Kent u ze nog... de Poeldijkers

Kent u ze nog... de Poeldijkers

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Monster
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4338-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Poeldijkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

In "Kent u ze nog ... " hebben we getracht de Poeldijkers van voor het jaar 1940 aan u voor te stellen. Mogelijk menen velen dat dit voor hen niet nodig is, omdat ze zichzelf, hun naaste verwanten of goode bekenden erin ontmoeten. Toch durven wij hen aan u voor te stell en, omdat zij allen en ook wijzelf veranderd zijn en nog steeds veranderen. We zeggen zo gemakkelijk van: "maar dat was in een andere tijd". Zouden we echter niet mogen stell en dat niet de tijd maar weI de mens verandert. Daarom juist is het zo boeiend de mens in zijn doen en laten gade te slaan. Niet minder interessant is het om een bepaalde periode van de mens na te gaan en in een aantal foto's samen te vatten. De betrokken periode, in dit boekje bijeengebracht, begint ongeveer in de laatste tien jaren van de vorige eeuw en eindigt vlak voor de grate crisis van de dertiger jaren. Het is een tijdvak van ruwweg vijftig jaren, waarin een sterke ontwikkeling op velerlei gebied viel waar te nemen. Een ontwikkeling op het terrein van onderwijs, transport, woningbouw en eigenlijk in elk facet van het dagelijkse leven. Vooral ook in de intensieve tuinbouw, die in deze tijd uitgroeide tot glastuinbouw, waarin Poeldijk een belangrijk aandeel leverde. In genoemd tijdvak was nog een zeer groot percentage Poeldijkers direct of indirect aan de tuinbouw gebonden. lets wat vooral in de na-oorlogse periode sterk aan het veranderen is. Toen waren ook de ambachtslieden en de dienstverlenende bedrijven veel sterker aan de tuinbouw gebonden. De schippers zorgden voor het vervoer van materialen naar de bedrijven en voor afvoer van de produkten van de veiling. Timmerlieden en smeden hadden veel werk aan de bouw van kassen. Uiteraard was bij de tuinder zelf een grote gebondenheid aan zijn vak aanwezig. Deze was heel erg groot, zo groot zelfs dat het tot een standsbesef uitgroeide dat in feite wat te ver ging. Het was min of meer een schande, wanneer een tuinderszoon niet een eigen bedrijf opzette. De enige uitzondering die men tolereerde gold de jongen die een priesterapleiding ging volgen. Bovendien had genoemd standsbesef bij de totstandkoming van heel wat huwelijken nogal wat in de melk te brokkelen.

In het hier afgebeelde tijdperk bloeide het verenigingsleven in Poeldijk. De toto's spreken wat dit betreft duidelijke taal. Voor velen was het werk in club of vereniging dan oak de enige uitlaatklep in die jaren. De werkweek was lang en de spaarzame vrije tijd die men kende, was bestemd voor het verenigingswerk. In dit verband val! ook te plaatsen dat men de oranjefeesten meer algemeen beleefde dan tegenwoordig. Het feest van koninginnedag of de jaarlijkse kermis was als het ware de vakantie die men per jaar genoot.

Bij de samenstelling van dit boekje hebben we ons noodgedwongen moeten beperken, waardoor het beslist niet volledig genoemd kan worden. Dat is ook niet de opzet van het geheel geweest. Het is meer een bloemlezing uit het materiaal dat voorhanden was, waardoor we toch een kijk krijgen op het leven van de Poeldijkers in het begin van deze eeuw. Vanaf deze plaats willen we tevens dankzeggen aan degenen die ons aan oud fotomateriaal hebben geholpen, alsmede aan hen die hielpen de afgebeelde personen te herkennen. Toch blijft er genoeg over voor de geinteresseerde lezer om zijn speurzin waar te maken. Want helaas moesten we veel Poeldijkers hier naamloos te kijk stellen. Moge de huidige bewoners van Poeldijk met plezier en belangstelling het boekje doorbladeren en daarbij de overgebleven vraagtekens helpen oplossen.

1. Hulde van de Poeldijkse schoolkinderen ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana in 1909 op de hoek Voorstraat en Vaart, voor de woning van de hoofdonderwijzer Van Houten. Tussen de jongens en meisjes meester Van Houten. Op de achtergrond de feestcommissie met hoge hoeden getooid. Onder hen zijn: wethouder Van Rest, de heer Heppe, M. van Ruyven, W. van der Knaap, J. van Kester en de directeur van het postkantoor de heer Voorberg. Het huis van meester Van Houten stond nog voor de open bare school, die kortgeleden werd afgebroken.

2. Het feest van de eerste heilige communie van kinderen van Poeldijk en Honselersdijk in het jaar 1907. De geestelijken zijn deken Gallenkamp aan de rechterzijde en kapelaan Borsboom links. De meisjes op de achterste rij zijn, vanaf links: Zuidervliet, Thoen, De Brabander, Van Dijk, Van der Knaap, Van der Valk, Lunenberg en dan tweemaal Van Bergen Henegouwen. Op de derde rij staan vanaf links: Meinderts, Van Bergen Henegouwen, Van der Berg, Van Luik, Van Zeyl, Van der Broek, Haanappel, Van der Zijde en Olierook, Daarvoor staan de jongens: Boeters, A. Wubben, G. Lunenburg, C. Lipman, P. Duivesteyn, Th. de Brabander, W. Kruyk, A. Veerkamp en A. Schouw. Vooraan zitten: C. van Veen, Scholtes, W. Barendse, Th. Hogervorst, H. Zuidervliet, M. van der Knaap, P. Klugt, F. van Dam en G. Witkamp.

3. De oranjefeesten bij gelegenheid van de honderdjarige onafhankelijkheid in 1913 werden in Poeldijk met grate luister gevierd. In de Voorstraat was een machtige erepoort gebouwd waar het muziekkorps zelfs bovenin kon plaatsnemen. Vanaf links zien we onder anderen: A. Meyer, G. van der Valk, mejuffrauw Hulspas, Zuiderwijk en Nederpelt. Onder de poort staat (met hoge hoed) Van der Berg en daarbij in donkere kleding mejuffrouw Enthoven. Rechts bij de kinderwagen zien we mevrauw Van Dijk-Van der Valk en voorts de jongens W. van der Knaap, Th. van der EIst, S. Nederpelt en Th. Hogervorst.

4. Omstreeks het jaar 1908 namen de jongens van de Engelse les afscheid van kapelaan Borsboom, die uit de parochie vertrok. Op de achterste rij staan, vanaf links: Dolf van der Knaap, C. Duivesteyn, P. Duivesteyn, C. van der Berg, lac. van der Broek, A. Lipman en Th. van Luyk. In het midden staan: Th. van der Knaap, G. van der Valk, G. Toussaint en A. van der Knaap. Op de onderste rij zien we: H. Zwinkels, kapelaan Borsboom, hoofdmeester Van Houten en M. van der Knaap.

5.0ok de her en van de Sint-Vincentiusvereniging namen afseheid van de vertrekkende kapelaan Borsboom. Staande zien we, van links naar reehts: dokter Weitjens, W. van Paassen (bijgenaamd de Pruis), Van der Voort, M. van Ruyven, M. Mulder, Nie. van der Knaap, C. van Luyk, Van Marrewijk, M. van der Knaap, D. van der Broek, P. van Kester en W. van Paassen. Zittend zien we, vanaf links: een pater die voor de tiendaagse missie in Poeldijk verbleef, kapelaan Clavan, deken Leesberg, kapelaan Borsboom en tenslotte pater Van Ruyven (een priesterzoon uit de paroehie).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek