Kent u ze nog... de Snekers deel 1

Kent u ze nog... de Snekers deel 1

Auteur
:   Th.W. Zandstra
Gemeente
:   Sneek
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4352-3
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Snekers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

Toen Herre Halbertsma mij vroeg of ik bereid was een vervolg te schrijven op zijn boekje "Sneek in oude ansichten", heb ik te vlug ja gezegd. Als ondernemer ligt het schrijven van offertes mij beter dan het schrijven van boekjes. Dank zij de hulp van vele oude en oud-Snekers is er, hopelijk, toch iets terechtgekomen van een beeld, hoe de Snekers geleefd en gewerkt hebben tussen 1880 en 1940. Voor deze hulp allereerst hartelijk dank Zonder de vele informaties van tientallen stadgenoten was het onmogelijk geweest een voldoende spreiding van aspecten te krijgen. Nadat bekend werd dat een boekje van deze strekking op stapel stond, kwam veel materiaal binnen, waardoor een keuze moest worden gemaakt. Indien een lezer denkt dat iets of iemand ontbreekt, dan hoor ik dat graag. Bij een eventuele herdruk kunnen die dan verwerkt worden. Helaas waren, speciaal bij de oudere foto's, niet alle namen meer bekend.

Het is niet de bedoeling om een wetenschappelijk overzicht te geven; u moet het meer zien als een persoonlijke herinnering van een Sneker, wiens familie honderdvijftig jaar in het centrum woonde en werkte en aan vele activiteiten deelnam. Ook de verhaaltjes moet u zien als overleveringen, die de sfeer van Sneek in de betreffende jaren illustreren. Er is getracht een evenwicht te vinden tussen bestuur, cultureel, maatschappelijk en sociaal leven, bedrijfsleven, zeilen, sport, families en stadstypen. Dit evenwicht is niet geheel bereikt: te veel persoonlijke .ambities en herinneringen zijn vermeld. Daarvoor mijn verontschuldiging.

Als de bedoeling van dit boekje - een herbeleven, maar vooral een doorleven van de "rustige" tijd tussen 1880 en 1940 in Sneek - voor een gedeelte is gelukt, dan is tegemoet gekomen aan de toenemende belangstelling voor "vroeger". Zonder iemand te kort te doen, is een extra woord van dank verschuldigd aan de gemeente, het museum en Herre Halbertsma.

1. Vier bekende Snekers uit de periode 1880-1940.

De heer Alma (linksboven), Amsterdammer van geboorte, was burgemeester van Sneek van 1885 tot 1906. In zijn tijd werd de gasfabriek verplaatst van de toenmalige veemarkt naar buiten de grachten. Terecht is de straat waar de gasfabriek is komen te staan naar Alma genoemd. Burgemeester P. de Hoop, 1907-1937 (rechtsboven). Onder zijn bewind werd de veemarkt verplaatst en werden de bodediensten op het Martiniplein samengebracht, hetgeen vooral voor de zakenmensen een groat gemak was. Tot dusver waren de plaatsen van de bodediensten onder andere De Kleinepalen, Vismarktplein, Leeuwenburg en Zuidend, terwijl de vele vrachtboten verspreid waren langs alle grachten. Oak kwamen onder De Hoop het zwembad, de eerste elektrische brug bij Wouda en de nieuwe stadswijken het Sperkhem en de Bloemstraten tot stand. Pieter Sikkes, gemeentesecretaris van Sneek (linksonder) was een bijzonder intelligent, werkzaam en strijdvaardig mens. Sikkes was de rechter- en de linkerhand van De Hoop en heeft zeer veel bijgedragen tot de groei van Sneek. Hij had landelijke bekendheid door zijn kennis van de gemeentewetten. Hij was de leraar van de latere secretaris en burgemeester Rasterhoff.

Dr. Bouma, wethouder van Sneek, (rechtsonder), was onder andere initiatiefnerner tot de aanleg van de waterleiding en adviseur bij de bouw van het ziekenhuis. Geholpen door zijn assistent Bosscha, opereerde hij thuis, naar men vertelt op de eettafel; dat was al veel beter dan een voorganger van Bouma, die in IJlst op het biljart in het plaatselijk cafe opereerde. Bouma was de eerste chirurg in het nieuwe ziekenhuis. Het tot stand komen van dit, nag steeds toonaangevende ziekenhuis, heeft veel moeite gekost. Toen boer Edo J ans Hollander en zijn zuster overleden, kreeg de rooms-katholieke kerk een groat legaat, men spreekt van 750.000 gulden. Het kerkbestuur had nu de kans om de kerk met toren af te bouwen. Daar zag men van af en met het aldus gespaarde geld werd toen het St-Antoniusziekenhuis gebouwd. Een klein gedeelte van het legaat van Hollander werd gebruikt om de kerk binnen te verfraaien. De plaats van het ziekenhuis is bepaald door het station. De meeste patienten van buiten kwamen met de trein. Dr. Bouma's verdiensten voor Sneek zijn later erkend, door de straat waar het ziekenhuis staat naar hem te noemen. De bewoners van Sneek en omgeving zijn het toenmalige kerkbestuur en dr. Bouma grote dank verschuldigd voor hun offervaardigheid en initiatief.

2. Hier poseert de gemeenteraad in 1937. We zien staande: F. Boeienga (AR), Hoekstra (liberaal), Boonstra (CHU), J. v.d. Meulen (R.K.), Dokkum (AR), Breeuwsma (SDAP), J. de Groot (SDAP), D. Zuiderbaan (VD), A. Smeding (SDAP), Sijtema (SDAP) en Nieveen (VD). Zittend: M. Oppenhuizen (CHU), wethouder F. Blok CAR), burgemeester P. de Hoop, secretaris P. Sikkes en wethouder S. Potma (CHU).

3. Het bijna voltallige gemeentepersoneel, bij het afscheid van burgemeester De Hoop in 1937. De politieagenten op de voorste rij zijn: C.W. Dokters van Leeuwen, Van Dijk, Van der Duim, H. van Dalfsen, G. Andringa, Hoekstra, Lok, Stilma, Laurens, Petter, Koendering, Vriesema, De Zee en Wiersma. Bij de politie staan niet op de foto, waarschijnlijk omdat ze dienst deden: commissaris v.d. Berg, Bauke de Jong, Jan Coenraads, Sikke de Jong en Wielenga. De burgers op de voorste rij zijn: J. Halma, Heins, Ringnalda, B. Visser, Jacob Hoekstra, Watze de Vries, Nota, J. Wijbenga, P. Lanting, Gosse Faber, mejuffrouw Van Dam, dr. Klein, meester Algra, dr. Nieuwkamp, meester v.d. Werf, Flucie van Bergen en Salverda. Verder onder anderen: Wind, me ester Noorman, Postma, Kuipers, Tonkens, L. Rasterhoff, Van der Meulen, Bene de Jong, Loodsma, Wijbenga, Wagenmakers en Jorna. Op de trap onder anderen: Ozinga, P. Westra, H. v.d. Meer, De Kok, Sterk, Klaas Tekenlenburg, mevrouw De Ree, rnejuffrouw G. Bakker, meester B. Keulen, Jan Zoodsma, Kracht, E. Bruining en Beintema. Op het bordes: een zoon van de burgemeester, burgemeester De Hoop, mevrouw De Hoop en mejuffrouw De Hoop. Verder: Feenstra, Schriemer, meester Spoelstra, mevrouw Tekelenburg, Sipke de Vries en Jan Faber.

4. Ret politiekorps van Sneek rond 1890. Staande van links naar reehts (zoa1s op aIle volgende foto's, worden de mensen steeds van links naar reehts genoemd): Van Galen, De Boer en Genis. Zittend: Elzinga en De Leeuw. Deze vijf man werden bijgestaan door twee naehtwakers en in moeilijke tijden door de bereden mareehaussee, die een kazerne had aan de Leeuwarderweg. Speeiaal als er kermis was, waren de mareehaussees ordebewakers bij uitstek.

5. Dit is het personeel van het station der spoorwegen in 1934 bij het afscheid van stationschef Op het Hof. Naast dit stationspersoneel was er nog een klein aantal mensen dat met het beheer van de garage en reparatiewerkplaats van stoomlokomotieven was belast. De garages stonden dieht bij de overweg en werden later voor andere doelen gebruikt. Bovenste rij: A. Terpstra, Cambach (rijwielstalling), Pieter, Wiebe, Vader en Kees Niemendal. De herinnering aan de stiptheid van deze farnilie bij het bezorgen van goederen zal menig Sneker zakenman zich herinneren. Op de tweede rij: rangeerder Van Meekeren, loodschef De Vries, controleur Brinksma, rangeerder Abbink, rangeerder Smit, loodschef Noorbuis, controleur Vellinga, Wijning (vrachtgoed) en de rangeerders Monkel, Miedema en Huiskens. Zittend: Ten Cate, Elzinga, Koster, Prins, chef Op het Hof, De Haan, Hofman en Hiemstra (kantoor- en loketbeambten). Op de voorgrond zitten de jongens Broodwinder en Fleur.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek