Kent u ze nog... de Roosendalers

Kent u ze nog... de Roosendalers

Auteur
:   dhr. H.C.J. Zandbergen en dhr. Buysen
Gemeente
:   Roosendaal
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4007-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Roosendalers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

In het tijdperk van atoomenergie, ruimtevaart, telecommunicatie en computers is het toch een verheugend feit dat de interesse van de moderne mens uitgaat naar het verleden en wel speciaal naar de geschiedenis van de eigen omgeving.

Het is opmerkelijk dat in onze tijd van voortschrijdende mechanisatie en verzakelijking in de menselijke verhoudingen steeds meer belangstellenden de weg weten te vinden naar archieven, musea en aanverwante instellingen waar men zich kan verdiepen in het verleden van het eigen heem en de culture le verworvenheden van onze voorouders. Er word t ijverig gespeurd in oude overheids- en particuliere documenten naar gegevens omtrent plaatselijke historie en de personalia van meestal daarmede verbonden oude geslachten. De gemeentelijke archiefdienst van Roosendaal en Nispen heeft gemeend een bijdrage te moeten leveren en de uit eigen collecties en die van verenigingen en particulieren verkregen foto's door publikatie voor de huidige en volgende genera ties in een boekje te moeten vastleggen.

Bij de samenstelling van dit boekje moest meestentijds een beroep worden gedaan op het geheugen van de oudste inwoners. Het contact met die generatie was bijzonder interessant. Er is getracht een gevarieerd beeld te schetsen van bekende oude ingezetenen dezer gemeente over de periode van 1880 tot 1940.

De auteurs zijn er zich van bewust dat het gebruikte materiaal slechts een bescheiden afspiegeling kan zijn van de oude Roosendaalse gemeenschap. Helaas is van verschillende verenigingen, organisaties en instellingen veel fotomateriaal niet achterhaald kunnen worden, waardoor bepaalde facetten van de vroegere samenleving niet nader konden worden belicht.

Een woord van dank aan de velen die spontaan hun medewerking hebben verleend door het geven van informatie en het beschikbaar stellen van foto's, is hier zeker op zijn plaats. Voor de oudere lezers zal dit boekje tal van herinneringen bevatten aan hun jeugd en voor de jongere genera tie kan het een nadere kennismaking betekenen met die periode waarover hun ouders regelmatig wisten te vertellen.

I. Een belangstellende menigte is voor het bureau van "De Grondwet", de voorloper van het "Brabants Nieuwsblad", in de Molenstraat samengestroomd. De nieuwsgierigheid gold een verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer op 25 juni 1913. Hierbij werd W.J.F. Juten uit Bergen op Zoom gekozen als afgevaardigde van het kiesdistrict. Deze foto is gemaakt door Luc van Wely. Kent u ze nog ... de Roosendalers?

2. Louis Joseph Schoonheyt, geboren te Mechelen op 24 september 1809, werd op 11 april 1851 gemstalleerd als burgemeester van Roosendaal en Nispen. Hij zou deze functie ruim eenenveertig jaar bekleden. Daarnaast was hij ruim zevenentwintig jaar secretaris van het Heemraadschap der Roosendaalse en Steenbergse Vliet. Ret is onmogelijk in dit bestek zijn vele verdiensten voor Roosendaal te belichten. Vermeldenswaard is nog, dat hij medeoprichter was van de harmonie "Eendragt en Tevredenheid" (1832) en dat hij sinds de oprichting van de harmonie "De Unie" lid was van deze vereniging, Hij over1eed te Roosendaal op 2 november 1892.

3. De opvo1ger van burgemeester L.J. Sehoonheyt was Aug.L.G.H.M. Coenen (geboren te Weert op 19 februari 1862). Voor zijn installatie a1s Roosendaa1s burgemeester, op 20 april1893, was hij zes jaar eerste burger van Beek en Donk. Op 11 oktober 1919 werd te Roosendaa1 de beeindiging van de Eerste Were1doorlog tege1ijk gevierd met het zilveren ambtsjubileum van Aug. Coenen. Men ziet op de foto het moment waarop hij door het feestcomite van zijn woning aan de Vughtstraat 30 wordt afgehaa1d. In de voorste rij staan, van links naar reehts: A. Schoonheyt, S. Harts, de jubilaris, Karel van We1y, Pierre Verkouteren, Jacq. de long en Adr. Somers, dirigent van de harmonie "Vlijt en Vo1harding".

4. Na een ambtsperiode van bijna negenendertigjaar nam Aug. Coenen afscheid als burgemeester op 29 februari 1932. Bij deze gelegenheid werd hij gefotografeerd te midden van het gemeentepersoneel. Links achter staan, van links naar reehts: C. Luijkx, G. Oostendorp, G. van Groenewoud en Ant. de Hond. Rechts aehter van links naar reehts: Jan Raaymaakers, Ant. Freyters en Christ Vermeeren. Voorts zijn aanwezig, van links naar reehts: P. van Bladel, J. Rampaart, Jer. Schils, P. Raaymakers, W. Aekermans, ChI. Schul, Th. Blijdenstein, C. v.d. Abeelen, C. Borghouts, Adr. Bogers, Hub. Schoonheyt, S. Heerma van Voss, burgemeester Aug. Coenen, gemeenteseeretaris A.A. Rademakers, M. Hannessen, AdI. Broeren, J.Th. Coumans, AI. Jans, M.A. Baselier, J.P. Payens, Ed. Hontele, J. Melsen, Jos. Aerden en C. Hack. Op de achtergrond, links, hangt het geschilderd portret van burgemeester L.J. Schoonheyt en rechts dat van burgemeester Aug. Coenen, beide gesehilderd door de Belgische schilder Jean Laenen, tijdens diens verblijf in Roosendaal als Belgische vluehteling in de Eerste Wereldoorlog.

5. Op 14 april 1932 werd mr. Claudius Prinsen (geboren op 10 januari 1896 te Haarsteeg) a1s burgemeester van Roosendaa1 en Nispen geinstalleerd. Na de installatie verlaat het geze1schap het oude raadhuis en passeert de voormalige muziekkiosk. Op de voorgrond ziet men, van links naar rechts: wethouder G.F. Konings, mevrouw Prinsen, burgemeester mr. Cl. Prinsen, gemeentesecretaris A.A. Rademakers en, van opzij gezien, wethouder J. Ridders. Achter de burgemeester zien we P. Verkouteren en Luc van We1y. De man rechts van hen is onbekend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek