Kent u ze nog... de Meppelers

Kent u ze nog... de Meppelers

Auteur
:   K. Bijl
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4318-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Meppelers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

INLEIDING

Door middel van dit boek is een poging gedaan om aan de hand van oude foto's een indruk te geven van de Meppeler samenleving in de periode van 1890 tot 1940. Dat wil echter niet zeggen dat een volledig tijdsbeeld wordt gepresenteerd, terwijl de lezer geen bijzondere historische waarde aan dit boek moet toekennen. Ret wil geen geschiedschrijving geven, doch slechts oude herinneringen ophalen en, indien hiervoor redenen aanwezig zijn, deze toetsen aan onze tijd. Getracht is de eenzijdigheid te vermijden en de Meppelers van velerlei schakering in hun religie, cultuur, beroep, spel, sport en ontspanning te vertegenwoordigen. Dat dit niet altijd is gelukt, spreekt uit de onvolledigheid.

Al had Joseph Nicephore Niepce in 1826 de eerste foto gemaakt met een belichtingstijd van maar liefst acht uren, toch zou het nog vele jaren duren alvorens een fotograaf zich in een plaats van enige betekenis kwam vestigen. Bij de oudste opnamen kwam er een beroepsfotograaf met een machtig toestel op een statief aan te pas. Geleidelijk aan nam, door technische vervolmaking en massaproduktie van camera's, het aantal amateurfotografen snel toe, die niet alleen opnamen maakten van huisgenoten, familieleden en vrienden, maar ook van gezelschappen en verenigingen. Omdat dit boek aan een beperkte omvang is gebonden, is een collectie opgebouwd, waarbij vooral de duidelijke voorstelling, herkenbaarheid van de afgebeelde personen, historische waarde en karakteristieke weergave in kleding en gedragingen een rol spelen. Ret aantal hulpvaardige medewerkers en medewerksters was zo groot dat het ondoenlijk is hun namen hier te vermelden, maar zonder die spontane medewerking van al die Meppelers, die "de foto's in bruikleen gaven en mij hielpen de voorgestelde personen te identificeren, was het werk niet mogelijk geweest en daarom zeg ik hen vanaf deze plaats mijn welgemeende dank. Afzonderlijk, zonder iets aan wie dan ook tekort te doen, wil ik in dit verband mijn moeder, Martha Fredrika Bijl-Hagedoorn, noemen, die mij daadwerkelijk enorm heeft geholpen.

Ret is heel goed mogelijk dat kijkers en lezers zich zullen verbazen dat door hen onmiddellijk herkende personen niet met name worden vermeld. Zonder meer zijn de fete's tot in de finesses onderzocht; mochten er echter onvolkomenheden in de bijschriften voorkomen, dan biedt de

auteur hiervoor bij voorbaat zijn verontschuldiging aan en hij zal dankbaar zijn de aanvullingen te vememen en te noteren.

Moge bij het bekijken van dit Meppeler fotoboek, ondanks gesignaleerde gebreken en tekortkomingen, een ieder plezierige ogenblikken beleven en hier het eigen verleden hervinden.

1. De jeugd van de hervorrnde school poseert hier onder toezicht van het hoofd der school, meester Schouten, die zich rechts achter hen heeft opgesteld, en meester Dijkstra, die links achter de leerlingen staat en die samen over de gemengde bevolking van jongens en meisjes - want het openbaar en christelijk onderwijs hebben in coeducatie nooit een probleern gezien - naar de fotograaf kijken. Het is de zesde en zevende klas van de "Wilhelminaschool". Dit is de jongste foto uit dit boekwerk en de afgebeelde kinderen, die nog in leven zijn, genieten bij lange na nog niet van een ouderdomspensioen, Zoals blijkt hadden we de tijd van de kieltjes, matrozenpakjes en witte jurkjes achter ons liggen en gingen de jongens in pof-, rij- of korte broek naar school en gingen de rneisjes in kleurige, vlotte jurkjes gekleed.

Op de bovenste rij staan, van links naar rechts: Quirinus Esselbrugge, Loekie Touwen, Geertje Lassche, Greetje van der Berg, achter haar Geert Dekker, Herman Vlot, Jopie Tinholt, Gerrit Grooters en Herman Stenvert. Middelste rij: Tina Jansen, Geesje Kamstra, Minie Paasman, Bienie de Groot, Beppie Dozeman, Annie Schoenmaker, Trijntje Withaar, Coby Vaartjes en Grietje Scholten. In kleermakerszit: Albert Dekker, Albert Jonker, Kees van Duin, Epie Schouwstra, Thijs van Urk, Harm Schut en de rij eindigt met Aaldert Vaartjes.

2. De "Brocapharm·Harmonie" van de Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v.h. Brocades-Stheeman en Pharrnacia, tijdens haar eerste officiele uitvoering in schouwburg Ogterop. Deze vond plaats in december 1935. De oprichting van dit zo populaire muziekkorps vond plaats op 10 september 1930 in de societeit "Tivoli". Helaas ging dit korps in 1972 ter ziele, na eerst nog enige jaren gefuseerd te zijn geweest met de "Meppeler Harmonie". Meppel verIoor hierrnee een pracht korps, een korps dat zich trots en met veel allure aan de Meppeler bevolking presenteerde, maar ook ver daarbuiten.

Op de foto staan op de bovenste rij, van links naar rechts: Steven Jonkman, Jan ter Wal, Dirk Buter, Johannus H. Soer, Albert Kiers, Klaas Brinkman, Hilbert Jans, Hendrik Mulder en Wolter Koning. Onder hen: met de grote trom Albert Stobbe, Willem Engels, Hielke Leertouwer, Berend Zwiers, Gerrit de Boer, Tieme Kuik, Harm Wijngaarden, Jan Balder, Arie J. van der Wedden, Willem van der Woude, Kees Landman, Jan Martens en Sjoerd Spijkerman. Zittend: Jan Nooi, Egbert Bakker, secretaris Anton Uiterwijk, dirigent S.P. van Leeuwen, voorzitter Hendrik F. Galjaard, Berend Jonkers en Johannus Meppelink. In de kruiszit: Jan Kuik en Jannus Scholing. Tijdens deze eerste officiele uitvoering droeg men voor het eerst uniformpetten.

3. In de vooroorlogse Kratonstraat stond de kinderwagenfabriek van M. van Werven. Zeals uit het opgestelde bord blijkt was de fabriek opgericht op IS januari 1923 en werd het twaalf-en-een-halfjarig bestaan herdacht op 15 juli 1935. Ter gelegenheid daarvan ging men collectief op de foto. Fotograaf C. Arents, die een fotoatelier aan de Parallelweg had, groepeerde hen overzichtelijk voor de hoofdingang van de fabriek. Rechts van de ingang was het kantoor en links ervan de montageafdeling, waarvoor de chef Gerrit Russchen in de achterste rij heeft plaats genomen. Na hem volgt Johannus Meppelink, dan Chris Hartsuiker, Anne van Sijen, Gerbert Orsel, Jacob Strik, Lucas Bennik, Harm Huberts, Marinus Visser, Hendrik Volk, Jan C. Schenk en de laatste twee zijn Johannus Koning en Leffert Loijenga. De voor hen staande rij vangt links aan met de chef van de schilderswerkplaats, Daniel van Zomeren, dan volgen Gerrit Santing, Jan Aartsen, Hessel Esselbrugge, Appie Franken, Willemina Lotterman, Roelie de Vries, Tinie Gelmers, Hennie Lotterman, Albertje Lotterman, Liefert Last, Bertus Andijk, Gerrit M. van Werven (een zoon van de fabrikant), Willem Schepers en Cees Korten. Zittend: Willem H. Nijrneijer, Cees Ohmann en ter rechter zijde van de tafel Jan Kreuze en Roe1of Dorenbos. Op de grond ligt links Arend Kremer, in het midden Gerrit Kel en rechts Mannus Huberts.

In 1938 werd in de fabriek de eerste koninklijke kinderwagen voor het jonge prinselijk paar gernaakt. Tijdig voor de geboorte van prinses Beatrix, op 31 januari 1938, werd de kinderwagen op paleis Soestdijk bezorgd. Directeur Van Werven maakte daar han dig gebruik van door in z'n gevoerde reclame de leuze op te nemen: Van Werven's wagens, Koninklijke wagens.

4. Op een zomerse dag in 1932 trokken de leden van de Nationale Christen Geheel Onthouders Vereniging (N.C.G.O.V.) per bus naar het opvoedingsgesticht "Valkenheide" om daar op excursie te gaan. Zij vormden een hechte vriendenkring en organiseerden op gezette tijden excursies. Alvorens in te stappen om naar de provincie Utrecht te vertrekken, lieten zij zich fotograferen en stelden zich daarom op voor de autobus van Lambers Auto Bus Onderneming (L.A.B.O.).

In de staande rij, van links naar rechts: mevrouw Jans, Jan de Vries, mevrouw Van Blanken, Reinder Prins, Harm Doornbos, Jannus Scholing, mevrouw Doornbos, Andries Hagedoom met voor hem mevrouw Prins, dan Lambertus Vos, mevrouw Oechies, Arend Oechies, mevrouw Scholing, Geert van Blanken, mevrouw Hagedoorn, dan de voorzitter van de N.C.G.O.Y. Lute Hagedoom, die in de jaren dertig C.H.U.-wethouder in Meppel was, mevrouw De Groot, Freek Heuker en aan het einde van deze rij Bertus de Groot. Zittend onderscheiden we, van links naar rechts: Alie Jans, Albert Prins, Geertje Prins, mevrouw De Vries, Harm Holterman, Aleida Vos en naast haar mevrouw Vos.

5. Een opname van de gereformeerde meisjesvereniging "Bid en Werk", die haar vergaderingen en bijeenkornsten meld in het verenigingsgebouw aan de Prinsengracht. Boven het gebouw prijkte de naam Timotheus, Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan gingen de groepen I en 2 gezamenlijk - rond hun leidster mejuffrouw Gommer - op de foto. De jonge dames gingen luchtiger en kleurrijker gekleed dan hun mannelijke tijdgenoten, Maar in die dagen waren de gereformeerden 66k een streng godsdienstig, gedisciplineerd, militant en rechtlijnig denkend volk.

Op de bovenste rij staan, van links naar rechts: Tettje Knol, Jitske Jagersrna, Be Zandbergen, Annie Akse, Annie Dingste, Marie Fredriks, Grietje Appelmelk, Alie Pleizier, Richtje Nauta, Truus Fransen, Loes Kerkhof, Wiete Worst, Vroukje Jagersrna en Andre Huizing, Tweede rij van boven: Anna Fredriks, Gerrie Versloot, Annie Dingste, Anna Fredriks, Duky Zandbergen, Margie Woudman, Bertha Kloosterziel, Trijntje Zijlstra, Annie Mulder, Roelle de Jong, Diny Kloosterziel, Jennie Kremer, Riek Laarman, Tine Steenbergen, Bonnie Fledderus, Aaltje Mulder en Alie Appelo. Zittend: Cornelia Veluwenkamp, Anna Veenstra, Roelfina Ketel, Grietje Worst, Marie Pleijsant, juffrouw Gommer (de leidster), voor haar Corry Rikumahu, verder in dezelfde rij Alie Batterink, Aartje Timmer, Jo Koetsier, Riek Veenstra en Rika Dragt. Zittend op de grond: Mien Bekhuis, Rie Steenbergen, Maaike van der Weide, Jantje Steenbergen, Hennie Start, "Zus" Fransen (haar ware naam was Geertje), Coby Rozema, Eesje Vreeburg, Lina Dingste, Jantje van der Horst en Roelie Dragt sluit de rij.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek