Kent u ze nog... de Kollumers

Kent u ze nog... de Kollumers

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4293-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Kollumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

31. Links boven: een opname van de muziekvereniging "Euterpe", daterend van 1929. Op de voorgrond van links naar rechts: Gjalt van der Veen, Jacob Zijlstra, Jan Beerstra en daarachter Oene Braaksma. Tweede rij van links naar rechts: Daniel Pijnacker, Hendrik Valks, Jelle Hiemstra en Yske Valks. Staande achter van links naar rechts: dirigent F.G. Mol, Siebe de Boer, Laas Pier Gosliga, Fokke Hofman en Wieger Scheepvaart. Geheel rechts staat Wiebren van der Ploeg.

Reehts boven: het gebouw ten zuiden van "Oostenburg", thans gedeeltelijk in gebruik bij de heer Jan Salverda, werd vroeger gebruikt als braakschuur. We zien, van links naar reehts: Lolke van Breeden, Jan de Boer, Jan Hoving, Jan van der Wal, Bernardus Schut, Jelle van Sloten, Hendrikus Visser, Koert van Sloten, Johan Hoving, Durk Westerhof, Pieter Knot, Hendrik Haisma en Pieter Postma. De foto dateert van 1924.

Links onder: een bekende verschijning in ons dorp en wijde omgeving in de eerste helft van deze eeuw was Johannes Velda met zijn paard en wagen waarop de woorden .Automaat". Wie van de ouderen onder ons kent niet de bekende roep aan de deur: "Moat de frou ek petreoalje? " En wanneer de vraag werd beantwoord met: "Nee, Velda, hjoed net! ", dan was het stereotype gezegde: "Best hjer, de oare keer mar wer sjen! " Ging de koop door, dan werd uiterst zorgvuldig de bus gevuld. Even zorgvuldig werd afgerekend en Velda ging naar de v ilgen de klant, na eerst zijn paard te hebben aangesproken en gestreeld. Op bijgaande afdruk ziet u rechts Johannes Velda en links zijn helper Berend de Bruine Pzn. De opname is gernaakt rond 1920 op het westeinde van de voormalige Boschssingel, thans Van Eysingalaan. Op de achtergrond het vroegere "WHwaterbosch".

De personen die u rechts onder ziet afgebeeld waren leden van de toneelvereniging "Simon Stijl", vermoedelijk de oudste vereniging in ons dorp. De opname dateert van 1939. Toen werd: "Omke Jan" opgevoerd. Van links naar rechts voor: Piet Wiersma, Geesje Bakker, Oeds Radema en Jacob Zijlstra, Achter: Geertje Klaver, Janke Luinstra, Jet Hofman, Dirkje Klaver, Janke Wijbinga, Gerrit Klaver (in vrouwenkleding) en Bartel Radema.

32. "De tiid foroaret", zegt men wel eens, en ook in ons dorp was dit het geval in de ,jaren dertig". Voorheen werd er menig reisje gemaakt met de omnibus van de heer Houwink, Voor de omnibus kwam een autobus in de plaats en hiermee werd een geregelde dienst onderhouden van Kollum naar Buitenpost v.v. Ook werd deze bus door verschillende verenigingen gebruikt voor uitstapjes; Pier Veenstra, die voordien koetsier geweest was bij de heer Houwink, werd chauffeur op de autobus. Op bijgaande foto zien we de knapenvereniging van de gereforrneerde kerk die een bezoek bracht aan Paterswolde. Op de voorgrond van links naar rechts: Johannes Visser, Gaatse Visser, Arend Bosma, Klaas Visser Hzn., Jan Hiemstra, Jacob Visser Gzn., Cor Nicolai en Libbe van der Horn. Achterste rij van links naar rechts: leider Hendrik Dijkstra, chauffeur Pier Veenstra, Feike van der Horn, Anske Vellinga, Johannes Bosma, Ane de Bruine, Klaas Agerna, Binne Land, Germ Tabak, Gerrit van Slooten, Tamme Spijkerman, Sjoerd Visser en leider A. van der Meer. Van der Meer was vroeger "vader" van het voormalige "Werkhuis" (thans gebouw "Oostenburg).

33. Het was vroeger een belevenis, een reisje naar Paterswolde! Op deze foto ziet u leerlingen van de christelijke lagere school met enkele onderwijzers letterlijk in de boot. Op de achtergrond ziet u het bord waarop de naam prijkt van "Hotel Twee Provincien". Dit was vroeger voor velen een trekpleister. Men kon zich naar hartelust vermaken in de speeltuin met de niet te verge ten kettingbrug en het doolhof. K warn men voor de lachspiegel, dan had je de volgende dag nog spierpijn. In de boot zien we, aan bakboordzijde gerekend vanaf het hoofd van de school, Evert van der Veen, Andries Spijkerman, Hendrik Fennema, Betske Westra (Laagland), Japke Westra, Riemke Veenstra, mevrouw Van der Veen, Geert Talma, Griet Spijkerrnan, Maaike Tamsma, Doetje Veenstra, Pietje Hiemstra, Elske van der Horn, Griet Pijnakker, staande (met het hoofd afgewend) niet bekend, Jitske de J ong, Ybeltje Bekker, Marie Oegema, Eert Vellingat? ), Jasper Visser, Pieter Hoekstra, Melis Boltjes, Femme Westra, Karel Numan, Harm Dijkstra en Aaltje Visser. Aan stuurboord van links naar reehts: Maaike Fokkema, Riemke Wiersma, Wietske Wielinga, Aaltje van der Veen, Emmy Nicolai, Pieter Visser, Jan Hiemstra (met pet), de jongen daarachter is niet bekend, Anna Boorsma, meester Faber, Anske Vellinga, Jelle Dijkstra, Klaas Visser, Klaas Agema, Berend Zijlstra, Dina Schut en Jantje Smeding. Midden in de boot, voor het stuurwiel, zit meester B. Runia.

34. In 1874 werd in ons dorp onder andere een vereniging opgericht voor het geven van christelijk onderwijs. Het sehoolgebouw stond aan de Oosterdiepswal achter de woning (thans Oosterdiepswal 11) die vroeger eigendom was van de gemeenteontvanger, de heer Van Kammen. De eerste onderwijzers waren de heren Geert Gruneveldt en Tjalke de Jong, Het gebouw werd onder andere ook gebruikt voor het houden van recepties, gymnastieklessen, bazars enzovoort. In 1896 werd de school, staande aan de Zuidersingel (nu Regn, Meinardystraat), in gebruik genomen (thans werkplaats van de heer Kerkstra), terwijl in 1920 een nieuw schoolgebouw aan de Eskesstraat verrees. Op de foto ziet u van links naar rechts vooraan: Djoke Bakker, Froukje Kuitert, Willy Kuitert, Anne Bakker, Sjoerd Postma, Jan Plutschouw en Johannes Boltjes, Tweede rij: Jozef Numan, Jan Numan, Koos Boorsma; het meisje met donker jurkje aan en wit strikje in het haar is Sietske Postma, daarnaast Geert Riemersma, Pieter de Boer Zzn. en Idske Boltjes. Derde rij: meester Fordgens, Berend de Bruin, Jacob Boorsma, Sjoerd Boorsma, Sipke Wiegers, ? Wiegers, Griet Hooghiern, Anna Riemersma en Sipke Tamsma. Achterste rij van links naar reehts: Klaas de Bruin, Antje de Bruin, Aukje Dijkstra, Andries Bosma, Rika Bosma; achter Rika: Thomas Ganzevoort, Sjoerdje Ganzevoort, Sikke Douma en achter Sikke: Gosse Douma; vervolgens Simon Adema, Griet Tamsma, Jan Tamsma en meester Van der Kooi.

35. In 1914 is de openbare 1agere school aan de Mr. Andreaestraat gesticht en in 1920 werd naast het lager onderwijs ook uitgebreid lager onderwijs gegeven. De foto dateert van 1 maart 1920. We zien hier juffrouw Griet Meinardy met de leerlingen van klas 1. De eerste vijf jongens, op de voorgrond zittend, zijn van links naar rechts: Gerrit Wiersma, Rikele Nauta, Thijs Schut, Ulbe Hettinga en Rienk Smids. Tweede rij: Anna Dillema, Djoke Schut, Trijntje van der Tuin en Aukje H. Brongersma. Derde rij: Dirk Dijkstra, Pieter Bergmans, Jan Pijnakker, Froukje Bakker, Jan S. de Jong, Goitske Hut, Trui Stuur, Janke Douma en Janke Wijbinga, Achterste rij: Janke Kempenaar, Hiltje van der Horn, Geesje Ozinga, Gjalt van der Veen, Mimi Veenstra, Johannes Bulthuis, Jan Dijkstra, Martje Dijkstra en juffrouw Griet Meinardy.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek