Kent u ze nog... de Muider Spieringen

Kent u ze nog... de Muider Spieringen

Auteur
:   drs. S.C. van Diest, G. Kuit-Makkinje en G. Kuit
Gemeente
:   Muiden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0505-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Muider Spieringen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Na het succes van het boekje "Muiden in oude ansichten" leek het ons een goede gedachte een boekje uit te geven waarin speciaal aandacht wordt besteed aan personen en organisaties uit de eerste vijftig jaren van deze eeuw. Hoewel Muiden gelegen is tussen Amsterdam en het Gooi, en hiermee verbonden was door de Gooische Tram, mogen wij toch wel zeggen dat men enigszins in een isolement leefde. Men zocht zijn werkkring en had zijn vertier in het stadje zelf. De eigenaars van de diverse bedrijven stonden in hoog aanzien. De geslachten waren vaak van vader op zoon aan hetzelfde bedrijf verbonden. Naast de figuur van burgemeester L.l. de Raadt, vragen wij dan ook allereerst aandacht voor die ongekroonde koningen van Muiden, soms temidden van hun personeel. Leuk leek het ons ook om nog eens oude Muider figuren in uw herinnering te brengen; enkelen nog gefotografeerd bij de uitoefening van hun beroep. Het waren juist deze personen die het straatbeeld van ons stadje bepaalden.

Verder vragen wij uw aandacht voor oude schoolfoto's, foto's van sportclubs en zang- en muziekverenigingen. De ouderen onder ons zullen zichzelf of hun vrienden van destijds wel herkennen. Voor de jongeren is het leuk hun vader of moeder te zien in de tijd waarin deze jong waren. Voor onze "import-inwoners" is het beslist interessant om eens kennis te maken met "oud"-Muiden.

De samenstellers van dit boekje hopen dan ook dat de lezers bij het doorbladeren ervan een aangenaam uurtje zullen beleven.

Rest ons om dank te zeggen aan allen die foto's hebben afgestaan en met enthousiasme hebben meegewerkt aan het identificeren van alle personen.

1. De belangrijkste figuur in de periode 1905-1945 was ongetwijfeld burgemeester L.J. de Raadt (links). Geboren in Gouda op 24 maart 1872, uit een geslacht van meubelmakers, kwam hij, na een secretarisschap in Gouda, in 1904 als burgemeester naar Muiden. Hij diende de gemeente tot 1937, het jaar van zijn pensionering. Tijdens zijn ambtsperiode kwamen tot stand: een eigen elektriciteitsbedrijf (1912), waterleiding (1914), een nieuw gemeentehuis (1915) en een gasbedrijf (1934). De heer De Raadt heeft zich een goed magistraat getoond, die veler vertrouwen en sympathie genoot. Hij overleed op 21 april 1948.

A.C. Schouten (rechts) werd geboren in 1879. Hij was een van de jongsten van de vele zonen van H. Schouten, de oprichter van het huidige bedrijf. De familie Schouten, afkomstig uit Gouda, kwam in 1844 in het bezit van de scheepswerf "De Hoop". Onder de bezielende leiding van Hendrik Schouten werden geleidelijk aan de naastliggende werven opgekocht, zoals "Nooit Gedacht" en "Het Hert". Na diens dood in 1894 werd, na een overgangsperiode, A. Schouten in 1899 op twintigjarige leeftijd door de familie als beherend vennoot aangesteld. In 1903, bij de oprichting van de n.v., werd hij directeur. Van die tijd af volgden de verschillende verbouwingen en uitbreidingen elkaar snel op, zodat na een twintigtal jaren van de oorspronkelijke gebouwen op de werf niets anders overbleef dan het vroegere woonhuis van H. Schouten, thans nog bewoond door de huidige directeur. Bezield met ondernemingsgeest en vol energie richtte A. Schouten de werf van zijn vader in naar de grondig veranderde eisen van zijn tijd, namelijk een omschakeling van het houten naar het ijzeren schip. Vele waren de boten die werden afgeleverd. Pas na 1929 nam de produktie af en deed de crisis ook in de scheepsbouw zijn intrede. Het was vrijwel onmogelijk tegen lonende prijzen nieuwbouw-opdrachten te verkrijgen. A.C. Schouten maakte deze teruggang als directeur niet meer mee. Wegens gezondheidsredenen trad hij op 21 december 1932 af. Hij stierf op 15 februari 1937. A.c. Schouten (Adje) was een begrip in zijn tijd. Er was geen festiviteit of hij was met zijn bezielende leiding de organisator.

2. Links: L.J.M. Bouvy, directeur van de zoutziederij N.V. J.J. Bouvy & Zn., werd op 11 september 1874 te Amsterdam geboren. De heer L. Bouvy kwam als jongen van vijftien jaar in het bedrijf van zijn vader en volgde hem in 1898 op als directeur. Tot na zijn gouden jubileum, in 1940, bleef hij aan het bedrijf verbonden. Bovendien was hij jarenlang raadslid en wethouder van de gemeente Muiden en gaf hij de grote stoot tot de bouw van het huidige gemeentehuis. Hoewel hij later naar Overveen vertrok, hield Muiden zijn belangstelling. Hij overleed in 1948. Het bedrijf zelf was in 1940 een van de meest moderne zoutziederijen van Nederland. Het bedrijf is voortgekomen uit zoutkeet "De Pauw", waarvan reeds kort na 1600 gewag wordt gemaakt en die waarschijnlijk gesticht werd door Reinier Pauw, burgemeester van Amsterdam. In "De Pauw" zijn rond 1800 een tweetal andere zoutketen opgegaan, te weten "De Langhe Gang" en "De Lelie". In september 1838 ten slotte kwam het bedrijf in handen van de familie Bouvy.

Rechts: Dr. ir. RJ.L. Donker werd geboren op 23 november 1899 te Steyer in Oostenrijk. Na zijn HBS-tijd studeerde hij te Delft voor chemisch ingenieur en in 1926 promoveerde hij aldaar. In 1925 trad hij als ingenieur in dienst bij de N. V. NederIandsche Springstoffenfabrieken, waar hij per 1 januari 1931 tot directeur werd benoemd. De fabriek "De Krijgsman" genaamd, dateert van 1702 en werd later omgezet in de "Gezamenlijke Buskruitmakers van Utrecht, Holland en Zeeland". In 1921 kwam de n.v. tot stand onder de naam N.V. Nederlandsche Springstoffenfabrieken. De staat nam voor de helft in het aandelenpakket deel. Sinds kort zijn de gebouwen en machines verhuurd aan een nieuwe exploitatie-maatschappij, waarin ook het Duitse bedrijf Nobel deelneemt. De heer Donker maakte zich in Muiden vooral verdienstelijk op sociaal terrein. Het Witte Kruis (nu Groene Kruis) kreeg zijn steun bij het stichten van het zwembad in de jaren dertig en bij het bouwen van het huidige kruisgebouw in 1952. Na zijn pensionering trok hij zich terug in de omgeving van Den Haag.

3. De foto van deze man met bakkebaarden (de geschiedenis herhaalt zich! ) dateert van omstreeks 1905 en is het portret van J.H.M. Broshuis (1862-1923). Geboren als tweede zoon op een boerderij in Wegdam (gemeente Haaksbergen Ov.), ging hij later een ambacht leren, eerst in Haaksbergen.later bij Bronkhorst in Hilversum, waar hij als volleerd wagenmaker vandaan ging om zich, in 1885, als zodanig in de Naarderstraat in Muiden te vestigen. Hier begon hij met de produktie van kruiwagens en handkarren, spoedig gevolgd door boerenwagens. Zijn afzetgebied vond hij niet alleen in de omgeving van Muiden, maar ook in zijn geboortestreek, waar hij tijdens zijn jaarlijks zomerbezoek ook zaken deed met de hem bekende boeren. Zo ging dan een deel van de in de winter gemaakte voorraad wagens per spoor van Weesp naar Haaksbergen. Spoedig werd zijn specialiteit het maken van houten spaakwielen met opgekrompen ijzeren banden. Dit opkrimpen werd door de, nu nog levende, stadssmid C. Melis gedaan. Later werd dit in eigen beheer gedaan. Toen het ijzer ook in de wagenbouw het hout begon te verdringen ging ook Broshuis over tot het maken van ijzeren chassis, welke bouwtechniek door zijn drie zoons, Henk, Johannes en Ab, werd uitgebreid en zo leidde tot de produktie van opleggers en aanhangers. De derde generatie zet deze produktie nog steeds, en nu ook sterk gespecialiseerde modellen, met groeiend succes - ook op de exportmarkt - voort.

4. Hiernaast ziet u het oude gemeentehuis, in gebruik geweest van 1882 tot de opening van het huidige gemeentehuis in 1915. Voor] 882 was het gemeentehuis gehuisvest in een drietal gehuurde kamers van de herberg "Vechtzicht". Op de foto staan de kinderen van de gemeenteveldwachter, die boven het gemeentehuis woonde. In de deuropening staat mejuffrouw A. Bood, met witte blouse is mejuffrouw E. Bood en daarnaast staat haar broer L.C. Bood. Het gebouw werd in 1914 door de zoutfabriek aangekocht voor tienduizend gulden. Daarna is het gesloopt en de vrijgekomen ruimte werd gebruikt voor uitbreiding van de zoutfabriek.

5. Op de foto hiernaast ziet u de opening van het huidige gemeentehuis in 1915. We zien burgemeester De Raadt met zijn familie temidden van de raadsleden en andere notabelen. Op dezelfde plaats stond ook het vroegere gemeentehuis dat bij een storm, op 29 novem ber 1836, instortte. Sinds die tijd was daar een pleintje met kastanjebomen. De kosten van het nieuwe stadhuis bedroegen drieëntwintigduizend gulden. De architect was J. Stuyt en de aannemer was H. Diepgrond. Op 11 maart 1915 vond onder grote belangstelling de opening plaats. Aan het stadhuis blijft onverbrekelijk de naam verbonden van L. Bouvy. In 1914 bood de heer Bouvy aan de gemeente tienduizend gulden voor het gebouw waarin het oude stadhuis gevestigd was en schonk hij bovendien vijfduizend gulden voor de bouw van een nieuw stadhuis.

De personen op de foto zijn, van links naar rechts: J.J. Bredius, directeur van de kruitfabriek (half zichtbaar); een journalist (met bloknoot); onbekend; G. v.d. Toorn, gemeenteontvanger; AJ. Bredius, dijkgraaf; F. Berkerneijer, oud-raadslid; een kapitein; A.C. Schouten, directeur van de scheepswerf; Van Krieken; Diepgrond, aannemer; Zwart, onderwijzer; F. Bouvy; A Vreeken, onderwijzer in Muiderberg; dominee Lieftinek, de vader van onze latere minister van financiën; kapitein Beudt, leider van de inundatiewerken van de Zuiderzee; A. Dikkeboom, raadslid; de echtgenote van kapitein Beudt; burgemeester J.L. de Raadt; militair; onbekend; L.J.M. Bouvy, raadslid; c.c. de Raadt-Kramer; onbekende vrouw; L.S. de Raadt, dochter van de burgemeester; mevrouw G. Bouvy-Lomans; A.A. de Raadt, dochter van de burgemeester; C. Bood, conciërge en politie; de echtgenote van F. Bouvy ; J.A. de Raadt, dochter van de burgemeester; kapitein W. van Maanen, commandant van het fort Pampus; J. Griffioen, raadslid; dominee Drijver uit Naarden; Blanken, hoofd van de school met de bijbel; N. Mühl, raadslid; AJ. Karsemeijer ; Beijers, genie opzichter; de raadsleden 1. Beukeboom, D. Karsemeijer, J. v.d. Veer en C.L. ter Beek en architect J. Stuyt. Zoals u op de foto ziet is de spreuk boven de ingang nog niet aangebracht. U kunt hem echter nu zelf eens gaan bekijken!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek