Kent u ze nog... de Kollumers

Kent u ze nog... de Kollumers

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4293-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Kollumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

36. Leden van de zangvereniging "Advendo" maakten in 1925 een fietstoeht naar Paterswolde. Daar aangekomen werd een boot gehuurd en koers gezet naar een van de vele eilandjes in het Paterswoldse meer. Van links naar reehts, vooraan: Sietske Dijkstra, Beerte Dillema, Anna de Boer, Piet Sterenberg en Jeltje Pruiksma. Tweede rij: Janke Bosma, Aafje Dijkstra, Anneke Mebius, Maaike van der Horn, Pietje Heidanus, Anna Hoekstra, Griet Tamsma, Cornelis Ozinga en Sipke Tamsma. Aehterste rij: Pieter van der Ploeg (dirigent), Anna Visser, Halbe Bosgraaf', Adolf de Leeuw, Aukje Dijkstra, Pietje Dijkstra en Lueas Klinkert.

37. Op de achtergrond staat de voormalige schuur met links de bijbehorende huizinge, voorheen eigendom van Egbert Luinstra. De schuur met huizinge werd omstreeks 1939 eigendom van de Hervormde Evangelisatie Vereniging, De schuur werd afgebroken en op dezelfde plaats verrees het gebouw dat thans in gebruik is bij genoemde vereniging. De huizinge diende als woning van de voorganger. Thans wordt het bewoond door de familie Tj. Bosgraaf. Rechts van de schuur ziet u enkele daken met schoorstenen van de voormalige woningen van de "Kievitsjeburen". De woningen zijn destijds aangekocht door de Evangelisatie Vereniging die deze verkocht heeft aan A.M. Banda. Op dezelfde plaats staat nu een groot gedeelte van drukkerij Banda. In de volksmond werd het land met poel achter de schuur "De Peerdewas" genoemd. De naam was ontleend aan het gebruik van een kleine poel die zich voorheen ten zuiden van de schuur beyond. Wanneer de boeren met hun paarden, die vooral in de herfst besmeurd waren met modder, van de achterliggende landerijen kwamen, werden de dieren schoongemaakt in genoemde poel; vandaar de naam "Peerdewas". Voorheen liep vanaf de Voorstraat (tussen de woning die thans bewoond wordt door de heer L. Dijkstra en het pand van drukkerij Banda) v66r de "pastorie" langs dus naar het westen een reed, die uitkwam bij een gracht, thans de Van Scheltingalaan. Deze reed boog af in noordelijke richting en kwam op de Voorstraat uit, ongeveer tegenover de woning waar toen meester Wijma woonde en waar thans de familie Jetse Dijkstra woont. Het land, thans de Van Scheltingalaan en omgeving, werd vroeger weI gebruikt als feestterrein. Deze foto is gemaakt in de omgeving van de vroegere "Peerdewas". Het gezelschap heeft deelgenomen aan een schoolfeest. Van links naar rechts zittend: Aaltje Zijlstra, Hiltje Streekstra, Jitske de Vries, Duifke van der Laan, Doetje de Leeuw, Sicco Kapenga, Jantje van der Woude, Grietje Ozinga, onbekend, Eep Prins, Trijntje Wielinga en Trijntje Bosma. Staande van links naar rechts: meester Helderman, Trui Timmer, Froukje Ketellapper, Willemke Wielinga, Bertha Sikkens, Reintje Steenhuizen, Wietske Wielinga, Dirkje Fokkema, Jantje van der Woude, Lolkje van der Land en Bertha van Kammen.

38. Vroeger was het de gewoonte van vee1 jonge1ui om, onder andere op paasmaandag, een fietstocht te maken, naar bijvoorbeeld Zwartewegsend. Na de winter kon men in het voorjaar er op uit trekken en dan waren paasmaandag en pinkstermaandag bij uitstek de dagen waarop men dit waar kon nemen. Een vrije zaterdag of snipperdagen kende men niet. Op de foto zien wij een groepje jonge mensen uit Kollum die gezamenlijk Zwartewegsend a1s doe1 hadden! Op een bruggetje in het bos van Ypey werd voor de fotograaf geposeerd. Van links naar rechts: Jo Numan, Jannik Zomer, Dirk Tabak, Andries Bosma, Griet Tamsma, Anna Smit, Melle Kro1, Jan Smit, Corrie Feitsma, Jan van der Veen en Ids Boltjes, De foto werd omstreeks 1922 gemaakt.

39. In 1918 werd deze opname te Paterswolde gemaakt van een zangkoor van de Hervormde Evangelisatie Vereniging, Van links naar rechts zittend: Anna van der Haak, onbekend, Djoke Schut, Wietske Tuinstra, Jetske Boersma, Trijntje Kuipers, Neeltje van der Land, Anna DiUema, Tetje de Goede en Janke Boersma. Tweede rij: onbekend, Trijntje Noordhuis, drie onbekenden, Lutske de Haan, Aafke van der Haak, Tjitske van der Veen, Trijntje van der Haak, Tiemen van der Horn, Jasper van der Haak en Klaas Schut. Achterste rij: Bokke Huisman, Berend de Goede, Pieter Bloemsma, Geert Postma, Louw Beerstra, Gjalt Roorda, Kees Schut, Hylle van der Horn, Willem van der Horn, Aike Visser en Riekele Meinema. Een van de dames uit het gezelschap kwam in dienstbetrekking in "Holland". Vrij spoedig kreeg ze daar een vrirnd. Na een verblijf van enkele weken in "Holland" schreef zij een brief naar haar ouders waarin older meer stond dat zij van plan was om haar ouders met een bezoek te vereren. Maar zij nam haar "galant" ook mee. Haar ouders waren eenvoudige mensen en natuurlijk verheugden ze zich dat hun dochter weer eens thuis zou zijn. Besloten werd om met een kruiwagen naar de trein te gaan om hun dochter af te halen, De kruiwagen was bestemd voor de "galant", dan hoefde het meisje niet te sjouwen. Bij de trein aangekomen stond dochterlief met een heer vader op te wachten. Tot grote verbazing zag zij dat vader een kruiwagen bij zich had en ze vroeg dan ook: "Wat moet heit met die kroade! " "Wel", was het antwoord "do sust toch een galant met nimme niet! No, die moet in 'e kroade! " "Oeh heden nog an toe, wat is oans heit een groate suffet, die galant is mien jonge! ", was het antwoord tot de verbouwereerde heit. (Historiseh! )

40. De eerste landbouwhuishoudeursus te Kollurn was in het jaar 1915. U ziet hier een groep deelnemers van genoemde eursus met de landbouwleraar, de heer Sjouke Veenstra te Oudwoude, en de lerares landbouwkundig onderwijs, mejuffrouw Martine Knoop. Vooraan zittend van links naar reehts: Janke Fokkens, Trijntje van der Land, Willemke Vries, Idske Bakker, Saakje Bierma, Jantje van der Laan, Trijntje Wielsma en Pietje Bakker. Tweede rij, staande: Lina Wielsma, Janke Prins, Trijntje van Dijk, Grietje Meinardy, Sjouke Veenstra, Martine Knoop, Trijntje Riemersma, mevrouw Veenstra, Dina Wijbinga en een onbekende. Achter, staande: Janke Oostenbrug, Trijntje Noordhuis, Tine Bakker, Janke Kloppenburg, Aukje de Boer, Anneke Riemersma, Anna Botma, Richtje Meijering, Jacoba Brandsma en Antje van der Laan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek