Kent u ze nog... de Lossernaren

Kent u ze nog... de Lossernaren

Auteur
:   F.A. Hartendorp
Gemeente
:   Losser
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4308-0
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Lossernaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

In zijn boekje "Losser voorheen en thans" schrijft oud-burgemeester Van Helvoort dat in vroeger eeuwen bij de plaatsing van de (marke) grensstenen (ter voorkoming van kwaadwillige verplaatsing dier stenen door bewoners van naburige marken) ter herinnering aan de juiste plaats als voIgt werd gehandeld: men nodigde jonge kinderen uit de buurt bij deze gelegenheid uit, liet hen de stenen zien, rammelde hen daarna goed af, om hen vervolgens geschenken te geven, opdat de feiten diep in het geheugen der kleinen zouden worden gegrift en zij zodoende later, indien dit nodig was, de juiste plaats van de steen met gemak zouden terugvinden.

Gelukkig voor onze jeugd leven wij thans in een andere tijd, waarin dergelijke methoden niet meer behoeven te worden toegepast om op rijpere leeftijd bepaalde beelden uit de kindertijd te do en herleven. De tijd bracht ons de fotografie, waardoor wij niet meer uitsluitend op ons geheugen zijn aangewezen, doch een prachtig hulpmiddel bezitten om via fotografische beelden oude herinneringen te doen herleven. Hoe vaak ontwikkelen zich interessante gesprekken in familie- of vriendenkring bij het zien van oude portretten van hen die wij vroeger hebben gekend of over wie wij veel hebben horen vertellen en mensen die een voorname plaats innamen in onze familie of samenleving?

Dit boekje wil een terugblik werpen op voorbije tijden, opdat bij het zien van het daarin opgenomen fotomateriaal oude herinneringen bij u opleven, waarbij dan tevens zal blijken dat iemand vaak meer he eft betekend voor onze samenleving dan wij aanvankelijk hebben geweten. Begrijpelijkerwijze moesten bij de sam ens telling beperkingen worden opgelegd en kon slechts een bepaald aantal foto's worden opgenomen hetgeen echter niet betekent dat het aantal hiervoor in aanmerking komende plaatsgenoten niet veel groter zou zijn, Getracht is om een keuze te doen uit de grote verscheidenheid en om personen uit alle kerkdorpen van onze gemeente hierin te betrekken, in welke pogingen ik hopelijk enigszins ben geslaagd.

Tot slot een woord van dank aan allen die door het verstrekken van een foto of inlichtingen de uitgifte van dit boekje hebben mogelijk gemaakt.

1. Links: Christoffel Eekhout, geboren te Zwolle op 3 april 1807, overleed op 29 september 1864 te Oldenzaal. Van 3 maart 1832 tot 8 maart 1864 was hij burgemeester van Losser en van 5 februari 1844 tot maart 1864 tevens van 01denzaal. Op zijn verzoek werd door dr. W. C. A. Staring een onderzoek ingesteld naar het onderkrijt van Losser. Het resultaat van dit onderzoek is vastgelegd in een verslag getiteld "De steen van Losser in Overijssel". In een plantsoen aan de Dr. Staringstraat is deze Losserse steen blootgelegd, terwijl bij de ingang van de steengroeve een borstbeeld is geplaatst van deze beroemde Nederlandse geoloog en landbouwkundige. In de hal van het gemeentehuis is een blijvende expositie opgesteld van dit gesteente waarin men verschillende versteende zeedieren heeft aangetroffen. In 1834 stichtte burgemeester Eekhout een school voor vakonderwiis (een weverij met twintig getouwen) waaraan de toekomstige wevers onderricht kregen zodat zij als "geschoolde" arbeiders de fabriek in gingen,

Rechts: Cornelis Johannes Antonius van Helvoort, geboren te Vlijmen op 17 februari 1883 en overleden te Heeze (NB) op 26 februari 1967. Hij was burgemeester van Losser van 17 juli 1919 tot 11 oktober 1944, to en hij door "der Reichskommissar fur die besetzen niederlandischen Gebiete" werd ontslagen. De crisisjaren, dreigende annexatie en de tweede wereldoorlog waren er de oorzaak van dat door hem een beleid moest worden gevoerd dat gericht was op soberheid. Aan werklust noch aan liefde voor zijn standplaats heeft het hem ontbroken. Hij was een kundig man, wiens kennis in wijde om trek bekend was. Verschillende publikaties, waaronder het boek "Losser voorheen en thans", deed hij het licht zien.

2. Links: Herman Nijhuis, geboren op 17 september 1879 en overleden op 4 maart 1942 te De Lu tte. Vanaf 2 september 1919 was hij lid van de gemeenteraad van Losser en op 3 september 1935 werd hij gekozen tot wethouder van deze gemeente welke functie hij tot zijn overlijden bekleedde. Hij was vertegenwoordiger van de Crisis Landbouworganisatie, plaatselijk bureauhouder van de Provinciaal Voedse1commissaris, secretaris van het bestuur van de A.B.T.B. De Lutte en secretaris van het bestuur van de C.A.V.V. De Lutte.

Rechts: Johannes Egbertus Welhuis, geboren op 12 juli 1883, over1eden op 25 april 1953 te De Lutte, Vanaf 2 september 1919 maakte hij dee1 uit van de gemeenteraad van Losser en vanaf oktober 1945 tot zijn overlijden was hij wethouder. Voorts was hij onder meer voorzitter van de A.B.T.B. en C.A.V.V., bestuurslid van de Cooperatieve Zuive1fabriek; penningmeester van de Onderlinge Paardenverzekering en secretaris-penningmeester van het Rooms-katholiek Armbestuur.

3. Joseph Theodorus ten Brink, geboren op 11 juni 1872 te Losser, overleden te Losser op 10 mei 1957. Hij maakte vanaf 1903 tot september 1935 deel uit van de gemeenteraad bij welke laatste verkiezing hij zich om gezondheidsredenen niet herkiesbaar stelde. Van 1905 tot 1935 was hij wethouder van deze gemeente waarbij hij een groot aandeel heeft gehad in de aanleg van de wegen Enschede-Losser, Losser-Oldenzaal en Losser-Overdinkel, Naast bekend zakenman was de heer Ten Brink directeur van de Cooperatieve Boerenleenbank vanaf 1906 (het jaar van oprichting) tot zijn overlijden in 1957. In 1951 vierde hij zijn gouden jubileurn als lid van het rooms-katholiek kerk- en schoolbestuur. Voorts was hij mede-oprichter van het roorns-katholiek ziekenhuis te Losser en voorzitter van het plaatselijk steuncomite tijdens de crisisjaren, Hij werd onderscheiden met het pauselijk erekruis van verdienste Pro Ecclesia et Pontifice en de koninklijke onderscheiding van ridder in de orde van Oranje-Nassau,

4. Jacobus Stephanus Hassing, geboren op 29 augustus 1892 te Steenwijkerwold en overleden op 29 augustus 1963 te Overdinkel. Hij was wethouder van Losser van 3 september 1935 tot 11 augustus 1958, waarvan ruim een jaar als waarnemend burgemeester. Hij was een bekend zakenman te Overdinkel en bestuurslid van tal van organisaties. In 1923 stichtte hij de eerste auto busdienst Enschede-Losser-Overdinkel welke dienst thans nog wordt geexploiteerd door de T.A.D.

5. Links: Johannes Christianus Ruding, geboren op 12 december 1878 en over1eden op 17 januari 1952 was pastoor te De Lutte van 14 mei 1919 tot zijn overlijden. Hij was de stichter van het in 1923 gebouwde zusterklooster met bewaarschool.

Rechts: J.J. Schaafs, geboren op 19 mei 1881, overleden op 26 juli 1946, was van januari 1937 tot zijn overlijden pastoor van de parochie H.Maria-Geboorte te Losser waarin hij vooral in de jaren 1940/45 een steun en voorbeeld was voor zijn parochianen. Zijn openlijk verzet tegen de overheerser was oorzaak dat hij lange tijd in het concentratiekamp verbleef waar zijn gezondheid een dusdanige knak kreeg dat hij na zijn terugkeer in Losser slechts korte tijd van zijn herkregen vrijheid kon genie ten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek