COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)

Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4343-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Reisenaers (Dreischor)'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

15. Nogrnaals de rederijkerskamer "Bellamy", maar nu veel later. Deze foto werd in 1935 genomen en op de voorgrond zitten de dames Tan Verjaal JJdr. en Annie Verjaal NHdr. Midden: Joh. W. Doeleman, M. van Staalen, E. van der Linde en P. van Langeraad. Bovenste rij: W.J. Doeleman, P.J. van Langeraad, J.R.P. Berman, J. DeIst, C. van der Linde, K.A. van Langeraad en C.M. van Staalen.

16. Het lezen van Nederduitse werken en tijdschriften was het doel van het op 5 februari 1850 in het leven geroepen leesgezelschap te Dreischor "Tot Nut en Beschaving". Als bijzonderheid kan worden verrneld, dat dit de oudste nog bestaande vereniging van Dreischor is en dat steeds in dezelfde lokaliteit "De Drie Schapen" werd vergaderd. Het oude vergeelde reglement leert ons, dat dokter De Wilde de eerste voorzitter was en ook de plaatselijke predikant Benjamin Kam, landbouwer H.D. der Weduwen en herbergier C. Tuin deel uitmaakten van het eerste bestuur. Naast dit leesgezelschap kende Dreischor vroeger ook nog een aantal andere verenigingen op dit gebied zoals "TAVENU", "De Lantaarn" en "De Lucifer", waarvan "Onder Ons" pas in 1972 is ontbonden. Dit gezelschap was in 1911 opgericht. Eerste voorzitter was veldwachter M. v.d. Velde. In 1950 vierde "Tot Nut en Beschaving" haar eeuwfeest en fotograaf P. Coerdes legde het vast op de gevoelige plaat, Zittend van links naar rechts: P.S. van de Velde, P.J. van Langeraad, Joh. Doeleman (Maije), T. van Bloois-van den Bout, Cornelia Kloote, C.A.J. Doelernan-van der Bijl, P. Berman en J.M.J. van der Linde. Staande: K.J. van de Velde, C.J. van Bloois, W.J. Doeleman, S. Wagemaker, M.A. Verjaal, J. Kloet, C. Huizing, P. Klompe, l.R.P. Berman en C.J.M. Klompe.

17. Veranderde tijden en behoeften hebben ook aan een merkwaardig betalingsverkeer uit vroeger jaren een radikaal einde gemaakt. Een zeer oude ins telling - welke nog tot in het begin van deze eeuw in stand is gebleven - werd, voor zover bekend, nergens zo lang en consequent volgehouden als in Dreischor. Dat was de dag van Sint Eloy, genoemd naar Sint Eligius, in Schouws omgezet tot "Sintelooije", welke men de betaaldag der smeden zou kunnen noemen. Talrijke landbouwers met een of meer bankrekeningen en/of postgirorekeningen zouden er nu maar bitter weinig meer voor voelen om een halve dag ten huize van de smid te vertoeven om zodoende hun rekeningen voor smidswerk te betalen. Het moderne betalingsverkeer zeals we dat nu kennen, heeft ertoe bijgedragen dat vorderingen en schulden op efficientere wijze worden geregeld. Vanwege de' nauwe verwantschap tussen smid en wagenmaker kreeg deze houtbewerker tevens gelegenheid om ten huize van de smid op "Sintelooie" zijn vorderingen te incasseren. Het was te voorzien, dat veranderende tijden aan dergelijke oude traditionele gebruiken een einde zouden maken. Nog lang heeft de oude dorpssmid in Dreischor dit landelijk gebruik in ere weten te houden, maar nu kunnen slechts de oudsten der ouden zich de dag van "Sintelooije" herinneren. Initiatiefnemer tot het oprichten van de Boerenleenbank .Dreischor" was in 1904 burgemeester jonkheer J.C.F. Heufft, die op 5 januari 1903 als burgemeester werd ingehaald en in mei 1908 vertrok. De oprichtingsdaturn is 11 februari 1904. Eerste directeur-voorzitter was J.J. Klompe, landbouwer op "De Hond". P. Rietdijk werd de eerste secretaris en verder maakte ook C. van der Linde (Lindehoeve) deel uit van het eerste bankbestuur. Eerste kassier was schoolmeester M.T. van Staalen en de raad van toezicht bestond uit voorzitter jonkheer J.C.F. Heufft, secretaris Joh. Doeleman Zzn. en A. der Weduwen. Via "Boerenleenbank" en "Raiffeisenbank" is de naam onlangs wederom gewijzigd en luidt nu "Rabobank Dreischor",

Hiernaast een foto van het bankbestuur, zoals dat voor de laatste wereldoorlog was samengesteld. Zittend: H. Barendregt, J.C. van Langeraad en C. Klaasse. Staande: P.S. van Donge, Joh. Doeleman, W.A. de Vrieze en L.J. Mol.

18. Komende vanaf de Stoofweg stonden vroeger even voorbij de boerderij "Krugersdorp" aan dezelfde kant twee knechtshuisjes. Ze behoorden bij de aan de overkant van Gaandersesweg gelegen boerderij "De Hond" van Jan Joost Klompe. In 66n van deze twee eenvoudige knechtshuisjes woonden Cornelis Smits en Susanna Wagemaker. Smits was boerenknecht op "De Hond" en zijn vrouw Sanne werkte eveneens op het land. Cornelis Smits werd op 20 januari 1865 te Zonnemaire geboren en overleed te Dreischor op vijfenzestigjarige leeftijd, Nadat Smits nog een paar jaar als boerenknecht bij Labrijn in Nieuwerkerk had gewerkt, kwam hij toch weer terug naar Dreischor en trad toen in dienst bij Marien de Vrieze op de boerderij "Mon Desir" aan Gaandersesweg (nu van L.J.A. Klornpe). Na vier jaar vertrok Smits naar Herman Boogaart aan de Welleweg, waar hij acht jaar in dienst bleef. Naderhand werd hij arbeider bij J.M.J. van der Linde in de Blindeweg en het gezin ging wonen bij d'Heule. Dat was het huis, waar tegenwoordig J oh. Steenland woont. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren, drie jongens en drie meisjes te weten: Martien, Hubrecht, Neeltje, Pieternella, Martine en Hubrecht. Vrouw Smits draagt hier nog een originele Schouwse kanten muts, die in die tijd al zo'n slordige f 120.- kostte.

19. We hebben hem vroeger allemaal gekend want hij bracht in Dreischor de brieven rondo We bedoelen Kees van Klooster, de post bode (links). Kornelis van Klooster werd op 10 december

1877 in Zonnemaire geboren en nadat eerst geluk in de landbouw had beproefd, trad hij

in dienst van de P.T.T. te Zijn loon bedroeg toen vier gulden per week. Na zo'n jaar

of anderhalf verwisselde zijn geboortedorp voar het naburige Dreischor en daar is hij zijn

gehele verdere leven gebleven, Het betekende voor die een vooruitgang want Van

Klooster ging nu zes gulden verdienen, woonde hij in een bij de Oost-

o in de om gang betel' als . Het was een klein eelWCIU want

men moest eerst een gat in de vloer voor men een kast kon plaatsen. Zo laag was het

Later verhuisde hij naar de Weststraat. is ruim veertig jaar postbode in Dreischor

gebleven, Een bijzonderheid is tevens, dat Van Klooster een halve eeuw de dokterstuin

he eft onderhouden. overleed in 1959, eenentachtig jaar oud.

Rechts: het gaat in dit boekje in principe alleen over .Reisenaers" en de lezers zullen zich misschien afvragen, waarorn daar nu een "Zierikzeeenaar" tussen moet komen. We willen echter een uitzondering maken voor de persoon van de zeer muzikaal begaafde Johannis Franciscus Andreas Theewis, geboren 21 december 1862 en overleden 5 juni 1943. Hij was in leven directeur van Dreischors harmonic "Crescendo" en wel in het tijdvak 1901 (jaar van oprichting) tot 1943. Een respectabel aantal dienstjaren bij "Crescendo" dus, Hij is tevens directeur geweest van de zangvereniging "Streven naar Beter", welke vereniging eveneens van zijn muzikale begaafdheden jarenlang profijt heeft kunnen trekken. De foto is indertijd aangeboden door mevrouw C. van der Linden- Theewis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek