Kent u ze nog... de Lierenaars

Kent u ze nog... de Lierenaars

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:  
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4304-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Lierenaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Op 26 juli 1929 werd de eerste Lierse pastoor (na ruim drie-en-een-halve eeuw! ) plechtig ingehaald: Joannes Antonius Judocus van Rooy (foto boven). Hem was door de bisschop van Haarlem de opdracht gegeven, in De Lier een zelfstandige parochie te stich ten (voordien werden in de "Leonardustempel" vanuit Naaldwijk godsdienstoefeningen gehouden). Op 12 augustus 1929 werd de stichting van de nieuwe parochie van de H.H. Martelaren van Gorcum een feit; zij telde circa driehonderdvijftig zielen. De oude kerk werd verbouwd en op 13 maart 1930 door de deken van Delft ingezegend, De kerk was echter niet zo fraai als men zich, gezien de tekening die aan de parochianen werd aangeboden, had voorgesteld (foto onder). Tijdens het pastoraat van Van Rooy werd in 1931 een rooms-katholieke school gebouwd (zij begon met vijfenvijftig leerlingen; hoofd was J.J. Kwaad) en de vereniging voor land- en tuinarbeiders "S1o Deusdedit" opgericht, Na pastoor Van Rooy werd de parochie bediend door de pastoors W. Polder (1934-1938), P. Berlage (1938-1947), N. van Schaik (1947-1966), J. Lagerberg (1966-1968) en sinds 1968 door pastor H. Gall.

17. In 1870 werd aan de Dorpsstraat een openbare school van drie lokalen gebouwd (rechts op de foto). Voordien had men in het koor van de hervormde kerk school gehouden. Het hoofd van de school woonde op de benedenverdieping van het huidige raadhuis, terwijl het gemeentebestuur op de bovenverdieping was gehuisvest. Van 1880 tot 1919 was W. Westbroek hoofd van deze school, na hem - tot de opheffing van de school in 1934 - C.P. van der Ende. Eerst in 1959 werd een nieuwe openbare school aan de Rembrandtstraat geopend. Op deze foto, omstreeks 1900genomen, ziet men de heer Westbroek met zijn gezin en rechts de indrukwekkende dorpsveldwachter J. Ouwendijk.

18. Bij het afscheid in 1915 van de heer D. van Wijck a1s hoofd van de gereformeerde (later christelijke) school, zarnelde een commissie gelden onder de oud-leerlingen in om "den scheidenden voorvechter der Christelijke beginselen met een blijk van warme sympathie en waardeering te vereeren". De brief die aan de oud-leerlingen verzonden werd (hiernaast gedeeltelijk afgedrukt) laat afbeeldingen zien van de "oude school" en de "nieuwe". De oude school, gevestigd op de plaats waar nu het bekende restaurant "De Poort" van D. van der Klis is gevestigd, werd op 14 februari 1873 in gebruik genomen. Het was een verbouwd cafe met schuur, gekocht van Eliza Hanemaayer. David van Wijck (1850-1927), hulponderwijzer te Tiel, werd benoemd tot hoofd. Hij begon zijn eenmansschool met zeventig leerlingen onder moeilijke ornstandigheden tegen een jaarwedde van zevenhonderd gulden. In de vroege morgenuren (om zes uur beginnen ; kom daar nu eens om! ) leidde hij verschillende kwekelingen op tot onderwijzer; 's avonds gingen de lessen voort, terwijl de kwekelingen overdag in de school hun praktische vorming ontvingen. Toen de heer Van Wijck op 12 september 1915 wegens pensionering afscheid nam, was de school reeds zes jaar in een nieuw gebouw aan de Hoofdstraat gevestigd (bouwsom, inclusief onderwijzerswoning, f. 11.800,-! ).

&fa/I de @;uI- J3et!/;Il',--'jUl-

aar: de @c!faafmd dell.- ,glIjletce % .Be<.

In September van dit jaar zal. zoo de He-ere hem het leven spaart, de Heer D. VAN WIJCK zicb als Hoofd der Chrlsteliike School te DE UER. in het particuliere levcn terugtrekken. len einde de jarcu. die hem 3311 zljn levensavond nog zutlen geschonken worden. verder in welverdiende rust door te brengen.

Wat dit feit voot hemzelve en voor DE llER beteekent zal door hen. die aan zijne cbool hunne opleiding genoten hebben, het best ~cvocld kunnen worden. en het is uaar aanleiding daarvnn dar oudcrgetcekenden zicb in eene cormnissic verceuigdcu InCI het voornemen .. ccn blijk vall blijveude waardeering te geven aan den man, die ruim 40 jaren lang zijn bestc levenskrachten besteedde, om de school tot hooger bloei te brcngeu.

Het was in 1873 dar men in her bijzonder 01' het krachtig ijveren voor eene Christelijkc SchoOl van den toenmaligen voorzitter van het bestuur, OS. J. DE KOI'I G. tot schoolsticlninz durfde overgaan. Tot het jaar 1 SSO stood de Heer VAN WIJCK als verantwocrdelijk Hoofd en Ouderwijzer aileen vocr de taak. het begeerde onderwijs te verschaffen aan aanvankelijk ruim 60 leertingen. slectns bijgestaan door een kweeketing (achrerccnvotgens de Heeren GROE~EVELD, V. D. NADORT en H. J. VAN WIJLE;';). Spoedig daarua werd als ccrste ondcrwijzcres Mej., DE KO~lNO ben emd, terwijl het steeds toeuemend aanta! leertingen in 1887 toi vergrooting dcr school noopte, die nu ill twee lokalen verdeeld werd. Een derde onderwijzer werd in 1889 aangestejd. In 1898 wcrd

19. Hier poseert een groep leerlingen van de gereformeerde school voor de "oude school". Kwekeling Willern de Bruin is links op de achtergrond te zien. Naast hem op de bovenste rij: onderwijzer D. de Bruin en de leerlingen Wim van der WeI, Gerrit van der WeI, Antje van der Lely, Izaak van der Lely, Janus Koornneef, Gerrit Koornneef, ? van Duyn, Gerritje van Duyn, Cornelia, Antje en Maria Groenheide. Op de middelste rij: Janus Visser, Dirk Boekestijn, Huib Vermeer, Rien Vermeer, Griet Zuidervaart, Huib, Arie en Marie Vreugdenhil, Geertje Kuyvenhoven, Bram Groenheide en onderwijzer F.D. van Wijck, Op de voorste rij: Gerrit de Bruin, onbekend, Pietje Vergal, Gerritje van der WeI, het hoofd der school D. van Wijck, Cornelis de Bruin, Derkje van Dorp, Herman van der Mark en Cornelia van Wijck (dochter van het hoofd).

20. Twee voorvechters van het christelijk onderwijs zien we hier. Links: dominee J. de Koning van 1862 tot 1873 christelijk gereformeerd predikant in De Lier en eerste voorzitter van het bestuur van de gereformeerde school. In het midden: graanhandelaar Cornelis van Duyn, voorzitter van het schoolbestuur van 1895 tot 1908. Zijn vrouw, Antje de Groot (rechts) dreef een kruidenierswinkel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek