Kent u ze nog... de Ossenaren

Kent u ze nog... de Ossenaren

Auteur
:   G.H.J. Ulijn en P. Budde
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0509-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Ossenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

26. De onthulling van het H. Hartbeeld op het Walplein. In de jaren twintig kende Oss veel kerkelijke hoogtepunten; er werden nieuwe parochiekerken geopend, zoals de H. Hartkerk in de Vlashoek en de kerk van de H. Gerardus Majella aan de Berghernseweg, Er was een missie tentoonstelling die landelijke belangstelling had, de deken vierde zijn gouden priesterfeest en allerlei katholieke verenigingen werden opgericht, zoals de "K.l .V}', "De Jonge Werkman" enzovoort. Maar een van de hoogtepunten was toch wel de onthulling van het H. Hartmonument op het Walplein. Op 25 juni 1922 kwam de bisschop, monseigneur Diepen, naar Oss om de plechtigheid bij te wonen. Op deze foto ziet u de hoogwaardigheidsbekleders. Links met staf ziet u pastoor Felix Bloem, de bouwpastoor van de H. Hartkerk, achter hem zien we burgemeester H. van den Elzen. Deken Gerardus van den Boer ziet u zitten met hoed. Achter hem zien we de rector van de kerk van de paters carmelieten, de Jozefkerk, dr. Eugenius Driessen. Met mijter is uiteraard monseigneur Diepen en naast hem zit de carmeliet Titus Brandsma. Helemaal rechts, nog net zichtbaar, ziet u de heer Van Bussel. Van 1922 tot in de jaren zestig heeft hier, met uitzondering van de oorlogsjaren, ieder jaar weer de H. Harthulde plaatsgevonden. In verband met de reconstructieplannen van de gemeente is het H. Hartbeeld in 1967 verplaatst naar de Berghernseweg, waar het nu tegenover het Anton Jurgenshuis een plaatsje heeft gevonden. De hoge heren op de foto zitten hier voor de hervormde kerk, links naast de ingang van de passage zien we de kruidenierszaak van Van Vugt, "Magazijn De Zwaluw". Momenteel is hier de drogisterij van Van Ewijk gevestigd.

27. Een van de meest besproken gebeurtenissen op kerkelijk gebied in de jaren twintig is wel de eerste missietentoonstelling geweest. Van 16 tot 23 juli 1922 werd deze tentoonstelling gehouden in het patronaatsgebouw van de fraters in de Begijnenstraat. Deze missieweek werd gehouden ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van de afkondiging van het "Zaterdags Privilege" dat was verbonden aan het Scapulier van O.L. Vrouw van de Berg Carmel. Dit privilege hield in dat bij het dragen van het scapulier men bepaalde voorrechten genoot na de dood; men kwam daardoor eerder in de hemel. Naast monseigneur Diepen waren er ook drie missiebisschoppen in Oss aanwezig en verder vertegenwoordigers van bijna alle Nederlandse missieorden, in totaal zesenvijftig missionarissen. Er was een grote missietentoonstelling en er was ook een voetbalwedstrijd, verder waren er lezingen, die werden verlucht met lichtbeelden uit de toverlantaarn, Uiteraard werd het geheel besloten met een grote missieoptocht.

Op de foto ziet u van links naar rechts: de Osse arts dr. Verbeek, deken Gerard van den Boer, burgemeester Van den Elzen, kapelaan Bloem, monseigneur Aelen, aartsbisschop van Madras; monseigneur Diepen en monseigneur J. Theelen, bisschop van Nicepolis (Bulgarije). Vanaf 1920 is de missie tentoonstelling erg "populair" in Oss geweest.

28. Deze foto toont ons een echte oude traditie, de jaarlijkse bedevaart naar het Duitse Kevelaer, Op 3 augustus 1881 werd daarvoor de "Broederschap van de Processie Oss-Kevelaer" opgericht in de parochie van Maria Onbevlekte Ontvangenis (de Grote Kerk). In deze kerk kunt u nog een afbeelding in een van de glas in lood ramen van deze processie zien.

Enkele punten uit het reglement van de Broederschap zijn:

doel: de bijzondere verering van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods onder de titel "Troosteres der Bedroefden" te bevorderen en Haar voorspraak bij God te vragen voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der levende leden en de eeuwige rust der overleden leden.

De Broederschap was alleen voor de stad Oss en zijn omgeving. De pastoor van de parochie van Maria Onbevlekte Ontvangenis is rechtens directeur van de Broederschap. De contributie was tenminste vijftig cent per jaar en zij die pas na hun vijfenzestigste lid werden moesten minimaal vijfenzeventig cent per jaar betalen.

Op de foto, die dateert van 1923, ziet u rechts onder: Koos Cox, achter hem loopt Herman Schlatrnann, achter hem zijn zoon Jaap (links) en dr. Rudolf Wasmann rechts. De man met het kerkboek in de hand is de heer Megens. De priester is kapelaan Kuyten. De dragers van het beeld van de H. Aloysius zijn: rechts voor Gerard Swaans, links voor Wiermus Ot jens en links achter Johan Keyzers. Naast Gerard Swaans kunnen we nog net de Osse stadshistoricus uit de jaren dertig zien, namelijk Jan Cunen. De man helemaal links was in Oss bekend onder de naam Jan van het Klooster.

29. De "Broederschap van de Processie Oss-Kevelaer" was niet alleen voor mannen. Op deze foto ziet u een aantal Osse vrouwen dat in de jaren dertig in Kevelaer aanwezig was. U ziet dat de Osse bedevaartgangers door de harmonie van Kevelaer werden opgehaald. De harmonie bestond uit zes muzikanten. Helemaal vooraan loopt Annie van der Leeden, achter haar Trees Marijnissen, naast elkaar lopen vervolgens Marie van den Berg (links) en Made van Zon. Dan volgen Truus van Zon, Truus Klaassen, Nelly Verhallen en Doortje van Lent. Vervolgens mevrouw Van Grinsven, de dame in het zwart is mevrouw Maseland. Achter haar, rechts, loopt Joke van Grunsven. Deze bedevaart werd geleid door pastoor Bloem (links achter de muzikanten), naast hem loopt pastoor Gommers.

De bedevaart trok altijd veel pelgrims uit Oss, toch werd het idee in 1881 niet met erg veel enthousiasme ontvangen. De toenmalige pastoor v.d. Laar, die de bedevaart instelde, vond namelijke de aardse geneugten niet zo geweldig en hij bepaalde dat de bedevaart zou samenvallen met de kermis, op de zondag na Maria Hemelvaart. Hij zal indertijd wel goed hebben gepreekt, want in 1881 gingen er toch nog achthonderd pelgrims op pad. In 1882 waren dat er zelfs twaalfhonderd.

30. In de jaren twintig kende de katholieke kerk drie genootschappen en wel die van de H. Paulus, de H. Petrus en de Kindsheid. Van dit laatste genootschap nu is deze foto van 1925. Het genootschap haalde geld op voor de wereldmissie. Van ieder huishouden werd verwacht dat het twee-en-een-halve cent betaalde, die iedere maand door deze zelatrices werden opgehaald. Eens per jaar, op Kindsheiddag. had men een feest. Na de H. Mis was er dan een koffietafel en verder was er toneel en een zogenaamde Kindsheidoptocht. waarin kinderen verkleed als negers, paters, zusters enzovoort door de straten van Oss trokken.

Als we nu de foto gaan bekijken zien we, zittend op de grond, rechts Maria van Vugt, Zittend van links naar rechts: Toni van de Poel, Toos van Loosbroek, Mieria van Vugt, onbekend, Louise de Bruin, Trees Wakkers. Tina van de Poel, kapelaan Dekkers, Mienet van Erp, Van Erp (klein staand), Manetje Wagernakers (achter haar), Truus van Zon, Agnes Fortuin en Marietje van de Broek. Staand: Janet van de Poel, Annie van Hees, onbekend, Van Hees, Van de Heuvel, onbekend, Truus van Orsouw, Marletje van Rooy, Rika Ruys, Zus Smulders, onbekend, Netje Wittenberg, Leent je Pulles, twee onbekenden, Jules van Beuningen en Joke Dietz. Op de laatste rij: Mien Aalbers, Van Leur, onbekend, Ciska Krol, Marietje van Hoof, Anny Kuipers, Bella van Ooy, Toos van de Krabben, onbekend, Nelly Hensen, Nia Herbers, Van den Elzen, Van Ravenstein, Marietje de Bekker, Ciska Gevers, Inie Wasmann, Mien Wagemakers en Mien Wayers.

De foto is gemaakt in de tuin van de fraters in de Begijnenstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek