Kent u ze nog... de Sliedrechters

Kent u ze nog... de Sliedrechters

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Sliedrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3309-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Sliedrechters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Ingeklemd tussen de Merwede in het zuiden en de rijksweg Rotterdam-Gorinchem in het noorden ligt het dorp Sliedrecht. Ret ligt echter geenszins geisoleerd. Al vanouds zwermen de Sliedrechters uit als bijen uit een bijenkorf, om in verre, vreemde landen hun werk te verrichten voor de bekende baggerbedrijven uit de eigen woonplaats. Zij zijn gespecialiseerd in het baggerwerk en meer algemeen in de weg- en waterbouw en hebben daaraan hun bekendheid te danken.

In de naoorlogse jaren is Sliedrecht belangrijk uitgebreid. Voor de oorlog was het dorp eigenlijk niet meer dan de lange dijk, waarlangs de woningen al sinds eeuwen geklit liggen, met daarbij nog de nieuwe uitbreiding aan de rivierzijde. Woningbouw aan de polderkant van de dijk was met uitzondering van de Stationsweg nog erg summier. Pas na 1950 nam Sliedrecht de vorm aan van een ruim gebouwd en van veel groen voorzien dorp. Daarover echter zullen we niet teveel uitweiden in dit boekje.

In dit boekje staat de Sliedrechter in eerste instantie centraal en niet of nauwelijks het dorp zelf. Bovendien betreft het de inwoners van Sliedrecht van voor de grote uitbreiding. Ret zijn de mensen die er leefden en werkten tussen ongeveer 1890 en 1940. De beginfase ligt ongeveer daar waar Sliedrecht beter werd ontsloten doordat de spoorlijn op Dordrecht werd geopend. Ret betreft voorts de periode waarin de fiets gemeengoed werd en waarin de auto zijn intrede deed. De tijd waarin de schoolplicht werkelijkheid werd en waarin langzaam maar zeker de petroleumlamp en het gaslicht werden vervangen door de elektriciteit. Ret tijdvak waarin zware lichamelijke arbeid, juist ook in het baggerbedrijf, voor een groot gedeelte werd vervangen door motoren en machines. Kortom, een periode waarin naar ons gevoel een zeer sterke ontwikkeling op velerlei gebied gaande was.

Uit dat tijdvak willen we de Sliedrechtse bevolking aan ons laten voorbijgaan. Ret gebeurt als in een bonte optocht, waarin vrijwel alle bevolkingsgroepen deelnemen. Zoals dat ook steeds in werkelijkheid onder de Sliedrechtse inwoners bij feestelijke gelegenheden het geval was en is. We zien er de mensen tijdens hun ontwikkeling, aan hun werk en tijdens hun vrijetijdsbesteding. Roe beperkt de vrije tijd van de mensen in die jaren dan ook geweest moge zijn, Er is getracht een grote verscheidenheid aan te brengen, waardoor vrijwel elke groep of richting aan haar trekken komt.

Bij voorbaat onze verontschuldigingen als dat, ondanks de veelheid aan materiaal die voorhanden was, niet volle dig is gelukt. Aan alle kanten is geprobeerd om de Sliedrechters die in dit boekje voor ons poseren zoveel mogelijk te herkennen. Helaas is dit niet altijd gelukt, ondanks de welwillende steun en daadwerkelijke medewerking van vele oudere inwoners. Vooral op de oudste afbeeldingen zijn er nogal wat vraagtekens overgebleven. Uit ervaring weten we, dat na het verschijnen van een dergelijk fotoboekje sommige van de aanvankelijk ombekend gebleven personen toch nog worden herkend. Als dat ook hier het geval mag blijken te zijn, dan is dat zeker een prettige bijkomstigheid.

Tot slot willen we onze hartelijke dank uiten aan allen die ,ons bij de samenstelling hebben bijgestaan, hetzij door het beschikbaar stellen van foto's, hetzij door het herkennen van de daarop afgebeelde personen. Onze speciale dank gaat uit naar het gemeentebestuur en naar het Sliedrechts Museum voor het beschikbaar stellen van zoveel fotomateriaal. We wensen alle lezers, maar de inwoners van Sliedrecht in het bijzonder, vele uren lees- en kijkplezier met dit boekje over de Sliedrechters.

1. Een vriendelijk groepje Sliedrechters op de Rivierdijk omstreeks 1900 of mogelijk zelfs nog een paar jaar eerder. Rechts is de werkster bezig de buitenzijde van het kantoor van K.L. Kalis de wekelijkse beurt te geven. Daar voorbij de huizen waarin later slager Broere en juwelier Gort zich vestigden. Aan de overzijde, achter de drie jongens, was in die jaren een kruidenierswinkel en ook daarin is tegenwoordig juwelier Gort gehuisvest. Meer naar achteren, het uitspringende huis, was de woning van mr. Tak, die toen kantonrechter was in Sliedrecht. Ret kantongerecht beyond zich in de Kerkbuurt naast het toenmalige raadhuis.

2. Dieht bij de spoorbrug Baanhoek poseert een aantal mensen voor de fotograaf. Direct rechts zien we de schilderswinkel van Dries van Es, met daarnaast, het pand met het uithangbord, cafe "De Prins van Oranje". Rond 1900, toen deze foto moet zijn gemaakt, is Cor Schram daar kastelein geweest. Bij het groepje mensen staat, met bolhoed, de joodse lappenkoopman Moos Monaz. Over zijn linkerarm draagt hij hier wat lapp en stof. Vanuit Dordrecht, waar hij was gevestigd, bereisde hij de dorpen in de naaste omgeving om daar zijn handelswaar te slijten, Overigens had hij altijd een handkar met daarin zijn koopwaar bij zieh, die respectievelijk werd geduwd en getrokken door twee medewerkers van hem. Door de Sliedrechters werden deze twee wel de "paarden van Moos" genoemd.

3. Weer een van die oude foto's van zeker vijfenzeventig jaar geleden, waarop we tussen een groep Sliedreehters weer de lappenkoopman Moos Monaz herkennen. De handkar die hier aehter het groepje mensen staat bevatte waarsehijnlijk de handel van Monaz. Oude Sliedreehters hebben de koopman zelf wel herkend, maar zijn niet helemaal zeker of de hier afgebeelde kar inderdaad de kar met lappen stof is. Deze foto is ook weer in de omgeving van Baanhoek gemaakt, maar de reehterzijde is hier nu de rivierkant van de dijk. Ter hoogte van het huisje reehts is tegenwoordig het bedrijf Van Santens Construetie en Seheepsbouw gevestigd.

4. Waar we tegenwoordig het Sliedrechts Museum aantreffen, was vroeger het raadhuis van de gemeente Sliedrecht. Geheel rechts zien we nog een gedeelte daarvan met op het bordes gemeentebode Borsje, heel statig poserend met zijn armen in zijn zij. Gezien de witgejaste schilders die naast de bode op de trappen staan, ziet het er naar uit of juist in die dagen het raadhuis een opknapbeurt kreeg. Direct naast het raadhuis vonden we in die tijd het kantongerecht. Voorde niet al te zware vergrijpen kon men toen in de eigen woonplaats worden veroordeeld. In het huis met de luiken, voorbij het gerechtsgebouw, was de apotheek van Douwes Dekker gevestigd. Aan de overzijde zien we nog juist een stukje van de stalhouderij van Steinis. Op diezelfde plaats zijn nu de garage en het reisbureau van de firma Broere gevestigd.

5. Op deze foto zien we een fraaie weergave van de meisjesmode circa 1900. Vrijwel alle meisjes droegen lange, witte schorten en daarbij charmante strooien hoedjes, Het moet voor de Sliedrechtse moeders van die dagen een hele opgave zijn geweest om elke dag maar weer te zorgen dat hun dochters met schone witte, gesteven schorten de deur uitgingen, De spreekwoordelijke netheid van de Sliedrechtse vrouwen straalt dan ook welhaast van dit plaatje af. De jongens droegen bijna allemaal een pet; er moet to en beslist veel werk zijn geweest in de .Jioeden-enpetten-winkel", Op de foto zien we uiterst links de tabaks- en sigarenwinkel van de familie Van Spanje, waarin ditzelfde beroep thans nog wordt uitgeoefend door de familie Van der Berg. Op de achtergrond staat het pand van boekdrukker Luyt, door wie ook deze ansicht werd uitgegeven, Op de plaats waar dat pand stond is nu de schoenwinkel van Van Mourik gevestigd. In het huisje midden op de dijk, bij de broodkar, woonde toen Jan Kroos en later de familie Kolders.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek