Kent u ze nog... de Puttenaren

Kent u ze nog... de Puttenaren

Auteur
:   G. Huisman
Gemeente
:   Putten
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2584-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Puttenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

Wie een terugblik wil werpen op grootvaders of vaders tijd kan in Putten niet ontkomen aan hetgeen zich daar tijdens de tweede wereldoorlog heeft afgespeeld. De razzia in oktober 1944 heeft onmiskenbaar haar stempel gedrukt op de geschiedenis, zodat ook een terugblik met foto's uit de jaren 1900 tot 1940 daarin zijn weerslag vindt. Toch heb ik gemeend, mede gesteund door nabestaanden, dit fotoboek met toelichting te moeten samenstellen, Wij in Putten mogen immers dankbaar zijn voor wat velen uit de bevolking toentertijd hebben gedaan, dat nog heden veel betekent voor kerkelijk, maatschappelijk en cultureelleven van ons dorp. Want zovelen uit die periode hebben aan de wieg gestaan van talloze verenigingen en instellingen, waarvan wij de vruchten plukken.

Voor de medewerking bij het totstandkomen van dit boek spreek ik mijn dank en erkentelijkheid uit aan ieder die behulpzaam is geweest. Vooral aan diegenen, die mij totaal onbekend waren, maar zonder terughoudendheid mij vee I bij het naspeuren van gegevens hebben terzijde gestaan. Toch zullen ook in dit fotoboek fouten voorkomen en ontbreken er hier en daar gegevens over personen. Dit alles was niet te vermijden, omdat in de tweede wereldoorlog veel materiaal is verloren geraakt en de nabestaanden van de afgebeelde personen derhalve zeer veel in hun herinnering moesten teruggrijpen. Herinneringen, die voor een ieder toch altijd weer anders blijken te zijn geweest.

Moge het boekje geworden zijn wat in de titel tot uitdrukking wordt gebracht: "Kent u ze nog ... de Puttenaren". Hun leven en wonen in Putten gaat nu weer voor u leven.

1. Leven en werken in Putten in de jaren 1900 tot 1940. Dit boek spreekt daarvan. Hoe men leefde rond de eeuwwisseling in de buurtschap Huinen laat deze foto zien. Op de heerd van een boerderij aan de Klunerweg zaten de mannen bij een "bakje troost" te praten, terwijl de meid en de boerin hun zorgzame handen lieten gaan, Achter de tafel ziet u Jan van de Kamp en Wiendeld van de Kamp. Dienstbode Larnmertje van de Kamp is aan het breien terwijl boerin Garretje van de Kamp-van de Kamp het spinnewiel hanteert.

2. Een erep1aats in dit boek moge worden toegekend aan Jonkheer M.L. van Geen, burgerneester van Putten van 1929 tot 1949 en overleden in 1972. Een man van "dubbe1 adel" zoals men hem heeft leren kennen in de jaren van de tweede wereldoorlog, toen we onder de macht van de Duitse bezetters moesten 1even. Onwrikbaar was zijn standpunt tegenover deze overmacht. Reeds in mei 1940 werd dat door hem naar buiten gedragen toen de Duitsers gemeentearbeiders probeerden werk op te 1eggen. AIleen hij, de burgemeester, zou dat doen als het hem goeddoeht. In 1941, op de verjaardag van de in Engeland vertoevende prins Bernhard, werd hij na een volksoploop tegen de N.S.B. op de Harderwijkerstraat gearresteerd. Na een periode van hen weken gijzeling weer vrijgelaten, dook hij onder. Een N.S.B.-er nam zijn taak over. De Duitsers wisten Jonkheer Van Geen eehter op te sporen en arresteerden hem opnieuw. Lichamelijk was hij een gebroken man en hij kon zijn taak als burgemeester na de bevrijding in april 1945 niet meer aan. Tot aan het einde van zijn ambtelijke loopbaan ging Jonkheer Van Geen met ziekteverlof. Ook zijn gezin heeft in de oorlogsjaren zware offers moeten brengen, zoals vrijwel elk gezin in Putten dat heeft moeten doen. Op de foto, bij zijn afseheid genom en, zien we van links naar reehts: wethouder W. van Ganswijk Azn., burgemeester Van Geen, wethouder D. Sehuitemaker en gemeenteseeretaris M. Visser.

3. In 1848 werd op een openbare verkoping van de gemeente Putten door mr. J.H. Schober, advocaat en procureur, tevens rnede-directeur van de brood- en meelfabriek "De Korenschoof" te Utrecht, een heidegebied aangekocht, liggende aan weerszijden van de zandweg naar Garderen. Dit gebied werd ontgonnen en gedeeltelijk bestemd voor boomgaard, anderszins voor proeftuin van naald- en loofbomen uit het buitenland betrokken. Door diverse aankopen in latere jaren, door hem en zijn opvolgers, ontstond het grote natuurgebied en landgoed "Schovenhorst" thans liggende ten oosten van Putten, vanaf de kruising Garderenseweg-Wilhelminalaan-Calcariaweg tot aan de Arnhernse Karweg, slechts ter rechterzijde onderbroken door school Schovenhorst en het landgoed "Groot Spriel". Aansluitend op het Sprielderbos (staats-eigendom) behoren tot deze bezitting voorts nog de bosgebieden van de landgoederen "Grindhorst" in de buurtschap Koudhoorn en "Veluw Hul" in het Barneveldse dorp Garderen.

Op een foto, genomen in 1895 voor de veranda van huize "Groot Schovenhorst", staan van links naar rechts: dr. J.Th. Oudemans, zijn zoon Theo, zijn echtgenote mevrouw J.M.C. OudemansSchober, zijn zoon ? Oudemans, zijn dochtertje J osina (in sportkar) en mr. J.H. Schober, de stichter van "Schovenhorst". Op de tweede rij zitten: mejuffrouw S.C.M. Schober, haar neef C.A. Oudemans en mevrouw Schober-Willink, Mr. Schober was bospionier, medeoprichter van het Utrechts Land- en Tuinbouw Genootschap en van de afdeling Over-Veluwe van de Geldersche Maatschappij van Land- en Tuinbouw. Hij stichtte op zijn landgoed het kleine pinetum, waaruit feitelijk het bosgebied is ontstaan. Dr. J.Th. Oudemans, zijn schoonzoon, werd eveneens een vooraanstaand bospionier. Hij was mede-oprichter van de Vereniging van Natuurmonumenten te Amsterdam en de vereniging "Het Groene Kruis" te Putten. Hij stichtte op het landgoed het grote pinetum en was met zijn zoon mede-stichter van het "Arboretum". Hij zorgde tevens voor de stichting van de openbare school "Schovenhorst". Zijn zoon, dr. Th. C. Oudemans, die zijn vader opvolgde in de functie van directeur van het landgoed, legde zich aanvankelijk toe op de landbouw. Hij is stichter van het landgoed "Veluw Hul", mede-stichter van het "Arboretum", stichter van het "Drie-Continentenbos" en met zijn zuster, de latere mevrouw J.J. Hacke-Oudernans, richtte hij de stichting "Schovenhorst" op, waardoor het bosgebied als wetenschappelijk en recreatief terrein ook voor de toekomst behouden zal blijven,

4. Hotel-cafe-restaurant ,,'t Rode Hert" is in Putten alom bekend. Staande aan de kruising Garderenseweg-Voorthuizerstraat was het jarenlang het begin van het dorpscentrum. Het tegenwoordige cafe had echter enige voorgangers, Het laatste stond nagenoeg op dezelfde plaats en werd in 1939 geopend toen de Nieuweweg was aangelegd (thans Voorthuizerstraat) die indertijd de Harderwijkerstraat met de Voorthuizerstraat verbond. Het cafe werd in 1944 door de Duitsers verwoest. Het daarvoor bestaande en enkele eeuwen oudere cafe stond echter op de hoek van de Verlengde Dorpsstraat-Harderwijkerstraat-Postweg. Het werd in 1939 afgebroken om plaats te maken voor de Nieuweweg die toen door particulieren Prinses Irenestraat werd gedoopt. Op de foto, voor dit cafe gemaakt, zien we van links naar rechts staan: een oud-Indisch militair (oudkoloniaa1 genoemd), Kars van Dompseler, Jan Termaat, Van Beek, mevrouw Zwart (beter bekend als Kaatjemeu; heeft indertijd nog de beide nieuwbouwen meegemaakt) en Manus Zwart, de cafehouder.

5. Waar ziin ze gebleven, de kleine grutters- en kruidenierszaakjes van weleer? Ook in Putten zijn er niet zoveel meer over. Een van de bekendste zaken is onlangs gesloten. U vond deze in de Achterstraat. Magazijn "De Klomp" - kruidenierswaren en klompenhandel - had in latere jaren ook een grossierderij erbij, waarvan veel woonwagenbewoners gebruik maakten. Op de foto, rond 1917 gemaakt, zien we afgebeeld (van links naar rechts): Hendrik van Winkoop jr., huishoudster Lubbersen, Petertje Hermina van Winkoop, Willem van Winkoop, Hendrik van Winkoop sr. en k:lompenmaker Kees Verhoef (bijgenaamd "de poeier"). De Van Winkoops hebben reeds vroeg ingezien dat het toerisme in Putten moest worden bevorderd, omdat dit niet alleen de "kleine luyden" maar ook de middenstand ten goede komt. Zowel Hendrik van Winkoop sr. als jr. hebben dan ook jaren achtereen (junior tot op dit moment) deel uitgemaakt van het bestuur van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Putten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek