Kent u ze nog... de Kollumers

Kent u ze nog... de Kollumers

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4293-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Kollumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. De foto links boven is genom en in 1933, ongeveer voor de woning aan de vroegere Trekvaart, thans Eyso de Wendtstraat, waar de familie Bakker geruime tijd he eft gewoond. De heer Bakker verzorgde het me1kvervoer naar de fabriek "Huis Ter Noord" te Oudwoude voor de boeren in de omgeving. Paarden en wagen werden gesta1d in en bij het boerderijtje, destijds bewoond door Bonne Stiksma en thans door Gaatse Hooghiem (naast de garage van de F.R.A.M.).

De opname reehts boven dateert van 1930 en is genomen op de Willem-Loreweg in de buurt Tilhouten. Op de foto zien wij Tiete Bosgraaf op de bok van een me1kwagen waarvoor twee blauwe sehimme1s waren gespannen. De melk werd verzame1d bij diverse boeren in de omgeving en getransporteerd naar de fabriek te Dokkumer Nieuwe Zijlen. Op de aehtergrond staan de boerderijtjes van R. Kuitert (thans eigendom van prof. dr. H.M. Kuitert) en van H. Nauta.

Links onder zien wij Laas Pier Goslinga, vroeger brood- en banketbakker in ons dorp, in zijn eerste beste1auto. De wielen van de auto waren voorzien van houten spaken en de motor moest met de hand, door midde1 van een slinger, worden aangeslingerd. Gelukkig dat er destijds niet veel snelverkeer was op de wegen, gezien het kleine zijraampje. Het verkeer van reehts kon men niet gemakkelijk aan zien komen. Wellieht had een auto altijd voorrang in die tijd, Toeh was het "smoek" in zo'n eabine.

Reehts onder het "aakje" van Ee1ke Toutenburg. Vroeger lag het seheepje bij het sluisje te Tilhouten. De heer Toutenburg was visser van beroep en wanneer het nodig was bediende hij het sluisje,

12. Dit zijn onderwijzend personee1 en leerlingen van de christelijke nationa1e school aan de Eskesstraat. De opname dateert van omstreeks 1929. Op de voorgrond, zittend van links naar rechts: Piet Schuiteboer, Oebele Smeding, Ane Pruiksrna, Dik Pruiksma, Ane van der Schaaf, Jan Salverda en Bram van der Slikke. Tweede rij van links naar rechts: Betty Spijkerrnan, Klaske Schut, Pietje Schaafsma, Jelle Schaafsma, Klaske Salverda, Boukje van Slooten, Romke van der Slink en Jelle van der Slink. Derde rij van links naar rechts: Jelle Postma, Tine Postma, Jan Postma, Sietse Salverda, meester Salverda, Fokje Salverda en Jan Spijkerman, Vierde rij van links naar rechts: Eke Spijkerman, Pietje Postma, Jacob Starkenburg, Renskje Starkenburg, Age Salverda, Tamme Spijkerman, Eke Spijkerrnan en Sijke Postma. Achterste rij van links naar rechts: me ester Heijzeler, Gerrit Schaafsma, meester Runia, meester Van der Kooi, Hylke Schaap, juffrouw Boonstra en juffrouw Ketellapper.

13. De opname dateert van omstreeks 1898 en is gemaakt voor de deuren van de boerderij bewoond door Sierd Heidanus en thans bewoond door de familie Hendrik Smit. Het hek, rechts op de foto, gaf toegang tot de tuin van notaris Andreae (later notaris Wassenbergh), waarin zich onder andere een particulier tennisveld bevond. De hier afgebeelde personen waren leden van een zangkoor dat onder leiding stond van Marten van der Ploeg. De heer Van der Ploeg heeft onder andere jarenlang het orgel bespeeld van de Maartenskerk. Op 29 november 1897 werd hij officieel benoemd tot organist van genoemde kerk, als opvolger van de heer Oberman. Het zangkoor hield de repetities in een bovenzaal van het logement "Het Oude Rechthuis", to en eigendom van Egbert Beitschat. Alhoewel de namen van aIle personen die op de foto voorkomen ons helaas niet bekend zijn, menen wij toch deze foto te moeten p1aatsen, mede om de fraaie kleding van de dames. Voorste rij van links naar rechts: onbekend, de vrouw van Johannes Draaisma, de vrouw van Nanning Bulthuis, onbekend, de vrouw van Jan Wierstra, Elizabeth Klaver, de vrouw van Jakob van der Horn en een onbekende. Achterste rij: veehouder Sierd Heidanus, horlogemaker Rienk Pijnakker, schilder Johannes Draaisma, goudsmidsknechts Nanning Bulthuis, timmerman Douwe Pijnakker, U. Hettingat? ), schilder Marten van der Ploeg (tevens dirigent en kerkorganist), Albert van der Horn (werkzaam bij Tijmstra's fabriek), veehouder Jan Wierstra, ? de Ruiter, Kornelis van der Horn (los werkman), ? Dijkstra (broer van Ids Dijkstra, timmerman) en de laatste twee personen zijn zonen van Meijer, destijds koster van de hervormde kerk; zij woonden in de voormalige kosterswoning, waarin thans het kantoor van de v.v.v. is gevestigd.

-=-~ ~7 ~"""" -

- _ .?...

14. Voorheen stond het gemengde hervormde zangkoor onder leiding van de heer Oberman die tevens kerkorganist was. Diens opvolger was Marten van der Ploeg. Na -le heer Van der Ploeg kwam het koor onder de leiding van dominee Boonstra. Vroeger werden Ie repetities gehouden op een bovenzaal van logement Beitschat, thans de winkel van A. Ozinga. De foto dateert van 15 juli 1933. Het koor nam to en deel aan een concours in het Rijsterbos te Gaasterland. Op de voorgrond van links naar rechts: Martje Dijkstra, Trijntje Kloosterman, Martje Hiemstra, Anneke van der Ploeg, Froukje Bakker, Geeltje Bakker, Janke Wierstra, Fokje Hiemstra, Aukje Brongersrna, Jeltje Dijkstra, Aukje Kloosterman, Froukje Ozinga en Janke Roorda. Tweede rij: Dirkje Westra, Wietske van Eck, mevrouw Gosliga, mevrouw Steenhuizen, Ankje van der Meer, Ina Hofman en mevrouw Van der Ploeg. Staande: Jacob Beitschat, Harry Oosterbaan, Louw Beerstra, Jelle Hiemstra, Klaas Basstra, dominee Boonstra, Jacob Prins, Rommert Adema, Gjalt van der Veen, Bartel Radema, Oene Braaksma, Douwe Benjamin de Bruin en Egbert Luinstra.

15. Deze kinderen waren leerlingen van de open bare lagere school op het west van het dorp waar thans drukkerij Banda is gevestigd, De school met onderwiizerswoning we-d gebouwd in 1843 en telde destijds ongeveer honderdentwintig leerlingen. Op de foto ziet u op Je voorste rij van links naar rechts: Akke Schut, Marten van der Ploeg, Hendrik Bulthuis, Pieter de Boer, Albert Faber, Oege Faber, Bernardus Schut, Martinus Postma en Jan Postma. Tweede rij: Hielke Wierstra, Jan Bulthuis, Lambertus van der Ploeg, Jakob Pijnakker, Baafke van der Ploeg, Anna Krol, Emke Faber, To Mulder, Foekje Beerstra en Lutske de Boer. Derde rij: Frans Wierstra, Klaasje Pijnakker, Grietje Vries, Anneke Mebius, Nynke Mebius, Bielke Beerstra, Jan Krol, Jan Mulder, Wietske Schut (met Janna Schut op de arm) en Ids Schut. Vierde rij: Jakob Pijnakker, Etje Sibma, Janke Laverman, Anna Wierstra, Tjebbe van der Ploeg, Sieb Mebius en Iekje Eelzing, Bovenste rij: Ytzen van der Kooi, Jacobus Mebius, Louw Beerstra, Jan Beerstra, Frits Roelofs en Jasper de Boer. Links staat meester Westerbeek en rechts meester Wijrna. De foto dateert van 1913.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek