Kent u ze nog... de Kollumers

Kent u ze nog... de Kollumers

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4293-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Kollumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. In 1931 werd de gymnastiekvereniging "Wardy" opgericht. De foto dateert van 1932. We kunnen dus aannemen dat de personen, hiernaast afgebeeld, de eerste leden van de vereniging waren. Eerste rij (vooraan) van links naar rechts: Klaas Bekker, Jan Kok, Luitje Dijkstra, Cor Deelstra, Jan Barkmeijer, Jouke de Boer, Feike van der Horn en Tjeerd Kok. Tweede rij: Janna Velda, Betty Spijkerman, Wietske Vellinga, Fina Kok, Attie Tabak, Alie van der Steeg, Ina Visser, Lolkje van der Ploeg, Betty Nicolai en Richtje de Boer. Derde rij: meester Andries van der Bij (leider), Froukje Mebius, Wikje Dijkstra, Hitje Tabak, Lies Hermanides, Jo Numan, Hielkje de Vries, Ane Land, Maaike Tamsma, Grietje Spijkerman, Rika Hermanides en Catharina Hoekstra. Vierde rij: Meta Bakker, Reka Bakker, Hiltje Bosgraaf', Renskje Veen1and, Eke Kruizinga, Aafje Visser, Janna Dijkstra, Wietske van der Land, Anna Klaver, Tine de Vries, Grietje Visser, Siety van der Steeg, Hieke Feitsma, Tine Haisma, Trijntje Bosgraaf, Corrie van der Woude, Corrie Pijnakker, Minke Veenland, Sietske Kruizinga en Karel Numan. Vijfde rij: Douwe Nauta, Mintje Kramer, Piet van der Steeg, Sjoukje Nauta, Reino Krol, Geertje de Vries, Maaike Offringa, onbekend, Annie Bakker en Aaltje Visser. Zesde rij: Cor Nicolai, Piet Vries(? ), Sjoerd van der Ploeg, Jan Numan en Jo Zomer. Achterste rij van links naar rechts: Pier Prins, Pieter Hoekstra, Eert Vellinga en Arend Bosma.

17. Op 28 mei 1887 werd een gymnastiekclub opgericht die de naam D.D.I. kreeg. Deze vereniging was bestemd voor aspirant-leden. In 1903 maakte Egbert Beitschat deze opname van de le den met de leider, de heer Wijma, Van links naar rechts vooraan: Joop Vorstman, Douwe Bakker(? ), Sietse Bouma, Thomas Kooi, Egbert Mulder, Klaas Basstra, Johannes Pijnacker en Repke Vlieg, Achteraan: Klaas Vlieg, Jan Vlieg, Bram Wassenbergh, Aant Beiboer, Gerard Mulder, Jan Beiboer en Jan Bakker.

18. De gymnastievereniging "Vlugheid en Kracht" werd opgericht in 1886. De stoot tot de oprichting werd gegeven door een onderwijzer van de open bare lagere school, de heer Wijma. De heer Wijma he eft onder meer veel gedaan voor de lichamelijke opvoeding van de jeugd, Hij woonde aan de noordkant van de Voorstraat in de woning waar thans de familie J etse Dijkstra woont. De opname dateert van het jaar 1892. Wij zien de eerste gymnasten in uniform, gecompleteerd met pet. Van de afgebeelde personen is niemand meer in leven, doch de namen van velen doet menig oud-Kollumer aan vroeger denken. De foto is genomen in de tuin achter de schuur waar thans Hendrik Smit woont (voorheen Sierd Heidanus, achter Heeger). Op de grond, zittend van links naar rechts: Johannes Meinardy, Ybe Poortinga, Geert Steegstra, Sieberen Tijmstra en Simon Bakker. Daarachter: Frederik Bakker, Fokke Hofman, Jan Feitsma, Jan Bergmans, Gjalt Scheepvaart, Johannes de Hoo en Andries de Vries. Derde rij, staande: Willem Meijer, Daniel Andreae, Paulus Brongersma, Jan van der Slink, Eelke Meinardy, Heerke Broersma, Hotse Brongersma, Laas Gosliga en Klaas Stuur. Vierde rij, staande: Lute Westerbeek, onderwijzer Wijma, Jan Stiemsma, ? Stiemsma, Louw Detmar, Hendrik Meijer, Simon Beitschat en Jelke Houwink.

19. De bewaarschool, zoals oudere inwoners van ons dorp die gekend hebben, is gebouwd in 1828. In 1845 tel de deze school, toen een school waar lager onderwijs werd gegeven, ongeveer honderdenvijf leerlingen, terwijl de school op het westeinde van het dorp, die in 1843 werd gebouwd, ongeveer honderdentwintig leerlingen telde. In 1809 had de kerk een huis gekocht op de zuidoosthoek van de Andreaestraat en dat tot school laten inrichten. Dit voldeed op de duur niet aan de eisen die gesteld werden en het besluit werd toen genomen om op vermelde hoek van de tegenwoordige Andreaestraat een nieuwe school te bouwen, even ten noorden van de tot school verbouwde woning. In 1859 werd het gebouw, thans in gebruik bij L. Spijkerrnan, in gebruik genom en als bewaarschool. Een opschrift in een steen in de westgevel vermeldt het volgende: "In dit gebouw voor 't onderwijs / Der jeugd in 't algemeen / Heeft Henricus Eskes nu / Gelegd den eersten steen / Den 23 April 1828." Op deze foto van 1893 ziet u op de voorgrond van links naar rechts: slager Goitsen Ganzevoort ( woonde vroeger in de winkel waar thans Kloosterman een textielbedrijf heeft), onbekend, Ulbe Luinstra (zijn vader, Jacob Luinstra, was koetsier op de omnibus van Houwink; Kollum-Buitenpost v.v.), Willem Heins (tirnmerman), Hylke Schaap (timmerman, vader van de heer Hoite Schaap, directeur van de Rabobank) en ? Sijtsma (zijn vader was melkrijder naar Dokkumer Nieuwe Zijlen). Tweede rij van links naar rechts: Sieuwkje Tijmstra (verblijft thans in Nij Meckema), Trijntje Wijma (dochtertje van meester Wijma) en Grietje Veldingh (haar vader was toen kandidaat-notaris bij notaris Andreae te Kollum en is later notaris geworden te J oure; Grietje is later gehuwd met dr. Cath, oogarts te Leeuwarden). Vervolgens twee dochtertjes van schipper Fennema, eigenaar van een trekschuit die op Dokkum voer. Getje Ganzevoort (haar vader had een "slagerij" op de Oosterdiepswal) en ? Ruwersma (dochtertje van Hessel Ruwersma, tuinknecht bij notaris Andreae). Bovenste rij:

Lieuwe Tijmstra (zijn vader was eigenaar van de "Oliemolen"), Siebren Tijmstra, Jan Meinardy (woonde aan de Voorstraat), onbekend, ? Fennema (broertje van de meisjes Fennema), Andries Kats (broer van .zuster" Kats te Twijzel) en Cornelis Pijnakker (de oudste zoon van Johannes Pijnakker sr.). Staande links: juf Ludolphi en rechts juf Anna van Slooten. Links achter het raam:

Jan Draaisma, vroeger armvoogd te Kollurn. Voor het raam rechts: Boerrigter (met pet), vroeger barbier te Kollum en in het midden van het raam Akke Ganzevoort.

20. Het scheepje op deze foto was vroeger eigendom van Jozef Karel Numan. Het was een zogenaamd potschip; een drijvend winkeltje zou men het kunnen noemen. De beperkte vervoersgelegenheid, lange werkdagen en een vaak te smalle beurs waren, in het begin van deze eeuw, mede oorzaken dat ook de mensen die buiten de dorpen woonden niet of sporadisch inkopen gingen doen in dorp of stad. En toch moest er weI eens iets worden aangeschaft, voornamelijk dagelijkse dingen, In de gezinnen wist men wanneer "de koopman" weer zou verschijnen. Hij kwam namelijk met zijn waren bij de mensen aan huis! Een juk op de schouders en daaraan twee man den beladen met koopwaar, inhoudende onder ander potten, pannen, garens enzovoort, dat in de wijde orngeving werd uitgevent. Jozef Karel Numan deed vee1al de inkopen te Dokkum en hij voer met zijn scheepje onder andere door de trekvaart van Dokkum naar KoIlum. Er werd bij de Kalkhuisbrug bij Westergeest halt gehouden en dan werd zoon Jan "afgezet". Terwijl vader, moeder en zuster Maaike naar KolIum voeren, vervolgde Jan Numan zijn reis te voet. Op zijn schouders een juk, waaraan twee manden met koopwaar. Hij trachtte zijn waren in Westergeest en omgeving te verkopen en was bij velen een welkome gast, onder andere bij de familie Oostenbrug, waar menigmaal de warme rnaaltijd werd genuttigd. Na zijn klanten te hebben bezoeht werd koers gezet naar Kollum en werden de ouders weer opgezoeht. In 1907, Jan Numan was toen vijfentwintig jaar oud, kocht hij een pand aan de Voorstraat te KolIum, thans bewoond door de heer P. Mout en beheerder van het bedrijf, Op de foto ziet u het potschip van de heer Jozef Karel Numan, liggend in de trekvaart. Van links naar reehts: Jozef Karel Numan, zijn vrouw en -- voorop - Jan Numan en Maaike Numan. De foto dateert van 1899.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek