Kent u ze nog... de Oostzaners deel 1

Kent u ze nog... de Oostzaners deel 1

Auteur
:   J. de Boer
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3975-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Oostzaners deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het derde deeltje van de boekjes welke een indruk trachten te geven van Oostzaan zoals het er vroeger uitzag, draagt een geheel ander karakter dan de beide voorgaande. Nu wordt het zwaartepunt gelegd op de inwoners terwijl eerder het dorpsgezicht het voornaamste was.

Ditmaal zijn het dus in hoofdzaak groepsfoto's van verenigingen, jubilea, schoolfoto's, sportgebeurtenissen enzovoort. Dat het, ondanks het feit dat ik al over vele gegevens beschikte, niet altijd gemakkelijk viel om de geportretteerden te "benoemen", zal u niet verbazen. Tientallen ingezetenen heb ikin de loop van enkele maanden moeten lastigvallen om met enige zekerheid te kunnen bepalen wie het nu weI waren en waar en wanneer de foto gemaakt zou kunnen zijn. Nochtans was dit geen onprettige bezigheid want het heeft mij weer allerlei nieuw materiaal opgeleverd. WeI, was het een enkele maal ontmoedigend , wanneer de ene inlichtingengever of -geefster met stelligheid ontkende wat een andere met evenveel zekerheid ais .Jiet enig juiste" had vastgesteld. En dan werd maar weer een derde geraadpIeegd die soms de knoop wist door te hakken maar het kwam ook voor dat de onzekerheid met een derde mogelijkheid werd aangevuld. Er zullen hier en daar onjuistheden te constateren vallen en een aantal vraagtekens is overgebleven, Mogelijk vormen ze voor een aantal kijkers aanieiding er hun tanden op te wetten. Ik ben zeer dankbaar voor de ijver en welwillendheid waarmede ieder die ik dit vroeg, zich in het getoonde verdiepte om tot een goed resultaat te geraken.

Bij het benoemen van de afgebeeide personen heb ik, vrijwel zonder uitzondering, gebruik gemaakt van de voornamen zoais ze mij bekend waren of zoais ze door de verschillende "bronnen" werden omschreven. Meestal worden de vrouwen bij hun meisjesnaam genoemd. Wat betreft het noemen van eventuele bij- of misschien weI scheldnamen heb ik me weI degelijk beperkingen opgelegd, misschien weI zonder dat dat nodig was. Het beschikbare materiaal groeide steeds en dat maakte het niet altijd gernakkelijk om tot een keuze te geraken.

Ik hoop en vertrouw,dat velen aan het bekijken van de foto's genoegen zullen mogen beleven; dan is mijn moeite ruimschoots beloond. En vooraI, hartelijk dank aan allen die hun foto's voor dit doel tijdelijk afstonden.

1. De gemeenteraad is maar zelden gefotografeerd. Zeer waarschijnlijk is deze foto gemaakt in verb and met het vijfentwintigjarig arnbtsjubileum van burgemeester Teer, in 1930, rnogelijk nog weI iets eerder. Van links naar rechts de raadsleden H. de Haas, K. Onrust, J. van Os, B. van Noord, J. de Lange, G. Dral, C. Kater, wethouder Chr. de Dood, burgemeester Teer, wethouder P. van Noord en de raadsleden C. de Waal en B. Derlagen. Burgemeester David Teer, tevens secretaris, was een populair man, wat je noemt een .Jmrgervader". Op 7 mei 1867 werd hij geboren in het zogenaamde Otterbosch, een geheel buiten de bebouwing gelegen deel van de gemeente. In de geboorteakte staat zijn vader aangeduid als arbeider. Toen hij nog geen vijf jaar oud was overleed zijn moeder. Met zijn vader werd hij daarna opgenomen in het hervormde weeshuis dat, zoals u zich kunt herinneren van afbeelding 7 uit het eerste deeltje, "niet aIleen geschikt was voor wezen maar ook voor bestedelingen der diaconie". Nog geen vier maanden later overleed ook zijn vader. David Teer was wees. Hij bleef in het weeshuis tot 1884 of 1889. In 1887 werd hij benoemd tot gemeentebode. Later werd hij ambtenaar ter secretarie. Dat hij bij Koninklijk Besluit van 21 februari 1905 benoemd werd tot burgemeester en dat de raad hem tevens benoemde tot secretaris mag tenminste beschouwd worden als een waardering van zijn hoedanigheden en capaciteiten. Dikke folianten met notulen in een bloernrijke taal en in een handschrift waar men tegenwoordig "U" tegen zou zeggen, leveren het bewijs van zijn kunnen en kennen. Daarbij heeft hij geen gemakkeIijke perioden beleefd: in 1916 de watersnood, van 1914 tot 1918 de rnobilisatietijd, met distributie en aIle andere rompslomp, nooit anders dan moeiIijkheden om de financiele touwtjes aan elkaar te knopen en tenslotte de crisistijd, met honderden steuntrekkers, werklozen, vormen van werkverschaffing en wat al niet meer. Dat hij bij zijn vijfentwintigjarig jubileum zoveel waardering genoot zal hem steIlig tot voldoening hebben gestrekt. Ook na de bevrijding in 1945 is hij nog enige tijd in functie geweest. Hij overleed op tachtigjarige leeftijd.

2. Deze groepsfoto in de raadzaal werd op 3 maar 1930 genomen ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig ambtsjubileurn van de heer D. Teer als burgemeester en secretaris van Oostzaan. Daarop treffen we aan: 1. G. Jonkhart, 2. In. Onrust, 3. B. Engel, 4. J. de Lange,S. G. Onrust-Brouwer, 6. en 7. onbekend, 8. R. Meijsen, 9. Jb. Havik, 10. gemeenteveldwachter R. van Maasdam, II. rijksveldwachter Kl. de Hart, 12. T. de Graaf, 13. K. Onrust(? ), 14. onbekend, 15. H. de Ruig, 16. P.W. Thorbecke, 17. Alb. Spits, 18. I. Hagenaar, 19. B. Derlagen, 20. H. de Haas, 21. C. Kater, 22. en 23. onbekend, 24. H. van den Berg, 25. A.L. Soetekouw, 26. ambtenaar ter secretarie J. de Boer, 27. idem G. Verheul, 28. Jb. Wigbout, 29. A. Andrea, 30. In. Veen, 31. nachtwacht G. Hottentot, 32. C. de Waal, 33. G. Dral, 34. P. van Noord, 35. Alb. Teer, 36. D. Teer, 37. mevrouw Teer-van Vuure, 38. Adri Teer en 39. en 40. onbekend.

3. Een van de moeilijkste opgaven was het thuisbrengen van de deelnemers aan de eerste tocht van de ouden van dagen in 1931. Deze foto werd genomen in Baarn. Op de achtergrond valt weI een autobus te onderscheiden ,maar het grate aantal jongere mensen op de foto wijst erop dat de tocht met auto's heeft plaatsgevonden. Ondanks het beroep op het herinneringsvermogen van enkelen van deze chauffeurs bleven vele gezichten "in de mist". Laten we nu proberen wat be ken den te ontdekken. Links, bij de ramen, Jan Flens, cafehouder in het Noordeinde, Aryan (Adrianus) de Boer, met zijn vrouw Maartje Prins, uit de Haal, dan vier onbekenden. Daarna Piet Hollebeek, Cees van Noord, die de vracht en de pakjes welke aan het station waren aangekomen, met de plat, door de wegsloot, naar hun bestemming bracht. Staande, met hoed, Simon Vonk. Vervolgens de andere rij van diezelfde tafel: Klaas Schaft, van de melkfabriek van de gebroeders Schaft, Jacob Schaft, de manufacturier, Harmen Molenaar met zijn vrouw Marijtje Ooms. Vier mensen, niet te onderscheiden en dan, met hoed op, melkboer Klaas WaIst. Aan het einde van de tafel Jan van den Broek en Grietje Rep-Goede. Dan de derde rij: aan de tafel, slager Hein Busch. Daarnaast en daarachter Schagen, met zijn echtgenote en Schippers, allen uit Zaandam. Aan tafel Dirk Piets, de voorzitter van het organisatiecomite, daarachter dokter Thorbecke, toen nog maar twee jaar in de praktijk, Dan cafehouder Lammers van de Zuiddijk. Links Rika Dral en rechts Gerrit Dral en Cor Vonk van de Zaanlander. Achter deze Siem Rep uit de Haal en Albert Onrust. Staande Evert Does, waarschijnlijk de bestuurder van een bus, thans de ENHABO. Rechts aan de tafel Eefje Onrust-de Boer, Aaltje Lust-Heijn, opoe Schouten (zeer veel jaren verpleegd in "Ons Verpleeghuis"), Klaas Busch en zijn vrouw Elisabeth Jonkhart, Jan Hottentot, Jan Korsse, van het spoorpad. Daarna twee onbekenden, Dirk Koele en aan het einde Elisabeth Schaap-Heino Tenslotte, staande Willem Rem; met arm om de paal Bram van Splunter en Maarten Ruig. Aan de andere zijde van de paal Th.A. Visch Rappard en Frits van Ingen. Vijf onbekenden. Dan Aafje Franken-Lust. Naast de paal Piet Jongens, toen zeventien jaar oud en Cees Kuiper, van de dijk,

4. Ook in Oostzaan werden eertijds - zoals hier op 31 augustus 1913 - nog wel optochten gehouden ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina. De hier afgebeelde wagens werden opgesteld op het terrein van stalhouder Bas Derlagen. Blijkens het opschrift op de lichtbak stelt de eerste wagen voor: "Moeder de Gans vertelt sprookjes". Naast de bok staat meester Iedema. Op de wagen herkennen we Annie Derlagen, Adrie Teer, Willem de Graaf, Arend Derlagen als houthakker, Annie Heijn en Piet Onrust. Bij het paard staan koetsier Hendrik de Boer, Jansje Derlagen-Kwak en Elisabeth Heijn-Korsen. Op de wagen rechts: Gerrit de Ridder, Grietje de Graaf, Jan Heijn, Trien Lukken, Annie de Graaf, onderwijzeres Annie Mentinkberg en rijksveldwachter Reijnders.

5. Een groepje arbeiders, maar waar en wanneer? We weten dat het in 1907 was. Van Sien Tump is aIleen het hoofd zichtbaar. Dan vo1gen Jan Kuiper, Paulus Hein, Hendrik Rep (Hein van Ko), C.P.J. Busch, Jan Plooijer, Jacob Korsse en Gerrit de Lange (toen zestien jaar oud).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek