Kent u ze nog... de Perkouwers (Berkenwoude)

Kent u ze nog... de Perkouwers (Berkenwoude)

Auteur
:   C. Janse
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3364-7
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Perkouwers (Berkenwoude)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

KENT U ZE NOG ... DE PERKOUWERS?

Kijkend naar de foto's in dit boekje, zuIt u ongetwijfeld dikwijls denken: "Nee, die ken ik niet." Nu de plannen tot herindeling van de Krimpenerwaard doorgang hebben gevonden en Berkenwoude een van de drie kernen is geworden van een grotere buurgemeente, zou het kunnen zijn dat onze dorpsgemeenschap naast de gemeentelijke zelfstandigheid ook nog haar eigen identiteit verliest. Wanneer iemand van elders dan zou vragen: "Kent u ze nog ... de Perkouwers? ,,* zou het antwoord kunnen luiden: .Perkouwers, nee, die kennen we niet meer! "

Dat Berkenwoude als een duidelijk herkenbare leefgemeenschap blijft bestaan, ook nu het is opgegaan in een groter verband, is een zaak die ik persoonlijk belangrijk genoeg vind om daar een bijdrage aan te leveren. Vandaar dat ik niet geaarzeld heb toe te stemmen, toen de directie van de Europese Bibliotheek me vroeg een deeltje samen te stellen in de landelijke reeks: "Kent u ze nog ... ? " Afwijkend van de gewoonte bij deze serie heeft de uitgever toestemming verleend om de uitslagen van de in het dorp gehouden enquetes over de herindeling in dit fotoboekje op te nemen. Naast dit wat statistische en soms dorre cijfermateriaal (dat overigens na bestudering een eigen en duidelijke taal spreekt) zijn tevens genoteerd de motivaties, die het cijfermateriaal vergezelden.

Alle ingezonden opmerkingen zijn ongecorrigeerd meegenomen. Met kleine nuances en grote verschillen vormen al deze meningen een weergave van wat er in ons dorp leeft aan gedachten met betrekking tot het gemeentelijk bestuur en de herindeling. Voor deze vorm is gekozen om het door te geven aan de huidige inwoners. En om het vast te leggen voor latere geschiedschrijving.

Graag wil ik besluiten met al die mensen te bedanken die meewerkten aan de enquete. En hen die uren hebben besteed om de mensen op de oude foto's uit de anonimiteit te halen. Natuurlijk is dit niet bij al die "kiekjes uit de oude doos" gelukt.

Ten slotte dank aan allen, die de oude dozen ook openden om het fotomateriaal ter beschikking te stellen. Hun namen zijn elders in deze uitgave vermeld.

Zo is ook dit zesde deeltje over het Berkenwoudse dorpsgebeuren opnieuw het resuItaat van de gezamenlijke inspanning van velen. In de hoop dat u aan deze uitgave enkele plesante momenten beleeft, wordt ook dit boekje persklaar gemaakt.

januari 1986

C. Janse Dreef 11 Berkenwoude Tel. 01826-207

* Perkouw is de streeknaam voor het dorp Berkenwoude.

DE HERINDELING DER GEMEENTEN IN NEDERLAND.

De plannen tot herindeling van de Nederlandse gemeenten zijn sinds enkele decennia een gegeven, waarin weinig verandering is te bespeuren. De doelstelling van de overheid is erop gericht de bestuurskracht van de kleine gemeenten te vergroten. De gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 10.000 inwoners moe ten daarvoor - naar de mening van de provinciale en de rijksoverheid - worden samengevoegd tot grotere eenheden. Door meer gespecialiseerde krachten zouden deze beter toegerust zijn om later een verzwaard takenpakket aan te kunnen.

Nu is er bijna geen beleidsterrein te noemen waar voor- en tegenstanders zulke uitgesproken en tegengestelde meningen hebben. Beide groepen hebben "zich stevig ingegraven en voeren een dialoog der doven" (prof. Oosting, RU te Groningen).

De tegenstanders zeggen dat het voorzieningenniveau na de herindeling terugloopt en dat de grote financiele kosten door bezuinigingen en verhoogde belastingen op de inwoners worden afgewenteid. Op de argumenten v66r en tegen wil ik in het kader van dit boekje niet ingaan. De herindeling is voor Berkenwoude "een gepasseerd station" en al zou de herindelingstrein zelfs abrupt tot stilstand komen, dan nog zal "de stationsklok niet worden teruggedraaid" .

Wat me persoonlijk echter wel bijzonder interesseert is: Hoe ervaren de inwoners van onze gemeente de herindeling? Hoe waardeerden ze indertijd de plannen? Hoe waardeert men nu de feiten?

Vandaar de enquete, die de gegevens in cijfers wil vastleggen en de meningen van de direct erbij betrokkenen - de inwoners van onze dorpskern - wil weergeven.

Een aarzeling had ik daarbij te overwinnen:

De herindeling riep veel emoties op.

De verslagen in de regionale bladen spreken daarover duidelijke taal.

En doordat het gemeentebestuur in handen ligt van mensen, met hun menselijke tekortkomingen en gebreken, waren de formuleringen van de meningen niet altijd fluweeizacht. Voor de volledigheid en eerlijkheid van het verslag zijn echter de meningen alle ongecorrigeerd weergegeven. Een uitzondering daarop vormen twee motiveringen die zo dikwijls in praktisch dezelfde bewoordingen, en met vrijwel dezelfde inhoud, voorkwamen, dat met een gedeelte is volstaan. In het versiag komt u deze vanzelf tegen.

Na dit algemeen gedeelte de beide enquetes gedetailleerd.

1982. HOORZITTING OVER DE HERINDELING KRIMPENERWAARD.

1. Op de hoorzitting over de herindeling Krimpenerwaard in het Cultureel Centrum te Berkenwoude werd het lid van Gedeputeerde Staten (de heer Boone) niet bepaald enthousiast ontvangen.

Op de stoep de toen fungerende wethouders, de heren C. van Erk en W. Egge.

ENKELE INFORMATIES OVER DE TWEE ENQUETES:

Doel:

Onderzoek hoe in het dorp Berkenwoude de "Herindeling van de Krimpenerwaard" werd beoordeeld.

Data enquetes:

Ie enquete - januari 1983: twee jaar v66r de herindeling. 2e enquete - januari 1986: een jaar na de herindeling.

Verspreiding enqueteformulieren:

Huis aan huis met het verzoek ze zonder naam of adres invuller te retourneren. Dit laatste om een vrije meningsuiting te waarborgen.

Onderzoek naar representativiteit:
Is op twee wijzen gedaan:
a. door het aantal deelnemers aan de enquetes te vergelijken met het aantal stemgerechtigden in een
bepaalde leeftijdsgroep.
In de leeftijds- 18-29 30-39 40-49 50-59 60 jaar
groep: jaar jaar jaar jaar en ouder
Aantal inwoners 233 189 204 168 197
Percentage
stemgerechtigden 23% 19% 21% 17% 20%
Percentage deel-
nemers aan de 1 e
enquete (1983) 16% 23% 21% 14% 26%
Percentage deel-
nemers aan de 2e
enquete (1986) 19% 26% 22% 13% 20% Een voorzichtige conc1usie is dat de ingezonden formulieren vrij evenwichtig over de aangeduide leeftijdsgroepen zijn verspreid.

23 % v. d. atemgerechtigden

16 % v. d. dee1nemers. 1986: 19 %

19 % v. d. stemgerechtigden

23 % v. d ?? ee1ne.era. 8 ? 26 %

21 % v. d. stemgerechtigden

21

18 - 29 jaar

30 - 39 jaar

40 - 49 jaar

50 - 59 jaar

60 en outler.

26 % v. ~. iee1nemers. 1986: 20 %

PERCENTAGE STEMGERECHTIGDEN VAN LEEFTIJDSGROEP 18 JAAR EN OUDER en

PERCENTAGE DEELNEMERS. UITGESPLITST NAAR AANGEGEVEN LEEFTIJDEN.

17 % v. d. stemgerechtig~en

14 % v. d. dee1nemers. 1 8 ? 1

20 % v. d. stemgerechtigden

b. door het aantal deelnemers aan de enquetes te vergelijken met het aantal stemgerechtigden in een
bepaa1de 1eeftijdsgroep en daarbij te 1etten op het al dan niet in Berkenwoude geboren zijn,
In de leeftijds- 18·29 30·39 40-49 50·59 60 jaar totaa1
groep: jaar jaar jaar jaar en ouder
In Berkenwoude
geboren % van
de stemgerechtigden 37% 22% 17% 24% 26% 25%
Bij de dee1nemers
aan de Ie enquete 65% 33% 27% 26% 39% 38%
aan de 2e enquete 41% 16% 13% 25% 25% 24% Voora1 bij de eerste enquete was de betrokkenheid duidelijk groter bij de autochtone bevolking. Bij de tweede enquete is de dee1name een aardige dwarsdoorsnede van de dorpsbevolking,

'd 6e 18 - 29 aar
~
'1
vl
I-' H
"" J:: i!
CI>
0 0 -..J 1-" ~
. I-' .J:" C"!"
HO'l
I-' "* "* !ZCl> ~
-.0 m
0:> IlL t>' II O'l (I 'd
N Cl> J:: CI> m '""I-' l:j
<1l ?... <:r ?... z
I-' C"!" e ~c1"
--.J I:l CI> '1 I:l elm ~
I-' ; I:l CI> ll> H<i'
0:> I:l IIil ~
CI> UI CI> l.':!1:l I
III !Zll>
~ O'l OIl OIl ilIl tlI~
I:l (j) <t> CI> CI> CI>
(J) <:r 0' t>' <:r '1 O'l
I:l 0 0 0 0 I' (J)
'1 '1 '1 '1 CI> <:r
m CI> (j) CI> I:l 0 ~
-..J I:l I:l I:l I:l :( '1
I-' Q (l) !Z
)I ~ I:l
?? I t<J
<4 ..? ..?.. ...?. ...? CI> !:' Z
'1 . ???? <D
0 a; -.0 -.0 '" '.0 ?..?. CI
~ co co co co co I:l l'i>
0 0 0' 0' 0 0 ~
<1l co l.':!
I:l f) f) ...?. ~ 0 4'0
II IJ1 !J ...... ...?.
~ <J'l.
1-''' >"" * * <J'l.
.J:"
)I 197 inw. 168 inwoners 204 inwoners 189 inWlmers 233 inwQners
u VOOR of TEGEN de herindeling: De uitslag in cijfers en grafieken.

Totaaluitslag: Ie enquete 2e enquete
(1983) (1986)
Geen mening: 4%
V66r herindeling: 20% 24%
Tegen herindeling: 76% 76% Conclusie: Een verrassende uitslag, doordat er praktisch geen verschuivingen zijn opgetreden.

76 %

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek