Kent u ze nog... de Kollumers

Kent u ze nog... de Kollumers

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4293-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Kollumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. De foto werd gemaakt ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig ambtsjubileurn van burgemeester J.J. Woldringh op 1 juni 1927. Het was die dag juist een kwart eeuw geleden dat burgemeester Woldringh benoemd werd te Schiermonnikoog. Dat was op 1 juni 1902. am de tafel van links naar rechts: R. Tabak, Joh. Land, Sikkema, Stuursma(?), Klaas Vries, Dolf Woldringh, Klaas Woldringh, burgemeester Woldringh, mevrouw Woldringh-Keuning, Kasje Woldringh, Cornelis Boonstra, Sake Detmar, Hendrik Zomer, Vogelzang, G. van der Schaaf en Julle Gosses Beerda. Staande rij van links naar rechts: Douwe Meijer, Johannes Groenbroek, Geert Steenhuizen, vier onbekenden, Johannes van Kammen, vervolgens familieleden van burgemeester Woldringh en staand rechts, onder anderen: G.A. van der Giesen, Jan Elzinga, Gerrit Schaafsma, H. Bekker, Miedema, P. Offringa, Johannes Draaisma en De J ong,

22. Linksboven: in 1932 nam de diaeonie van de gereformeerde kerk a1hier het initiatief om voor de bejaarden een voorlopig "rusthuis" te stiehten. In enkele woningen ten noorden van de Maartenskerk kreeg een zesta1 bejaarden de nodige verzorging onder 1eiding van "vader" Klaas J. Dijkstra en "moeder" Pieterikje Dijkstra-Koree. In 1934 werd een pand aan de zuidzijde van de Voorstraat aangekoeht van mevrouw Wiersma. Genoemd pand was voordien bewoond geweest door dokter De Groot en daarna door dokter Wiersma. Het rusthuis ontving de naam "Bethesda". We zien, zittend, van links naar reehts: dominee A. Mout, Hendrik Poortinga, Pieter T. Reitsma en Simon Feenstra. Staande: Simon Martinus Kuitert, Marten van Kammen, Auke Bosma, Jan Spijkerman en Goitsen Ganzevoort.

"Vader" en "moeder" Dijkstra.reehts boven' met de eerste bewoners in 1932. Van links naar reehts zittend: Hendrik Mosselman, Jan Westra, Liesbeth Kootstra en Grietje Bouma. Staande: "vader" Klaas J. Dijkstra, Lubbert van der Horn, Lo1ke van Breeden en "moeder" Pieterikje Dijkstra-Koree.

De opname links onder dateert van 1933 en is genom en tijdens herstelwerkzaamheden aan een brug in de weg Dokkum-Stroobosch. De brug is reeds verdwenen, er is namelijk een "duiker" voor in de plaats gekomen. We zien, van links naar reehts: Meindert de Boer, Wiebe Hamstra, Daniel Pijnacker, Pieter Kerkstra, Johannes Pijnacker en Klaas de Boer.

Reehts onder: met het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina (6 september 1938) werd ook in ons dorp een optoeht gehouden. Op deze versierde wagen ziet u aehtereenvolgens: op de bok Ype Dijkstra en Berber Visser, vervolgens Eeuwe Dijkstra en Jeltje Buwalda, Hendrik Hoogewerf en Hieke Feitsma, Johannes Visser en Pietje Hiemstra, Haije Haisrna en Aaltje Visser en Doeke Dam en Klaske Visser.

23. Deze opname dateert van 16 augustus 1896 en is genomen op een stuk land dat grensde aan de vroegere opvaart, die vanaf de trekvaart naar de mo1en voerde waar de familie Tj. Broersma en Tiete Bosgraaf hebben gewoond. Thans is dit de buurt Kollum zuid-oost. De personen, hier afgebeeld, waren leden van een visclub. Tussen de "bedrijven" door werd gepauzeerd om Egbert Beitsehat gelegenheid te geven een foto te nemen. Een van de 1eden vertelde eens het volgende verhaa1: "Ik war's een keer fut weest te fissen en ha niks fong'n. Ik doeht mar na' huus na'r moeke de frou. Voor da'k op e' weg war, moest ik am een darnpaal hinne knoffele. En ... raakte ik niet in 'e sloat! Ik klauwde om d'r lit te komm'n en wat miene jimme da 'k ien 'e learsens hat! Aal'n, as mien pols! " Terwijl hij het verhaal vertelde, keek hij de omstanders reeht aan, zonder te blikken of te blozen. Op de foto ziet u links voor: Kees van der Horn en daarnaast Reitse Nieuwenhuis. Aehter van links naar reehts: Pieter Feitsma, Nanning Bulthuis, twee onbeken den en Simon Beitsehat. Zittend reehts met pijp: Zwei de Boer en daarnaast He van der Horn. Geheel reehts staat meester Wijma. De overige personen zijn ons niet bekend.

24. Een fietstoeht van de leerlingen van de huishoudschool naar Olterterp. Het was in de zomer van het jaar 1926 toen door leerlingen en "juf" Lamminga van de huishoudsehool besloten werd om een fietstoeht te maken naar de fraaie omgeving van Olterterp en Beetsterzwaag. Het weer werkte helaas die dag niet mee, maar de stemming was daarom niet gedrukt. Men had veel plezier, vooral to en het begon te regen en en de hoofddeksels van somrnige dames begonnen te verkleuren. De een was rood om het gezicht en een ander groen en weer een ander blauw. De foto is genomen v66r de regenbui in de buurt van Olterterp. Van links naar reehts: Boukje Boersma, Froukje Bakker, Hiltje van der Horn, Corrie Feitsma, Lutske Ploegh, ? Zijlstra, Aukje Meinema, Ietje Visser, Sietske Zevenhoeken, Goitske Dantuma en juffrouw Lamminga.

25. De dames op bijgaande foto hielden een naaikrans. Zij vervaardigden goederen die verkocht werden en de opbrengst hiervan was bestemd voor de zending. In de maand juli van het jaar 1902 maakten zij een reisje naar Leeuwarden. Niet met de trein, maar met een Jan Plezier van Sierd Heidanus. Heidanus woonde op de boerderij waar thans de familie Hendrik Smit woont. Op hun zondags gekleed stapte de dames naar de fotograaf, de heer J. Dwinger op de Graehtswal, en lieten zich "portretteren". Wij zien hier vooraan van links naar reehts: Tjerkje Haagsma, Minke Herrnanides en Etje van Beets. Midden: Anna Bijlsma, Akke Ganzevoort, Wopkje Buwalda en Griet de Roos. Boven: Renskje Hanenburg, Aagje Pilot, Djoke Ganzevoort, Jelderke Spijkerman en Minke Hermanides.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek