Kent u ze nog... de Steenbergenaren

Kent u ze nog... de Steenbergenaren

Auteur
:   C.J.M. Slokkers en Pierre Baselier
Gemeente
:   Steenbergen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4355-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Steenbergenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Bij de geboorte van prinses Beatrix in 1938 werd voor de jongensschool aan de Roosendaalseweg in Kruisland een Oranjeboorn geplant. Dat gebeurde in aanwezigheid van verschillende vooraanstaanden van het dorp en de schooljeugd met hun onderwijzers. We herkennen onder meer links op het plaatje Nel Hermus en verder Peerke Lodiers, Sjef Goris, Adr. Jochems, Kees Testers, Arth. de Coocker, meester Mahu, kapelaan Vermeiren, meester Rokx en tussen de twee kinderen in wethouder Swagemakers. Rechts van de boom staan kapelaan Vermeulen, Jan Laanen, dokter Roelvink, meester Van de Water, veldwachterW. van Doorn en dominee Douma. De twee schoolkinderen die zo parmantig bij het hoge gezelschap staan zijn Jan de Jong en Ad Schetters.

12. Nevenstaande afbee1ding dateert van 1887. Het is de oudst bekende foto van het kerkdorp Kruisland. Voor de deuropening van de "pastorij" staat pastoor J.F. van Mierlo, temidden van het kerkbestuur, kape1aan Van Acker en familie. Voor de ingang is het feestelijk versierd, en terecht, want de pastoor is vijfentwintig jaar lang onafgebroken werkzaam op Kruisland. De tweeenzeventigjarige herder zorgde ervoor dat de dorpelingen een nieuwe kerk kregen, die in 1885 gereed was gekomen. Naar toenmalig gebruik trok de bouwpastoor er zelf op uit om de nodige financien bij elkaar te schooien. Dat lukte hem wonderwel, want de eerste avond van zijn rondgang door het dorp en de polder kwam hij al met f 2.700,- thuis. Voor de extra royale gave die hij bij dijkgraaf Martien Koenraadt en zijn zusters ontving, wensten dezen wel een aparte ingang van de kerk vanaf de Markt. De pastoor kon niet anders dan hiermee akkoord gaan. Het verhaa1 wil overigens dat de deur terstond is dichtgernetseld, toen de laatste telg van de familie ten grave was gedragen. De eerste steen werd op 6 oktober 1885 ge1egd door Trui Schrauwen. Trui was to en zesennegentig jaar oud, en ze had op vijfjarige leeftijd bij het bouwen van de vorige kerk ook al de hoeksteen gemetseld. Dorpsgenoot Jan de Vree merkte toentertijd naar aanleiding van deze gebeurtenissen op dat Geertrui zowel de eerste als detweede keer nauwelijks besefte wat ze had gedaan ...

13. Op 13 oktober 1902 begon de afbraak van de oude Sint-Gummaruskerk, die met haar voorfront tegen de ingang van de Visserstraat stond. Ret sloopwerk was gegund aan Jan Hoppenbrouwers. Iedere morgen om elf uur kwam hij met z'n personee1 prompt z'n borreltje drinken in het cafe van Piet Bazelier, waarna ze weer de steigers beklommen om hun niet ongevaarlijke werk voort te zetten. Doch hij had al vroeg een strop, doordat er in december een strenge vorst inviel en het afbreken weken lang moest worden stilgelegd, Bovendien had hij te kampen met stakers, die het werk hadden neergelegd om hun eisen voor hogere lonen kracht bij te zetten. Ret uurwerk van de oude kerk werd door Frans Snels, de fotograaf, naar de gereedgekomen nieuwe Gummaruskerk overgebracht. Oude stadgenoten zuIlen op de foto nog weI Christ Stoffelen (de jonge Kaai) en Marinus Broos (de Pinus) herkennen, maar dat waren in die tijd nog maar jonge mannekes.

14. Pastoor P.Th. Hopmans is een van de legendarische figuren van het kerkdorp Kruisland. Hij werd er op 29 maart 1902 tot pastoor benoemd en bleef er tot zijn emeritaat in 1938. Met veel ambitie nam de nieuwe pastoor bezit van zijn parochie. Onder zijn leiding kwam er in 1903 een zaaltje tot stand "dienende als catechismuskamer, voor zondagsschool, voor repetities van zangkoor en harmonie". Twee jaar later verrees het zustersklooster en ook een bijzondere meisjesschool. In 1927 herdacht pastoor Hopmans het feit dat hij vijfentwintig jaar op Kruisland werkzaam was en toen is in de tuin ook nevenstaande foto gemaakt. Pastoor Hopmans was bepaald niet een van de gemakkelijksten. Aan zijn broer, die bisschop was van Breda, had hij lak: bij meningsverschillen tussen hem en zijn parochianen, waarbij hem het dreigement werd toegevoegd "We zullen het wel eens aan de bisschop vertellen" gaf hij steevast ten antwoord: "Ik heb met onze Peer helemaal niks te maken". En dan waren de beminde parochianen uitgepraat. Zijn uitgesproken mening verkondigde hij altijd van de preekstoel, zodat iedereen wist waar men aan toe was. Zo vond hij het fietsen door vrouwen totaal uit den boze, en toen J ans Lodiers als eerste Kruislandse op zo'n verwenst vervoermiddel door de Langeweg reed kreeg zij van de pastoor die dat zag een "Schandaal! Schandaal!" toegeroepen. In 1923 had de pastoor het aan de stok met twee kerkbezoekers. In dat jaar was de uitbreiding van de kerk k1aar, zodat aan het staan achter in de kerk een einde gemaakt kon worden. Maar twee parochianen, C. de J ongh en A. Voorbraak, weigerden ondanks herhaa1de aanmaningen een zitplaats op te zoe ken. Nadat veldwachter Van de Kasteele er bij was gehaald, werd de orde na wat geharrewar hersteld. Voor de rechtbank beweerde Voorbraak het volste recht te hebben daar te staan, "want zijn vader had ook al jaren die plaats ingenomen ... " Door het gerechtshof van Den Bosch werden beiden op grond van overtreding van artike1 19 van het kerkelijk reglement veroordeeld tot f 10,- en f 20,- boete of tien en twintig dagen hechtenis. In hoger beroep werd de straf gehandhaafd. Ondanks zijn minder inschikkelijk karakter heeft pastoor Hopmans veel voor zijn parochianen gedaan. Toen hij in 1938 eervol ontslag nam en in het St-Catharinagasthuis te Bergen op Zoom ging wonen moet hij gezegd hebben: "Ik zie nog liever een Kruislandse hond dan een Bergse krab". Slechts enkele maanden heeft de aktieve pastoor er van zijn rust mogen genieten, want hij overleed enige tijd later.

15. In 1907 werd door pastoor Hopmans in Kruisland de H. Kindsheid opgericht en hier ziet u de zelatrices van die jaren bij elkaar. Staande van links naar rechts: Angelina Mol (de dochter van het hoofd der school), Johanna Koenraadt, Bertha Broos en de gezusters Broos- Koenen. Zittend:

Petronella en Cornelie Koenraadt, Van Terheijden en Rina Mol, zuster van Angelina Mol. Zij zorgden er voor dat met behulp van de zusters van de meisjesschool ieder jaar een stoet door het dorp trok met voorstellingen uit het katholieke geloof. Voorop mandarijnen te paard en verder bruidjes met sjerpen, Chineesjes uit de rnissie, witte paters, herdertjes en engeltjes, engel bewaarders en schildknapen. Natuurlijk ontbraken ook de zoeaven niet en groepsuitbeeldingen van Geloof, Hoop en Liefde. Ook het Jezuskindje trok in de stoet mee, en daartoe werd ieder jaar het aandoenlijkst uitziende krullebolleke van Kruisland uitgezocht. Via de Molenstraat en de Roosendaalseweg trokken de kinderen te zamen met de fanfare "St.-Caecilia" terug naar de zusterschool, waar de optocht werd ontbonden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek