Kent u ze nog... de Monstersen

Kent u ze nog... de Monstersen

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3914-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Monstersen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Monster kan terugzien op een lange geschiedenis. In een akte van 14 mei 1238 wordt er reeds gesproken over de kerk van Monster. Het zullen daarom vele generaties geweest zijn die de Monsterse geschiedenis hebben gemaakt. Over al die generaties zullen we het in dit boekje niet hebben. Het zijn hier vooral de geslachten uit de eerste helft van deze eeuw die in bijgaande foto's voor het voetlicht treden. Het is het verhaal van de mensen van enige tientallen jaren geleden. Velen van de hier geportretteerden zijn nog in leven en hebben soms ook wezenlijk bijgedragen om dit boekje tot stand te brengen. Het behandelde tijdvak, liggend tussen 1900 en 1940, is een belangrijke peri ode geweest. In die tijd kwamen ontwikkelingen op gang, die ons leven en werken van nu nog sterk beinvloeden. Het is de periode waarin auto en vliegtuig hun intrede de den ; de tijd waarin we met elektriciteit zijn gaan werken; de komst van de leerplichtwet en nog vele andere zaken. Daarom is het ongetwijfeld nuttig eens achterom te zien naar die tijd die zoveel nieuwe dingen onder ons bereik bracht.

Alhoewel de ontwikkeling van veel zaken dus revolutionair te noemen is in de hier behandelde decennia, toch hebben we de indruk dat de betrokken personen de tijd als een zeer rustige tijd hebben ervaren. Zelden werd het rustige leven opgeschrikt, zoals bijvoorbeeld door de grote brand in de hervormde kerk in 1901. Of misschien de rellen in 1915, waarvan iemand in dat jaar het volgende relaas op een ansichtkaart schreef:

"Gisteren waren ongeregeldheden uitgebroken te Monster, waarbij de ruiten van de burgemeester zijn woning zijn ingegooid, en naar geruchten ook bij anderen. 80 militairen van hier moesten er heen, doch zijn 's avonds weer teruggekeerd. De politie hebben allen hun ontslag genomen, zoodat de Monstersche vrouwen gemakkelijk de boel stuk konden maken".

We weten dat het boekje niet volledig is. Dat is ook niet de opzet geweest en om compleet te zijn zou het bovendien vele pagina's groter hebben moeten zijn. Ondanks dat wensen we de lezers veel kijk- en leesplezier. Zelfs is er nog de mogelijkheid om te achterhalen wie de onbekende personen dan weI zijn. Mogen we tot slot onze hartelijke dank uitspreken aan aIle inwoners van Monster die bij de samenstelling van dit boekje behulpzaam waren. Die dank gaat uit naar hen die fete's beschikbaar stelden alsmede naar diegenen die hebben geholpen bij het herkennen van de afgebeelde personen.

1. Op 13 juli 1901 brandde het monumentale gebouw van de hervormde kerk te Monster vrijwel geheel uit. AIleen de zware muren hebben de brand weerstaan. Zeer ve1en kwamen de droevige ruine bekijken. Tijdens een rustig ogenblik, enkele dagen na de brand, kwam een zevental Monsterse inwoners de uitgebrande kerk bekijken. We hebben niet kunnen achterhalenwie het weI zijn geweest.

2. In 1909 werd te Monster de muziekvereniging "Prinses Juliana" opgericht, He1aas is deze in het, jaar 1937 al weer opgeheven. Gelukkig echter is er nog een foto beschikbaar die het muziekkorps laat zien bij haar tweejarig bestaan in het jaar 1911. Op de achterste rij staan de leden: D. van Gaalen, J. van Dalen, W. Troost, Abr. Troost, onbekend, W. van Leeuwen en nog een onbekende. Geheel links van de middenrij staat de dirigent Vermaat. Dan volgen Tetteroo, Lagerwey, Schellevis, M. van Leeuwen, Pakvis, onbekend, J. Troost en L. Kuiper. Zittend tenslotte: A. Kort, W. Lagerwey, onbekend, C. van den Beukel, Nic. van Leeuwen en tenslotte twee onbekenden.

3. Het nog vrij nieuwe veilinggebouw van de "Vereeniging Westland, afdeling Monster", in beeld gebracht omstreeks het jaar 1910. Op de veilingdagen was het altijd een drukte van belang. Er waren de, kwekers of hun personeel die de produkten aanvoerden. Vanze1fsprekend waren er ook de kooplieden met hun medewerkers, alsmede het bestuur en personeel van de veiling zelf. Wanneer dan nog een fotograaf onder zijn zwarte doek in aktie kwam, wilde natuurlijk iedereen van de partij zijn. Langs de kade een motorschuit waarschijnlijk van de familie Bol die veel produkten voor binnenlands gebruik naar Amsterdam vervoerde, in opdracht van kooplieden of commissionairs.

T Veilin,ggebouw .. der Vereeniging ?? Westland"

: Afd: M onster

..

Mon.ster

4. Veel rooms-katholieke inwoners van het Westland, en dus ook van Monster, maakten een of meerdere malen een bedevaart naar het bedevaartsoord te Kevelaer in Duitsland. Er was hiervoor een speciale broederschap opgericht, genaamd: "De Westlandsche Processie naar Kevelaer". Waarschijnlijk is deze foto in 1910 te Kevelaer gemaakt, waarop we de Monsterse dames in de processie zien. Rechts met sjerp staat de heer Bol, broeder-meester van de "Westlandsche Processie".

5. Een prachtige opname van de reddingsvlet van Ter Heijde, waarschijnlijk rond 1910 gefotografeerd. Niet precies bekend is welke bemanningsleden aanwezig zijn. WeI is bekend dat bij de stranding van de "Solo" op 30 september 1911 onder leiding van schipper A. Tuk negenendertig mensen werden gered. Voor deze stoutmoedige redding ontvingen de redders een premie van honderd gulden uit het Robin-fonds. Voorts kreeg schipper A. Tuk een gouden medaille en de volgende bemanningsleden een zilveren medaille: M. M. van Antwerpen, M. J. van der Berg, W. van Gaalen, M. Hogenraad, M. Storm en P. H. Tuk. Bovendien werd voor deze redding in 1912 de Prins Hendrik-medaille van het Oranje-kruis toegekend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek