Kent u ze nog... de Perkouwers (Berkenwoude)

Kent u ze nog... de Perkouwers (Berkenwoude)

Auteur
:   C. Janse
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3364-7
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Perkouwers (Berkenwoude)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

ENQUETE 1983 (2 jaar v06r de herindeling)

Hierna groepsgewijs gerankschikt de argumenten van de tegenstanders.

BESTUURLIJKE ARGUMENTEN:

Ik ben tegen herindeling, want...

is al bewezen dat grotere gemeenten een betere bestuurkracht hebben? zijn grotere gemeenten wel beter bestuurbaar (zie Amsterdam! )?

de contacten met het gemeentebestuur worden dan verbureaucratiseerd en afstandelijker.

(En dan volgen eindeloos gevarieerd argumenten tegen een voorvoelde achteruitgang van persoonlijke contacten; hierna volgt een bloemlezing uit het genoemde:)

- je kent de mensen die jou moeten vertegenwoordigen in de raad niet meer.

- je kent de burgemeester niet meer.

de afstand tussen burgers en bestuurders wordt groter of te groot. er is minder direct contact tussen bevolking en raadsleden.

Berkenwoudse belangen worden het beste behartigd door Perkouwse mensen in een Perkouwse gemeenteraad. de mogelijkheid van direct contact en invloed is veel waard.

- je kunt met je problemen niet zo gemakkelijk bij het gemeentebestuur terecht. letterlijk en figuurlijk zullen burgers en bestuurders te ver van elkaar komen te staan.

- hoe verder het bestuurlijk apparaat van de burgers afstaat, hoe moeilijker het besturen wordt.

FINANCIELE ARGUMENTEN:

Ik ben tegen herindeling, want...

- ik zet zeer grote vraagtekens bij de gedachte aan financiele besparing.

ENQUETE 1983 (2 jaar v66r de herindeling)

ik ben van mening dat van de geplande financiele besparing niets terecht zal komen.

nieuwe en/of grotere raadhuizen bouwen is dan noodzakelijk, maar niet verantwoord in deze tijd van bezuinigingen.

het is een kostbare operatie, die weinig of geen baten oplevert. Aldus de ervaring in die streken, waar het reeds is geschied.

herindeling past niet in deze tijd van economische teruggang.

de gemeentelijke belastingen zullen de pan uitrijzen (zie als voorbeeld "Het Groene Kruis").

ik voorzie belastingverhoging, doordat - zeker in het begin - de herindeling kostenverhogend zal werken. de lasten zuilen onnodig, onzinnig hoog worden.

ik verwacht fmancieel nadeel, zowel gemeentelijk als persoonlijk.

het is financieel niet aantrekkelijk. lie de voorbeelden in Zuid-Limburg en Noord-Holland, de kosten, die zeer hoog zullen zijn, zijn kosten op het sterfhuis. Waarom dit alles?

VERWACHT FINANCIEEL TEKORT DOOR SCHAALVERGROTING:

Ik ben tegen herindeling, want ...

grotere set-up werkt bureaucratie, dus tijd- en geldverlies in de hand.

de samenvoeging van de polders bracht wel meer kosten, maar geen voordelen.

het zuiveringschap "luid-Hollandse Eilanden en Waarden" is helaas een duidelijk voorbeeld dat schaalvergroting de lasten enorm doet stijgen.

de samenvoeging van de plaatselijke Groene-Kruisverenigingen in het Interkruis is ook een voorbeeld hoe de service daalt bij stijgende kosten in een groter geheel. Daarbij worden de persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de gang van zaken minder groot.

bezuiniging door schaalvergroting is een leugen!

het zal door verbureaucratisering nauwelijks personeel besparen. de kleinste gemeenten hebben meestal de minste schulden.

de financiele positie van grotere gemeenten baart meestal meer zorgen dan die van kleine.

ENQUETE 1983 (2 jaar v66r de herindeling)

grote steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, hebben de grootste problemen. juist grote bedrijven gaan over de kop.

VERW ACHTE FINANCIELE GEVOLGEN:

Ik ben tegen herindeling, want ...

alle gemeenten gaan nog snel even potverteren om de eigen reserves niet met andere gemeenten te moeten delen. Het gevolg: direct na de herindeling een belastingverhoging om noodzakelijke kapitaalsuitgaven te kunnen financieren.

vlak voor de herindeling worden besluiten genomen voor dure gemeenschapsvoorzieningen. Na de herindeling zitten de nieuwe gemeenten met grote uitgaven voor afschrijving, aflossing en rente. En met die voor het jaarlijkse onderhoud. Wie gaat dat opbrengen? De belastingbetaler in die nieuwe gemeente!

straks zorgt Berkenwoude via een ondoordacht besluit nog snel even voor een voetbalveld; Haastrecht voor een rnulti-functioneel gebouw; Stolwijk voor een (te) groot uitbreidingsplan; Vlist voor wat extra wegen en bruggen en wij allen een jaar later voor een hogere belastingopbrengst.

afvloeiende ambtenaren, wethouders en burgemeesters gaan op wachtgeld en kosten de gemeenschap schoppen vol geld. Zij ze1f zullen uitschakeling uit het arbeidsproces niet op prijs stellen en de gemeenschap kan niet profiteren van hun werkkracht en ervaring.

zo komt er nog meer werkeloosheid voor burgemeesters en secretariepersoneel. Ook hun uitkeringen kosten de

gemeenschap kapitalen. .

GEOGRAFISCHE BEREIKBAARHEID RAADHUIS;

Ik ben tegen herindeling, want...

- voor alle handelingen moet men dan naar een andere dorpskern.

ENQUETE 1983 (2 jaar v66r de herindeling)

nu ga je "even" naar het raadhuis; straks kun je "een middag" gaan reizen. dan moeten we voor elk klusje naar bijv. Stolwijk.

de kans op een moeilijke bereikbaarheid van de centrale secretarie wordt dan heel groot, speciaal voor ouderen en mensen zonder eigen vervoer.

het is gewoon lastig als je zover weg moet.

miss chien werkt de gemeente wel voordeliger, al zet ik daar mijn vraagtekens bij. Maar hoeveel tijd en geld kost het de inwoners om naar de centrale kern te gaan voor de nodige contacten met het gemeentebestuur? En zijn die nog zo goed?

de burger is er niet voor het gemeentebestuur, maar het gemeentebestuur voor de burger. Wordt hier wel aan gedacht, als men de inwoners straks zover laat reizen?

buiten de buurtbus is er in onze gemeente geen openbaar vervoer. De frequentie daarvan, en de aansluiting met andere lijndiensten, is niet voldoende als men naar een ander dorp moet om formaliteiten op het raadhuis af te werken.

het bestuurlijk apparaat wordt moeilijker bereikbaar en dus minder toegankelijk.

ACHTERUITZETTING VAN KLEINE KERNEN:

Ik ben tegen herindeIing, want...

herindeling komt de grootste kernen het meest ten goede. de kleine kernen verpauperen tot buurtschap.

de accommodaties zuilen bij de kleinste kernen wel het minst zijn.

gemeenschapsvoorzieningen zijn in grotere kernen rendabeler dan in kleinere. Uit financiele overwegingen zullen zij daarom centraal worden gerealiseerd. Daardoor gaat de leefbaarheid van de kleinste dorpen achteruit. Als gevolg daarvan ontstaat een vergrijzing van de gemeente en een achteruitgang van de middenstand. Door het sluiten van deze vicieuze cirkel volgt na verloop van tijd een verpaupering van een voorheen fijne dorpsgemeenschap.

als onderdeel van een grotere gemeente zal er in Berkenwoude weinig meer van de grand komen op het gebied

ENQUETE 1983 (2 jaar v66r de herindeling)

van sportvoorzieningen, een voetbalveld, een zwembad, enz.

er is kans op ongeinteresseerdheid van de .Jtoofdplaats" of het "moederdorp" in de belangen van de kleine kernen.

VREES VOOR EEN MINDER SOEPEL BESTUUR:

Ik ben tegen herindeling, want...

dan mag er helemaal niets meer.

mogen we dan nog met een koe los over de weg? herindeling is voor onze boerenbelangen niet beter.

BEDUCHTHEID VOOR GROOTSCHALIGHEID:

Ik ben tegen herindeling, want...

de kreet om te centraliseren tot grotere eenheden is mijns inziens a1lang achterhaald. ik ben tegen grootschaligheid (zie naar diverse grote bedrijven).

a1 wat groot is, is waardeloos.

centralisatie leidt gemakkelijk tot bureaucratie. verdere bureaucratisering is niet wenselijk.

herindeling leidt gemakkelijk tot een ambtelijke warboel.

herindeling maakt het gemeentelijk functioneren voor de gewone man nog ondoorzichtiger.

ENQUETE 1983 (2 jaar v66r de herindeling)

VERVREEMDING DOOR MINDER PERSOONLIJK CONT ACT:

Ik ben tegen herindeling, want...

grootschaligheid bracht in verschillende andere organisaties reeds meer dan genoeg vervreemding. er ontstaat vervreemding in een grote collectiviteit.

individuele contacten worden minder.

in een grote gemeente telt het individu niet meer.

het gevaar bestaat dat persoonlijke belangen ondergeschikt worden aan louter zakelijke argumenten. alles wordt nog onpersoonlijker.

de burger wordt nog minder bij het beleid betrokken. men komt overal verder vanaf te staan.

dan wordt men een nummer.

ik voel er niets voor in een grote massa opgeslokt te worden. ik ben nu getroffen door de hechte band in het dorpsleven.

IDENTITEIT:

Ik ben tegen herindeling, want ...

er gaat een waardevol stuk dorpskarakter verloren, als we geen rekening houden met wat historisch groeide. historische binding en een stuk traditie geven iets eigens aan een gemeente. Dat eigene dreigt verloren te gaan in die kernen, die geen centrumfunctie vervullen. Zie als voorbeeld de vergrijzende en ontvolkende kerkdorpen in Friesland.

als geboren Perkouwer wil ik ook Perkouwer blijven.

dan is Berkenwoude geen Berkenwoude meer in zijn betekenis en stijl van oudsher. de eigen identiteit wordt aangetast.

de eigen sfeer gaat verloren.

ENQUETE 1983 (2jaarv66r de herindeling)

een kleine zelfstandige gemeente bevordert de onderlinge gemeenschapszin. ik wil de huidige dorpsgemeenschap graag handhaven.

geen baas in eigen gemeente is afbraak van het dorpsleven.

het landelijk eigene verdwijnt.

er zal veel karakteristieks verloren gaan.

het intieme van het dorp komt in gevaar. het plezierig samengaan zal minder worden. waarom moet het op een stad gaan lijken?

ik hecht nostalgische waarde aan een eigen, zelfstandige gemeente Berkenwoude.

NIET NADER GEMOTIVEERDE MENINGEN:

Ik ben tegen herindeling, want...

we winnen er niets mee. ik zie het niet zitten. het is een onzinnig idee.

het is stommigheid uit Den Haag. laat het maar blijven zoals het is. het zijn communistische streken. het gaat zo de verkeerde kant uit. het is waardeloos.

het is waanzin.

het oude dorp Berkenwoude moet blijven zoals het is en was. al die verandering is geen verbetering.

Berkenwoude moet het groene hart van de Krimpenerwaard blijven. de Krimpenerwaard moet zo blijven met zijn zelfstandige gemeenten. Berkenwoude moet zelfstandig b1ijven. Punt! Uit!

ENQUETE 1983 (2 jaar voor de herindeling)

UITINGEN V AN TEVREDENHEID:

Ik ben tegen herindeling, want ...

een klein dorp, met een eigen bestuur, een eigen middenstand en een redelijk goede financiele positie heeft bij mij de voorkeur.

het gaat toch goed ZOo

het dorp wordt goed bestuurd. Waarom dan veranderen? zoals het nu is, is het goed.

we hebben hier alles: een Cultureel Centrum, een Groene-Kruisgebouw, een aula op het kerkhof, een mooie Rabobank, enz.

we voelen ons gelukkig in onze eigen gemeente! Moet het dan anders? laat het maar zo blijven. 't Is best gezellig zo!

DIVERSEN:

Ik ben tegen herindeling, want ...

de voormalige, gescheiden gemeenten zullen qua mentaliteit toch niet naar een eenheid toegroeien.

de verkooptruc dat herindeling decentralisatie van de hogere overheid bevordert, blijkt onwaar te zijn.

ENQUETE 1983 (2 jaar voor de herindeling)

Aan de tegenstanders van herindeling was ook gevraagd of zij voordelen zagen. De totale lijst van positieve aspecten is echter maar kort, vergeleken met de door hen genoemde nadelen.

Ik ben tegen herindeling, maar tach verwacht ik de volgende voordelen:

ik verwacht een minder kostbaar administratief apparaat.

door slechts een college van B. en W. en een gemeenteraad zijn er minder kosten. kostenbesparing door efficientere opzet.

ik verwacht minder vriendjespolitiek.

een stel van deze mannen hoort beslist hier niet thuis.

ik verwacht een grate verbetering in het gemeentebestuur. we worden van het huidige beleid verlost.

een betere busverbinding.

opheffing van de B-wegen.

een objectiever bestuur.

het tegenwoordige gemeentebestuur bestaat uit een aantal weinig (des )kundige amateurs.

de mogelijkheid dat het dagelijks bestuur van de gemeente geschiedt door besluiten van B. en W., is te verkiezen boven de huidige situatie van een regering bij K.B. (= Keizerlijk Besluit.)

de deskundigheid op het raadhuis zal door meer gekwalificeerde en gespecialiseerde krachten grater worden. het lobby en van personen en belangengroepjes in keukens, kamers en schuren, bij raadsleden en gemeentebestuurders, zal minder worden.

geirnporteerde en autochtone clowns krijgen minder gelegenheid de plaatselijke raadszaal als podium te gebruiken.

3. I. Luteyn werd geboren op 7 januari 1914 en overleed op 3 mei 1985. Hij was burgemeester van Berkenwoude van 1955 tot 1979. De foto werd gemaakt voor de deur van het oude raadhuis in de Dorpsstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek