Kent u ze nog... de Oosterhouters

Kent u ze nog... de Oosterhouters

Auteur
:   J.A.A.M. Oomen
Gemeente
:   Oosterhout
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4335-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Oosterhouters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

"Vroeger, ja toen was het een gezellige tijd", heb ik oudere Oosterhouters meermalen horen zeggen. Op mijn vraag: "Waarom was het zo gezellig? " kreeg ik steeds als antwoord: "Omdat aIle Oosterhouters elkaar kenden". Vroeger kon dat nog, omdat het aantal inwoners niet zo groot was als nu. Men was meer op elkaar aangewezen - onder meer door het ontbreken van vervoer - en daarom was het verenigingsleven intensiever.

Bij het doornemen van dit fotoboek zuIt u iets proeven van de sfeer uit het verleden. Bij de ouderen zal dit gepaard gaan met een tikkeItje melancholie, bij de jongeren zal wellicht de vraag rijzen: "Hoe hebben zij zo kunnen leven? " Van huis uit was de Oosterhouter gemoedelijk en gastvrij en hij hield bovenal van gezelligheid. Met zijn aangeboren Brabantse humor bepaalde hij de levenssfeer. Zijn levensblijheid en "evensernst waren de peilers, waarop de maatschappij in het verl eden steunde.

Door het bekijken van deze foto's en het lezen van de tekst zuIt u iets gaan begrijpen van het leven en werken van de Oosterhouter in de achter ons liggende tijd.

Dank aan allen, die op enigerlei wijze behulpzaam waren bij het samenstellen van dit boek.

1. Een van de meest op de voorgrond tredende verenigingen was weI de "Koninklijke Harmonie Oosterhout". Zij werd opgericht op 1 mei 1825 en kan dus terugzien op een lange periode van activiteit. Op 5 februari 1871 verkreeg zij van koning Wil1em III het predikaat "Koninklijk". In de loop van haar bestaan is zij talloze malen present geweest bij feesten, jubilea en gouden bruiloften. Herhaalde malen wist zij op te kIimmen tot de superieure afdeling. Haar vaandel is dan ook getooid met tientallen medail1es en lauwerkransen. Deze foto is gemaakt op 23 december 1894, toen haar voorzitter M.A. Smeets zijn vijfentwintigjarig arnbtsjubileurn vierde als secretaris van de gemeente Oosterhout. Het schilderij, voorstellend M.A. Smeets, werd door bestuur en leden aan de voorzitter aangeboden. Zittend van links naar rechts ziet u: J. van Dongen, C. Kunst, F.J. Oomen en H. Trimbosch.

2. Deze opname van de "Koninklijke Harmonie Oosterhout" dateert vermoedelijk van 1922 of 1923. Zij is gemaakt in de muzieksehelp, welke stond in de tuin van hotel "Koppelpaarden" op de Leijsenhoek. In deze tuin, die ver buiten Oosterhout bekendheid genoot, werden in die tijd veel feesten en evenementen gehouden. De oudere Oosterhouters denken daar nog dikwijls met veel plezier aan terug. Voorop ziet u van links naar reehts zittend: ? Andries, J. van Loon, A.C. Oomens, dirigent Kroes, J. de Vos, Adr. Huijben, A.J. Klaverdijk en W. Ligtvoet.

3. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de "Koninklijke Harmonie Oosterhout" in 1925 werden door de oud-leden van deze vereniging twee schellebomen aangeboden aan de jubilerende vereniging. Daarna zijn deze schellebomen steeds meegedragen ter weerszijden van het vaandel. Trok de harmonie vroeger uit, dan vormde zich achter de marcherende muzikanten een meedeinende menigte, bestaande uit hoofdzakelijk jongelui, die meeging naar de plaats waar de serenade werd gegeven. Het vaandel werd vroeger door de vereniging bij het clublokaal opgehaald en bij aIle gelegenheden meegedragen. Bij de begrafenis van een bestuurslid of een werkend lid werd het omhangen met een zwart rouwfloers.

4. Door de harmonie werd van 15 tot 17 september 1928 een groot muziekfeest georganiseerd. Met saluutsehoten en koraalmuziek vanaf de toren van de Sint-J anskerk op de Markt werden deze festiviteiten geopend, waarna een muzikale rondgang plaatshad. Op 15 september werd de Vlaamse kermis in de tuin van hotel .Koppelpaarden" geopend met een groot openingseoneert om vier uur 's middags. 's Avonds werd er een grote fakkeloptoeht gehouden door Oosterhouts straten, voorafgegaan door de harmonie. Op zondag 16 september trok een allegorisehe en reclarneoptoeht door Oosterhout. Duizenden uit de verre omgeving kwamen dit gebeuren aansehouwen. Dezelfde middag steeg de ballonvaarder Willem Pottum, na talloze uren waehten, eindelijk met zijn luehtsehip op. Aan deze opstijging was een ballonjacht verbonden. De sluiting van deze feesten op 17 september gesehiedde door het afsteken van een groot kunstvuurwerk. Hiernaast tonen wij u een foto van de organisatoren. Op de eerste rij zittend, van links naar reehts: G. Segers, Adr. van Beek, P. Smits, C. Kramer, L. Vermijs en J. Peterse.

5. De liedertafel "Aurora" werd op 25 februari 1881 opgericht. Aanvankelijk werden de repetities en uitvoeringen gehouden in het "Neerlands Koffiehuis" op de Markt, maar al spoedig werd deze zaal te klein. Door de heer P.A. Sips, destijds eigenaar van hotel "Koppelpaarden", werd dan ook een concertzaa1 gebouwd, die door "Aurora" op 26 december 1885 feestelijk in gebruik werd genomen. Tal van concerten zijn in deze zaal (of in de tuin van hotel .Koppelpaarden") door "Aurora" gegeven. Door deze vereniging werd deelgenomen aan verschillende zangwedstrijden. Om er enkele te noemen: in 1883 te Amsterdam, in 1896 te Brussel, in 1901 te Maastricht, in 1903 te Rotterdam, in 1908 te Antwerpen en in 1913 te Gent. Ook de opera- en operettewereld was "Aurora" niet vreemd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek