Kent u ze nog... de Nederweerters

Kent u ze nog... de Nederweerters

Auteur
:   J.J. Biezenaar
Gemeente
:   Nederweert
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1267-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Nederweerters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Na mijn pensionering werd het mij mogelijk gevolg te geven aan de wens van de uitgever een tweede fotoboekje samen te stellen, ditmaal gewijd aan de Nederweerters die de in het eerste boekje "Nederweerters in oude ansichten" uitgebeelde "goeie ouwe tijd" gestalte gaven. De mogelijkheden om de mensen uit grootvaders tijd aan de hand van levendige foto's in beeld te brengen, zijn nogal beperkt. Er werd weinig gefotografeerd en het weinige is niet altijd bewaard gebleven.

Niettemin ben ik enthousiast begonnen met het opsporen van oude foto's, omdat ik meende wederom te mogen vertrouwen op de medewerking van vele Nederweerters. Gaarne vermeld ik met grote erkentelijkheid, dat ik zeer veel begrip en medewerking onder alle geledingen van de bevolking heb mogen ondervinden.

Tijdens mijn vele gesprekken is vaak in het verleden verwijld. Gaandeweg is het mij hierbij nog duidelijker geworden hoe eenvoudig onze grootouders in een grote schaarsheid leefden, vroom en tevreden in een duurzame bestaansharmonie met zichzelf en de gemeenschap. Voor de meesten die u in dit boekje zult ontmoeten, hebben de klokken al geluid. In gewijde aarde hebben ze beschutting gevonden rond een tijdloze kerkmuur. Ze stonden in die "goeie ouwe tijd", die feitelijk toch wel heel moeilijk was, niet zo zeer op hun rechten. Te meer hebben ze nu recht op ons respect. Misschien kan dit boekje, als u ze op een foto weer eens vluchtig ontmoet, hiertoe bijdragen. Dank zij de algemene medewerking is "Kent u ze nog ... de Nederweerters" een fotoboekje geworden van velen voor velen. Aan de hand van het beschikbare materiaal is getracht een bescheiden beeld te geven van het school-, kerk- en gemeentegebeuren in de jaren 1900-1939. Voorts van de arbeid die onze grootouders verrichtten, van hun ontspanning en ontwikkeling, alsmede van het verenigingsleven dat, wegens het ontbreken van financiële middelen, geschraagd werd door een grote zelfwerkzaamheid van de leden. Deze versterkte de onderlinge band en vormde toen feitelijk de basis voor het hechte verenigingsleven dat we thans in Nederweert gelukkig nog kennen. Als regel zijn de namen van de personen op de foto's van links naar rechts, te beginnen in de linker benedenhoek, vermeld. Om een bescheiden bijdrage te verlenen aan het behoud van die oude bijnamen, zijn onder de meeste foto's ook de bijnamen genoemd. Hoewel aan de identificatie van de personen op de foto's zeer veel aandacht werd besteed, is het mogelijk dat enkele namen of bijnamen onjuist zijn. Op voorhand wordt hiervoor clementie gevraagd. Soms wordt in de tekst verwezen naar "het eerste fotoboekje". Hiermee wordt "Nederweert in oude ansichten" bedoeld.

Bij de samenstelling heb ik bijzonder veel hulp mogen ondervinden van Wiel van de Warreburg, Pinmaeker in hart en nieren. Ik dank hem hiervoor gaarne, evenals het gemeentebestuur, dat het fotoarchief beschikbaar stelde.

1. Naar school gaan was voor de jeugd van vroeger al even belangrijk als nu. Wel moesten veel leerlingen ver naar school lopen, want op Budschop en in het Eind waren geen scholen. Het schoolgeld was een dubbeltje per maand!

Op deze in 1910 gemaakte foto leerlingen van de "meistersschool" , de jongensschool (zie ook het eerste boekje, pagina 20 en 22).

Van links naar rechts, zittend: J. Verheijen (Zjaak van Sanders Pierke), J. de Leeuw (Heuvele Zjeng), A. Scheijven (Appele Guust), W. van de Warreburg (Wiel van Hut Hempe Driekske), F. Hoeben (Frans van de Wetering), W. Scheffers (Wiel van Scheffers Pierke), P. Jansen (Pierre van Panne Jan) en H. Peters (Baer van Siem).

Tweede rij: L. Hoeben (Salmes Lei), M. Clauwers (Clauwers Tjeu), F. Weekers (Houts Frenske), H. Crijns (Criens Baer), F. Geuskens (Frans van de Meister), M. Hangx (Tinus van Hangxt Tei), H. Hangx (Harry van Hangxt Tei), A. Caris (Bates Dreeske) en H. Caris (Bates Driek).

Derde rij: J. Bergh (Zjeng van Friedje Bergh), J. van Nieuwenhoven (Zjeng van Kets Jannes), J. Buijsers (Joep van Bielkes Bertje), F. Haldermans (Frans van Zeef To), A. Lammers (Lammers Toon), meester Geuskens, hoofd der school, J. Clauwers (Clauwers Zjeng), J. Verheijen (Zjeng van Sanders Pierke), G. Gielen (Nies Guul), H. Adriaens (Baer van Klokke Perjan) en G. Vaessen (Sra van de Schruur).

Vierde rij: H. Buiisers (Baer van Bielkes Bertje), J. Ramakers (Liene Zjeng), J. van Otterdijk (Zjeng van Hoebe Tieske), P. van Nieuwenhoven (Pier van Kets Jannes), R. Jetten (Neer van Toontje Jetten), L. Mueters (Lei van Keprolle Bert), M. Vaessen (Mies van de Schruur), M. Peeters (Lumkes Tinus), P. Vaessen (Pier van de Schruur), A. Linders (Haeze Toon) en H. Verheijen (Harry van Feije Deurke).

Vijfde rij: juffrouw Basten, M. Veugen (Veuges Mies), H. Veugen (Veuges Harry), H. Linders (Haeze Baer), H. Schmidt (Biep van de Dokter), H. Trouwen (Harry van Giene Pierke), M. van Eijk (Klumpe Tjeu), M. Boekhorst (Tjeu van Frans Boekhorst) en meester Stoffels.

2. Foto links: in het dorpsleven namen de onderwijzers (de "meisters") een voorname plaats in. Een foto, omstreeks 1915 genomen, van het onderwijzend personeel van de jongensschool. Het personeel werd door de raad benoemd, want het betrof een openbare school.

Van links naar rechts, zittend: Stoffers, Janssen sr. en Geuskens, hoofd der school. Staande:

Janssen jr. en Tindemans.

Foto rechts boven: hier ziet u de onderwijskrachten van de jongensschool omstreeks 1920. Van links naar rechts: Baets, Theelen, Janssen, Fijen, Tindemans en het hoofd der school Mertens. Reeds zeer vroeg gaf meester Mertens in zijn vrije tijd landbouw-, tuinbouw en pluimveecursussen, waarmee hij een grote bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de boerenstand.

Foto rechts onder: aan de dames onderwijzeressen van de meisjesschool gaan we natuurlijk niet voorbij. Volstaan moet echter worden met een meer recente foto en wel uit het jaar 1949. Dit is verklaarbaar omdat aan deze school veel zusters franciscanessen onderwijs gaven en het niet hun gewoonte was voor een fotograaf te poseren.

Op deze foto poseren wel, van links naar rechts op de eerste rij: Lies Gielissen en J osé In den Kleef. Tweede rij: Lies van Deursen, Truus Koppen, Annie Philips, Lies Joosten, Lies Pub ben en Mia Eikelberg.

Juffrouw loosten heeft zich vele jaren bijzonder verdienstelijk gemaakt voor onder meer het vrouwelijk jeugdwerk en de afdeling Nederweert van het Limburgse Groene Kruis.

3. Met de beste jurkjes aan stuurden de Nederweertse moeders hun dochtertjes naar de meisjesschool (zie het eerste boekje, pagina 23, 24 en 25), toen deze schoolfoto omstreeks 1920 gemaakt moest worden.

Van links naar rechts, op de eerste rij: Marie van de Warreburg en An de Goeij,

Tweede rij: Leen Linders, een onbekend meisje, Mien van Gemert, To Horijon, Marie Overmans, To Simons, An Konings, Mina Hangx, Mieke Doensen en Trui Peeters.

Derde rij: Mieke Heijmans, Truus Bergh, An Caris, Nel Klaessens, Marie Kluskens, Tina Crijns, Nel van Gemert, Truuke Smolenaers, Lia Adriaens en To Peeters (van de Metser).

Vierde rij: Marieke de Leeuw, Maria Spierings, Lies Spierings, Netje Bruijnaers, Paulien Simons, Truud Velter, Made Velter, Toos Peters, To Sonnemans en Marie Sonnemans.

Vijfde rij: Made van Nieuwenhoven, Berb Peeters, Lien Roost, Miet van de Moosdijk, Netje Moonen, An Klauwers, Toos Veltrop en Cisca Timmermans.

De fotograaf bracht gewoonlijk een paar poppen mee, terwijl het traditionele leitje, bestemd voor de naam van de school en het jaartal (het opschrift is niet te lezen) niet ontbreekt.

De meisjesschool werd vroeger, in tegenstelling tot de jongensschool waar "meisters" les gaven, "zustersschool" genoemd. Bijna alle leerkrachten waren zusters franciscanessen.

4. Lang voordat er in Nederweert landbouwhuishoudonderwijs gegeven werd, namen de zusters franciscanessen het initiatief voor de stichting van een naaischool in een lokaal van de oude meisjesschool, thans klooster St. Joseph.

Op de omstreeks 1922 genomen foto zien we, van links naar rechts op de eerste rij: Miet Feijen, de lerares (naam niet bekend), An Dams, To Peerlings en Jet Renssen.

Tweede rij: de leverancier van de naaimachines, Truud van Nieuwenhoven uit Weert, Miet van de Moosdijk, Mina Konings, Cate Jonkers, Mina Vossen, Lies Veugen en zuster Servina.

Derde rij: Truud van Donschot. Truud van de Port, Miet Wetemans, Dora Jonkers en Gon de Git.

5. Foto links: hier ziet u pastoor Leo Veltmans in zijn karakteristieke houding, met zijn wandelstok. Alleen zijn bruine teckel, die hij altijd meenam op zijn wandeling, ontbreekt. Hij werd in 1916 pastoor in Nederweert.

Weet u het nog? Op zondag missen om zes, zeven, acht en tien uur. Tijdens de hoogmis van tien uur stonden de fietsen in brede rijen aan weerszijden van de straat, van de kerk tot aan de huidige Schoolstraat. Iedere zondagmiddag om drie uur lof, waarmee de verenigingen bij hun activiteiten - geen voetballen tijdens het lof - terdege rekening moesten houden. Door de week om acht uur een volle kerk met op de moeilijke knielbankjes rechts de meisjes van de school en links de jongens. Hierna in een lange rij ordelijk en netjes naar school! In de vastentijd elke zondagmiddag om drie uur lijdensmeditaties, waarbij de kerk tot de laatste plaats gevuld was. In 1934 ging pastoor Veltmans met emeritaat. De foto is omstreeks 1928 gemaakt.

Foto rechts boven: het gezin van burgemeester Kreijelmans telde drie priester-zonen. Op de foto, van links naar rechts zittend: Lies, Antonetta Kreijelmans-Beelen en Cato. Staande, van links naar rechts: Zjang, Anna, Leo, Herman, later pastoor-deken van Gennep, Zjaak en Mathijs. De foto werd in 1902 gemaakt voor het statige huis, dat ter hoogte van de tegenwoordige panden Mgr. Kreijelmansstraat nummers 6a, 6b en 8 was gelegen, bij gelegenheid van het vertrek van Zjaak naar de missie. Hij werd later onder meer vicaris-generaal van het aartsbisdom Madras in het toenmalige Brits-Indië en president van het seminarie van Nellore. De Mgr. Kreijelmansstraat is naar hem genoemd. (Zie ook pagina 8 van het eerste boekje.)

Foto rechts onder: Tjeu Kuepers droeg Pasen 1937 zijn eerste plechtige heilige mis op. Traditiegetrouw werd hij door de geestelijkheid, de familie en de muziekgezelschappen in een geheel versierde straat naar de kerk gebracht.

Van links naar rechts ziet u: kapelaan Geraets, Tjeu Kuepers, pastoor Krijn en kapelaan Van Wijngaarden. Het gezin Kuepers (Kempers Driek) woonde in de Kerkstraat, daar waar nu de apotheek is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek