Kent u ze nog... de Laarders

Kent u ze nog... de Laarders

Auteur
:   G. Koekkoek
Gemeente
:   Laren
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3844-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Laarders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Petrus Mattheus van den Breemer, geboren te Muiden in 1872, kwam na enkele jaren de Goudse jeugd te hebben onderwezen als leerkracht naar de dorpsschool in Laren. Dat was in 1900. Enige jaren later werd hij de opvolger van meester Van Wulfen. Dat hij zich hier thuis voelde, bleek uit het feit, dat hij een Larens meisje, mejuffrouw Willenborg, huwde, waarmee hij, in later jaren omgeven door een grote kinderschaar, nog vele gelukkige jaren beleefde. Nadat veel leerlingen waren afgevloeid naar andere nieuw opgerichte scholen, besloot men de oude Van Wulfenschool op te heffen en te do en afbreken. In de plaats hiervan bouwde men de nieuwe open bare lagere school aan het later zogenoemde Schoolpad. Meester Van den Breemer werd als schoolhoofd aangesteld en betrok met zijn gezin het woonhuis dat aan de school was verbonden. De school bevatte twee leslokalen en een fraai gymnastieklokaal. Nadat het schoolhoofd nog drie leerkrachten, de heer L.R. Kupers en de onderwijzeressen H.M.W. Benning en J. de Jong, had aangetrokken, werd de school in 1914 geopend. Twee jaar later werd mejuffrouw H. de Bruin, na enige jaren van afwezigheid, weer aangesteld als onderwijzeres van de haar zo bekende Larense jeugd, wat zij tot haar pensioengerechtigde leeftijd zou blijven. Uit de vele foto's die er waren hebben wij deze klas gekozen, omdat meester Van den Breemer hier duidelijk op uit komt en dat heeft hij verdiend, Buiten zijn verplichtingen am was hij steeds bereid iedere dorpeling die met moeilijkheden bij hem kwam, op aIle mogelijke manieren te helpen en bij te staan. Hij werd de vraagbaak voor iedereen en hij deed het met het grootste plezier,

V ziet meester P. van den Breemer op de in 1916 genom en foto naast een klas staan. De kinderen zijn, op de bovenste rij van links gezien: David en Loetje Cohen, onbekend, Wim Jansen, Louis Bayle, onbekend, Gert Helmans, Johan Keuker en Jan Kaarsgaren. Tweede rij: Piet de Leeuw, Dorus Hilhorst, Catrien Keuker, Rie v.d. Breemer, onbekend, Truus Speets, Wim Kalkwarf, Gert Vos, Jan v.d. Breemer en Jozef en Bram Goudsmit. Derde rij: onbekend, Geert Speets, Aly v.d. Breemer, Paulien Okker, Marie v.d. Brink, Anna v.d. Breemer, Dina Speets, Lena v.d. Breemer en onbekend. Zittend: onbekend, Stientje Batterman, onbekend, Greet v.d. Breemer, Hendrika Keuker, onbekend, Mimi v.d. Breemer, Toos Bayle, Eva Knieltjes en Harm Speets. Vooraan: Wim Hilhorst, Giis v.d. Breemer, Gert Boer, Wim Speets, Leo Bayle, Chris Keuker en onbekend.

12. Van de eenendertig pastoors die in Larens kerkgeschiedenis worden verme1d, springt er een naam naar voren: Theodorus Wilhelmus Hendriks, geboren te Gent (Gld.) op 20 februari 1864 en tot pastoor te Laren benoemd op 29 november 1912. Onder zijn pastoraat veranderde er veel in het dorpsbeeld. Het oude 81. Janskerkje dat verdwijnen moest voor de grootse monumentale tempe1 die aan de Brink zijn torens verheft, maar dat door de oudere katholieken, wier leven met het mooie kerkje zo nauw verbonden was, toch werd betreurd. In 1925 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Verder kwam onder zijn pastoraat tot stand de rooms-katholieke jongensschool "St. Aloysius", de katholieke openbare leeszaal, het verbouwde en gerestaureerde zusterhuis aan de Brink, het vergrote St.-Vituspatronaat en het in 1922 in gebruik genom en St.-Jansziekenhuis. Pastoor Hendriks, de krachtige figuur in de katholieke gemeenschap en de gewaardeerde priester bij de niet-katholieken, die niet aarzelden om persoonlijk huis aan huis de gelden in te zamelen, bestemd voor het tot stand komen van de genoemde gebouwen, werd op 15 augustus 1928 bij zijn vijftigjarig priesterfeest door de gehele Larense bevolking op een grootse wijze gehuldigd, Pastoor Hendriks overleed op 5 oktober 1940 en werd op het St.-J anskerkhof ter aarde besteld. Hij werd opgevolgd door de in Laren geboren pastoor J.J. Brouwer.

13. In 1914 kwam de rooms-katholieke jongensschool aan de Eemnesserweg gereed en op 28 mei werd hij feestelijk ingewijd, Begin 1913 werd met de bouw van de St.rAloysiusschool begonnen en de burgerij hielp vrijwillig mee om de lage moerasgrond te help en verstevigen. Iedereen die een paard en wagen had was welkom. Het zand werd van een stuk grond van de familie Majoor (Lant en Tijmen) op het Zevenend gehaald. Onder de handen van de aannemers, de gebroeders Van de Brink, (de jongens van Geert de Zwart en Klaas van Teun en Piet), kwam de nieuwbouw tot stand. De leerlingen, in de beginne nog wat onwennig, raakten al spoedig vertrouwd met de in het zwart geklede broeder-onderwijzers, de nieuwe lokalen en leermiddelen, het bidden voor en na de lessen en vooral de natte toiletten. De school startte met honderd vijftig leerlingen verdeeld in een A- en B-afdeling. Broeder Carolus was het eerste hoofd van de A-afdeling en broeder Dominicus had de leiding over de B-afdeling en over het geheel. Op "B" werd opgeleid voor het voortgezet onderwijs, zodat de gegoede burgers hun kinderen naar de B-school stuurde. In de volksmond werd al snel de A-school "de armen" en de B-afdeling "de burgers" genoemd. Ten slotte werden deze afdelingen opgeheven. Op deze in 1914 genomen foto ziet u de leerlingen van een paar klassen en we beginnen met de bovenste rij van links naar rechts: Jaap v.d. Veer, Jaap Calis, Klaas de Leeuw, Kees Distelblom, Henk v.d. Heuvel, Bart de Leeuw, Jan Majoor, Jan v.d. Water en Toon Schaapherder. Tweede rij: Jaap Wortel, Tijmen Heerschop, Henk Bitter, Tinus de Leeuw, Bertus Raven, Theo de Boer, Henk Calis, Jo de Leeuwen Rut Majoor. Derde rij: Johan Majoor, Jan Bierlaagh, Jaap Vos, Gijs Calis, Cor Boog, Kees Rigter, Piet Riga, Gerard W ortel, Jaap Nijhof, Willem de Boer, Arie de Leeuw, Toon v.d. Veer en Joop Calis. Vierde rij: Jan de Leeuw, Bep Meulenkamp, Gert Kaarsgaren, Jaap Bierlaagh, Gerard Ranzijn, Gert de Leeuw, Theo Ranzijn, Cle Calis, Niek Vos en Fok Distelblom. Op de voorste rij: Cor Bierlaagh, Jo Zwanikken, Willem v.d. Veer, Willem Kaarsgaren, Tinus Zwanikken, Arnold Koekkoek, Willem Ederveen, Gerard Koekkoek, Bertus Majoor, Dorus Kaarsgaren en J 0 de Boer. De broeders van Saint Louis uit Oudenbosch hebben in Laren vruchtbaar gewerkt.

14. Doordat Laren zich meer ging uitbreiden, nam de aanwas van de bevolking en ook van de jeugd toe, waardoor er meer scholen verrezen. En zo kwam men op 1 augustus 1917 ten huize van dominee A. Knoll, tot de oprichting van een protestants-christelijke schoolvereniging. Officieel werd op 14 augustus van dat jaar het eerste bestuur gekozen bestaande uit de heren: dominee A. Knoll, R.C. van Vulpen, H.J. Heule, A. Haring en L. Blom. De school begon in 1919 met veertig leerlingen onder leiding van de heer J. Wiingaarden, in het gebouw genaamd "Ons Begin" aan het Schoolpad, Toen in 1923 dit gebouw werd verlaten omdat de aan de Pijlsteeg (nu Kerklaan) nieuw gebouwde school in gebruik werd genomen, kreeg het oude schooltje een mengelrnoes van bewoners. Het werd de muziekschool van .Toonkunst", de vergaderzaal van de N.S.B. (Nationaal Socialistische Beweging), na de oorlog het opvangcentrurn van de B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten), waarna het particulier werd verhuurd, De tegenwoordige "School met den Bijbel" is in 1923 gebouwd door de Larense firma Gebr. v.d. Brink, wat men eerst bezwaarlijk vond omdat de firma rooms-katholiek was, maar zij kreeg de opdracht wel, De heer J.H. Ietswaard was het schoolhoofd en werd in 1939 door de heer L. van den Houten opgevolgd. Dit gebouw was in enkele jaren tijds de zesde school die in Laren werd opengesteld en er zouden er nog meer volgen, Het is aardig om een klasfoto uit de beginperiode af te drukken, De leerlingen zijn, op de bovenste rij van links naar rechts: Jo Jansen, Chris Keuker, Jan Haring, Piet Drost, Herman van Wijk, August van Wilgenburg, Klaas Keijer, Kees Jansen en Jaap Reuter. Tweede rij: een kwekeling, Ella en Clara Reuter, Maartje de Vos, Henny Volkers, Riek Keuker, Bep van Wijk, Joke Keuker, Aafke Haring en meester Ten Have. Zittend op de derde rij: onderwijzeres Van Kampen, Zwaantje van Wijk, Bep Symons, Sietske Wijngaarden, Corry Haring, Zus Keuker, Aafke Lamme en Marie Drost. Zittend op de tweede rij: Egbert van Wijk, Joop de Vos, Evert Volkers, Karel Symons, Wim en Andries Kreuze, Johan van Wilgenburg en Jan van Wijk, Voorste rij: Roelofvan Wilgenburg, Arend de Vos, Maarten Haring, Wim Keuker, Chris Symons en Cor van Wijk,

15. In 1914 verscheen er opeens een jonge dokter in Laren die niet alleen als een bekwaam dokter, maar ook als weldoener van de arme patienten, een grote plaats in de harten van de dorpelingen zou krijgen: Hermann Theodor Rudolf Holtmann, geboren 2 september te Werlte (Duitsland) Al jong werd hij Nederlander, want zijn ouders vestigden zich in Groningen en namen de Hollandse nationaliteit aan. Zij waren er van overtuigd dat Hermann ingenieur moest worden en zonden hem naar een gymnasium in Roermond. Maar na korte tijd diende men hem van advies, dat het toch maar beter was om voor arts te gaan studeren. En zo verscheen op een zekere dag de jonge Holtmann als rnedisch student op de universiteit in Groningen. Na cum laude het artsexamen te hebben afgelegd, studeerde hij nog twee jaar op de Vrouwenkliniek in dezelfde stad. Maar hoe heeft die knappe dokter uit het hoge noorden in Laren zijn bestemming gevonden? Dat zat zo! Zijn broer Th. B. Holtmann, de latere deken van Leeuwarden, was in zijn jonge jaren kapelaan in Blaricum en vernam dat men in Laren zat te springen om een rooms-katholieke arts. Op zijn advies vestigde de jonge dokter zich in Laren, wat een zegen werd voor vele mensen. Hij hu wde in 1916 met de schrijfster Agatha de Haan. Zij schonk hem een zoon, genaamd Theo. Deze is na het overlijden van zijn ouders in de dokterswoning gebleven en wordt door dokters getrouwe huishoudster Marie, verzorgd. Laten wij hiermee een posthume hu1de brengen aan een groot mens, dokter Holtmann.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek