Kent u ze nog... de Meppelers

Kent u ze nog... de Meppelers

Auteur
:   K. Bijl
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4318-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Meppelers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

26. Op 31 december 1887 werd het Leger des Hells in Meppel een feit, nadat op 8 mei van datzelfde jaar het Leger des Heilswerk vanuit Engeland ook in ons land ter hand werd genomen. Meppel werd daarmee de vijfde afdeling in ons land en de afdeling is vanaf de geboorte aan de Havenstraat gehuisvest. Eertijds was dit een dichtbevolkte buurt. In de beginperiode troffen de officieren en heilsoldaten nogal wat tegenstand bij de Meppeler bevolking en werden zij geconfronteerd met onvriendelijkheid en agressie. Maar enige decennia later kreeg men toch waardering voor het Leger des Hells, wiens mensen het opnamen voor armen, verwaarloosden, daklozen, ontslagen gevangenen, voor drankzuchtigen en andere wrakken der maatschappij, Een hoogtepunt vond plaats in 1912, toen de stichter - William Booth - de officieren en heilsoldaten in Meppel bezocht. Een geweldig gebeuren was dat voor die tijd. Velen verwelkomden de grote leider bij het station.

Hier presenteert zich een groep jeugdwerkers uit het jaar 1936. De jeugdwerkers leidden niet aileen de jongerenclubs, maar verzorgden ook het zondagsschoolwerk. In de bovenste rij staan, van links naar rechts: Ties Hensen, Popke Zwaagman, Hennie Vlierman, Griet Hensen-de Boer, Marrie Brouwer, Aaltje de Groot, Harm Wensink en Gerard Linde. Op de zittende rij zijn afgebeeld: Jantje van Dijk, Grietje Knipmeijer, Gijsje van Aartsen, Anna Brouwer en als laatste in de rij zien we Gerrie Wensink, Links op de grand zit Jan Slont en rechts Dirk Vlierman.

27. In september 1930 werd het muziekkorps van het Leger des Hells opgericht, waarvan deze foto uit het begin van de jaren dertig dateert. Samen met de zangbrigade traden zij veelal in de buitenlucht op. Nadat men jaren bij de Werkhorstbrug onder de gemeente Staphorst had staan evangeliseren, gebeurde dat in latere jaren op het Kerkplein, waar zi] hun vocale en muzikale kwaliteiten ten beste gaven. Tijdens deze evangelisatiebijeenkomsten trokken zij vaak vele toehoorders. Biddend, zingend en sprekend deden zij dit evangelisatiewerk. Naast dit werk verrichtte het Leger des Hells ook belangrijk maatschappelijk werk. Als het nodig was werd er brood en warme melk uitgedeeld, kleding werd verzameld, gewassen, waar no dig hersteld en weer uitgegeven. Oak de kerstpakketten werden jaarlijks naar de armen gebracht, want armoede is er in vroeger jaren weI geleden. De heilsoldaten kregen dan oak grote bewondering vo or hun zelfopofferende liefde tot de medemensen.

Hier presenteert zich het muziekkorps uit de beginperiode van haar bestaan. In de achterste rij hebben zich van links naar rechts opgesteld: Popke Zwaagman, Jan Slant, Remmie Meijer en Dirk Jansen. Vervolgens in de middelste rij: "Vader" Kuik, Jan Witvoet, RoeIofKuik, Harm Wensink en Bart Hagedoorn. Zittend: Ties Hensen, luitenant Hartgers, kapelmeester Fale Roelink, majoor Boekholt en ten slotte Hendrik van Randen.

Het negentigjarig bestaan werd op waardige wijze gevierd met een interne bijeenkomst, terwijl enige weken later, op 27 januari 1978, als afsluiting van de jubileumviering van negentig jaar Leger des Hells in Meppel, een samenkomst werd gehouden voor belangstellenden, waar officieren en heilsoldaten die in vroeger jaren in Meppel hebben gewoond en gewerkt, aanwezig waren. De bijeenkomst werd geleid door de commandant van het Leger des Hells in ons land, C.A. Verwaal.

Het Meppeler muziekkorps bestaat reeds jaren niet meer, maar de muzikale omlijsting van deze samenkomst werd verzorgd door het rnuziekkorps van het Leger des Heils uit Groningen.

28. De bouw van de Vledderschool, waarvoor de voorbereidende werkzaamheden kort na het begin van deze eeuw aanvingen, werd natuurlijk in al zijn fasen met groeiende belangstelling door de Meppeler burgerij gevolgd. Toen het werk langzaam het eindstadiurn bereikte en de school in 1908 kon worden geopend, namen velen van nabij het grote gebouw in ogenschouw. Een school met veertien lokalen (zeven onder en zeven boven) was gereedgekomen, een school waar eens een prachtig smeedijzeren hek voor stond.

Op deze foto, die van 1915 dateert, staat de eerste klas afgebeeld, een klas die nag maar kart de school bezocht, of deze in allerijl moest verlaten, om plaats te maken voor de talrijke Belgische vluchtelingen die ons land waren binnen gevlucht voor de Duitse overval op hun land. Het waren Franstalige Belgen, die in de Vledderschool onderdak vonden. Ruim zeventig dagen hebben zij daar vertoefd en toen kon de jeugd de lessen weer hervatten. In de bovenste rij staan, van links naar rechts: Hennie Toet, Marie van Veen, Geertje Bosscher, Annie Streutgers, Gretha Stockhuizen, Anna Boven en Nelly Danser. De tweede rij van boven begint aan de linkerkant met Wim Lacroix, dan een onbekende, Geesje Bakker(?), Rea van Zuiden, een onbekende, Manna Sterken, Roelof Lommers, Gerrit van der Belt en als laatste in deze rij juffrouw H. Brinks. In de middelste rij staan, van links naar reehts: Wim Verboom, Herman Nijenhuis, Hennie van Leenders, Hennie Akse, Marius de Hes, Wolff, Jaap Woudman en Johanna Vink. De geknielde rij vangt links aan met Everhard de Boer, dan M. Boom, Hennie Idema, Frits van Werven, Gerrit Beudeker, een onbekende en Jan van der Zee sluit deze rij.De drie zittende jongens zijn Jan Alarm, Dirk ten Hoeve en Sallie van der Rhoer.

29. De christelijke zangvereniging "Immanuel" omstreeks 1930. Aanvankelijk heette de vereniging "Halleluja", maar later werd dit veranderd in "Immanuel". De oprichting van dit zo bekende koor vond plaats in 1913 en zij hield haar repetities in het gebouw "Theofllus" aan de Stationsweg. Onder leiding van dirigent J. de Vos ontwikkelde zich een prima koor, dat menige prijs wist te behalen op de in die dagen gehouden concoursen. Latere dirigenten waren J. Schoelink, M. de Vos, Van de Rovaart, A. Roodbergen en tegenwoordig zwaait dirigent J. Matser met het bekende stokje.

In de bovenste rij staan, van links naar rechts: Hennie Uiterwijk, Trui Belt, Hillie Doornbos, Roelie van Dijk, Nellie Groothaar, Grietje ter Brugge, Jan van de Wetering, Remmelt Robaard, Albertus Hagedoorn, Frans Seijdel, Jan Withaar, Willem Soer, Arend Bakker en Seine de Vries. De tweede rij van boven begint aan de linkerkant met Diena Meppelink, dan Mien Seijdel, Geertje Weening, Aaltje Barelds, Jantje Vos, Jennie Bakker, Lammie Snijder, Jacoba Withaar, Aaltje Vrielink, Jentje ter Brugge, Albertje de Boer, Roelle van der Berg, Jantje Hazelaar, Gretha Brouwer, Trijntje Vonk, Wilhelmien van Rees en als laatste in deze rij Marie Kroeskop. Zittend kijken ons welwillend aan: Sjoukje Los, Hendrik van der Belt, Tina Walles, Jaap ter Wal, naast hem Grietje Akse, dan directeur Jaap de Vos, Sientje Hartsuiker, Johannus de Groot, Jan Kraak, Immie van der Belt en Klaas Spijkerman. Op de grond zittend en weer links beginnend komt als eerste: Aaltje Vollendam, dan Ge Timmers, Ge Otter, Maria Robaard, Roelie Doornbos, Ko Belt, Annie Pluim en ten slotte Jo van der Vegt.

30. De handweverijen namen in vorige eeuwen in Meppel een belangrijke plaats in en vormden een voomame tak van nijverheid. V66r 1795 stonden in Meppel meer dan driehonderd weefgetouwen, die aan ongeveer duizend mensen werk verschaften, maar tijdens de Franse tijd - van 1795 tot 1813 - verliepen de weefindustrie en de drukke handel; armoede was de oorzaak. Na 1813 waren nog slechts ongeveer vijfendertig weefgetouwen in werking. De weyers fabriceerden beddetijk, eversdoek (wollen keperstof), kanefas (voering), vijfschacht (buisjes), voerlaken (rokken) en zelfs zeildoek. De weyers woonden over de hele stad verspreid. De Papenstege, de huidige Grote Kerkstraat, kende een kleine concentratie, maar de voomaamste plaats van de weyers was aan de Zuideindigersloot, de tegenwoordige Keizersgracht, waardoor die buurt vroeger de "Wevershoek" werd genoernd. Vele jaren was de Keizersgracht een gewild object voor kunstschilders vanwege de huizen met hun ouderwetse, stenen geveltjes, meestal van hetzelfde model, als herinnering aan de bouwtrant uit de achttiende eeuw. De "Wevershoek" was vele jaren een voorbeeld van een mooi Meppeler stadsdeel en de au de gevels maakten de Keizersgracht tot een der rnerkwaardigste plekjes van Meppel,

Een zeer bekende wever uit Meppel uit het begin van deze eeuw was Hendrik Hagedoorn, die werd geboren op 26 maart 1854 als zoon van een wever. Hij woonde aan de Keizersgracht en was zo gehecht aan zijn vaderstad dat hij zijn vruchtbare weversloopbaan in Meppel aanving, die tot op hoge leeftijd voortzette en onatgebroken, tot aan zijn dood op 11 augustus 1937, zijn domicilie in Meppel heeft gehad. De hardwerkende Hagedoom, die zulk een uitstekende naam bezat, had een druk beklante handweverij. Begonnen in de Vledderstraat, vestigde hij zich weldra aan de Keizersgracht. In zijn werkwinkel stonden drie weefgetouwen, waarop hij zelf en twee knechten, Eilers en Hoevenberg, de hele dag weefden, terwijl zijn echtgenote Annigje de Boer - een vrouw met een vrolijk en opgewekt karakter de spoelen met garen in gereedheid bracht. Hagedoorn weefde hoofdzakelijk voor zijn klan ten in Staphorst en Rouveen, die tot op heden de waarde van de met de hand geweven stoffen weten te waarderen, maar ook had hij klanten in Ruinerwold, Havelte en andere omliggende plaatsen. Op donderdag kwamen de boeren en boerinnen naar de Meppeler markt. De vrouwen brachten hun zelf gesponnen "goar'n" naar de wever met de opdracht er de gewenste stofvan te weven. Meestal moest de meegebrachte wol worden geverfd, onder andere zwart, blauw of rood, hetgeen dan bij de blauwverver geschiedde.

Thans is de handweverij voor de werkgelegenheid in Meppel van weinig betekenis meer, hoewel de naam Hagedoom tot op heden nog de bekendste van de weversfamilies is gebleven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek