Kent u ze nog... de Schipluidenaren

Kent u ze nog... de Schipluidenaren

Auteur
:   A.M.M. Tetteroo van Zeyl
Gemeente
:   Schipluiden
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4350-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Schipluidenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

MET ERKENTELIJKHEID ...

Wat er ook al kan worden omgekeerd of teruggedraaid - de tijd niet! Die tikt door, tegen wil en dank. Laat wat eenmaal is gebeurd achter in de geschiedenis en bedekt in onze herinnering veel van wat we toch graag voor ogen willen blijven houden, zoals bijvoorbeeld de beelden uit onze kinderjaren.

Dank zij de vinding van het "schrijven met licht" (fotograferen), zijn verschillende van die beelden vastgelegd en konden ze in dit boekje voor ons worden gereproduceerd. De op dit gebied gerenommeerde uitgever heeft ons, liefhebbers van Schipluiden, een dienst bewezen door tegemoet te komen aan onze hang naar een geromantiseerd verleden, en heeft ons de gelegenheid gegeven wat terug te duiken in plaatselijke situaties van destijds, die me de de grondslag vormen van wat we hier nu beleven.

Ik las eens dat het leven bestaat uit praten over het voorbije, klagen over het heden en angstig zijn voor de toekomst. Dit boekje dan geeft veel praatstof en belet ons even om te klagen of te beven, op zichzelf al een nuttige zaak.

AI onze plaatsgenoten die aan de samenstelling van dit album hebben meegewerkt: bedankt en nog eens bedankt. 't Geheel is "beeld-schoon" geworden.

Schipluiden, voorjaar 1975

drs. P.J. Bolten, burgemeester van Schipluiden

1. Op 15 mei 1922 werd D.l.M. van Gent in het gemeentehuis ge installeerd als burgemeester van Schipluiden. Hij kwam van Nibbixwoud, waar hij twee jaar daarvoor was benoemd. Tot aan zijn pensionering, in 1954, bleef hij onze gemeente trouw en hij vertrok toen naar Nijmegen.

iller zien we dan de jonge burgervader te midden van de vroede vaderen (de heren Van Oosten, Ammerlaan, Poot, Van der Maarel en anderen), enige familieleden en afgevaardigden van diverse verenigingen. Naast de burgemeester, rechts, zit secretaris A. Vermeulen.

2. Jarenlang was L. van Bergen, die u hier tussen de stoelen ziet staan, als koster verbonden aan de hervormde kerk te Schipluiden. Na zijn dood werd hij opgevolgd door zijn 200n Coen en nadat deze was verongelukt zette de familie het werk voort tot de 22ste oktober 1972, toen P. Vleugel, de echtgenoot van Marie van Bergen, afscheid nam. Tussen haakjes, niet alleen bij de hervormde gemeente had men trouwe dienaren, oak de katholieken konden zich gelukkig prijzen met een koster als Alsemgeest die zijn hele leven zorgde voor het huis van zijn Heer. En ook daar een familietraditie, want zijn 200n Nic trok naar het naburige Maasland en oefende daar veertig jaar dit ambt uit.

Maar, terug naar de prachtig ge1egen oude kerk aan de Dorpsstraat met daarnaast de monumentale pastorie die nog steeds door een dominee wordt bewoond. ("Een door en door kerkelijke, maar in de schoonrnaak 0 zo bewerkelijke pastorie, in ... het midden des lands".) De preekstoel stond op de plek waar men nu het Godshuis binnenkomt. De trap was toen fraai beschilderd, maar ze werd later wit geverfd. De oude kroon hangt zonder kaarsen. Om de kansel was het zogenaamde doophek geplaatst. Hier zaten de ouderlingen en diakenen. De zilveren doopvont hing aan de preekstoel. Uiterst rechts op de foto zien we de bank van de heren van de Kenenburg. Deze draagt het jaartal 1662. De kerkeraadsleden, Kees v.d. Kooij, Klaas van Vliet en Jan Bijl hebben daarin plaats genomen. In de voorste bank zitten Piet Dijkshoorn, Siem Paul en Piet v.d. Ende.

3. Als opvolger van dokter P. Folmer kwam, op de eerste januari 1927, dr. F.H. Reynders naar deze gemeente en hij vestigde zich in het hoge huis aan de Dorpsstraat, bij de in gang van het dorp. Aanvankelijk was de - te Roermond geboren - arts werkzaam bij de militaire 1uchtvaart te Soesterberg en het was dan ook daar dat hij - als eerste medicus - zijn vliegbrevet behaalde. Dit was echter, naast het feit dat hij een kundig arts was, niet zijn enige verdienste. Neen, ook op wetenschappelijk terrein heeft hij zijn sporen verdiend. In 1948 deed hij een belangriike uitvinding op het gebied van de stereoscopische films en drie jaar later behaalde hij zijn doctorstitel. Voorts was hij zeer muzikaal en vaak trof men hem's zondags - na de hoogmis - achter het orgel van de oude St.-Jacobuskerk aan. Hij zette enkele Gregoriaanse liederen op nieuwe muziek, maar bleef zijn eerste liefde trouw, want hij componeerde ook een vliegermars. De muziek- en zangverenigingen genoten zijn bijzondere belangstelling. Hij was voorzitter van een comite tot herstel van de uitgebrande molen "Korpershoek". Last but not least, een zeer beminnelijk man die, in de vierendertig jaren dat hij te Schipluiden woonde, vele vrienden heeft gemaakt.

Op de foto zien we dr. F.H. Reynders en zijn charmante echtgenote, wandelend op het Buitenhof in Den Haag.

4. Anno 1975 is iedereen in ons goede vaderland verzorgd van de wieg tot het graf. Maar in het begin van deze eeuw was dat niet het geval. Wie door brand of tegenslag werd getroffen kon wel "naar de armen gaan", Er was immers wel een burgerlijk en kerkelijk armbestuur dat - mondjesmaat - steun kon verlenen. Aileen de allerarmsten klopten hierbij aan. Wie enig bezit had moest de eigen boontjes maar doppen ... Een aantal mensen besloot om vooral bij brand gezamenlijk de lasten te dragen en zo werd te Schipluiden in 1904, vo oral ook door toedoen van A. Bontebal en C. Tetteroo, de onderlinge brandwaarborgmaatschappij "De Eendracht" opgericht. Aanvankelijk waren er zestien leden en het was maar goed dat de rode haan voorlopig niet kraaide ... Het bestuur deed al het werk belangeloos, maar eens in het jaar ging men pierewaaien. Hoewel, Scheveningen zal nooit het reisdoel zijn geweest, Nee, men ging per trein wel wat verder van huis. Naar Nijmegen, Utrecht of Den Bosch, waar dan gerij klaar stond om de omgeving te verkennen. Aanvankelijk waren dat koetsjes, later - zoals hier het geval is in juli 1931 - was dat een autobus.

5. De missienaaikrans,

Deze foto werd in 1927 gemaakt, toen het bestuur en de leden in de bloemetjes werden gezet wegens het vijfjarig bestaan. de voorgrond zitten: Taos v.d. Ende, Anna Haring, Jeanne van Mierlo, mevrouw Van Gendt, mevrouw Schellings, Marie Janszen, Marie Schrader en Corry Vermeulen. Achter hen, van links naar rechts: Dora Weber, Alida van Winden, Gre v.d, Ende, Jeanne Arkesteijn, Cor van Dijk, Marie van Mierlo, Taos Holtkamp, Marie Hoek, Anny van Mierlo en Gre Arkesteijn.

Men naaide veel kinderkleding va or de "arme negertjes", maar men vervaardigde oak paramenten, die veelal met de hand werden geborduurd. Oak de haakpen kwam er vaak aan te pas, immers singels en albe's werden toen nag tijdens de erediensten gedragen. De rnissionarissen van het dorp waren maar wat blij met zulk een thuisfront. Men kwam gewoonlijk, zomer en winter, bij elkaar ten huize van mevrouw Schellings. Zij had in haar riante woning een mooie ruimte daarvoor beschikbaar en in die naaikamer verenigde men dan het nuttige met het aangename, want het laatste nieuws werd natuurlijk ook uit de doeken gedaan ...

In de loop der jaren heeft de vereniging veel en goed werk verricht en nog reppen elke donderdagavond een stel nijvere bijen zich naar de bovenverdieping van de St.-J ozefschool om produktief bezig te zijn, Zoiets kan allemaal bij ons in Schipluiden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek