Kent u ze nog... de Maasbrachtenaren

Kent u ze nog... de Maasbrachtenaren

Auteur
:   W.J. Habraken
Gemeente
:   Maasbracht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4309-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Maasbrachtenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In Maasbracht hebben zich na de tweede wereldoorlog grote veranderingen voltrokken. Reeds in het boekje "Maasbracht in oude ansichten", dat als een succes mag worden aangehaald, werd dit geschreven. De woningbouw en bevolking is na 1945 sterk toegenomen, ook met veel inwoners die niet uit het Limburgse volksdeel afkomstig zijn. De sterke betrekkingen en binding die Maasbracht met de binnenscheepvaart heeft gekregen, zijn hieraan niet vreemd, evenals de centrale ligging in Midden-Limburg, tussen enkele grote steden, waardoor de plaats ook als forensengemeente voor velen aantrekkelijk werd.

Was Maasbracht vroeger een agrarische dorpsgemeenschap, zo is ze nu wel geheel veranderd. Van de landbouw is slechts een klein percentage overgebleven. Het overgrote deel van de bevolking werkt nu in de industrie, handel en nijverheid en de dienstverlenende sector waarvan veel weer samenhangt met de scheepvaart. Ook heeft de plaats voorzieningen gekregen die met deze veranderde situatie verband houden. Waren alle inwoners van de gemeente vroeger rooms-katholiek, thans bestaan er naast drie katholieke kerken ook een hervormde en een gereformeerde kerk. Op onderwijsgebied ontstonden in de loop der jaren naast scholen voor kleuter- en basisonderwijs, ook scholen voor voortgezet onderwijs. Ook op gebied van sport-, cultuur- en recreatievoorzieningen veranderde en verandert er nog steeds veel. Algemeen kan worden gezegd dat Maasbracht een gemeente is die leeft en wie leeft bouwt aan zijn toekomst.

Dit boekje, dat als aanvulling op "Maasbracht in oude ansichten" kan worden gezien, wil de vroegere en huidige inwoners van Maasbracht een beeld geven hoe het vroegere plaatsgenoten verging. Er zijn veel meer foto's die dit beeld zouden kunnen aanvullen doch selectie moest er zijn. Daarom zijn opnamen gekozen van vroegere burgerlijke en kerkelijke overheden, belangrijke gebeurtenissen, verenigingen, organisaties en onderwijs. Het was sorns moeilijk om bij de vele personen op de foto's de juiste namen te krijgen zodat het mogelijk is dat daarover enige kleine meningsverschillen zullen ontstaan. Zo blijft ook bij de lezers iets te praten over bij het ophalen van oude herinneringen en verhalen van vroeger.

Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle inwoners en enkele oud-Maasbrachtenaren, die nu elders wonen, te bedanken voor de hulp die ze mij verleenden door foto's in bruikleen ter beschikking te stellen of door hun waardevolle adviezen of inlichtingen die mij werden verstrekt.

1. Een opname van voor 1900 van burgemeester Joseph van de Venne. Hij was burgemeester van Maasbraeht, van februari 1885 tot zijn overlijden in maart 1902. Voordien was hij, tijdens de ambtsperioden van de burgemeesters H. en M. Geurts, gemeentesecretaris van Maasbraeht, welke functie hij eveneens als burgemeester behie1d. Wethouders waren toen L. Creemers en I.A. Hermans. Na het overlijden van wethouder Creemers in 1890 wordt J.H. Wilms wethouder. Op de foto, genomen op de binnenp1aats van het postkantoor, ziet u vooraan, van reehts naar links: burgemeester Joseph van de Venne, zijn eehtgenote, mevrouw Van de Venne-Dinraths en hun zoon Jacques. Achter de burgemeester, zijn zoon Xavier en Therese van de Venne. Gehee1links een neef, Charles Dinraths,

2. Een opname van de vroegere burgemeester Henri van de Venne, die als opvolger van zijn naamgenoot Jos van de Venne, burgemeester van Maasbracht was van juni 1902 tot juni 1933. Daarvoor was hij gemeenteontvanger van Maasbracht. De secretarisfunctie komt in 1902 in handen van J.H. Wilms, die dan als wethouder onts1ag neemt. De foto is gemaakt bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig ambtsjubileurn van burgemeester H. van de Venne in 1927. Zittend, midden op de foto, de jubilaris. Van links naar rechts staan: Th. van de Venne, broer van de burgemeester; Th. van de Venne, norbertijn te Tongerloo (Belgic), neef van de burgemeester; mevrouw Meeuwissen-Stassen, echtgenote van de burgemeester van Echt; mevrouw Stassen-van de Venne, zuster van de burgemeester; Ernest van de Venne, neefvan de burgemeester; mevrouw J. Krekelberg-van de Venne, nicht van de burgemeester en mevrouw Hendrickx-Stassen, nicht van de burgemeester. De burgemeester zelf is ongehuwd gebleven.

3. Een opname uit 1927, vaor de feestelijk versierde kerkingang van de St.- Gertrudiskerk van Maasbracht, na de viering van de kerkelijke dienst bij gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van burgemeester H. van de Venne. Naast en achter de burgemeester staan zijn naaste farnilieleden en enkele leden van de Maasbrachter gemeenteraad. Rechts van hem staan mevrouw J. Krekelberg-van de Venne en Th. van de Venne, zijn broer, die met hem in hetzelfde huis aan de Dorpstraat woonde. De Van de Venne's stonden bekend als paardenliefhebbers en zij bezaten dan oak verschillende paarden. In 1915 neemt gemeen tesecretaris J .H. Wilms om gezondheidsredenen, antslag. Bij raadsbesluit van 18 maart 1915 wordt burgemeester Van de Venne dan tevens benoemd tot gemeentesecretaris van Maasbrach t, welk besluit in april 1915 koninklijk wordt goedgekeurd. Ingaande 1 juli 1930 neemt hij ontslag als gemeentesecretaris, wegens zijn gevorderde leeftijd en de sterke uitgroei van de secretariaatswerkzaamheden. Per 1 juni 1933 neemt hij ontslag als burgemeester van Maasbracht en in 1934 is hij overleden.

4. Burgemeester H. van de Venne met enkele familieleden op de foto bij een bloemenhulde ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum in 1927. Links op de foto, veldwachter A. van Cruchten. Rechts, achter de burgemeester, mevrouw J. Krekelberg-van de Venne. De bruidjes, die namens de bevolking de bloemenhulde brachten zijn: Jules van der Heijden, dochter van de directeur van de vroegere zuivelfabriek; Mia Creemers en Maria Schulpen. Burgemeester H. van de Venne was vanaf 1914 tot aan zijn ontslagname in 1933 tevens burgemeester van de naburige gemeente Montfort. Tot 1 januari 1932 werden de aangiften van de burgerlijke stand niet ten gemeentehuize maar op het postkantoor gedaan. Ambtenaar van de burgerlijke stand was kantoorhouder Th. van de Venne, terwijl mejuffrouw Th. van de Venne de akten inschreef. Veelal werd de geboorteakte zondags, na de hoogmis, officieel aan de vader voorgelezen, in het bijzijn van de toen nog vereiste twee getuigen. Na de ondertekening was er dan altijd wel even de gelegenheid om op de gezondheid van moeder en kind een dronk te gaan nemen. In 1932 werd het werk van de burgerlijke stand overgebracht naar het gemeentehuis.

5. Dit is de feestelijk versierde vrachtauto die in 1927 meereed in de optocht, bij gelegenheid van het zilveren arnbtsiubileum van burgemeester H. van de Venne. Op de boven de cabine aangebrachte p1aat stonden de jaartallen 1902-1927 en het opschrift: "Hu1de aan onze burgemeester." De foto is genomen bij cafe Puts in Brachterbeek. Staande veer de auto: P. Beckers, W. Knoops, Jac. Schu1pen, Jan Schu1pen, directeur Van der Heijden van de zuive1fabriek, Harie Schu1pen, Willem Beckers en stationschef Knops. Boven op de auto onder anderen: Jo van der Heijden, M. Knoops, Annie Schu1pen, Mia van der Heijden en Dina Beckers. Volgens opgave zijn er in 1879 in Maasbracht vier rijtuigen op veren. In 1914 zijn er nag geen automobie1en. In 1919 heeft Th. Princee, wonende A 31 te Maasbracht een auto, merk Econoom met drie zitp1aatsen. In 1924 zijn er twee personenauto's (van M. en F. Hermans) en drie vrachtauto's (van J. Schu1pen aan de Rijksweg).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek