Kent u ze nog... de Maassluizers

Kent u ze nog... de Maassluizers

Auteur
:   T. Mastenbroek
Gemeente
:   Maassluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2541-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Maassluizers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. Bijna niet te geloven, maar dit was in 1923 het secretarie-personeel, in de personen van de heren H. Maronier en G. Borstlap. De heer P. van den Be1d, commies ter secretarie, hoorde er eigenlijk ook bij, maar hij was toen door de lange afwezigheid wegens ziekte van gemeentesecretaris A.H.A. Algie, be1ast met het tijdelijk secretarisschap. Dan was er natuur1ijk ook gemeentebode J. Dammer, die u op andere foto's weI aantreft. De foto is genomen in de onderverdieping van het raadhuis op de Hoogstraat, toenmaals dienstdoende als gemeentesecretarie. Het was allemaal wat eenvoudiger dan nu het geval is. Het inwonertal van circa tienduizend had daar natuurlijk ook mee te maken, maar afgezien daarvan is er in de afgelopen halve eeuw toch wel heel wat veranderd!

In de inzet de heer A.H.A. Algie, die gedurende niet minder dan achtendertig jaar het secretarisschap van Maassluis heeft bekleed en in die periode veel ups en downs van Maassluis heeft meegemaakt. Om alleen de ontwikkeling van de visserij, als hoofdbron van bestaan in die periode te noemen: in 1885 waren er 53 haringloggers, 115 in 1910, daarna volgde weer een terugval tot 54 in 1923.

17. Dit is de heer W. Richter Uitdenbogaardt, reder, eigenaar van de scheepswerf aan de Govert van Wijnkade, wethouder van 1925 tot 1932. Een man die zeer gei'nteresseerd was in het wel en wee van zijn woonplaats en dat bleek wel duidelijk in 1930. Maassluis had in financieel opzicht met veel moeilijkheden te kampen en elke uitgaaf werd met de nodige zorg bezien. De Zuidgeer moest noodzakelijk gedempt worden (dat was een zijarm van de haven, die oorspronkelijk liep tot de Algemene Begraafplaats aan de Zuiddijk). In 1915/16 werd de Zuidgeer gehalveerd doordat de verbinding Zuiddijk/Fenacoliuslaan tot stand kwam, en sindsdien is zij steeds meer veranderd in een stinkende en ratten herbergende modderpoel, gewoon een gevaar voor de volksgezondheid, maar ... geen geld. De heer Richter Uitdenbogaardt stelde toen uit zijn privemiddelen een bedrag van dertigduizend gulden beschikbaar om de demping mogelijk te maken en verloste daardoor de omwonenden van veel overlast. Men is hem daar altijd zeer dankbaar voor geweest.

18. Een burgemeestersjubileum, zoals dat gevierd werd op 31 juli 1930 ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van burgemeester Dommisse, is een uitgezochte gelegenheid om een heleboel bekende Maassluizers bij elkaar op een foto te krijgen en uit dat oogpunt van bijzonder belang voor dit boekje, want dat betekent heel vee 1 vliegen in een klap. Behalve het burgemeesterlijk echtpaar met dochter Jo en de zoons Pieter Kors (de initiatiefnemer voor het oprichten van de N.C.R.V.), H. en C.P.H. Verder een aantal namen van aanwezigen - zomaar een aantaI, want a1Iemaal te noemen is weI onmogelijk -: W.G. van Dongen, dominee Bosman, H. Maronier, Van Ettinger, Voogt, Osephius, J. van Luipen, notaris Geelhoed, de wethouders Van der Spek en Richter Uitdenbogaardt, P.J. de Pagter, H.J. de Bruijn, S. Blom, A.M. Nieuwenhuisen, J. Dammer, P. van Dijk, dokter Thiebout, dominee Akkerhuis, politiecommissaris Alberti, pastoor De Haan en t.c Kleijwegt.

19. Nadat gedurende vijfentwintig jaar burgerneester c.P.I. Dornrnisse aan het roer van de gerneente Maass1uis had gestaan (van 1908 tot 1933), narn op 19 juli 1933 burgerneester rnr. P.A. Schwartz zijn plaats in. Zoa1s dat gebruike1ijk is, werd hij aan de grens van de gerneente begroet door het oudste en het jongste lid van de gerneenteraad, de heren J. van Luipen en W. van Rurnpt. Hier is het geze1sehap (van links naar reehts burgerneester Schwartz, rnevrouw Schwartz, W. van Rurnpt en J. van Luipen) dat zich vervolgens naar het raadhuis begafvoor de p1eehtige installatie van de nieuwe burgervader.

20. De bemanning van een weI heel vroege editie van de "Zwarte Zee". Bij de steeds doorgaande modernisering van de vloot kwam er bij het verdwijnen van een sleep boot dikwijls weer een nieuwe van dezelfde naam terug. Het jaar waarin deze foto gemaakt is, is niet meer preeies na te gaan, maar het zal wel omstreeks 1900 geweest zijn, Van links naar reehts op de bovenste rij: onbekend, Freek Verkerk, C. Smoor, mejuffrouw Nel Hemmes (geen bemanning uiteraard; doehter van de kapitein), P. Eijgenraam en Willem van Gendt. Middelste rij: Y do, W. Rozenkrans, B. 't Hart, die ais kapitein van een Iatere "Zwarte Zee" zou meedoen aan het geweldige sleepwerk van het Singapore-dok in 1928), kapitein Hemmes, C. de Waal en Klaas van Dorp. Op de onderste rij met de reddingsboei "Zwarte Zee" J. Waardenberg, A. Meuldijk en M. Verwaard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek