Kent u ze nog... de Muiderbergers

Kent u ze nog... de Muiderbergers

Auteur
:   P. de Raadt
Gemeente
:   Muiden
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4321-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Muiderbergers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

INLEIDING

Ret boekje "Muiderberg in oude ansichten" is een groot succes geworden. In korte tijd waren de exemplaren uitverkocht. Vele aanvragen kwamen nog binnen, maar moesten voorlopig ter zijde worden gelegd. De N.O.S. uitzending "Van Gewest tot Gewest", op 18 juli 1973, heeft er veel toe bijgedragen dat het boekje, dat in de uitzending werd getoond, door zeer veel mensen uit het hele land, die ongeveer vijftig jaar geleden in Muiderberg had den gewoond, bij mij telefonisch werd besteld. Hierbij wil ik dan ook de Europese Bibliotheek te Zaltbommel danken, dat zij het boekje "Muiderberg in oude ansichten" in herdruk heeft uitgegeven. Aangemoedigd door dit succes heb ik gaame voldaan aan het verzoek om opnieuw een boekje samen te stellen, nu over de mensen die leefden tussen 1890 en 1940 (en nog leven). Ret was moeilijk een keuze te maken uit de vele groepsfoto's die ik bij mijn vele bezoeken aan de ingezetenen van ons dorp ontving. Ik heb getracht zoveel mogelijk van elke vereniging een groepsfoto van het bestuur of de leden op te nemen. Dit aangevuld met schoolfoto's en foto's die zijn genomen bij bijzondere gelegenheden. Ret leek mij wenselijk deze foto's zoveel mogelijk in chronologische volgorde op te nemen. De namen die in de tekst zijn vermeld moe ten worden gelezen van links naar rechts en van boven naar beneden. Een vraagteken duidt aan dat de juiste naam niet was te achterhalen. Ret aanzien van ons dorp is in de loop van de jaren veel veranderd. Veel van het oude is verdwenen. Ret boekje ,,Kent u ze nog ... " wekt herinneringen op aan activiteiten van de verenigingen en van diverse personen van toen. Veel gegevens heb ik mogen ontvangen van mevrouw T. ter Beek-Vreeken. Ik hoop dat dit boekje een kleine bijdrage mag zijn tot het vastleggen van beelden en bijzondere gebeurtenissen uit het verleden.

1. 1900. De oprichting van het fanfarekorps "G.A. Heinze". Uit het notulenboek van de vereniging blijkt dat op 1 november 1900 in cafe "Nooit Gedacht" van de heer J. Slokker Wzn. te Muiderberg het fanfarekorps is opgericht. Aanwezig waren toen de heren E.A. Dorleman (voorzitter), W. v.d. Tas Jzn. (penningmeester), R. v.d. Berg (secretaris) en daarnaast nog Bernard Sormani, S.J. Mertens en A. Vreeken. Tot dirigent werd de heer Klinkspoor benoemd. De heer H.N. Nienhuis Ruijs, in die tijd burgemeester van Muiden en Muiderberg, werd bescherrnheer, De heer A. Vreeken, hoofd van de openbare lagere school, gaf, met medeweten van het gemeentebestuur, toestemming om de repetities in een lokaal van de school te houden. De contributie werd toen vastgesteld: voor de leden een dubbeltje en voor de jeugdleden vijf cent per week. De vereniging ontleende haar naam aan de cornponist G.A. Heinze, die toen op de Brink in villa "Caecilia" woonde. Toen na een half jaar bleek dat door de leden niet of slecht werd gerepeteerd, verbood de componist dat de vereniging nog langer zijn naam zou dragen, Toen echter, na enkele maanden, bleek dat de leden hun muzikale leven had den gebeterd, werd de oude naam in ere hersteld. Inmiddels was het aantal blazende leden uitgebreid tot twaalf. De foto is kort na de oprichting genomen. Het gehele uniform bestond aIleen uit een uniformpet. U ziet Arie Gijzen, Klinkspoor (dirigent), Willem van der Tas ("grate Willem"), Sormani (begunstiger), Dirk Vooren, Janus ter Beek en Dirk van Capellen, Zittend op de stoel: de componist G.A. Heinze, daarvoor Aart Kreunen, G. van Bokhorst, Hendrik Gijzen, Rijk van den Berg, Dorleman en W. van der Tas ("kleine Willem"). Reeds direct na de oprichting nam het korps een belangrijke plaats in in het dorpsleven, Op christelijke feestdagen en op koninginnedag werd er koraalmuziek ten gehore gebracht vanaf de toren, terwijl bij bijzondere gelegenheden altijd muzikale medewerking werd verleend. In het reglement van de vereniging was onder meer opgenornen dat een muzikant een boete van een gulden moest betalen indien hij op de open bare weg op zijn instrument zou blazen. De aanschafkosten van de instrumenten en de muziek werden betaald uit een fonds. Onder de ingezetenen waren voldoende aandelen van tweehonderd vijftig gulden geplaatst om de eerste betalingen te kunnen voldoen. De inkomsten van de vereniging bestonden, behalve uit de contributies van de leden, uit bijdragen van begunstigers en kunstlievende lieden. Daarnaast ontving de penningmeester een vaste donatie van vijftig gulden per jaar van de vereniging voor vreemdelingenverkeer "Floris V". Na het tweede jaar waren de leden zeer tevreden over het gunstige financiele resultaat. De penningmeester kwam op een batig saldo van zesentwintigeneenhalve cent. Dit saldo was weI niet zo hoog, maar men had veertien lessenaars moeten aanschaffen a een gulden per stuk, De grootste uitgaven waren natuurlijk die voor het salaris van de dirigent, twee gulden, en zijn reiskosten, achtenzeventig cent. Totaal twee gulden achtenzeventig cent per repetitie.

2. 1901. Deze foto, die dateert van 1901, is een van de eerste foto's die van de leerlingen en het personeel van de openbare lagere school is gemaakt. Boven: Cornelis ter Beek, Jan Versloot, Jan Sol en Aug. Gijzen. Eerste rij:

Jaap Vreeken, George van der Tas, Jillis ter Beek, Kees van Leeuwen en Chris Hermsen. Tweede rij: meester Vreeken, Rika Vonk, Hein Niewohner, Catrien Sol, Stijn Niewohner, ? ter Beek, Johanna Lodeze, ? Hazelaar en Sophie Sol. Derde rij: G. Vooren, Saar Hartog, Jet Slokker, Mien Slokker, ? ter Beek, Riek Scherpenzeel, Truus Vonk, Jo Vreeken, Fie ter Beek, Narda Slokker, Gijsje Niewohner en onderwijzeres mejuffrouw L.J. Lassche. Vierde rij: Rom Hartog, Frans ter Beek, Piet Hartog, Ali Hazelaar, Marie ter Beek, Nel Snijder, Ger Snijder, Clasien Lodese en ? Slokker.

3. 1903. In 1903 werd er een comite opgericht dat zich het organiseren van feesten voor de schoolkinderen ten doel stelde. Men had daar twee dagen voor uitgezocht in de maand augustus. In 1904 bestond het comite uit de volgende heren en dames. Staande: J.L. de Raadt (burgemeester), Peters, A. Vreeken (hoofd van de openbare lagere school), Chris Hermsen (gymnastiekleraar) P. ter Beek, J. Kooi (postkantoorhouder), A. Post en W. van der Tas. Zittend: mejuffrouw Meijer (onderwijzeres), mejuffrouw A. Post, mejuffrouw L.J. Lassche (onderwijzeres) en mevrouw H. Gijzen-Reinders. Dit comite, zij het dan later met andere leden, heeft tot 1926 de fees ten voor de kinderen georganiseerd. Dat deze feesten niet op koninginnedag werden gehouden of, erger nog, dat koninginnedag in het geheel niet werd gevierd, wekte de ontevredenheid op van verschillende ouders, vooral van christelijke zijde. Er werd een nieuw comite opgericht, het zogenaamde "Oranjecomite". AI spoedig sloten verreweg de meeste ouders zich hierbij aan, zodat het oude comite werd ontbonden.

4. 1904. Een groepsfoto van de leerlingen van de openbare lagere school, 3 juni 1904. Staande op de eerste rij:

Mien ter Beek, Lies Dolman, Rika Vonk, Mien Beneden, Rika Scherpenzeel, Catrien van der Tas en Jo Dolman. Tweede rij: meester Vreeken (hoofd), Geer ter Beek, Ger Niewohner (Lammert), Freek van Rooijen, Chris Hermsen, Jaap Vreeken, Tinus van Rooijen, Rom Hartog, Gijsje Niewohner en mejuffrouw L.J. Lassche (onderwijzeres). Zittend op de derde rij: Sien ter Beek, Truus Vonk, Ka Niewohner, Piet Hartog, Kees Hermsen, Nel ter Beek, Wim ter Beek, Catrien ter Beek en Stijn Niewohner. Op de grond: Henny Vonk, Frans ter Beek, Jo Vreeken en Hein Niewohner.

5. 1906. De meisjesvereniging "Martha en Maria" werd opgericht in 1906. Het doel van de vereniging was het maken van kledingstukken voor de minder bedee1den. Deze kledingstukken werden rond de kerstdagen uitgereikt. De leiding bestond uit de dames C.C. de Raadt-Cramer en Van der Veer. Staande op de eerste rij: Janny van der Veer, Naatje van der Veer, Geer ter Beek, Betje van der Veer, Marie ter Beek en Mien ter Beek. Staande op de tweede rij: Lena van Dijk, Stien Groos, Marie van der Veer, Gijsje Vooren en Neeltje Snijder. Zittend derde rij:

Ger Snijder, mevrouw De Raadt-Cramer, mevrouw Van der Veer, Kaatje Horsmeijer en Neeltje Hoogenhout. Zittend op de vierde rij: Catrien van der Tas, Naatje van Walen, Reintje Romein, Gijsje Niewohner en Mien Romein.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek