. In het laatst van de vorige eeuw stond aan de oostzijde van de Putstraat een kroegje, genaamd: "Het Witte Paard". De volgende spreuk noodde tot binnengaan: "Het Witte Paard dat gij hier ziet Dat kan u niet vermaken / Kom maar in de kroeg, De drank die zal u beter smaken". Naar men ons mededeelde ,werd dit kroegje veel door schippers en timmerlieden bezocht.

4. De foto is gemaakt omstreeks 1925 voor de ingang van het vroegere Oostenstein. De bewaarschool werd gehouden in het gebouw dat thans in gebruik is bij de heer L. Spijkerman aan de oostzijde van de tegenwoordige Mr. Andreaestraat, vroeger de Torpmastraat geheten. Het gebouw is opgericht in 1828 en het was toen bestemd voor het geven van lager onderwijs, In 1859 werd het ingericht voor het "kleuteronderwijs". In de westgevel bevindt zich een steen met het opschrift: In dit gebouw voor 't onderwijs / Der jeugd in 't algemeen / Heeft Henricus Eskes nu / Gelegd den eersten steen / Den 23 April 1828. Henricus Eskes was in die tijd wethouder en dijkgraaf van de gemeente. Hij overleed op 23 december 1894 te Kollum. We zien achtereenvolgens op de voorste rij, zittend van links naar rechts: Grietje Visser, Broer Kerkstra, Jentje Koster, Pietje Postma, Siepie Boorsma, Idske van Lune, Renskje Starkenburg en Romke van der Slink. Tweede rij van links naar rechts: Jacob Messchendorp, Jitse van der Meulen, Jeltje Wassenaar, Ike de Jong, Feike van der Horn, Jan Oosterbaan, Fokje Broersma en Janna Dijkstra, Derde rij van links naar reehts: Arendje Westerhof, Harm van der Ploeg, Jantje Bekker, Wirnke de Jong, juffrouw Rinke Riemersma, Willern van der Tuin en Ankje Oosterbaan. Vierde rij van links naar rechts: juffrouw Berendje Zuidema, Geertje Ganzevoort, Lena Kok, Renze Bergmans, Sake Buwalda, Gaatse Hooghiem, Pieter Eerts de Boer en een onbekend meisje. Janna Dijkstra heeft haar moeder, mevrouw Dijkstra-Velda, bij de hand (reehts).

5. Mevrouw Stegewans (links boven), beter bekend a1s "Jelle-Goitske". Haar man, Jelle Stegewans, was voorheen koetsier bij dokter Ruitinga. Het paard van de dokter werd gesta1d in de boerderij aan de Eyso de Wendtstraat, thans bewoond door de heer Tiemen van der Horn. Corne1is Visser (midden bovenjgefotografeerd voor zijn woning in de Putstraat. De heer Visser trok met zijn knecht, Lubbert Westerhof, door onze contreien om de klanten van petroleum te voorzien. Die klantenkring was uitgebreid, want niet alleen in de eigen gemeente, maar ook daarbuiten , onder andere in Oostdongeradee1, Grijpskerk en Dantumadee1, woonden afnemers. Ook thuis had men werk genoeg. De te verkopen petroleum werd aanvankelijk in vaten aangevoerd en later met een tankwagen, getrokken door twee paarden. De opname dateert van 1930. Reehtsboven: een opname van Lubbert Westerhof.

Aaltje Boltjes-van Lune (links onder) bij ve1en bekend a1s "Melis-Aaltsje". De foto is gemaakt voor de deur van de woning aan de Regn. Meinardystraat waar vroeger timmerman Albert Westra woonde en waar thans de heer Roelof Vos woont. Mevrouw Boltjes' eehtgenoot kwam om het leven in 1919 bij het bouwen van de zuive1fabriek te Lutjepost. Nadien voorzag zij veertig jaar lang in haar levensonderhoud door het verkopen van groenten en dergelijke.

Midden onder: men zou tegenwoordig vreemd opzien wanneer de mannen van de reinigingsdienst met paard en wagen voor de deur zouden verschijnen om het afval op te halen. En toeh ligt die tijd nog niet zo heel ver achter ons. In de 1aatste decennia is er veel veranderd, ook wat het vervoer van afva1 betreft. Thans heeft men modern materiaa1 waarmee men in een korte tijd veel verzamelt. Werden vroeger de straten geveegd met een bezem, thans komt de veegauto, die in een ommezien als een grote stofzuiger alles meeneemt wat voor "de bezem" komt. Op de foto ziet u de drie mannen die ons dorp vroeger netjes hie1den. Links staat Dirk Dijkstra, ons allen bekend als dorpsomroeper. In het midden ziet u Jan Dijkstra, voorheen ook p1aatsvervangend omroeper en reehts Dirk Postma. De wagen waarmee het afva1 werd opgehaald had toen maar 1 p.k.; deze ziet u achter de genoemde mannen staan.

Hendrik Hut (reehts onder) is jaren werkzaam geweest bij houthande1 Barkmeijer. Voor het houtvervoer werd destijds gebruik gemaakt van paard en wagen. Dit vervoer werd onder andere door de heer Hut verzorgd. Op de foto zien wij de heer Hut met paard en wagen op weg naar de paardenvordering in december 1940.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek