Kent u ze nog... de Perkouwers (Berkenwoude)

Kent u ze nog... de Perkouwers (Berkenwoude)

Auteur
:   C. Janse
Gemeente
:   Bergambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3364-7
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Perkouwers (Berkenwoude)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

ENQUETE 1986 (een jaar na de herindeling)

Interessant is het de meningen van 1986 te vergelijken met die van 1983. Hier volgen eerst de argument en van de voorstanders.

BESTUURLIJKE ARGUMENTEN:

Ik vind het goed, dat we heringedeeld zijn, want ...

de gemeente Bergambacht heeft een betere organisatie. er is een beter bestuur.

het bestuur is professioneler (minder eigenbelang en vriendjespolitiek). de gemeentelijke overheid werkt planmatiger.

het ambtenarenapparaat functioneert doelmatiger.

het college van B. en W. is van een vee I betere kwaliteit.

het bestuurlijke peil van de gemeenteraad, in het bijzonder van de wethouders, is gestegen.

de instelling van het gemeentebestuur is zakelijker en meer bereid tot afweging en verantwoording. er wordt serieus geluisterd als je belt.

er wordt mete en iets gedaan als het nodig is.

er is geen gekonkel meer tussen de gemeentesecretaris en de openbare school, maar een objectieve afweging van persoonlijke belangen en onderwijsbelangen.

we zijn minder afhankelijk van persoonlijke voor- en afkeuren.

ARGUMENTEN UIT PRAKTISCHE OVERWEGINGEN:

Ik vind het goed dat we heringedeeld zijn, want ...

sommige zaken (bijv. muziekonderwijs) worden gerneenschappelijk beter geregeld. ik denk positief over de stimulans aan dorpswinkels.

er is een winkeluitbreiding.

ENQUETE 1986 (een jaar rui de herindeling)

er zijn speelvoorzieningen gekomen.

er is een informatieboekje gekomen. Berkenwoude wordt beslist niet vergeten.

De inzenders, die de herindeling achteraf goed vonden, (27%) vermeldden ook opgemerkte nadelen. Vergeleken met 1983 een lange lijst.

Al vind ik het goed, dat we heringedeeld zijn, toch merk ik de volgende nadelen, want ...

de afstand burger gemeentebestuur is grater geworden, daardoor betrakkenheid van de burger minder. het gemeentebestuur zit wel verder weg (de afstand burger-bestuur is voor velen nu onoverbrugbaar).

de specifiek .Perkouwse" zaken (bestemmingsplannen, vergunningen) liggen niet ter inzage in Berkenwoude zelf.

ook TIU zitten er weer niet-capabele raadsleden in de raad. de secretarie is veel minder toegankelijk.

de openstellingstijden van de huipsecretarie zijn onvoidoende. de afdeling gemeentesecretarie moet wel blijven.

de afhandeling van rijbewijs o.a. duurt langer en is formeler.

ik hoor negatieve geluiden over de woningtoewijzingsmethode, ik mis actuele informatie over het bestuurlijk gebeuren.

het schoolzwemmen is slecht in Bergambacht; deze keuze is ons opgelegd. de gladheidbestrijding liet vorige winter te wensen over.

de herkenbaarheid van het dorpseigene wordt onnodig aangetast: (steeds naam Berkenwoude, gemeente Bergambacht, handhaven).

de inwoners van Berkenwoude wonen in de gemeente Bergambacht, maar in het dorp Berkenwoude en deze naam dient gehandhaafd te blijven aan de grens van de voormalige gemeente.

de borden bij de grenzen van Berkenwoude, met alleen .Bergarnbacht" erop, geven aan dat Bergambacht duidelijk overheerst.

de onlangs geplaatste borden, en het ontbreken van elke vorm van openbaar vervoer binnen de gemeente zelf,

ENQUETE 1986 (een jaar mi de herindeling)

zouden erop kunnen wijzen dat Berkenwoude soms als een buurtschap van de kern Bergambacht wordt gezien.

De plaatsnaambordenkwestie vormt een actueel gegeven, dat bijna op elk formulier opduikt. Volstaan wordt met de weer gave van deze vier meningen, omdat in praktisch gelijke bewoordingen bij bijna allen die de herindeling een goede zaak vinden, dit als ervaren nadeel naar voren is gebracht.

Bergambacht is trots en pikt alles in; Berkenwoude is eenvoudig en wordt gebruikt als slaaf voor de kruimels die overschieten.

Een voorstander schreef: .Dverigens is het nog te vroeg om een weloverwogen oordeel te geven over de voor- en nadelen. "

Nu komen de argumenten van de tegenstanders.

BESTUURLIJKE ARGUMENTEN:

Ik vind het fout, dat we heringedeeld zijn, want...

er worden beslissingen van hogerhand genomen, zonder voldoende "voeling met het belang van de .Perkouwenaars" .

het gemeentehuis op het eigen dorp is veel praktischer.

als je op de dependance van het gemeentehuis een rijbewijs komt verlengen, word je op een hondse manier afgesnauwd en als je met een wandelwagen niet naar binnen kunt, word je toegevoegd: "Zo, dat is ook een reden om de boel hier op te breken! "

de vriendelijkheid op de hulpsecretarie is niet altijd aanwezig. Soms lijkt het of men er reeds vanuit gaat, dat de hulpsecretarie toch wegmoet en men de drempelvrees een beetje probeert op te voeren om zo de aanloop te verminderen.

de grotere deskundigheid van de ambtenaren zou er toe kunnen lei den dat we helemaal geregeerd gaan worden door de "vierde rnacht".

als de bevolking geen uiterst bekwame mensen kiest, die voldoende tegenspel bieden aan gespecialiseerde ambtenaren, wordt de invloed van de ambtenaren op de beslissingen te groot.

ENQUETE 1986 (een jaar na de herindeling)

FINANCIELE A RGUMENTEN :

Ik vind het fout, dat we heringedeeld zijn, want ...

als de raadsverkiezingen achter de rug zijn (1986) en de rijksbijdrage voor de herindeling wegvalt (1990) verwacht ik een forse verhoging van de onroerend-goed-belasting en de andere gemeentelijke belastingen.

het rijk heeft in 1985 f 366.000,- bijgedragen in de extra kosten van de herindeling. Die kosten worden o.a. besteed aan een derde wethouder nu en straks aan een nieuw of een uitgebreid raadhuis in Bergambacht. Gaan wij in Berkenwoude daar veel mee vooruit?

tot 1989 krijgt Bergambacht meer dan een miljoen gulden voor de kosten van de herindeling. De kern Bergambacht zit hier wel goed: extra voorzieningen aan het raadhuis, extra mensen die er komen wonen en besteden, enz. enz. In onze dorpskern merken we aIleen ongemak: grotere afstand naar gemeentebestuur, onpersoonlijker benadering, langere reistijd, sorns zelfs een onvriendelijke behandeling bij de afhandeling van simpele zaken op de hulpsecretarie.

de nieuwe gemeente krijgt jaarlijks f73.000,- minder (tot 1989) om de kosten van de herindeling op te vangen. Als die verfijningsuitkering wegvalt in 1990 vrees ik dat ons nog heel wat te wachten staat.

als de bodemsanering in het waterleidinggebied en daarbuiten moet starten, krijgen Berkenwoude en Ammerstol nog een mooi Bergambachts cadeautje achteraf.

ik merk totaal geen verschil met voorheen. Dus deze kostbare zaak heeft geen zichtbare vooruitgang gebracht. de gemeente is vergroot, maar ook de onkosten en de reinigingsrechten dit jaar.

financieel komt er niets naar Berkenwoude, bijv. slechte bestrating.

samenvoeging van gemeenten met een begrotingstekort, terwijl Berkenwoude een overschot had, doet weinig goeds voor de tarieven verwachten.

nu heeft de gemeenteraad van Berkenwoude nog net een ondoordacht en onverantwoord duur plan aanvaard om zo'n negen ton uit te geven voor sportvoorzieningen.

in een vergrijzende kern zitten we straks met dure voorzieningen voor weinig leden.

ENQUETE 1986 (een jaar na de herindeling)

BEREIKBAARHEID RAADHUIS:

Ik vind het fout, dat we heringedeeId zijn, want...

de bereikbaarheid van de secretarie is slecht voor de werkenden. er is weinig tot geen contact meer met het bestuurlijk apparaat.

er is administratief extra rompslomp (getelefoneer en gereis) doordat de eigen secretarie weg is. de secretarie is voor mij te ver af.

vooral voor bejaarden is de bereikbaarheid moeilijk: er is geen vervoer naar Bergambacht. we zijn te ver van het gemeentehuis verwijderd en dat geeft veel ongerief.

voor belangrijke zaken moet je 8 a 10 km reizen op de fiets, omdat het gemeentehuis op Berkenwoude praktisch nooit meer open is.

aile gemeentelijke instellingen zijn te ver weg.

voor oudere mensen is het niet plezierig zover van het gemeentehuis af te wonen.

als de verkiezingen straks achter de rug zijn (1986) zal wel gauw een beslissing worden genomen om ook de hulpsecretarie op te heffen.

nu staat reeds in de gemeentebegroting, dat men de handhaving van de hulpsecretarie nader zal bezien.

In allerlei varia ties komen de bereikbaarheid en een eventuele opheffing terug in de argumenten.

Met de hier genoemde meningen wordt volstaan, omdat zit de genoemde redenen inhoudelifk voldoende weergeven.

ACHTERUITZETTING VAN DE KLEINE KERNEN:

Ik vind het fout, dat we heringedeeld zijn, want ...

ik erger me eraan dat er een groot bord Bergambacht staat; Bergambacht regeert en Berkenwoude is het vijfde wiel aan de wagen.

Berkenwoude heeft geen enkele inspraak en is het vijfde wiel aan de wagen.

ENQUETE 1986 (een jaar na de herindeling)

ik merk een vreemde territoriumdrift bij Bergambacht door het plaatsen van nieuwe naamborden rond Berkenwoude.

de plaatsnaamaanduiding is verwarrend voor buitenstaanders die ons dorp willen bezoeken.

de wortels van het ontstaan van onze gemeente worden niets ontziend doorgezaagd; zelfs worden overal borden .Bergarnbacht'' geplaatst.

we worden een soort buurtschap van Bergambacht.

hoe zou Bergambacht het vinden als aan hun gemeentegrens het bord Schoonhoven geplaatst zou zijn? burgemeester Huybrecht heeft goed gelobbied om zijn gemeente niet bij Schoonhoven te krijgen. Hoe zou hij het vinden als hij bij het binnenrijden van zijn dorp steeds deze p1aatsnaam zou zien, indien de herindeling anders was uitgevallen?

de identiteit van Berkenwoude is verdwenen, o.a. doordat de gemeentegrens niet meer met Berkenwoude is gemarkeerd.

de bewegwijzering is zeer verwarrend. 't Zal van rechtswege wel goed zijn, maar er moet toch een betere oplossing zijn?

De recent geplaatste borden voor de aanduiding van de gemeentegrens komen op btjna elk forrnulier voor. Volstaan wordt met de hierboven genoemde meningen, omdat zij de inhoud voldoende weergeven. waarom wordt Bergambacht steeds "voorgetrokken"?

we zitten in de vergeten hoek (de verkeerde in B. en W.).

minder interesse van het gemeentebestuur in sociaal-culturele activiteiten.

PRAKTISCH ERVAREN NADELEN:

Ik vind het fout, dat we heringedeeld zijn, want ...

het onderhoud aan de groenvoorzieningen is slecht geworden.

na 1 januari 1985 is de begroening in ons dorp zeer verwaarloosd, zeker de beplanting in de straten waar de afgelopen jaren nieuwbouw is gekomen.

omdat we na 1 januari 1985 ook schijnbaar geen dorpsagent hebben, daar zijn diensten in andere kernen

ENQUETE 1986 (een jaar na de herindeling)

belangrijker schijnen te zijn.

vroeger hadden we een eigen poIitiebureau met twee agenten, maar nu wonen ze nog weI in Berkenwoude, maar werken ze er maar weinig.

het strooien komt langzamer op gang bij vorst. het dorp ziet er slordig uit 's zomers.

vragen over praktische zaken i.v.rn. Berkenwoude worden slecht beantwoord. adrninistratief extra gezeur (bijv. bij verienging rijbewijs).

de voorzieningen zijn sterk afgenomen. lk wacht bijv. pas 1 Yz jaar op een trottoir met oprit! is de aangelegde riolering wel met voldoende capaciteit aangelegd?

het jeugdwerk en de sportverenigingen krijgen geen financiele ondersteuning.

VERVREEMDING DOOR MINDER PERSOONLUK CONTACT:

Ik vind het fout, dat we heringedeeld zijn, want...

het dorpse leven verschraalt.

ais we iets op het hart hebben kost het meer moeite om een afspraak te maken met een raadsIid of met iemand van B. en W.

ik krijg sterk de indruk dat we er als Berkenwoude maar bijhangen. een directe benadering bij problemen ligt niet meer zo voor de hand.

de bestuurlijke afstand naar de burger is vergroot, waardoor het bestuur onpersoonlijk wordt. de herindeling is het zoveeiste symptoom van zeIfvervreemding van de mensen.

het gemeentelijk gebeuren wordt voor de gewone man nog ondoorzichtiger.

ENQUETE 1986 (een jaar na de herindeling)

IDENTITEIT:

Ik vind het fout, dat we heringedeeld zijn, want ...

het eigen karakter van het dorp verdwijnt.

de identiteit van Berkenwoude is zoek geraakt.

het intieme van Perkouw is verdwenen en persoonlijk betreur ik dat.

sinds de p.k.'s van P.K. niet meer achter de ramen van het raadhuis te zien zijn, maar de gordijnen gesloten zijn, is het op het vroegere dorpscentrum maar een dooie boel geworden.

de directe interesse in het dorpsgebeuren is verflauwd.

de belangstelling van de inwoners in het gemeenteraadsgebeuren van Bergambacht nu (ruim 9.000 inwoners) is kleiner dan bij de raadsvergaderingen van het vroegere Berkenwoude (1450 inwoners).

er is geen echt levend dorpscentrum meer.

OVERIGE ARGUMENTEN:

Ik vind het fout, dat we heringedeeld zijn, want ...

het zijn dorpen, die niet bij elkaar passen.

het was veelleuker geweest om bij Stolwijk te komen, waar de mensen goed bij Berkenwoude passen. ik blijf het jammer vinden dat we niet bij Stolwijk zijn gekomen.

ik ben van de brandweer en als het zo doorgaat hebben we straks geen brandweer meer op het dorp. ze willen de bibliobus opheffen (van horen zeggen).

Tot slot een kernachtige uitspraak:

het is net een kegelspel: het verdwijnende raadhuis sleept in zijn val eerst de middenstanders mee en daarna de jeugd.

ENQUETE 1986 (een jaar fill de herindeling)

De inzenders die de herindeling achteraf als oniuist beoordeelden, vermeldden ook opgemerkte voordelen.

Al vind ik het fout, dat we heringedeeld zijn, toch merk ik de volgende voordelen, want ...

de verenigingen trekken elkaar weer meer (laten we elkaar zoveel mogelijk steunen om zoveel mogelijk Berkenwoudenaar te blijven! ).

de gemeenteraad functioneert veel beter.

er is meer mogelijk, zoals bijv. een gemeentekrantje. er is een objectiever beleid.

er is een meer zakelijke benadering, los van persoonlijke gemeentepolitiek.

"vriendjespolitiek" is duidelijk minder dan in het laatstelijk functionerende gemeentebestuur van Berkenwoude, waar het al jaren neigde naar een bepaalde corruptie van enkele ambtenaren.

met de sluiting van de Keizerlijke Bakkerij verdwijnt ook wat willekeurig bakwerk.

men kan zich nu namelijk herbezinnen en terugkomen op foute, niet door de burgers gewilde beslissingen.

4.1984. BURGEMEESTER BAKKER EN GEMEENTESECRETARIS KEYZER.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek