Kent u ze nog... de Medemblikkers

Kent u ze nog... de Medemblikkers

Auteur
:   W. Kramer
Gemeente
:   Medemblik
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4315-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Medemblikkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Aan de voet van de Bonifatiustoren I. Hier stond sedert eeuwen een nu vervallen gebouwen-cornplex. In de volksmond "de Munt" geheten, en terecht! Want in de zeventiende en achttiende eeuw werd daar de Westfriese munt geslagen. Nu -begin dezer eeuw- was het gebouw ingericht als gymnastiekzaal. Maar men hield daar ook allerlei andere samenkomsten. "Crescedo" hield daar haar repetities, verschillende verenigingen hun jaarfeest, jubilea werden er gevierd. Hoe vervallen, oud en muf deze zaal ook was, rnisschien juist daarom heerste er een aparte sfeer van stille intirniteit, van vroeger. Het door drie zijden omsloten binnenpleintje bood een welkome gelegenheid om de groeps- (onder andere "Crescendo") en schoolfoto's te maken. Met als achtergrond meestal de frontwand van de gymzaal. De linkervleugel, aan de kant van de toren, had men omgebouwd tot school: drie of vier lokalen waarin de "armenschool" was gevestigd. Hoofd daarvan was toen de bejaarde meneer Daniel Smit. Wat de kwaliteit van het onderwijs aangaat, de armenschoolkinderen kwamen niets te kort, zoals mij meermalen door vroegere leerlingen verzekerd werd, Bij meester Smit leerde je! Nadat in 1908 deze school was opgeheven, werd tot 1922 in twee van haar lokalen de toen opgerichte "School met den Bijbel" gehuisvest. Nu volgen een paar schoolfoto's met als achtergrond dan die oude muntgymzaal. Deze hiernaast zal gemaakt zijn in 1896. Rechts meneer Smit, links de toen nog jonge, uit Friesland afkomstige, onderwijzer T. Nooitgedagt. Hoewel het zolang geleden is -zouden er van de leerlingen nog in leven zijn? - kan ik toch nog een paar namen noemen. Zo weet ik heel zeker dat het meis]e met het leitje "Groep I", Antje de Groot is. Het meisje achter haar, met stippeltjesjurk en de hand op Antjes schouder, is haar zusje Catharina. 't Waren de twee dochters van de toen bekende schoenmaker Reindert de Groot. Verderop in dit boekje komt u nog een foto tegen van een alledaags Medemblikker gezin uit 1898 en daar staan ook beide meisjes op. Het grotere meisje precies achter Antje is Grietje van Velden. En de jongen geheellinks op de voorste rij zou Bertus Bakker kunnen zijn ...

17. Aan de voet van de Bonifatiustoren II. Begin dezer eeuw stond daar nog een tweede school, "de bewaarschool", later de nuts-kleuterschool geheten, waar de moeders al vroegtijdig hun bedrijvige peuters in "bewaring" konden geven. Waar ongetwijfeld ook getracht werd hen al het een en ander bij te brengen voor later. Al was het alleen maar om hen te gewennen aan het idee van schoolgaan en de noodzakelijke discipline dewelke zulks meebrengt. Op onze ansicht -verzonden vanuit Medemblik in 't jaar 1909- (porto een cent) ziet u dan links vooraan het twee lokalen tellende gebouwtje met z'n karakteristieke ornheining. Herkent u het nog uit de eigen kleutertijd, lezer, lezeres? Naast de school staat de woning van mejuffrouw Van der Meer. Daarnaast woonde notaris Ninaber. Onder de linden, vroeger water, en op de straat, staan enkele nieuwsgiere Breedstraters plus een slagersjongen. Op de linkerstraat, heel achteraan, een man met juk met twee emmers. Maar namen noemen, nee, dat kan ik hier niet. 't Was me nu ook aIleen maar om die oude bewaarschool te doen, want daar ben ik zelf ook nag op geweest. En dan denkje weI eens terug aan toen ...

Ode aan onze bewaarschool

Dud bewaarschooltje, kleuterschooltje, peuterschooltje, Aan de brede lindenlaan,

Waar de kleine kleuters zingen, Kleuterschooltje, zie 'm eens aan. Op je ouwe grauwe muren

Glanst de najaarszonnegloed; Door de ruiten duikt het binnen In je eigen, oude gemoed.

Dud bewaarschooltje, kleuterschooltje, peuterschooltje, Waar de hoge toren staat,

Waar de kleine kleuters luisteren Waar de peuters stiekum fluisteren. Kleuterschooltje, hoor 'm eens aan In je peuterig portaaltje,

Zat ik - 'k moest wel- bij jou binnen Kleuterschooltje - wees gegroet.

't Is jaren terug dat iemand dit schreef. Vandaag klopt er niets meer van. Ret gebouwtje is haast onherstelbaar in verval... Ais het gerestaureerd wordt, dan wordt het ingericht als aula voor uitvaartdiensten! 't Kan verkeren, aan de voet van de oude Bonifatius ... Voor de kleuters kwam er een nieuwe nutsschool: ,,Pinkeltje" in "plan west".

18. Aan de voet van de Bonifatiustoren III. En hier ziet u dan zo'n kleuterklasje van de bewaarschool uit ongeveer 1902. Even ter uwer orientering, waar we hier zijn. Want zo op 't eerste gezicht lijkt het wat moeilijk te vinden. WeI, de groep is opgesteld achter de school, waarvan u links nog net een gedeelte van de achter- en zijmuur ziet, met een stuk van het hek. Rechts kijkt u de Torenstraat in, tegen de sehilderswerkplaats van Jan Vermeulen, of de slachtplaats van Klaas Grooteman aan. Het huis op de hoek met de hoge ramen staat er nog, aIleen de ramen zijn verdwenen. De kinderen zijn opgesteld op het straatje, dat naar de zuidelijke in gang van de kerk voert. Dat ,,kerke-erf' is nu afgesloten door een ijzeren hek met poortje. Reehts en links kunt u nog stapels van opgetaste bakstenen onderseheiden. Heeft dat soms te maken met de vernieuwing van de zuidelijke kerkmuur, gedurende de jaren 1902j04? En nu denkt u natuurlijk: wie zijn ze toeh weI, deze kleine Medemblikkertjes? 'k Zal proberen er enkelen te noemen, maar eerst even de leidsters. Links ziet u mejuffrouw Anna Haremaker, die later gehuwd is met de voor enkele jaren overleden kapper Lippe Kwaad en reehts staat haar hulpje mejuffrouw (Sientje?) Krook. Aehterste rij van links naar reehts: vierde kind, een meisje De Haan en vijfde Henk van der Zee. Daarvoor: 1. Willem Smak, 2. Klaas Wonder, van de vroegere bakker Wonder, 3. Pau Geusebroek en 4. Jo Schuurman. Dan 6. Harry de Liefde (zijn vader was apotheker op 't gesticht), 8. meisje Wonder. Daarvoor: 1. Freek van Schoten (Van Sehoten was hier deurwaarder) en 8. Trijntje Lageveen. De rest is mij niet bekend.

19. Aan de voet van de oude Bonifatius IV. Nogmaals de armenschool op de kiek, maar nu zo'n tien jaar later, ongeveer 1906 dus. Genomen op precies dezelfde plaats als onze vorige groep, maar allemaal weer andere, ,,nieuwe", kinderen. Deze foto is veel scherper en de gezichten zijn veel duidelijker. Dat we inmiddels een nieuwe eeuw zijn binnengestapt, kun je zelfs zien aan de kostuums. De kleding van de kinderen lijkt veel fleuriger en gevarieerder dan tien jaar geleden. Zelfs die oude meester Smit heeft warempel zijn pandjesjas verwisseld voor een gewoon colbertje en de heer Nooitgedagt is het aan te zien dat hij inmiddels tien jaar ouder is geworden. Als over een paar jaar de armenschool wordt opgeheven, gaat me ester Smit met -welverdiend- pensioen en wordt de heer Nooitgedagt onderwijzer aan de burgerschool, naast zijn collega De Waal, de man van de gym en de sport. De speciale Iiefhebberij van de heer Nooitgedagt is zingen; zingen op school, met clubjes of op verenigingen ... rvIet aIle scholen op koninginnedag bijvoorbeeld. Ja, daarvoor moet je bij Nooitgedagt zijn. De onderwijzeres rechts op de foto is mejuffrouw De Haan. En nu de leerlingen! Kijk, daaraan kun je ook merken, dat deze foto jonger is want je kunt hierover veel meer te weten komen. Zo heb ik aIle namen kunnen achterhalen. Voorste rij van links naar rechts: 1. Thijs Langereis, 2. D. van Veen, 3. Celia Bos, 4. Trien Veerman, 5. Cor Veerman Pdr., 6. Geertje Gorter, 7. Trijntje Gorter, 8. Coba de Best, 9. Jaap Veerman en 10. Cor Steeman Dzn. Middelste rij: 1. Klaas Gorter, 2. Jan Bos Kzn., 3. Jaap Laan, 4. W. Veerman, 5. Joh. Lak, 6. Louw Bood, 7. Leen van der Veen en 8. Klaas Bos Kzn. Achterstesrij: 1. Coba Bocd, 2. Ma Steeman Ddr., 3. Jannie Maret, 4. Bertha Hartenberg (?), 5. Neeltje Hofstra, 6. Jansje de Best en 8. Geertje Langereis.

20. Aan de voet van de Bonifatiustoren V. Er is nag meer te zien. Nu eens geen school, al had het oorspronkelijk wel met de jeugd te maken, namelijk het voormalige weeshuis, thans .Huize Levensavond". Vonden daar eertijds de arme weesjes onderdak, nu verblijven hier -hoe lang nog? - de "ouden van dagen". In dit laat rniddeleeuws gebouw bevindt zich nog de regentenkamer met waardevol goudleer behang uit 1762 en een rijke verzameling van oude voorwerpen uit vroeger eeuwen, zoals tinnen borden enzovoort. Van de Torenstraat moet je, evenals de regenten . van eertijds, de poort onderdoor, waarboven in de gevel vier in relief uitgevoerde weeskinderen bewegingloos op je neerzien. Net als op de regenten van toen. En op de binnenplaats kun je nog de prachtige ingangspartij bewonderen: de hardstenen stoep, de zware ijzeren leuningen, de fraaie deuren, het sierlijke bovenlicht met lamp en terzijde is er nag steeds een oude pomp. Over regenten gesproken, die zijn er ook nu nog. En nag steeds vergaderen ze in die au de kamer. Maar het zijn geen heren meer in met gaud bestikt fluweel, met degen, steek of pruik, En ook geen dames met stijfgesteven kragen of in hoepelrok met waaier zie je er meer binnentreden. Toen in 1925 .Levensavond" opgericht werd, was dat alles allang en voorgoed voorbij. Hier ziet u het college zoals dat een kleine veertig jaar geleden was samengesteld. Zo aanstonds zullen ze zich omkeren, het bordes opstappen en de deuren zullen geopend worden. Maar ze moeten nog even dichtblijven, want zij vormen een moeilijk in oude schoonheid te overtreffen achtergrond. Zijn 't geen onbekenden voor u? Toch maar even de namen: mevrouw De Waal-Idema, mevrouw Geusebroek-Zeilemaker, de heren L. Prins, voorzitter; L.J.J. Heilema, secretaris-penningmeester; daarachter de heren T. de long, D. Roosendaal en A. de Vries.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek