Kent u ze nog... de Smildegers

Kent u ze nog... de Smildegers

Auteur
:   H. Sikkema
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4351-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Smildegers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Uit de grote belangstelling die er beston'd voor het vorig jaar verschenen boekje "Smilde in oude ansichten" is gebleken, dat de inwoners van Smilde en ook zij, die vroeger in Smilde gewoond hebben het ophalen van oude herinneringen een prettige bezigheid vonden. De reacties, die bij de uitgever van het boekje zijn binnengekomen, wezen uit, dat men vooral geinteresseerd was in foto's waarop mensen voorkomen, Hierdoor is het idee ontstaan een nieuw baekje te doen verschijnen met als titel "Kent U ze nog ... de Smildegers". Zodra bekend was, dat voor dit doel oude foto's te leen werden gevraagd, gingen in Smilde de laatjes van de oude kabinetten open, werden dozen van vlieringen gehaald en werd gezocht op aile mogelijke plaatsen waar men foto's pleegt op te bergen. En zo kwamen ze te voorschijn, de oude, soms met stof bedekte foto's, waar men in geen jaren naar omgezien had en waar men in sommige gevallen het bestaan niet meer van wist.

Wat hebben ze diep nagedacht, onze oudere Srnildegers, om toch maar zo veel mogelijk inlichtingen te verschaffen en namen van op de foto's voorkomende personen op te geven. Daarom is een woord van dank aan allen, die op deze wijze hun medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van dit boekje, hier zeker op zijn plaats. Zeer erkentelijk ben ik ook het gerneentebestuur van Smilde voor het beschikbaarstellen van een aantal dia's en mijn collega's H. van Sleen, H. Haanstra, J. Boerema, mejuffrouw R. van der Velde en mejuffrouw E. Hahury voor het behulpzaam zijn bij het verzamelen van gegevens omtrent deze foto's .

En zo gaan we dus in gedachten terug naar grootvaders tijd, dat is de periode van ongeveer 1880 tot 1940, am te zien hoe de Smildegers van toen er uitzagen. We beginnen met een foto van burgerneester Servatius, die zijn ambt in 1892 aanvaardde, en eindigen er met een van een groepje inwoners van Hoogersmilde, dat in 1938 meewerkte aan de opvoering van een historisch spel, Daar tussenin komen dan de foto's van muziek-, zang- en sportverenigingen enzovoort, waarbij het ons opvalt dat men vroeger, ondanks de veel zwaardere arbeid die men overdag moest verrichten en de langere werktijden - wie had in die tijd een vrije zaterdag? - toch de moed op kon brengen in de vrije uren aan het verenigingsleven deel te nemen. Verder treffen we in dit boekje foto's aan van enkele bekende personen uit ons dorp zoals de bakker, de slagersknecht en de vrachtrijders.

Getracht is in de beschrijving bij de foto's zo mogelijk enige informatie te verschaffen omtrent de omstandigheden waaronder de Smildegers vroeger leefden, waardoor dit boekje ook voor hen, die de mensen uit die tijd niet gekend hebben, van meer waarde kan zijn. Kent u ze nog ... de Smi1degers. Hier komen ze..Aangenaarn kennis te maken.

1. Aan het begin van ons uitstapje maken we kennis met de man die van 1 juni 1892 tot 1 juli 1929 burgemeester van Smilde is geweest. Hij was een rasechte Smildeger, hetgeen blijkt uit het feit dat op het gemeentehuis a1hier zich zijn geboorteakte bevindt. Deze akte verme1dt dat op 17 juli 1859 is geboren Nicolaas Gerard Servatius, zoon van Nicolaas Engelhard Servatius en Margaretha Geziena Kyrnmell. Burgemeester Servatius is gehuwd geweest met Elisabeth Ribbius. Uit dit huwelijk werd op oudejaarsdag van het jaar 1894 een zoon (Nicolaas Engelhard) geboren, die later ingenieur werd en Amsterdam als woonplaats heeft gekozen. Het burgemeestersgezin woonde destijds in de villa waarin thans dokter Lammers zijn praktijk heeft. Dagelijks wandelde Smildes eerste burger, met zijn wandelstok in de hand en gewichtige papieren onder de arm, naar het gemeentehuis bij de Koopbakkersdraai. Alleen de ouderen onder ons zullen zich dat nog herinneren. Mevrouw Servatius overleed op 7 april 1899. Ruim vier jaar later trouwde burgemeester Servatius met Riemke Corver. Bij koninklijk besluit van 15 juni 1929 werd hem met ingang van 1 juli daaraanvolgend eervol ontslag verleend onder dankbetuiging voor de langdurige diensten als burgemeester bewezen. Hij overleed in Smilde,nog geen jaar later, op 22 maart 1930. In Hoogersmilde is een straat naar hem genoemd.

2. Op deze heel oude foto uit het jaar 1896 zien we een belangrijke gebeurtenis uit het leven van Jan Uildriks vereeuwigd. Deze jongeman kreeg op zijn zestiende verjaardag van zijn ouders een nieuwe fiets cadeau. Aangezien in die dagen een fiets als vervoermiddel evenveel betekende als tegenwoordig een auto, kunnen wij ons heel goed voorstellen hoe vriend Jan in zijn nopjes is geweest met dit prachtige cadeau. Van links naar rechts zien we: zoon Jan, de trotse bezitter van de nieuwe fiets, zoon Klaas (14), dochter Annechien (8), moeder Tijtje Uildriks-Medema, vader Klaas Uildriks, zoon Hendrik Fokke (9) en zoon Freerk (3).

3. In het jaar 1912 werd voor Jacob Cats een winkel met woonhuis gebouwd, waarin een kruidenierszaak en slijterij zou worden gevestigd. Dit pand kennen we thans als de bloemenzaak van Schriever. Op deze foto zien we de bouwvakkers die met de bouw bezig waren. Vooraan:

Wietse de J ong en Siebo Staal (met zaag). Daarachter van links naar rechts: Abraham Cats, Wietse Hoogeveen, Roelof Hogenberk, Roelof van der Veen, een onbekende, Jacob Cats (eigenaar van het nieuwe pand) en Hendrik Feijen met kind op de arm. Laatstgenoemde is later naar Amerika vertrokken. Op het platte dak: Sjaak Kats en twee onbekende metselaars. Op de steiger: Hilbert Nijboer, een onbekende en Remmelt Rijber.

4. Toen fotograaf Eduard Sanders (Warmoesstraat 13, Groningen) zich in 1912 bij bakker De Jonge vervoegde met de vraag of men er belang bij had dat er een foto werd genomen, kreeg hij een bevestigend antwoord. De familie stelde zich op voor de bakkerij en dadelijk dienden zich enkele gegadigden aan die ook graag gefotografeerd wilden worden. Zo is dit plaatje ontstaan. Van links naar reehts: Gosem de Vries, arbeider en Albert Dijkstra, brievenbesteller; dan de bakkersfamilie: Wijtse de Jonge, Jan de Jonge, Sietske de Jonge, Trijntje de Jonge-Venekamp, Martinus de lange en Hendrikje de Jonge ; daarnaast: Hendrik Jan Feijen (buurjongen), bakkersleerling Jan Willern Dantuma en tenslotte Wietske Feijen, zusje van Hendrik Jan. In het huis naast de bakkerij woonde Hendrik Feijen, die van beroep timmerman was en zijn huis zelf gebouwd had. Later is tussen de bakkerij en de woning van Feijen nog een woning gebouwd. Daarin wonen thans Kornelis de lange met zijn echtgenote Geziena Jans en Jan de Jonge. De gebroeders De J onge hebben het bakkersbedrijf nag tot 1965 uitgeoefend. In de vroegere bakkerij heeft nu Gerrit Kiewiet een galanteriewinkel.

5. Van 20 augustus 1908 tot 20 oktober 1913 was dominee Joh. Jebbink predikant bij de hervormde gemeente te Bovensmilde. V 66r zijn vertrek wilden de 1eden van de meisjesvereniging, die het allen bijzonder jammer vonden dat "dominee" wegging, nog graag even met hem en zijn gezin op de foto. Hier zien we ze. Bovenste rij van links naar rechts: Willernpje Sterken, mejuffrouw Radix, Aafje Brands, Catharina Molema, dominee Jebbink, Sjoerdje Sterken, een onbekende en Hendrikje Snippe. Tweede rij: Grietje Boer, Margien Knorren, Petronella Molerna, mevrouw J. Jebbink-ter Borg, Aaltje Wolf en Coba Boer. Zittend: Gerdina ten Cate en Jentien Smit. V66r de tafel zien we twee kinderen van dominee Jebbink: Eduard Pieter Johannes en Hermine Jeltine.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek