Kent u ze nog... de Riessndrs

Kent u ze nog... de Riessndrs

Auteur
:   H. de Goeyen
Gemeente
:   Rijssen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3320-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Riessndrs'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Het is geen gemakkelijke opgave om in een vrij kort tijdsbestek uit een ornvangrijke collectie foto's er achtenzeventig te kiezen, waarvan gezegd kan worden, dat de afgebeelde personen representatief zijn voor het Rijssen van v66r de tweede wereldoorlog,

Het laatste wil dit boekje dan ook niet pretenderen. Het wil slechts een bescheiden middel zijn om u even in gedachten (weer) te verplaatsen naar wat men pleegt te noemen "de goede oude tijd".

"De goede oude tijd" ... dat deze stelling niet altijd opgaat weten we allemaal wel en als we nagaan wat voor beroering en leed de kerkscheuring in de jaren tach tig van de vorige eeu w teweegbrach t, om slechts een voorbeeld te noemen, dan zal iedereen beamen, dat het ook toen niet steeds rozegeur en maneschijn was.

Zien we anderzijds een foto van buurtgenoten, na gedane arbeid samen genoeglijk het leven van alledag bepratend, dan bekruipt ons wel eens een gevoel van weemoed, omdat zoiets in onze huidige samenleving nauwelijks meer denkbaar is.

Bij de keuze van de opnamen zijn wij er van uitgegaan bij voorkeur de Rijssenaar in zijn gewone "doen en laten" opnieuw voor het voetlicht te brengen.

Daarnaast zult u groepsfoto's aantreffen van verenigingen, scholen, bestuurders; enkele foto's zijn gemaakt tijdens feesten en bijzondere gebeurtenissen; enige verdienstelijke personen en tenslotte enkele volkstypen. Vooral wat de laatste categorieen betreft zijn we er ons van bewust bij lange na niet volle dig te zijn,

Deze uitgave komt tot stand in samenwerking met de Stichting "Oudheidkamer Riessen", Speciaal de heer B.D. van den Noort, bestuurslid van genoemde stichting, en ook alle andere personen die ons bij het uitzoeken van namen behulpzaam zijn geweest, zijn wij erkentelijk.

Het zal u opvallen, dat bij de vermelding van de afgebeelde personen nu eens de familienaam, dan weer de bijnaam (ook wel beide) is genoemd.

Is iemand beter bekend (geweest) onder zijn bijnaam, dan heeft deze naam de voorkeur. Daarin zit niets denigrerends. Een buitenstaander doet dit misschien vreemd aan, maar de Rijssenaar weet dat de bijnaam een geintegreerd bestanddeel in zijn samenleving is. Onderzoekt men de

betekenis van de biinaam, dan zal men in de meeste gevallen tot de conclusie komen dat deze afkomstig is Of van een verbasterde familienaam (bijvoorbeeld .Koondrk": Koenderink) of van een boerderij (bijvoorbeeld Knien: boerderij "Het Conijn "), of men duidt het beroep aan van een voorouder. Vaak heeft ook een bepaalde uitspraak zoveel bewondering geoogst, dat men daarmee verder door het leven gaat ('t Maskop; zie foto).

Moge dit boekje u enige genoeglijke uren bezorgen.

1. Een schoolportret van de openbare lagere school uit 1884 (Schildschool). Van links naar rechts staande: Marie van Opstall (dochter van de burgemeester), Jan ter Weel (Hofrnansjan), Louis Rijkers, Alides ter Horst, G. Stokkers (de latere dokter Stokkers), Johan Koedijk (Jan Heedt), Gerrit Hodes, Jan Kappert, Herman Lindeman en Naatje Immink (dochter van dokter Immink). Zittend: Trui Immink (dochter van dokter Immink), Margareta van Nispen, Trui Aalders, Trui ten Bruggencate, Johanna Bruist en Rika Spanjer (van de Eantrjudn),

2. De openbare school op de Haar, na de Schild school de tweede school te Rijssen, werd gebouwd omstreeks de eeuwwisseling, Op 31 rnei 1921 werd deze school een christelijke school, bestemd voor de leden van de Wal-en Eskerk. Deze foto is genomen in 1900 of 1901, toen de school dus nog openbaar was. De onderwijzer is de heer Harneveld. Verder ziet u van links naar rechts en van hoven naar beneden: 1. rneester Harneveld, 2. M. Sanderman (v.d.Teante), 3. Averesch (van n Prutl), 4. J. Zandvoort (de fotograaf), 5. Ant. Just. de Baas, 6.? Haase, 7. Diene Rozendom (van KroeznOarndjan), 8. Hanna Egberts (van Jacob), 9. Miena ter Harmsel (v.d, Pruuse), 10. Hanna Nieuwenhuis (van Keniensjan), 11.? Seppenwoolde (van Sefiegertsrnientjen), 12.? Sanderman (v.d. Teante), 13. Gerrit Jansen (van Eawrt), 14. Alb. Nijsink (v.d, Pan-naads), 15. ? Jansen (van Eawrt), 16. Jenne Haase, 17. onbekend, 18. ? Harbers (v.d, Frueln), 19. onbekend, 20. Geese Zonnebelt (van Stein), 21. vermoedelijk iernand van Assink (v.d. Pueske), 22. ? Nieuwenhuis (van Keniensjan), 23. ? Nieuwenhuis (van Keniensjan), 24.? Assink (v.d. Pueske), 25. onbekend, 26. Arendina Kreijkes (v.d. Srnitjes), 27. J.H. Hofrneijer (v.d. Snippe), 28. ? Zonnebelt, 29. Hs, Baan (Tojndieks, van Diekjan), 30. B. Nijsink (v.d. Pan-naads), 31. W. Lensink (v.d. Ploagslaagn), 32. D. Zandvoort, 33. Gerh. Joh. de Baas, 34. J. Seppenwoolde,35. Alb. Hofmeijer (v.d, Snippe), 36. B. Averesch (van Prutl), 37. Gr. Pijffers (van Piefrsjan), 38. Jan Baan (van de Tojje), 39. G.J. Baan (n Saejn), 40.? Haase, 41. Joh. Baan (van de Tojje), 42. H. Lensink (v.d. Ploagslaagn) en 43. A.J. Nijland (van Koomiete of Koojan).

3. De 1eerlingen van de k1euterschoo1 in de Oranjestraat, omstreeks 1908. Op de bovenste rij van links naar rechts: B. Aalderink, G. Kosterbok, D. Dommerholt, B.J. Wessels, Zandvoort, W. Ilbrink, van "Flip", D. Wessels en Dommerho1t. Tweede: juffrouw Johanna (? ), G. Hofstede, G.J. Kwintenberg, Pluirners, D. Nijveld, onbekend, E. Dommerholt en twee onbekenden. Zittend:

M. Kosterbok, Schreurs, M. Kwintenberg, onbekend, N. Sikkelbein, Sikkelbein en Dommerholt.

4. In het laatste kwart van de vorige eeuw deed zich ook te Rijssen de behoefte gevoelen om tot oprichting van een christelijke school te komen. Het belangrijkste bewijs daarvoor vormt wel het volkspetitionnement van 1878, waarop Rijssen met meer dan zevenhonderd handtekeningen vertegenwoordigd was. Na veel moeilijkheden te hebben overwonnen kon echter eerst in 1907 de thans weer verdwenen - Oranjeschool aan de Oranjestraat in gebruik worden genomen. Deze school ging uit van de "Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van een School met den Bijbel". De eerste bestuursleden van deze school ziet u op deze foto, te weten van links naar rechts: J.H. Gunning E. Bzn., predikant van de hervormde gemeente van 1902 tot 1910; J.G. Eshuis (Sniedr-Jan), G. de Goeijen (n tirnrnrman), A. Goosen, G. Schulenburg (Smit-Goajt), rijksontvanger Hamer, Gerritsen (van de Dolvs), J. Voortman (de Weawr), Baan (de Bomme) en Bouwmeester.

5. In de jaren Hen en twintig werd jaarlijks door de rneisjes van de hoogste klassen van alle lagere scholen de zogenaamde Emmabloemcollecte gehouden ten behoeve van de vereniging ter bestrijding van de tuberculose in Nederland. U ziet hier een groep van deze meisjes, geportretteerd voor het stadhuis omstreeks 1910, met de collectebussen en kussentjes met de Emmabloempjes (zo genoemd naar koningin-moeder Emma).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek