Kent u ze nog... de Perkouwers (Berkenwoude)

Kent u ze nog... de Perkouwers (Berkenwoude)

Auteur
:   C. Janse
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3364-7
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Perkouwers (Berkenwoude)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

2. M. Gautier werd geboren op 7 maart 1895 en overleed op 7 februari 1955. Hij was burgemeester van Berkenwoude van 1922 tot 1955.

Vaar- en tegenstanders herindeling, uitgesplitst naar leeftijd.
In de leeftijds- 18-29 30-39 40-49 50-59 60 jaar totaal
groep: jaar jaar jaar jaar en ouder
Enquete 1983:
geen mening: 0% 0% 17% 5% 3% 4,3%
v66r herindeling: 13% 24% 20% 21% 18% 19,7%
tegen herindeling: 87% 76% 63% 74% 79% 76%
Enquete 1986:
v66r herindeling: 14% 23% 27% 52% (!) 10% 24%
tegen herindeling: 86% 77% 73% 48% (!) 90% 76% Opvallend bij beide enquetes:

- dat de jongste en de oudste groep zich het sterkst tegen de herindeling keren.

- dat zich een bijzonder grote verschuiving voordoet in de leeftijdsgroep van 50-59 jaar.

Een voorzichtige vraagstelling:

- zou de oudste leeftijdsgroep zich niet het sterkst benadeeld voelen door het verdwijnen van het gemeentebestuur uit de eigen dorpsgemeenschap?

- zou deze leeftijdsgroep een eventuele verdwijning van de hulpsecretarieen niet als een reele dreiging ervaren? (Dat kwam namelijk in de argumentatie tegen de herindeling het meest voor in de tweede enquete.)

- zou zowel de jongste als de oudste leeftijdsgroep de plaatsing van de borden .Bergambacht" bij de gemeentegrenzen niet het meest emotioneel hebben beoordeeld? (Ook dit argument - als nadelig gewaardeerde ervaring - kwam bij alle leeftijdsgroepen naar voren, maar het meest bij de jongeren en de ouderen.)

Voor- en tegenstanders, uitgesplitst naar leeftijd.

'83

87 %

'86.

86 %

'83

76 %

'86

77 %

'83

63 %

'86

73 %

'83

74 %

'86

48 %

'83

79 %

90 %

'86

gearceerd: gestippeld: blanco:

voorstanders herindeling Geen mening

tegenstanders herindeling

0 N

, ~

11l (X) on

?...

DE VOORKEUR VAN DE BEVOLKING ALS DE HERINDELING DOOR ZOU GAAN (enkel in enquete 1983).

Ook de voorkeur van de dorpsbevolking lag vrij duidelijk:

Voorkeur voor een grote gemeente Krimpenerwaard: 3%

voor Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude: 4%

voor Stolwijk, Haastrecht, Vlist, Berkenwoude: 4%

voor Gouderak, Ouderkerk, Berkenwoude: 8%

Voor Stolwijk en Berkenwoude: 67%

geen voorkeur: 14%

totaal 100%

De aangegeven voorkeur was eigenlijk duidelijk voorspelbaar. StoIwijk is geografisch de dichtstbijzijnde dorpskern. De kortste verkeersverbinding met het streekcentrum Gouda, waarop men vanouds was georienteerd, Ioopt evenals de buurtbusroute over deze gemeente.

De eerstelijnsgezondheidszorg via de groepspraktijk te Stolwijk en via de kruisvereniging (wijkverpleging) is duidelijk op deze kern gericht. Ook op andere gebieden (agrarisch: "De Cooperatie", verenigingen, kerken, enz.) waren de contacten taIrijker dan met andere gemeenten.

Het voormalige gemeentebestuur van Berkenwoude heeft hier duidelijk vele steken Iaten vallen, door "zich tegen de herindeling uit te spreken en dat zo consequent te doen, dat men zelfs geen voorkeur uit wilde spreken, als de plannen toch doorgang zouden vinden".

Daardoor werd gehandeid bij hen, over hen, maar ook zonder hen.

Hoe men er ook over denken mag, de gemeente Bergambacht heeft op uiterst bekwame wijze haar belangen verdedigd en heeft daardoor voorkomen dat zij bij Schoonhoven werd ingedeeid.

Doordat de grootste partijen, CDA, PvdA en VVD, in het parlement voor stem den werd in 1984 definitief beslist dat aan de zelfstandigheid van vele gemeenten in de Krimpenerwaard een einde kwam.

3 % E6n grote gemeente Krtwaari. 4 % ~ergam&acht - Ammerstcl.

4 % Stolwijk, RaastrecAt, Vliet.

8 % Geu«erak, Ouderkerk ali !Jasel Geen voorkeur.

VOORKEUR IIJ DOORGAAN BERINDELING.

ENQUETEFORMULIER 1983

Het plan tot herindeling van de Krimpenerwaard ligt bij de Tweede Kamer.

Als het doorgaat wordt het de meest ingrijpende gebeurtenis in het dorpsgebeuren van Berkenwoude uit de laatste jaren.

De inwoners van ons dorp zijn daar direct bij betrokken. am de mening van die dorpsbewoners te peilen wordt deze kleine enquete gehouden.

We zouden het bijzonder op prijs stellen, als iedere inwoner van 18 jaar en ouder hieraan wilde meewerken, door dit formulier in te vullen.

We verzoeken u het ZaNDER vermelding van naam of adres in een BLANCO envelop te stoppen.

Bij voorbaat zeggen wij ieder hartelijk dank voor de medewerking.

1.

Ik ben voor of tegen herindeling.

2.

Als de herindeling door lOU gaan, zie ik Berkenwoude het 1iefst samengevoegd met

3.

Ik ben .

C. Janse, Berkenwoude (01826-207)

a a a

voor tegen

geen mening

a a a a a a

grate gemeente Krimpenerwaard. Bergambacht, Arnmerstol. Gouderak, Ouderkerk.

Stolwijk.

Stolwijk, Haastrecht en Vlist. geen voorkeur.

a a a a a

jonger dan 30 jaar. 30 - 39 jaar.

40 - 49 jaar.

50 - 59 jaar.

60 jaar en ouder.

4.

Ik ben geboren .

o o

in Berkenwoude buiten Berkenwoude.

De volgende vragen graag met eigen woorden beantwoorden. Hiervan hoogstens twee: Of Sa en Sb, Of 6a en 6b.

Sa.

Ik ben v66r herindeling, want:

Sb. Ik ben v66r herindeling, maar toch zie ik de volgende bezwaren: .

6a. Ik ben tegen herindeling, want: .

6b. Ik ben tegen herindeling, maar toch zie ik de volgende voordelen: .

ENQUETE 1983 (2 jaar v66r de herindeling)

Na het wat dorre cijfermateriaal hierna de motiveringen van die meningen. De argumenten van de voorstanders eerst.

BESTUURLIJKE ARGUMENTEN:

Ik ben voor herindeling, want...

de kwaliteit van het ambtelijk apparaat wordt beter door meer specialisaties.

dan komt er een betere bestuurskwaliteit, doordat men kan kiezen uit een groter aanbod van deskundigheid. dan is deskundiger bestuur mogelijk; nu gaat het te amateuristisch.

door gratere deskundigheid verwacht ik een grotere bestuurskracht en daardoor een betere bestuurbaarheid. Berkenwoude is te klein om zich in de tegenwoordige tijd behoorlijk te kunnen besturen.

de prablemen worden dan in grater verb and bezien.

de hedendaagse vraagstukken zijn te groot voor een kieinschalige gemeente. schaalvergrating is een eis van deze tijd.

grotere gemeenten zijn beter georganiseerd.

de afstand tussen bestuur en burger wordt dan gelukkig wat grater.

FINANCIELE ARGUMENTEN:

Ik ben v66r herindeling, want...

een grote gemeente werkt voordeliger.

door gelijkgerichte werkzaamheden en maatregelen kan efficienter en economischer gewerkt worden. het bestuurlijke en administratieve apparaat is veel te kostbaar voor onze gemeente van 1400 inwoners. de ambtelijke top is nu veel te zwaar (heeft u de ambtenaren op het secretarie weI eens geteld? ).

het is financieel voordeliger, doordat er minder burgemeesters, wethouders en secretarissen nodig zijn.

ENQUETE 1983 (2 jaar voor de herindeling)

ARGUMENTEN ONTLEEND AAN HET FUNCTIONEREN VAN DE RAAD:

lk ben voor herindeling, want ...

dan krijgen we een evenwichtiger raadsvertegenwoordiging.

dan hebben we aan normale politieke partijen voldoende en kunnen alle fantasiepartijen naar huis. slechter dan het de laatste jaren reilt en zeilt in de gemeenteraad kan het bijna niet.

het reeds jaren bestaande dorpsvermaak, de gemeenteraad, geeft mij de indruk, dat persoonlijke syrnpathieen en antipathieen een objectieve besluitvorming in de weg staan.

ARGUMENTEN UtT PRAKTISCHE OVERWEGINGEN:

Ik ben voor herindeling, want ...

de gemeente vergrijst nu.

straks wonen er enkel oude mensen, die hier rust zoeken, in Berkenwoude.

bij samenvoeging met Stolwijk blijft toch het eigen karakter van ons dorp behouden.

KLACHTEN OVER GEMEENTEBESTUUR OF ·FUNCTIONARISSEN:

Ik ben voor herindeling, want...

nu is er te weinig openbaarheid.

in de afgelopen jaren ging het er te stiekem toe. dan verwacht ik minder betutteling.

het tijdelijk waarnemend gemeentebestuur handelt te dictatoriaal.

ENQUETE 1983 (2 jaar v66r de herindeling)

dan komt er een einde aan het regententijdperk Bakker. nu wordt er teveel eigenbelang nagestreefd.

de vriendjespolitiek kan dan verdwijnen,

de objectiviteit van het bestuur zal dan hopelijk toenemen. nu is een man in onze kleine gemeente te machtig.

dan worden we verlost van enkele mensen die hun invloed ten kwade aanwenden. dat is de enige rnanier om van Keijzer af te komen.

Aan de voorstanders van herindeling was ook gevraagd of zij bezwaren zagen. Begrijpelijk kregen de negatieve aspecten bij hen minder aandacht. De lijst is dan ook korter.

Ik ben v66r herindeling, maar ik zie toch de volgende nadelen:

de afstand tussen inwoners en gemeenteraad zal groter worden. de afstand tussen bevolking en bestuurders zaJ beslist toenemen.

de financiele besparingen zullen waarschijnlijk in de praktijk financiele stroppen blijken te zijn.

de nieuwe gemeente kan te grootschalig worden, met aile financiele en bestuurlijke nadelen daarvan. de afstand om bij het bestuurlijk centrum te komen neemt toe.

de bereikbaarheid van het raadhuis wordt een probleem (heeft elke kern straks voldoende openbaar vervoer voor de mensen zonder eigen vervoer? ).

het eigen dorpskarakter kan schade lijden.

de dorpsidentiteit kan verloren gaan.

kleine dorpskernen kunnen gemakkelijk worden achtergesteld, waardoor de leefbaarheid achteruit gaat en de bevolking vergrijst.

voorzieningen en subsidies zullen straks gedeeld moeten worden.

een accentverlegging van gemeenschapsvoorzieningen naar het grootste dorp, of naar de centrale kern, kan de Jeefbaarheid in een kleine kern als Berkenwoude doen afnemen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek