Kent u ze nog... de Oud-Beijerlanders

Kent u ze nog... de Oud-Beijerlanders

Auteur
:   W. Blok
Gemeente
:   Oud-Beijerland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3980-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Oud-Beijerlanders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Voor velen die dit boekje onder ogen zullen krijgen, zal het zien van de foto's een hernieuwde kennismaking zijn met mensen die ze in hun jeugd en jonge jaren zo goed gekend hebben. Of, voor anderen, een eerste kennismaking met personen, die in een voor Oud - Beijerland belangrijke tijd leefden. Een tijd, waarin enerzijds vele goede dingen tot stand kwamen, anderzijds vee I moest verdwijnen voor de "vooruitgang".

Enkele van de belangrijkste gebeurtenissen uit de tijd na 1880 wil ik gaarne voor u aanhalen. In 1882 werd op de Bijl een nieuwe christelijke school gebouwd, thans algemeen bekend als de Bijlschool. Op 5 juli van dat jaar werd de school geopend door de predikanten Cramer en Van GOOf. Er werd in die tijd ook een waterleidingnet aangelegd. Het besluit hiertoe heeft indertijd veel stof doen opwaaien. De aanleg had namelijk veel tegenstanders die niets voor deze vernieuwing voelden. Toch wonnen de voorstanders het, want in 1888 werd de waterleiding met meer dan tweehonderd aansluitingen in gebruik genomen. Ook aan Oud - Beijerland is de industrialisatie, die aan het einde der vorige eeuw allerwege plaats yond, niet zonder meer voorbijgegaan. In 1896 kwam er een beddenfabriek; het volgende jaar werd een klompenfabriek gebouwd. Een fabriek voor de verwerking van suikerbieten, in de volksmond .Peefabriek" geheten, draaide in 1902 de eerste campagne. Aan de Oostkade werd in 1916 een machinefabriek geopend. In 1934

werd deze door de heer K. Visser gekocht en onder zijn beheer tot zalmrokerij omgebouwd.

Naast vele nieuwe gebouwen en bedrijven die in deze periode in Oud - Beijerland kwamen, moest er ook veel voor de vooruitgang opgeofferd worden. Vanzelfsprekend brachten al deze veranderingen veel stof tot praten en schrijven met zich mee. Wanneer u de rubriek .Jngezonden Stukken" van het "Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJselmonde en Putten" uit die tijd zou kunnen lezen, dan kon u opnieuw meegenieten van de feUe polemieken die hierin gevoerd werden. Voor- en tegenstanders trachtten elkaar van hun gelijk te overtuigen. Indien u de Oud Beijerlandse aard kent, zult u begnjpen dat elke verandering ter plaatse vee! voeten in de aarde heeft gehad. In die tijd verdwenen onder andere: de kermis, die in september gehouden werd, de oude hofstede in het Paradijs en de nachtwacht. De Iaatste nachtwaker was A. Conradie.

In dit boekje zult u gezichten tegenkomen die u in de loop der jaren al haast verge ten was, en van vele bijzondere gelegenheden en van feesten. Zo werden bijvoorbeeld in 1937 en 1938 middenstands-tentoonstellingen gehouden in het gebouw van de veiling aan de Ooststraat. Dat dat een succes werd blijkt weI uit het bezoekersaantal van ongeveer veertienduizend mensen.

U zult waarschijlijk nog veel moe ten nadenken over de namen van de personen die op deze

afbeeidingen voorkomen. Ook zuIt u zich ongetwijfeld talloze grappige voorvallen herinneren. Zo werd mij een verhaal verteld over de muziekvereniging "Harmonie". In het begin van deze eeuw werd een van de repetities van deze vereniging op de suikerzolder van de suikerfabriek gehouden. Op een goede, of liever gezegd kwade repetitiedag had een van de personeelsleden van de fabriek verge ten de man-gaten in de vloer af te dekken met luiken. Toen het muziekkorps die avond over de zolder marcheerde, kon de heer Boers, die de grote trom speelde, niet zien dat vlak voor hem ook een gat in de vloer was. Onder het oefenen deed hij nog een hele pas vooruit en stapte pardoes in dat man-gat. Het was de redding van de heer Boers, dat de opening niet zo erg groot was en dat de grote trom stevig om zijn schouders bevestigd bleek te zijn. Hij bleef door zijn trom in het gat hangen. Anders zou de val hem zeker het leven hebben gekost.

Ik wil besluiten met een woord van dank aan iedereen, die mij met raad en daad bijgestaan heeft of foto's ter beschikking heeft gesteld. Zonder uw hulp was de samenstelling van dit boekje beslist niet gelukt. Daarnaast heb ik uit verslagen van het "Nieuwsblad voor de Hoeksche waard, IJselmonde en Putten" en het boek "Uit Vervlogen Dagen" door K. Siderius veel gegevens kunnen pu tten.

1. Hoevele Oud-Beijerlanders hebben er nog 1es gehad van meester Jongejan. Adam Jongejan, die op 23 juli 1824 te Hekelingen werd geboren, werd met ingang van 5 juli 1882 hoofd van de Bij1school te Oud-Beijerland. Voor die tijd werkte meester J ongejan op de school te Goudswaard. Volgens het "Nieuwsb1ad", gewijd aan de belangen van de Hoelsche Waard en Llselrnonde, vierde meester J ongejan op 2 januari 1894 zijn vijftigjarig ju bileum als onderwijzer. In datzelfde jaar werd hij opgevolgd door P. Schmidt Pzn. Meester Jongejan overleed te Oud-Beijerland op 7 april 1905 in de ouderdom van tachtig jaren.

2. En zo begon het... Koen Visser zal zelf wel nooit gedacht hebben dat zijn bedrijf uit zou groeien tot de grootte die het nu heeft. Op het einde der vorige en begin deze eeuw ging hij met mandjes vis van deur tot deur. In 1898 liet hij zich fotograferen.

3. Op 23 maart 1882 werd de zangvereniging "Vriendenkring" ontbonden en in de plaats daarvan werd de muziekvereniging "Harmonie" opgericht. Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan werd in 1902 de nevenstaande foto gemaakt. U zietsop de achterste rij van links naar rechts: A. Regoor, D. Barendrecht, onderwijzer op de openbare lagere school, dan naast het vaandel K. van den Berg en als laatste de heer C. Binken. Op de tweede rij: M.e. Taselaar, P. Goudswaard, W. Goudswaard, J. Wiebes, W. Kruithof, en uiterst rechts ziet U de heer A.A. Verhoorst, een der oprichters van de vereniging. Op de derde rij zien we: K. Gillesse, D. Binken, D. Groeneweg, e. Schipper en T. Meeldijk. Op de voorste rij, naast de grote trom, de heer Boers met ernaast zijn zoontje Pienas, vervolgens zittend K. Tol, dan P. Regoor, Arie Binken, Dirk Binken, Johan Binken, meneer Sneep, ook een onderwijzer aan de open bare school, en als laatste J. Renaut.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek