Kent u ze nog... de Kollumers

Kent u ze nog... de Kollumers

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4293-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Kollumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. Ret voormalig Armenhuis aan de Oostenburgstraat. Het eerste "Goesthuis toe Collum" was er in 1543 en het stond aan de Gasthuisstraat (verbindingsweg Eskesstraat-Putstraat), In 1744 werd het "Oude Gasthuis" genoemd daar er in 1692 een nieuw gasthuis werd gesticht (voorheen "De Zeven Kamers") door Lucia van Eysinga. Dat stond aan de Meckemastras t enwerd het "Nieuwe Gasthuis" genoemd. Omstreeks 1690 werd in Kollum een weeshuis gesticht op de plaats waar thans drukkerij Banda gevestigd is. In 1839 werd het opgeheven. Kort tevoren was het Armenhuis gesticht; het gebouw kennen wij thans als "Oostenburg". Op de foto ziet u onder andere een plein voor het gebouw; daar werd vroeger sehapenmarkt gehouden. Wij laten een van de kooplieden aan het woord: "Mooi beesje he, as goud soa eerlik, soa waar as 'k met twee bienen op 'e grond staan! "(intussen liehtte hij een been van de grond). Op genoemd plein werd voorheen ook uitdeling gehouden van "snert" en turf. Bepaalde dagen in de week (wij menen woensdag en vrijdag) werd aan de armen kosteloos eten en brandstof verstrekt. De foto dateert van begin 1900. De personen die op de foto voorkomen zijn ons niet bekend.

Inzet: Twee van de vroegere bewoners. Links Sietske Kempenaar en reehts Pietje van der Land.

7. De foto werd gemaakt ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de muziekvereniging "Wilhelmina" voor het portaal van de christelijke nationale school aan de Eskesstraat. Ret korps werd opgericht in 1899 en de foto dateert dus van 1924. Van links naar rechts, zittend op de voorgrond: Doeje Agter, Gerrit Boltjes, dirigent F.G. Mol, Pieter van der Ploeg, Tabe Zuidema en Oebele van der Veen. Tweede rij, staande van links naar rechts: Adze Dijkstra, Roelofvan der Veen, Dirk Rozendaal, Klaas Ganzevoort, Ids Dijkstra, Sape Boersma, Reinder Rozema en Berend Klinkert. Derde rij, staande van links naar rechts: Geert Postma, Lucas Klinkert, Feike Tamsma, Jan Spijkerrnan, Geert Boorsma en Paul van der Tuin.

8. Deze opnarne van een kleuterklas in 1903 naar men ons mededeelde, gemaakt bij Oostenstein. Op de foto is de spanning van de gezichtjes van de kinderen af te lezen. Ret was dan ook een belevenis om vo or het eerst op een foto "te komen". "D'r warren goent bij die dochten dat su d'r nooit weer af komme suden", aldus Louw Beerstra, "su warren doadsbinauwd". De foto is gemaakt in 1903, dus zeventig jaar geleden. Geheel links staat juffrouw Ludolphi met haar onafscheidelijk hondje aan de voeten. Geheel rechts staat Ietje Westra en links achter Griet ? , die beiden he1pster waren. Tot onze spijt konden wij alle namen van de hier afgebeelde kinderen niet achterhalen. Van links naar rechts op de voorgrond: Anna van der Horn, Berendje Zuidema, Keirnpe Dillema, Broer Vosman, Jan Beerstra, Louw Beerstra, twee onbekenden, Christiaan Feitsrna en Trijntje van der Haak. Tweede rij van links naar rechts: Jacob van der Veen, Klaas Schut, Frans van der Laan, onbekend, Aaltje Roodbergen, Antonia Roodbergen, Lieuwkje Nauta, Aukje Alting, Ietje Boorsma, Siebrigje Boorsma en Ids Schut. Derde rij van links naar rechts: Klaske de Boer, onbekend, Stijntje de Vries, Hendrik de Vries, Bouke Walda, Anna de Boer, onbekend, Anna van der Haak en Douwe de Bruin. Vierde rij van links naar rechts: Hette Draaisma, Douwe Alting, Klaas Ganzevoort, Roelof de Haan, Keimpe Dillema, Meindert de Boer en Sietse Bouma.

9. In 1905 werd de vroegere olieslagerij van S. Tijmstra door brand geteisterd. De fabriek stond voorheen ten zuiden van de houtzagerij (opgericht in 1871) van thans P. Barkmeijer, ten oosten van de vaart. In hetze1fde jaar (1905) werd de fabriek opnieuw opgetrokken onder architectuur van de heer Tijmstra zelf. Timmerman-aannemer was Johannes Pijnacker Sf. In 1912 werd de fabriek weer door een brand vernie1d. Door de firma Arend Bosma en Ids Dijkstra werd ze opgebouwd, In 1921 werd de olieslagerij overgenomen door de heer Meibergen en anderen. In 1925 werd ze stilgelegd en enige jaren later gesloopt. Op de foto ziet u het personeel in dienstbetrekking bij de heer Tijmstra en Johannes Pijnacker met enkele metselaars. Door de brand in 1905 was het personee1 van de heer Tijmstra werkloos geworden. Zij werden ingeschakeld bij het wederopbouwen van de fabriek. Van links naar rechts, zittend op de voorgrond: Riekele Ganzevoort, Pieter Postma, Kees Faber, Zwei de Boer en Jan Postma. Tweede rij, staande van links naar rechts: Johannes Pijnacker (timmerman-aannemer), Tjipke Postma (metselaar), J. Atema (metselaar uit Rinsumageest), Willem Wassenaar, A. Atema (metselaar uit Rinsumageest), Katsma (? ) en He van der Horn. Achterste rij van links naar rechts: Frederik de Ruiter, Jacob van der Horn, Durk Postma, Kees van der Horn, Teake Ganzevoort en Teake Zijlstra, De opname dateert van 1905.

10. Links: Deze opname, en vele andere, genomen door Egbert Beitschat, toont dat hij zijn yak goed verstond. U ziet hier Minne en Johannes Pijnacker respectievelijk links en rechts. Minne Pijnacker was voorheen werkzaam als technisch ambtenaar bij het bureau gemeentewerken te Enschede. Johannes Pijnacker is een bekend ingezetene van ons dorp. De foto is genomen in het atelier van de heer Beitschat in 1913.

De muziekvereniging "Euterpe" (rechtsboven) werd op 5 november 1895 opgericht. Als eerste dirigent fungeerde Klaas Stuur. Na een bestaan van ongeveer zeventig jaren werd de vereniging ontbonden. Op de foto ziet u leden van "Euterpe" die hun medewerking verleenden bij een schoolfeest. Van links naar rechts: Gjalt Scheepvaart en daarachter Minne Pijnacker, Naast Scheepvaart staat Klaas Smids en naast Smids (schuin achter) ziet u Oeds Radema. De jongen met de hoorn is Wiebren van der Ploeg, daarachter Sietse de Jong en daarachter Rienk Pijnacker. De jongen met de trom is Lambertus van der Ploeg, vervolgens Pieter Feitsma. Jacob Boerrigter en, geheel rechts, Fokke Hofman. De man achter Feitsma is H. Dijkstra en daarachter staat dirigent Klaas Stuur. De opname dateert van circa 1903.

Het "Kollumer elftal" (rechts onder) kwam vroeger uit onder de naam "Hercules". V66r deze club was er een elftal dat speelde onder de naam "De Katten". Deze foto is genomen op het terrein Oostenstein en dateert van het jaar 1930. Op de voorgrond van links naar rechts: Hoite Schaap, keeper Pieter Postma en Gerrit Wiersma. Tweede rij: Geert Postma, Dirk Bosma en Gerke Zandberg. Achterste rij: Sape Nieuwenhuis, Dirk Olij, Rienk Smids, Joost de Roos en Klaas Dijkstra. Aanvankelijk werden in de eerste jaren aIleen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld tegen clubs uit de omgeving. In 1935 werd voor het eerst aan de competitie deelgenomen. Van 1936 tot 1939 speelde men op een terre in ten widen van de Foarwei te Oudwoude en daarna weer op het inmiddels verbeterde terrein Oostenstein. Thans heeft "V.V. Kollum" een sportveld met accommodatie aangepast aan de eisen van deze tijd: "Baensein" kan wedijveren met menig ander speelveld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek